Dịch + Giải thích từ mới Passage "Bringing cinnamon to Europe" IELTS READING

· Cam,Business,Reading

Bên cạnh Phân tích+Sửa bài"The chart shows British Emigration to selected destinations between 2004 and 2007" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR cung cấp dịch + giải thích từ mới Passage "Bringing cinnamon to Europe" IELTS READING.

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "Bringing cinnamon to Europe" IELTS READING

Bringing cinnamon to Europe

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Cinnamon is a sweet, fragrant spice produced from the inner bark of trees of the genus Cinnamomum, which is native to the Indian sub-continent. It was known in biblical times, and is mentioned in several books of the Bible, both as an ingredient that was mixed with oils for anointing people’s bodies, and also as a token indicating friendship among lovers and friends. In ancient Rome, mourners attending funerals burnt cinnamon to create a pleasant scent. Most often, however, the spice found its primary use as an additive to food and drink. In the Middle Ages, Europeans who could afford the spice used it to flavor food, particularly meat, and to impress those around them with their ability to purchase an expensive condiment from the ‘exotic’ East. At a banquet, a host would offer guests a plate with various spices piled upon it as a sign of the wealth at his or her disposal. Cinnamon was also reported to have health benefits, and was thought to cure various ailments, such as indigestion.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Mang quế đến châu Âu
 • Quế là một gia vị ngọt, thơm được lấy từ lớp vỏ thân cành của một số loài thực vật thuộc chi Cinnamomum, có nguồn gốc từ tiểu lục địa Ấn Độ. Nó được biết ở thời Kinh Thánh, và được đề cập trong một số cuốn sách của Kinh Thánh như là một thành phần trộn với dầu để xức lên cơ thể người, và cũng là một vật kỷ niệm thể hiện tình bạn và tình yêu. Ở thời kỳ La Mã cổ đại, những người đi đưa ma tham dự đám tang thường đốt quế để một mùi thơm dễ chịu. Tuy nhiên, thông thường, quế thường được sử dụng như là chất phụ gia cho thức ăn và nước uống. Ở thời Trung Cổ, người Châu Âu nào đủ tiền mua gia vị đó thường được sử dụng để tạo hương vị cho thức ăn, đặc biệt là thịt, và để gây ấn tượng với những người xung quanh rằng họ có khả năng mua loại gia vị ngoại lai đắt tiền ở Phương Đông. Ở những bữa tiệc lớn, chủ tiệc thường mời khách một đĩa với nhiều đồ gia vị khác nhau đặt chồng lên và họ có thể sử dụng tùy ý như một dấu hiệu của sự giàu có. Bột quế đã được chứng mình là có lợi cho sức khoẻ, và dùng để chữa nhiều bệnh khác nhau, chẳng hạn như bệnh khó tiêu.

Toward the end of the Middle Ages, the European middle classes began to desire the lifestyle of the elite, including their consumption of spices. This led to a growth in demand for cinnamon and other spices. At that time, cinnamon was transported by Arab merchants, who closely guarded the secret of the source of the spice from potential rivals. They took it from India, where it was grown, on camels via an overland route to the Mediterranean. Their journey ended when they reached Alexandria. European traders sailed there to purchase their supply of cinnamon, then brought it back to Venice. The spice then travelled from that great trading city to markets all around Europe. Because the overland trade route allowed for only small quantities of the spice to reach Europe, and because Venice had a virtual monopoly of the trade, the Venetians could set the price of cinnamon exorbitantly high. These prices, coupled with the increasing demand, spurred the search for new routes to Asia by Europeans eager to take part in the spice trade.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Vào cuối thời Trung cổ, những tầng lớp trung lưu Châu Âu bắt đầu thèm muốn lối sống thượng lưu, bao gồm việc tiêu dùng các đồ gia vị. Điều này dẫn đến việc nhu cầu tiêu thụ quế và các đồ gia vị khác tăng cao. Vào lúc đó, quế được vận chuyển bởi những nhà thương nhân Ả Rập, những người bảo vệ rất nghiêm ngặt nguồn gốc của gia vị khỏi những đối thủ hùng mạnh. Họ lấy quế từ Ấn Độ, nơi nó được trồng , đặt nó trên những con lạc đà qua một con đường đất liền đến Địa Trung Hải. Chuyến đi của họ kết thúc khi họ đến Ai Cập. Những nhà buôn Châu Âu đã xuống tàu ở đó để mua chỗ cung cấp quế, sau đó mang chúng lại Venice. Sau đó quế sẽ đi từ những thành phố kinh doanh náo nhiệt đến thị trường trên khắp Châu Âu. Bởi vì tuyến đường bộ chỉ cho phép mang một lượng nhỏ đồ gia vị đến Châu Âu, và bởi vì Venice gần như đã độc quyền thương mại, cho nên những người Venice có thể đặt giá quế cao quá mức. Mức giá này cùng với nhu cầu đang tăng lên, đã thúc đẩy việc tìm kiếm cho các tuyến đường mới đến châu Á của người châu Âu mong muốn tham gia vào việc buôn bán gia vị.

