Dịch + Giải thích từ mới Passage "Case Study: Tourism New Zealand website" IELTS READING

· Cam,Reading,Tourism Travelling

Bên cạnh Phân tích+Sửa bài hs đạt 7.0"The chart below shows waste collection by a recycling centre from 2011 to 2015" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR cung cấp dịch + giải thích từ mới Passage "Case Study: Tourism New Zealand website" IELTS READING.

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "Case Study: Tourism New Zealand website" IELTS READING

Case Study: Tourism New Zealand website

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

New Zealand is a small country of four million inhabitants, a long-haul flight from all the major tourist-generating markets of the world. Tourism currently makes up 9% of the country’s gross domestic product, and is the country’s largest export sector. Unlike other export sectors, which make products and then sell them overseas, tourism brings its customers to New Zealand. The product is the country itself – the people, the places and the experiences. In 1999, Tourism New Zealand launched a campaign to communicate a new brand position to the world. The campaign focused on New Zealand’s scenic beauty, exhilarating outdoor activities and authentic Maori culture, and it made New Zealand one of the strongest national brands in the world.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • New Zealand là một quốc gia nhỏ có 4 triệu dân, cách xa tất cả các thị trường du lịch lớn trên thế giới. Gần đây du lịch chiếm 9% tổng sản phẩm quốc nội và là lịch vực xuất khẩu lớn nhất quốc gia. Không giống như các lĩnh vực xuất khẩu khác mà sản xuất sản phẩm và bán ra nước ngoài, du lịch mang khách hàng đến New Zealand. Sản phẩm chính là đất nước này – con người, các địa danh và trải nghiệm. Vào năm 1999, ngành Du lịch New Zealand phát động một chiến dịch để giới thiệu một vị trí thương hiệu mới với thế giới. Chiến dịch tập trung vào vẻ đẹp cảnh quan ở New Zealand, các hoạt động ngoài trời hấp dẫn và văn hóa Maori chính thống, và điều này đã làm cho New Zealand trở thành một trong những thương hiệu quốc gia mạnh nhất thế giới.

A key feature of the campaign was the website www.newzealand.com, which provided potential visitors to New Zealand with a single gateway to everything the destination had to offer. The heart of the website was a database of tourism services operators, both those based in New Zealand and those based abroad which offered tourism service to the country. Any tourism-related business could be listed by filling in a simple form. This meant that even the smallest bed and breakfast address or specialist activity provider could gain a web presence with access to an audience of long-haul visitors. In addition, because participating businesses were able to update the details they gave on a regular basis, the information provided remained accurate. And to maintain and improve standards, Tourism New Zealand organised a scheme whereby organisations appearing on the website underwent an independent evaluation against a set of agreed national standards of quality. As part of this, the effect of each business on the environment was considered.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Một yếu tố chủ chốt trong chiến dịch là website www.newzealand.com, nơi cung cấp cho những khách hàng tiềm năng đến New Zealand một cửa ngõ đến tất cả mọi thứ mà nơi này có thể phục vụ. Trung tâm của website là nguồn dữ liệu của các nhà khai thác dịch vụ du lịch, cả hai đều có trụ sở ở New Zealand và nước ngoài và đều cung cấp dịch vụ du lịch cho đất nước này. Bất cứ một công việc kinh doanh nào liên quan đến du lịch đều được liệt kê ra bằng cách hoàn thành một bản mẫu đơn giản. Điều này có nghĩa rằng thậm chí một chiếc giường ngủ hay bữa sáng nhỏ nhất hay các nhà cung cấp hoạt động đặc biệt đều có thể hiện diện trên web với cách tiếp cận với khách du lịch phương xa. Thêm vào đó, bởi các doanh nghiệp tham gia đều có thể cập nhật các chi tiết họ đã cung cấp một cách thường xuyên nên thông tin được cung cấp vẫn chính xác. Và để duy trì cũng như cải thiện các tiêu chuẩn, ngành Du lịch New Zealand tổ chức một chương trình theo đó các tổ chức xuất hiện trên website trải qua sự đánh giá độc lập dựa trên các tiêu chuẩn chất lượng quốc gia đã được đồng thuận trước đó. Và như một phần của chương trình này, ảnh hưởng của mỗi doanh nghiệp đến môi trường cũng được xem xét.

To communicate the New Zealand experience, the site also carried features relating to famous people and places. One of the most popular was an interview with former New Zealand All Blacks rugby captain Tana Umaga. Another feature that attracted a lot of attention was an interactive journey through a number of the locations chosen for blockbuster films which had made use of New Zealand’s stunning scenery as a backdrop. As the site developed, additional features were added to help independent travelers devise their own customised itineraries. To make it easier to plan motoring holidays, the site catalogued the most popular driving routes in the country, highlighting different routes according to the season and indicating distances and times.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Để giới thiệu trải nghiệm ở New Zealand, trang web cũng có những yếu tố liên quan đến những con người và địa danh nổi tiếng. Một trong những yếu tố phổ biến nhất là cuộc phỏng vấn với cựu đội trưởng bóng bầu dục đội Zew Zealand All Blacks Tana Umaga. Một yếu tố khác thu hút rất nhiều sự chú ý là một hành trình tương tác qua rất nhiều địa điểm được lựa chọn bởi những bộ phim bom tấn đã sử dụng phong cảnh tuyệt đẹp ở New Zealand để làm bối cảnh. Bởi trang web này phát triển nên các yếu tố khác cũng được thêm vào để giúp cho những người đi du lịch tự túc có thể đặt ra những lịch trình theo ý họ. Để giúp người ta có thể có những kỳ nghỉ được lên kế hoạch đi dễ dàng hơn, trang web đã lên kế hoạch những tuyến đường lái xe phổ biến nhất ở nước này, làm nổi bật lên những tuyến đường khác nhau theo thời tiết, cũng như chỉ ra khoảng cách và thời gian.

Later, a Travel Planner feature was added, which allowed visitors to click and ‘bookmark’ places or attractions they were interested in, and then view the results on a map. The Travel Planner offered suggested routes and public transport options between the chosen locations. There were also links to accommodation in the area. By registering with the website, users could save their Travel Plan and return to it later, or print it out to take on the visit. The website also had a ‘Your Words’ section where anyone could submit a blog of their New Zealand travels for possible inclusion on the website.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Sau đó tính năng Travel Planner được thêm vào, cho phép khách du lịch truy cập và đánh dấu những địa điểm hay điểm du lịch mà họ quan tâm, sau đó xem kết quả trên bản đồ. Travel Planner cung cấp các tuyến đường và các sự lựa chọn các phương tiện cộng cộng giữa những nơi đã được chọn. Những thứ này cũng gắn với nơi ở của từng khu vực. Bằng việc đăng ký vào website, người sử dụng có thể lưu lại lịch trình du lịch của họ và xem lại lịch trình hoặc in ra để mang theo khi đi chơi. Website cũng có phần “Văn bản của bạn” nơi bất cứ ai có thể viết blog về chuyến đi của họ đến New Zealand để đưa vào trang web.

The Tourism New Zealand website won two Webby awards for online achievement and innovation. More importantly perhaps, the growth of tourism to New Zealand was impressive. Overall tourism expenditure increased by an average of 6.9% per year between 1999 and 2004. From Britain, visits to New Zealand grew at an average annual rate of 13% between 2002 and 2006, compared to a rate of 4% overall for British visits abroad.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Trang web du lịch New Zealand đã giành được hai giải thưởng Webby cho thành tích và sáng tạo trực tuyến. Quan trọng hơn có lẽ là, sự phát triển của du lịch đến New Zealand thật ấn tượng. Tổng chi phí cho du lịch tăng trung bình 6,9% mỗi năm từ năm 1999 đến năm 2004. Từ Anh, các chuyến thăm tới New Zealand tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng năm là 13% trong giai đoạn 2002-2006, so với tỷ lệ 4% tổng thể cho các chuyến thăm nước ngoài của Anh.

The website was set up to allow both individuals and travel organisations to create itineraries and travel packages to suit their own needs and interests. On the website, visitors can search for activities not solely by geographical location, but also by the particular nature of the activity. This is important as research shows that activities are the key driver of visitor satisfaction, contributing 74% to visitor satisfaction, while transport and accommodation account for the remaining 26%. The more activities that visitors undertake, the more satisfied they will be. It has also been found that visitors enjoy cultural activities most when they are interactive, such as visiting a marae (meeting ground) to learn about traditional Maori life. Many long-haul travelers enjoy such learning experiences, which provide them with stories to take home to their friends and family. In addition, it appears that visitors to New Zealand don’t want to be ‘one of the crowd’ and find activities that involve only a few people more special and meaningful.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Trang web được thiết lập để cho phép cả các cá nhân và tổ chức du lịch tạo ra các hành trình và gói du lịch phù hợp với nhu cầu và sở thích của riêng họ. Trên trang web, du khách có thể tìm kiếm các hoạt động không chỉ bởi vị trí địa lý, mà còn bởi bản chất đặc thù của hoạt động. Điều này rất quan trọng vì nghiên cứu cho thấy rằng các hoạt động là yếu tố chính khiến du khách hài lòng, đóng góp 74% cho sự hài lòng của khách du lịch, trong khi vận chuyển và chỗ ở chiếm 26% còn lại. Càng nhiều hoạt động mà các du khách tham gia thì họ sẽ càng hài lòng. Nó cũng đã được tìm thấy rằng du khách thưởng thức các hoạt động văn hóa nhất khi họ là tương tác, chẳng hạn như tham quan một marae (khu họp mặt) để tìm hiểu về cuộc sống Maori truyền thống. Nhiều du khách phương xa thích thú với những trải nghiệm như vậy, những câu chuyện mà họ có thể kể lại cho bạn bè và gia đình của họ. Ngoài ra, có vẻ như du khách đến New Zealand không muốn trở thành 'một trong đám đông' và tìm các hoạt động có nhiều đặc biệt và ý nghĩa mà chỉ một số ít người tham gia.

It could be argued that New Zealand is not a typical destination. New Zealand is a small country with a visitor economy composed mainly of small businesses. It is generally perceived as a safe English-speaking country with a reliable transport infrastructure. Because of the long-haul flight, most visitors stay for longer (average 20 days) and want to see as much of the country as possible on what is often seen as a once-in-a-lifetime visit. However, the underlying lessons apply anywhere – the effectiveness of a strong brand, a strategy based on unique experiences and a comprehensive and user-friendly website.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Một số khác lập luận rằng New Zealand không phải là một điểm đến điển hình. New Zealand là một quốc gia nhỏ với nền kinh tế du lịch chủ yếu bao gồm các doanh nghiệp nhỏ. Nó thường được coi là một quốc gia nói tiếng Anh an toàn với cơ sở hạ tầng giao thông đáng tin cậy. Do chuyến bay đường dài, hầu hết du khách ở lại lâu hơn (trung bình 20 ngày) và muốn thăm đất nước này nhiều nhất có thể ở một đất nước được cho là nên ghé thăm ít nhất một lần trong đời. Tuy nhiên, các bài học cơ bản áp dụng ở mọi nơi - hiệu quả của một thương hiệu mạnh, một chiến lược dựa trên trải nghiệm độc đáo và trang web toàn diện , thân thiện với người dùng.

Questions 1-7

Complete the table below. Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer. Write your answers in boxes 1-7 on your answer sheet.

Tourism Newzeland website

Questions 8-13

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1? In boxes 8-13 on your answer sheet, write:

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

8. The website www.newzealand.com aimed to provide ready-made itineraries and packages for travel companies and individual tourists.

9. It was found that most visitors started searching on the website by geographical location.

10. According to research, 26% of visitor satisfaction is related to their accommodation.

11. Visitors to New Zealand like to become involved in the local culture.

12. Visitors like staying in small hotels in New Zealand rather than in larger ones.

13. Many visitors feel it is unlikely that they will return to New Zealand after their visit.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR