Dịch + Giải thích từ mới Passage "Climate change and the Inuit" IELTS READING

· Reading,Cam,Social Issues

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "Climate change and the Inuit" IELTS READING

Questions 27-32

Reading Passage 3 has seven paragraphs, A-G. Choose the correct heading for paragraphs B-G from the list of headings below. Write the correct number, i-ix, in boxes 1-6 on your answer sheet.

List of Headings

i. The reaction of the limit community to climate change

ii. Understanding of climate change remains limited

iii. Alternative sources of essential supplies

iv. Respect for limit opinion grows

v. A healthier choice of food

vi. A difficult landscape

vii. Negative effects on well-being

viii. Alarm caused by unprecedented events in the Arctic

ix. The benefits of an easier existence

Example: Paragraph A. Answer: viii

27. Paragraph B

28. Paragraph C

29. Paragraph D

30. Paragraph E

31. Paragraph F

32. Paragraph G

IELTS TUTOR lưu ý:

Climate change and the Inuit

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

The threat posed by climate change in the Arctic and the problems faced by Canada's Inuit people

A. Unusual incidents are being reported across the Arctic. Inuit families going off on snowmobiles to prepare their summer hunting camps have found themselves cut off from home by a sea of mud, following early thaws. There are reports of igloos losing their insulating properties as the snow drips and refreezes, of lakes draining into the sea as permafrost melts, and sea ice breaking up earlier than usual, carrying seals beyond the reach of hunters. Climate change may still be a rather abstract idea to most of us, but in the Arctic, it is already having dramatic effects - if summertime ice continues to shrink at its present rate, the Arctic Ocean could soon become virtually ice-free in summer. The knock-on effects are likely to include more warming, cloudier skies, increased precipitation and higher sea levels. Scientists are increasingly keen to find out what's going on because they consider the Arctic the 'canary in the mine' for global warming - a warning of what's in store for the rest of the world.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Biến đổi khi hậu và người Inuit
  • Mối đe doạ do biến đổi khí hậu ở Bắc Cực và những vấn đề mà người Inuit ở Canada phải đối mặt.
  • A. Các sự cố bất thường đang được báo cáo trên khắp Bắc Cực. Các gia đình người Inuit đi trượt tuyết để chuẩn bị các trại săn bắt mùa hè của họ đã bị chia cách khỏi nhà mình bằng một bãi biển ngập bùn, hậu quả của việc băng tan sớm. Có những báo cáo về những lều tuyết mất đi tính chất cách nhiệt của chúng khi tuyết rơi và đóng băng, về những hồ nước chảy xuống biển khi lớp băng tan, và băng trên biển tan sớm hơn bình thường, mang theo các dấu vết vượt ra ngoài tầm với của những gã thợ săn. Biến đổi khí hậu có thể vẫn là một ý tưởng khá trừu tượng đối với hầu hết chúng ta, nhưng ở Bắc Cực nó đã gây những hậu quả thảm khốc - nếu băng mùa hè tiếp tục thu hẹp lại với tốc độ hiện tại, Bắc Băng Dương sẽ sớm trở nên không có băng vào mùa hè. Các phản ứng dây chuyền có thể bao gồm nhiều bầu trời nóng lên, nhiều mây hơn, lượng mưa tăng và mực nước biển cao hơn. Các nhà khoa học ngày càng quan tâm đến việc tìm hiểu điều gì đang xảy ra bởi vì họ coi Bắc Cực là “dấu hiệu cảnh báo' của vấn đề ấm lên toàn cầu - một cảnh báo về những gì có thể xảy ra cho phần còn lại của thế giới.

B. For the Inuit the problem is urgent. They live in precarious balance with one of the toughest environments on earth. Climate change, whatever its causes, is a direct threat to their way of life. Nobody knows the Arctic as well as the locals, which is why they are not content simply to stand back and let outside experts tell them what's happening. In Canada, where the Inuit people are jealously guarding their hard-won autonomy in the country's newest territory, Nunavut, they believe their best hope of survival in this changing environment lies in combining their ancestral knowledge with the best of modern science. This is a challenge in itself.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Đối với người Inuit, vấn đề này trở nên rất cấp bách. Họ sống trong sự cân bằng bấp bênh trong một trong những môi trường khắc nghiệt nhất trên trái đất. Biến đổi khí hậu, bất kể nguyên nhân của nó là gì, đều là mối đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của họ. Không ai biết Bắc cực rõ như người dân địa phương, đó là lý do tại sao họ không chỉ đơn giản lùi về phía sau và để cho các chuyên gia bên ngoài cho họ biết những gì đang xảy ra. Ở Canada, nơi người Inuit đang bảo vệ đầy kiêu hãnh sự tự trị mạnh mẽ của mình trong lãnh thổ mới nhất của đất nước, Nunavut, họ tin rằng hy vọng tốt nhất của họ về sự sống còn trong môi trường thay đổi này là kết hợp kiến ​​thức tổ tiên với khoa học hiện đại nhất. Điều này tự nó đã là một thách thức.