Seeking the high profits promised by the cinnamon market, Portuguese traders arrived on the island of Ceylon in the Indian Ocean toward the end of the 15th century. Before Europeans arrived on the island, the state had organized the cultivation of cinnamon. People belonging to the ethnic group called the Salagama would peel the bark off young shoots of the cinnamon plant in the rainy season, when the wet bark was more pliable. During the peeling process, they curled the bark into the ‘stick’ shape still associated with the spice today. The Salagama then gave the finished product to the king as a form of tribute. When the Portuguese arrived, they needed to increase production significantly, and so enslaved many other members of the Ceylonese native population, forcing them to work in cinnamon harvesting. In 1518, the Portuguese built a fort on Ceylon, which enabled them to protect the island, so helping them to develop a monopoly in the cinnamon trade and generate very high profits. In the late 16th century, for example, they enjoyed a tenfold profit when shipping cinnamon over a journey of eight days from Ceylon to India.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Thị trường buôn bán quế sẽ hứa hẹn kiếm được lợi nhuận cao, những nhà buôn Bồ Đào Nha đã đến hòn đảo Ceylon ở Ấn Độ Dương vào cuối thế kỷ 15. Trước khi người châu Âu đến đảo, tiểu bang đã tổ chức việc trồng quế. Những người thuộc nhóm dân tộc thiểu số gọi là Salagama sẽ lột vỏ cây quế non vào mùa mưa, khi vỏ cây còn dễ uốn . Trong suốt quá trình tước vỏ, họ đã uốn vỏ cây thành hình ‘ thanh’ trở thành đồ gia vị như ngày hôm nay. Người Salagama sau đó đưa sản phẩm hoàn chỉnh cho nhà vua như một cống phẩm. Khi người Bồ Đào Nha đến, họ cần tăng việc sản xuất một cách đáng kể, và vì thế đã bắt nhiều thành viên khác của dân bản địa Ceylon làm nô lệ, bắt họ thu hoạch quế. Vào năm 1518, người Bồ Đào Nha đã xây dựng một pháo đài ở Ceylon, cho phép họ bảo vệ hòn đảo của họ, cho nên đã giúp họ phát triển việc độc quyền buôn bán quế và đã sinh ra lợi nhuận cao. Vào cuối thế kỷ 16, họ họ đã thu lại lợi nhuận tăng gấp 10 lần khi chuyển quế từ Ceylon sang Ấn Độ trong tám ngày bằng tàu.

When the Dutch arrived off the coast of southern Asia at the very beginning of the 17th century, the set their sights on displacing the Portuguese as kings of cinnamon. The Dutch allied themselves with Kandy, an inland kingdom on Ceylon. In return for payments of elephants and cinnamon, they protected the native king from the Portuguese. By 1649, the Dutch broke the 150-year Portuguese monopoly when they overran and occupied their factories. By 1658, they had permanently expelled the Portuguese from the island, thereby gaining control of the lucrative cinnamon trade.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Khi người Hà Lan rời khỏi bờ biển Nam Á vào đầu thế kỷ 17. họ đã quyết tâm thay thế vị trí quốc vương quế của người Bồ Đào Nha. Người Hà Lan liên minh với Kandy, một vương quốc nội địa ở Ceylon. Đổi lại các khoản thanh toán voi và quế, họ đã bảo vệ quốc vương khỏi người Bồ Đào Nha. Giữa năm 1640, người Hà Lan đã xâm phạm độc quyền 150 năm khi họ xâm nhập và chiếm đóng nhà máy. Đến năm 1658, họ đã vĩnh viễn trục xuất người Bồ Đào Nha khỏi hòn đảo, từ đó nắm quyền kiểm soát việc buôn bán quế béo bở này.

In order to protect their hold on the market, the Dutch, like the Portuguese before them, treated the native inhabitants harshly. Because of the need to boost production and satisfy Europe’s ever-increasing appetite for cinnamon, the Dutch began to alter the harvesting practices of the Ceylonese. Over time, the supply of cinnamon trees on the island became nearly exhausted, due to systematic stripping of the bark. Eventually, the Dutch began cultivating their own cinnamon trees to supplement the diminishing number of wild trees available for use.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Để bảo vệ thị trường của họ, người Hà Lan, như người Bồ Đào Nha trước đây, đã đối xử người dân bản địa một cách nghiêm khắc. Bởi vì cần đáp ứng nhu cầu sản xuất và thoả mãn sự thèm ăn quế ngày càng tăng, người Hà Lan bắt đầu thay đổi thói quen thu hoạch trước đây của họ. Theo thời gian, những cây quế trên hòn đảo gần như cạn kiệt, bởi vì hệ thống tước vỏ cây. Cuối cùng, người Hà Lan bắt đầu trồng cây quế để bổ sung lại số lượng cây mà họ đã sử dụng.

Then, in 1996, the English arrived on Ceylon, thereby displacing the Dutch from their control of the cinnamon monopoly. By the middle of the 19th century, production of cinnamon reached 1,000 tons a year, after a lower grade quality of the spice became acceptable to European tastes. By that time, cinnamon was being grown in other parts of the Indian Ocean region and in the West Indies, Brazil, and Guyana. Not only was a monopoly of cinnamon becoming impossible, but the spice trade overall was diminishing in economic potential, and was eventually superseded by the rise of trade in coffee, tea, chocolate, and sugar.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Sau đó, người Anh đến Ceylon, từ đó thay thế độc quyền kinh doanh quế của người Hà Lan. Vào giữa thế kỷ 19, sản lượng quế đã đạt đến 1000 tấn một năm, sau khi chất lượng của quế thấp hơn nhưng người Châu Âu vẫn chấp nhận gia vị của nó. Vào thời điểm đó, quế cũng được trồng ở những khu vực khác của vùng Ấn Độ Dương và ở Tây Ấn, Brazil, và Guyana. Không chỉ không thể độc quyền quế, mà còn việc kinh doanh đồ gia vị cũng đã giảm bớt trong tiềm lực kinh tế, và cuối cùng bị thế chỗ cho việc buôn bán cà phê, trà, sô cô la và đường ngày càng phá triển.

Questions 1-9

Complete the notes below. Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer. Write your answers in boxes 1-9 on your answer sheet.

The Early History of Cinnamon

Biblical times:

 • added to 1………………………..
 • used to show 2…………………………. Between people

Ancient Rome: used for its sweet smell at 3………………………..

Middle Ages:

 • added to food, especially meat
 • was an indication of a person’s 4………………………..
 • known as a treatment for 5……………………….. and other health problems
 • grown in 6……………………….
 • merchants used 7……………………… to bring it to the Mediterranean
 • arrived in the Mediterranean at 8……………………………
 • traders took it to 9……………………………. and sold it to destinations around Europe.

Questions 10-13

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1? In boxes 10-13 on your answer sheet, write:

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

10. The Portuguese had control over the cinnamon trade in Ceylon throughout the 16th century.

11. The Dutch took over the cinnamon trade from the Portuguese as soon as they arrived in Ceylon.

12. The trees planted by the Dutch produced larger quantities of cinnamon than the wild trees.

13. The spice trade maintained its economic importance during the 19th century.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR