Dịch + giải thích transcript "Mark is going to talk briefly about" IELTS LISTENING SECTION 3

· Listening

Bên cạnh Sửa chi tiết 2 lần Câu hỏi Part 1 IELTS SPEAKING: ​Do you work or are you a student?, IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Mark is going to talk briefly about" IELTS LISTENING SECTION 3

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài "Mark is going to talk briefly about" IELTS LISTENING SECTION 3

IELTS TUTOR hướng dẫn Luyện đề: Mark is going to talk briefly about IELTS LISTENING SECTION 3

III. Dịch + giải thích transcript "Mark is going to talk briefly about" IELTS LISTENING SECTION 3

T = Tutor
M = Mark
S = Susan

T: OK, everybody, good morning! It’s Mark’s turn to talk to us today so Mark, I’ll ask you to get straight down to business.

 • IELTS TUTOR dịch: T: OK, mọi người, chào buổi sáng! Hôm nay tới lượt Mark nói vì vậy Mark, tôi sẽ yêu cầu bạn đi thẳng vào vấn đề
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • Get straight down to business: Vào thẳng vấn đề

M: Right!

T: Now following on from what we were discussing last week in Susan’s tutorial on approaches to marketing, you were going to give us a quick rundown on a new strategy for pricing which is now being used by many large companies known as “revenue management”… before we go on to your actual tutorial paper on Sales Targets. Is that correct?

 • IELTS TUTOR dịch: T: Bây giờ bắt đầu từ những cái mà chúng ta đã thảo luận tuần trước trong buổi hương dẫn của Susan về các phương pháp tiếp thị, bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi 1 lần tóm tắt nhanh về một chiến lược định giá mới hiện đang được nhiều công ty lớn sử dụng được gọi là “quản lý doanh thu” … trước khi chúng ta chuyển sang tài liệu hướng dẫn thực tế của bạn về Mục tiêu bán hàng. Đúng không?
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

M: Yeah, OK, well…

 • IELTS TUTOR dịch: M: Ừ, được rồi, thì…
T: So what exactly is revenue management?
 • IELTS TUTOR dịch: T: Vậy chính xác quản lý doanh thu là gì?

M: Well, it’s a way of managing your pricing by treating things like airline tickets and hotel rooms rather more as if they were perishable goods.

 • IELTS TUTOR dịch: M: Thì, đó là một cách quản lý giá của bạn bằng cách coi những thứ như vé máy bay và phòng khách sạn giống hơn cả như thể chúng là hàng hóa dễ hỏng.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • Perishable: Dễ hư hỏng

S: Yeah, I just tried to book a ticket yesterday for Perth and would you believe there are three different prices for the flight?

 • IELTS TUTOR dịch: S: Ừ, tôi mới thử đặt vé ngày hôm qua đến Perth và bạn có tin rằng có ba mức giá khác nhau cho chuyến bay không?

M: Right! And what was the rationale for that?

S: Well… the travel agent said it depended on when you book and the length of the stay, like it’s cheap if you stay away for a Saturday night, presumably because this isn’t business travel and even cheaper if you buy a ticket where you can’t get a refund if you have to cancel; in that case the ticket costs about half the price. You wouldn’t think it would make that much difference, would you?

 • IELTS TUTOR dịch S: À… đại lý du lịch nói rằng nó phụ thuộc vào thời điểm bạn đặt chỗ và thời gian lưu trú, chẳng hạn như là giá sẽ rẻ nếu bạn đi vào tối thứ Bảy, có lẽ vì đây không phải là chuyến công tác và thậm chí còn rẻ hơn nếu bạn mua vé mà bạn không thể được hoàn tiền nếu phải hủy; trong trường hợp đó, chi phí vé khoảng một nửa giá. Bạn sẽ không nghĩ rằng nó sẽ tạo ra nhiều khác biệt như vậy, phải không?
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

M: Well it does, and that’s basically because the airlines are now treating their seats like a commodity. You see — if you want a seat today, then you pay far more for it than if you want it in three weeks’ time.

 • IELTS TUTOR dịch M: Đúng vậy, và về cơ bản đó là vì các hãng hàng không hiện đang coi ghế của họ như một món hàng. Bạn thấy đấy - nếu bạn muốn có một chỗ ngồi hôm nay, thì bạn phải trả nhiều tiền hơn cho vé máy bay so với việc nếu bạn muốn có vé bay trong 3 tuần
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • Commodity: Mặt hàng

S: That seems rather unfair.

 • IELTS TUTOR dịch S: Điều đó có vẻ khá bất công.

M: Well… not really… when you think about it, that’s just common sense, isn’t it?

 • IELTS TUTOR dịch: M: À… không hẳn… khi bạn nghĩ về nó, đó chỉ là lẽ thường thôi, phải không?
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • common sense: Lẽ thường tình

S: I suppose so!

T: What this actually means is that in the same row of seats on the same flight you could have three people who have all paid a different price for their tickets.