C. The Canadian Arctic is a vast, treeless polar desert that's covered with snow for most of the year. Venture into this terrain and you get some idea of the hardships facing anyone who calls this home. Farming is out of the question and nature offers meagre pickings. Humans first settled in the Arctic a mere 4,500 years ago, surviving by exploiting sea mammals and fish. The environment tested them to the limits: sometimes the colonists were successful, sometimes they failed and vanished. But around a thousand years ago, one group emerged that was uniquely well adapted to cope with the Arctic environment. These Thule people moved in from Alaska, bringing kayaks, sleds, dogs, pottery and iron tools. They are the ancestors of today's Inuit people.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Bắc Cực thuộc Canada là một sa mạc địa cực xa rộng lớn, vô tận không hề có cây cối được bao phủ quanh năm bởi tuyết. Mạo hiểm vào trong địa hình này và bạn sẽ hiểu được về những khó khăn mà bất cứ ai sống trong kiểu nhà này phải đối mặt. Trồng trọt không giải quyết được vấn đề và thiên nhiên chỉ cung cấp một vài nguồn ít ỏi. Loài người bắt đầu định cư ở Bắc Cực cách đây 4,500 năm, sống sót bằng cách khai thác các loài động vật có vú và cá từ biển. Môi trường kiểm tra theo những giới hạn của họ: đôi khi những người thực dân thành công, đôi khi họ thất bại và biến mất. Nhưng khoảng một nghìn năm trước, có một nhóm người đã thích nghi đặc biệt để trở nên phù hợp với môi trường Bắc Cực. Những người Thule này chuyển đến từ Alaska, mang theo thuyền kayak, xe trượt tuyết, chó, đồ gốm và đồ sắt. Họ là tổ tiên của những người Inuit ngày nay.

D. Life for the descendants of the Thule people is still harsh. Nunavut is 1.9 million square kilometres of rock and ice, and a handful of islands around the North Pole. It's currently home to 2,500 people, all but a handful of them indigenous Inuit. Over the past 40 years, most have abandoned their nomadic ways and settled in the territory's 28 isolated communities, but they still rely heavily on nature to provide food and clothing. Provisions available in local shops have to be flown into Nunavut on one of the most costly air networks in the world, or brought by supply ship during the few ice-free weeks of summer. It would cost a family around £7,000 a year to replace meat they obtained themselves through hunting with imported meat. Economic opportunities are scarce, and for many people state benefits are their only income.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Cuộc sống cho con cháu Thule vẫn còn khắc nghiệt. Nunavut là vùng đất rộng 1,9 triệu km vuông với đá và băng, và một số các hòn đảo xung quanh Cực Bắc. Hiện tại, có tới 2,500 người đang sống tại đó, nhưng chỉ có một số ít người Inuit bản địa. Trong 40 năm qua, hầu hết trong số họ đã từ bỏ những cách sống du cư mình và định cư tại 28 cộng đồng biệt lập trong vùng, nhưng họ vẫn dựa nhiều vào thiên nhiên để có  thực phẩm và quần áo. Các mặt hàng có sẵn trong các cửa hàng địa phương phải được đưa vào Nunavut bằng một trong những mạng lưới hàng không đắt nhất trên thế giới hoặc được cung cấp bởi tàu trong suốt vài tuần lễ không có băng của mùa hè. Chi phí cho một gia đình khoảng 7,000 bảng Anh mỗi năm để thay thế thịt mà họ có được thông qua việc săn bắn bằng thịt nhập khẩu. Cơ hội kinh tế là rất khan hiếm, và đối với nhiều người, phúc lợi của bang là thu nhập duy nhất của họ.

E. While the Inuit may not actually starve if hunting and trapping are curtailed by climate change, there has certainly been an impact on people's health. Obesity, heart disease and diabetes are beginning to appear in a people for whom these have never before been problems. There has been a crisis of identity as the traditional skills of hunting, trapping and preparing skins have begun to disappear. In Nunavut's 'igloo and email' society, where adults who were born in igloos have children who may never have been out on the land, there's a high incidence of depression.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Mặc dù người Inuit có thể không thực sự chết đói nếu việc săn bắn và đặt bẫy bị hạn chế bởi biến đổi khí hậu, chắc chắn vẫn có ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân. Bệnh béo phì, bệnh tim và bệnh tiểu đường bắt đầu xuất hiện trên những người chưa bao giờ mắc phải những bệnh này. Đã có một cuộc khủng hoảng về nhận dạng vì các kỹ năng săn bắt, bẫy bắt và lột da truyền thống đã bắt đầu biến mất. Trong cộng đồng 'lều tuyết và email' của Nunavut, nơi những người trưởng thành được sinh ra trong những lều tuyết và có những đứa con chưa bao giờ đặt chân trên mặt đất, thì tỷ lệ trầm cảm ở đây rất cao.

F. With so much at stake, the Inuit are determined to play a key role in teasing out the mysteries of climate change in the Arctic. Having survived there for centuries, they believe their wealth of traditional knowledge is vital to the task. And Western scientists are starting to draw on this wisdom, increasingly referred to as 'Inuit Qaujimajatugangit', or IQ. 'In the early days, scientists ignored us when they came up here to study anything. They just figured these people don't know very much so we won't ask them,' says John Amagoalik, an Inuit leader and politician. 'But in recent years IQ has had much more credibility and weight.' In fact it is now a requirement for anyone hoping to get permission to do research that they consult the communities, who are helping to set the research agenda to reflect their most important concerns. They can turn down applications from scientists they believe will work against their interests or research projects that will impinge too much on their daily lives and traditional activities.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Với sự liên quan sâu sắc, người Inuit được xác định là đóng một vai trò quan trọng trong việc giải đáp những bí ẩn về biến đổi khí hậu ở Bắc Cực. Đã sinh tồn ở đó trong nhiều thế kỷ, họ tin rằng sự uyên bác về kiến ​​thức truyền thống của họ rất quan trọng cho nhiệm vụ này. Và các nhà khoa học phương Tây đang bắt đầu học hỏi sự khôn ngoan này, còn được gọi là 'Inuit Qaujimajatuqangit', hoặc IQ. "Trong những ngày đầu tiên các nhà khoa học bỏ qua chúng tôi khi họ đến đây để nghiên cứu bất cứ điều gì. Họ chỉ nghĩ rằng những người này không biết nhiều lắm nên chúng ta sẽ không hỏi họ ", John Amagoalik, lãnh đạo Inuit và đồng thời cũng là 1 chính trị gia chia sẻ. "Nhưng trong những năm gần đây IQ đã có nhiều uy tín và trọng lượng hơn. Trên thực tế, bây giờ yêu cầu đối với bất kỳ ai mong muốn được phép nghiên cứu là họ tham khảo tư vấn từ cộng đồng, những người đang giúp đưa ra chương trình nghiên cứu để phản ánh mối quan tâm quan trọng nhất của họ. Họ có thể từ chối các ứng dụng từ các nhà khoa học mà họ tin rằng sẽ làm việc chống lại lợi ích của họ, hoặc các dự án nghiên cứu sẽ ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống hàng ngày và các hoạt động truyền thống của họ.

G. Some scientists doubt the value of traditional knowledge because the occupation of the Arctic doesn't go back far enough. Others, however, point out that the first weather stations in the far north date back just 50 years. There are still huge gaps in our environmental knowledge, and despite the scientific onslaught, many predictions are no more than best guesses. IQ could help to bridge the gap and resolve the tremendous uncertainty about how much of what we're seeing is natural capriciousness and how much is the consequence of human activity.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Một số nhà khoa học nghi ngờ giá trị của kiến thức truyền thống vì việc cư ngụ ở Bắc cực không diễn ra đủ lâu. Những người khác, tuy nhiên, chỉ ra rằng các trạm thời tiết đầu tiên ở phía bắc xa xôi chỉ có trong 50 năm trở lại đây. Vẫn còn nhiều khoảng trống trong kiến thức về môi trường của chúng ta, và mặc cho sự tấn công dữ dội của khoa học, nhiều dự đoán không còn là phỏng đoán đúng nhất. IQ có thể giúp thu hẹp khoảng cách và giải quyết sự thiếu chắc chắn trầm trọng về việc chúng ta đang nhìn thấy bao nhiêu là sự thất thường của tự nhiên và bao nhiêu là từ hệ quả hoạt động của con người.

Questions 33-40

Complete the summary of paragraphs C and D below. Choose NO MORE THAN TWO WORDS from paragraphs C and D for each answer. Write your answers in boxes 33-40 on your answer sheet.

If you visit the Canadian Arctic, you immediately appreciate the problems faced by people for whom this is home. It would clearly be impossible for the people to engage in 33 .................... as a means of supporting themselves. For thousands of years they have had to rely on catching 34 .................... and 35 .................... as a means of sustenance. The harsh surroundings saw many who tried to settle there pushed to their limits, although some were successful. The 36 .................... people were an example of the latter and for them the environment did not prove unmanageable. For the present inhabitants, life continues to be a struggle. The territory of Nunavut consists of little more than ice, rock and a few 37 .................... . In recent years, many of them have been obliged to give up their 38 .................... lifestyle, but they continue to depend mainly on 39 .................... their food and clothes. 40 .................... produce is particularly expensive.

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR