Dịch + Giải thích từ mới Passage "A VERY SPECIAL DOG" IELTS READING

· Social Issues,Cam,Reading

Bên cạnh Phân tích & Bài Sửa HS đạt 7.0 "The diagram below shows how to recycle organic waste to produce fertiliser (compost)" IELTS WRITING TASK 1, IELTS TUTOR cung cấp dịch + giải thích từ mới Passage "A VERY SPECIAL DOG" IELTS READING.

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "A VERY SPECIAL DOG" IELTS READING

A VERY SPECIAL DOG

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Florence is one of a new breed of dog who is making the work of the Australian Customs much easier.

It is 8.15 a.m. A flight lands at Melbourne's Tullamarine International Airport. Several hundred pieces of baggage are rushed from the plane onto a conveyor belt in the baggage reclaim annexe. Over the sound of roaring engines, rushing air vents and grinding generators, a dog barks. Florence, a sleek black labrador, wags her tail.

Among the cavalcade of luggage passing beneath Florence's all-smelling nose, is a nondescript hardback suitcase. Inside the case, within styrofoam casing, packed in loose pepper and coffee, wrapped in freezer paper and heat-sealed in plastic, are 18 kilograms of hashish.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • MỘT CON CHÓ RẤT ĐẶC BIỆT
 • Florence là một trong những giống chó mới đang giúp công việc của Hải quan Úc trở nên dễ dàng hơn nhiều.
 • Bây giờ là 8:15 sáng. Một chuyến bay hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Tullamarine của Melbourne. Hàng trăm kiện hành lý được chuyển từ máy bay lên một băng chuyền trong khu vực phụ nhận lại hành lý. Bên trên tiếng động cơ gầm rú, tiếng lỗ thông hơi và tiếng máy phát điện chạy ầm ầm, một chú chó sủa. Florence, một con labrador đen mượt, vẫy đuôi.
 • Trong số hàng đoàn hành lý đi ngang qua mũi ngửi mùi của Florence, có một chiếc vali bìa cứng không có gì đặc sắc. Bên trong hộp, trong vỏ xốp, được đóng gói bằng hạt tiêu và cà phê rời, bọc trong giấy đông lạnh và bọc kín bằng nhựa nhiệt, là 18 kg cần sa.

The cleverly concealed drugs don't fool super-sniffer Florence, and her persistent scratching at the case alerts her handler. Florence is one of a truly new breed: the product of what is perhaps the only project in the world dedicated to breeding dogs solely to detect drugs. Ordinary dogs have a 0.1% chance of making it in drug detection. The new breeding programme, run by the Australian Customs, is so successful that more than 50% of its dogs make the grade.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Số ma túy được cất giấu khéo léo không đánh lừa được siêu đánh hơi Florence, và việc nó liên tục cào cấu vào hộp đã cảnh báo cho người quản lý của mình. Florence là một trong những giống chó thực sự mới: sản phẩm của dự án có lẽ là duy nhất trên thế giới chuyên nuôi chó chỉ để phát hiện ma túy. Những con chó bình thường có 0,1% cơ hội phát hiện ma túy. Chương trình nhân giống mới, do Hải quan Úc điều hành, thành công đến mức hơn 50% số chó của họ đạt tiêu chuẩn.

And what began as a wholly practical exercise in keeping illegal drugs out of Australia may end up playing a role in an entirely different sphere - the comparatively esoteric world of neurobiology. It turns out that it's not Florence's nose that makes her a top drug dog, but her unswerving concentration, plus a few other essential traits. Florence could help neurobiologists to understand both what they call 'attention processing', the brain mechanisms that determine what a person pays attention to and for how long, and its flip side, problems such as Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). As many as 3 to 5% of children are thought to suffer from the condition in the US, where the incidence is highest, although diagnosis is often controversial.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Và những gì bắt đầu như một bài tập hoàn toàn thực tế trong việc ngăn chặn ma túy bất hợp pháp khỏi Úc có thể sẽ đóng một vai trò trong một lĩnh vực hoàn toàn khác - thế giới sinh học thần kinh tương đối bí truyền. Hóa ra, không phải chiếc mũi của Florence khiến nó trở thành một con chó săn ma túy hàng đầu, mà chính là sự tập trung kiên định của nó, cộng với một số đặc điểm cần thiết khác. Florence có thể giúp các nhà sinh học thần kinh hiểu được cả cái mà họ gọi là "xử lý sự chú ý", cơ chế não xác định một người chú ý đến điều gì và trong bao lâu, cũng như mặt trái của nó, các vấn đề như Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD). Có tới 3 đến 5% trẻ em được cho là mắc bệnh ở Mỹ, nơi có tỷ lệ mắc bệnh cao nhất, mặc dù việc chẩn đoán thường gây tranh cãi.