 • IELTS TUTOR dịch:T: Điều này thực sự có nghĩa là trong cùng một hàng ghế trên cùng một chuyến bay, có thể có ba người mà mỗi người đều đã trả một mức giá khác nhau cho vé của họ.

S: And is this just happening in Australia?

M: No, no it’s the same all over the world. Airlines are able to “market” a seat as a perishable product, with different values at different stages of its life.

 • IELTS TUTOR dịch:M: Không, không, mọi nơi trên thế giới đều giống nhau. Các hãng hàng không có thể “tiếp thị” chỗ ngồi như một sản phẩm dễ hư hỏng, có các giá trị khác nhau ở các giai đoạn khác nhau trong vòng đời của nó.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • value: giá trị

S: Well like mangoes or apples at the market.

 • IELTS TUTOR dịch: S: Giống như xoài hay táo ở chợ.

M: Yeah, it’s exactly like that. The fact is that the companies are not actually interested in selling you a cheap flight! They’re interested in selling the seats and flying aeroplanes that are full.

 • IELTS TUTOR dịch: M: Vâng, chính xác là như vậy. Thực tế là các công ty không thực sự quan tâm đến việc bán cho bạn một chuyến bay giá rẻ! Họ quan tâm đến việc bán chỗ ngồi và những chiếc máy bay đầy hết các chỗ

T: Mark why do you think revenue management has come about?

M: Well, as far as I can see there are two basic reasons: firstly because the law has been changed to allow the companies to do this. You see in the past they didn’t have the right to keep changing the prices of the tickets, and secondly, we now have very powerful computer programs to do the calculations and so the prices can be changed at a moment’s notice.

 • IELTS TUTOR dịch:  M: Chà, theo như tôi thấy thì có hai lý do cơ bản: thứ nhất là vì luật đã được thay đổi để cho phép các công ty làm điều này. Bạn thấy trước đây họ không có quyền thay đổi giá vé liên tục, và thứ hai, hiện nay chúng tôi có các chương trình máy tính rất quyền năng để thực hiện các phép tính và vì vậy giá có thể thay đổi ngay lập tức.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

S: So you mean ten minutes could be critical when you’re buying a plane ticket?

M: Absolutely!

T: That’s right!

M: And I understand we have almost reached the stage where these computer programs that the airlines are using will eventually be available to consumers to find the best deals for their travel plans from their home computer.

 • IELTS TUTOR dịch: M: Và tôi hiểu rằng chúng ta gần như đã đạt đến giai đoạn mà các chương trình máy tính mà các hãng hàng không đang sử dụng cuối cùng sẽ sẵn sàng để giúp người tiêu dùng tìm các giao dịch tốt nhất cho kế hoạch du lịch của họ từ máy tính ở nhà của họ.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

S: Heavens! What a thought! So the travel agent could easily become a thing of the past if you could book your airline tickets from home. Are there any other industries using this system, or is it restricted to the airline business

 • IELTS TUTOR dịch: S: Trời! Thật là một suy nghĩ! Vì vậy, đại lý du lịch có thể dễ dàng trở thành dĩ vãng nếu bạn có thể đặt vé máy bay từ nhà. Có bất kỳ ngành công nghiệp nào khác sử dụng hệ thống này hay nó chỉ giới hạn trong lĩnh vực kinh doanh hàng không?
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

M: Many of the big hotel groups are doing it now. That’s why the price of a bed in a hotel can also vary so much... depending on when and where you book it.

 • IELTS TUTOR dịch: M: Nhiều tập đoàn khách sạn lớn đang làm điều đó. Đó là lý do tại sao giá giường trong khách sạn cũng có thể thay đổi rất nhiều... tùy thuộc vào thời gian và địa điểm bạn đặt.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

T: It’s all a bit of a gamble really.

 • IELTS TUTOR dịch: T: Nó thực sự giống như một canh bạc vậy.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • Gamle: Bài bạc, canh bạc

M: Yes, and hire car companies are also using revenue management to set their tariffs, because they are also dealing with a “commodity” if you like… so the cost of hiring a car will depend on demand.

 • IELTS TUTOR dịch: M: Vâng, và các công ty cho thuê ô tô cũng đang sử dụng quản lý doanh thu để đặt mức cước phí của họ, bởi vì họ cũng đang xử lý một loại “hàng hóa” nếu bạn muốn… vì vậy chi phí thuê ô tô sẽ phụ thuộc vào nhu cầu.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

T: Well, thank you, Mark, for that overview… that was well researched. Now let’s get on with your main topic for today…

 • IELTS TUTOR dịch:T: Chà, cảm ơn Mark, về cái nhìn tổng quan đó… Nó đã được nghiên cứu/tìm kiếm rất kỹ lưỡng. Bây giờ hãy tiếp tục với chủ đề chính của bạn cho ngày hôm nay…
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Dịch + giải thích transcript "Corporate Crime" IELTS LISTENING SECTION 4
Dịch + giải thích transcript "Corporate Crime" IELTS LISTENING SECTION 4