The Australian Customs has used dogs to find drugs since 1969. Traditionally, the animals came from pounds and private breeders. But, in 1993, fed up with the poor success rate of finding good dogs this way, John Vandeloo, senior instructor with the Detector Dog Unit, joined forces with Kath Champness, then a doctoral student at the University of Melbourne, and set up a breeding programme.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Hải quan Úc đã sử dụng chó để tìm ma túy từ năm 1969. Theo truyền thống, những con vật này đến từ các trại chăn nuôi tư nhân và nơi nuôi chó bị bỏ rơi. Tuy nhiên, vào năm 1993, chán ngấy với tỷ lệ thành công thấp trong việc tìm kiếm những con chó tốt theo cách này, John Vandeloo, giảng viên cấp cao của Đơn vị Chó thám tử, đã hợp tác với Kath Champness, khi đó đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Melbourne, và thành lập một chương trình nhân giống.

Champness began by defining six essential traits that make a detector dog. First, every good detector dog must love praise because this is the only tool trainers have at their disposal, but the dog must still be able to work for long periods without it. Then it needs a strong hunting instinct and the stamina to keep sniffing at the taxing rate of around 300 times per minute. The ideal detector is also fearless enough to deal with jam-packed airport crowds and the roaring engine rooms of cargo ships.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Champness bắt đầu bằng cách xác định sáu đặc điểm cần thiết tạo nên một con chó dò tìm. Đầu tiên, mọi con chó phát hiện tốt đều phải thích được khen ngợi vì đây là công cụ duy nhất mà người huấn luyện có sẵn, nhưng con chó vẫn phải có khả năng làm việc trong thời gian dài mà không có nó. Sau đó, nó cần một bản năng săn mồi mạnh mẽ và sức chịu đựng để tiếp tục đánh hơi với tốc độ khoảng 300 lần mỗi phút. Chó dò tìm lý tưởng cũng đủ dũng cảm để đối phó với đám đông sân bay chật cứng và buồng máy gầm rú của tàu chở hàng.

The remaining two traits are closely related and cognitive in nature. A good detector must be capable of focusing on the task of searching for drugs, despite the distractions in any airport or dockside. This is what neurobiologists call 'selective attention'. And finally, with potentially tens of thousands of hiding places for drugs, the dog must persevere and maintain focus for hours at a time. Neurobiologists call this 'sustained attention'.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Hai đặc điểm còn lại là liên quan chặt chẽ và nhận thức trong bản chất. Một chú chó dò tìm tốt phải có khả năng tập trung vào nhiệm vụ tìm kiếm ma túy, bất chấp sự phân tâm ở bất kỳ sân bay hay bến tàu nào. Đây là điều mà các nhà sinh học thần kinh gọi là "sự chú ý có chọn lọc". Và cuối cùng, với hàng chục nghìn nơi cất giấu ma túy tiềm ẩn, chú chó phải kiên trì và duy trì sự tập trung hàng giờ liền. Các nhà sinh học thần kinh gọi đây là "sự chú ý liên tục".

Vandeloo and Champness assess the dogs' abilities to concentrate by marking them on a scale of between one and five according to how well they remain focused on a toy tossed into a patch of grass. Ivan scores a feeble one. He follows the toy, gets half-way there, then becomes distracted by places where the other dogs have been or by flowers in the paddock. Rowena, on the other hand, has phenomenal concentration; some might even consider her obsessive. When Vandeloo tosses the toy, nothing can distract her from the searching, not other dogs, not food. And even if no one is around to encourage her, she keeps looking just the same. Rowena gets a five.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Vandeloo và Champness đánh giá khả năng tập trung của chó bằng cách chấm điểm trên thang điểm từ một đến năm tùy theo mức độ chúng tập trung vào một món đồ chơi được ném vào một đám cỏ. Ivan đạt điểm yếu. Nó đi theo món đồ chơi, đi được nửa đường, sau đó bị phân tâm bởi những nơi mà những con chó khác đã từng đến hoặc bởi những bông hoa trong bãi cỏ. Rowena, mặt khác, có sự tập trung phi thường; một số thậm chí có thể coi nó là ám ảnh. Khi Vandeloo ném đồ chơi, không gì có thể khiến nó phân tâm khỏi việc tìm kiếm, không phải những con chó khác, không phải thức ăn. Và ngay cả khi không có ai ở bên để khuyến khích, nó vẫn trông như vậy. Rowena được điểm năm.

A person's ability to pay attention, like a dog's, depends on a number of overlapping cognitive behaviours, including memory and learning - the neurobiologist's attention processing. Attention in humans can be tested by asking subjects to spot colours on a screen while ignoring shapes, or to spot sounds while ignoring visual cues, or to take a 'vigilance test'. Sitting a vigilance test is like being a military radar operator. Blips appear on a cluttered monitor infrequently and at irregular intervals. Rapid detection of all blips earns a high score. Five minutes into the test, one in ten subjects will start to miss the majority of the blips, one in ten will still be able to spot nearly all of them and the rest will come somewhere in between.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Khả năng chú ý của một người, giống như của một con chó, phụ thuộc vào một số hành vi nhận thức chồng chéo, bao gồm trí nhớ và học tập - quá trình xử lý sự chú ý của nhà thần kinh học. Có thể kiểm tra sự chú ý ở người bằng cách yêu cầu các đối tượng phát hiện màu sắc trên màn hình trong khi bỏ qua hình dạng hoặc phát hiện âm thanh trong khi bỏ qua các tín hiệu thị giác hoặc thực hiện 'bài kiểm tra cảnh giác'. Làm bài kiểm tra cảnh giác cũng giống như trở thành người điều khiển radar quân sự. Các đốm sáng xuất hiện trên một màn hình lộn xộn không thường xuyên và không đều đặn. Phát hiện nhanh chóng tất cả các đốm sáng đạt được điểm cao. Năm phút sau khi làm bài kiểm tra, một trong mười đối tượng sẽ bắt đầu bỏ sót phần lớn các đốm sáng, một phần mười vẫn có thể phát hiện ra gần như tất cả chúng và phần còn lại sẽ ở đâu đó ở giữa.

Vigilance tasks provide signals that are infrequent and unpredictable - which is exactly what is expected of the dogs when they are asked to notice just a few odour molecules in the air, and then to home in on the source. During a routine mail screen that can take hours, the dogs stay so focused that not even a postcard lined with 0.5 grams of heroin and hidden in a bulging sack of letters escapes detection.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Các nhiệm vụ cảnh giác cung cấp các tín hiệu không thường xuyên và không thể đoán trước - đó chính xác là những gì chó được mong đợi khi chúng được yêu cầu chỉ nhận thấy một vài phân tử mùi trong không khí, sau đó tập trung vào nguồn. Trong quá trình kiểm tra thư thông thường có thể mất hàng giờ đồng hồ, những con chó tập trung đến mức thậm chí không một tấm bưu thiếp nào có 0,5 gam heroin và được giấu trong một bao thư căng phồng thoát khỏi sự phát hiện.

With the current interest in attentional processing, as well as human conditions that have an attention deficit component, such as ADHD, it is predicted that it is only a matter of time before the super-sniffer dogs attract the attention of neurobiologists trying to cure these conditions.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Với mối quan tâm hiện tại về xử lý chú ý, cũng như tình trạng con người có thành phần giảm chú ý, chẳng hạn như ADHD, người ta dự đoán rằng việc những chú chó siêu đánh hơi thu hút sự chú ý của các nhà sinh học thần kinh đang cố gắng chữa trị những căn bệnh này chỉ còn là vấn đề thời gian.

Questions 28-32

Choose the correct letter, A, B, C, or D. Write the correct letter in boxes 28-32 on your answer sheet.

28. The drugs in the suitcase

A were hidden inside the lining.

B had pepper and coffee around them.

C had previously been frozen.

D had a special smell to repel dogs.

29. Most dogs are not good at finding drugs because

A they don’t work well with a handler.

B they lack the right training.

C the drugs are usually very well hidden.

D they lack certain genetic qualities.

30. Florence is a good drug detector because she

A has a better sense of smell than other dogs.

B is not easily distracted.

C has been specially trained to work at airports.

D enjoys what she is doing.

31. Dogs like Florence may help scientists understand

A how human and dog brains differ.

B how people can use both sides of their brain.

C why some people have difficulty paying attention.

D the best way for people to maintain their focus.

32. In 1993, the Australian Customs

A decided to use its own dogs again.

B was successful in finding detector dogs.

C changed the way it obtained dogs.

D asked private breeders to provide more dogs.

Questions 33-36

Choose FOUR letters, A-J. Write the correct letters in boxes 33-36 on your answer sheet.

The writer mentions a number of important qualities that detector dogs must have.

Which FOUR of the following qualities are mentioned by the writer of the text?

A. a good relationship with people

B. a willingness to work in smelly conditions

C. quick reflexes

D. an ability to work in noisy conditions

E. an ability to maintain concentration

F. a willingness to work without constant encouragement

G. the skill to find things inlong grass

H. experience as hunters

I. a desire for people’s approval

J. the ability to search a large number of places rapidly

Questions 37-40

Do the following statements agree with the information given in the text? In boxes 37-40 on your answer sheet, write:

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

37. Methods of determining if a child has ADHD are now widely accepted.

38. After about five minutes of a vigilance test, some subjects will still notice some blips.

39. Vigilance tests help improve concentration.

40. If a few grams of a drug are well concealed, even the best dogs will miss them.

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR