Dịch + Giải thích từ mới Passage "Declining standards of literacy in schools" IELTS READING

· Cam,Reading,Education

Bên cạnh Phân tích+Sửa bài hs đạt 7.0"The chart below shows waste collection by a recycling centre from 2011 to 2015" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR cung cấp dịch + giải thích từ mới Passage "Declining standards of literacy in schools" IELTS READING.

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "Declining standards of literacy in schools" IELTS READING

Declining standards of literacy in schools

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

A. There is a great concern in Europe and North America about declining standards of literacy in schools. In Britain, the fact that 30 per cent of 16 year olds have a reading age of 14 or less has helped to prompt massive educational changes. The development of literacy has far-reaching effects on general intellectual development and thus anything which impedes the development of literacy is a serious matter for us all. So the hunt is on for the cause of the decline in literacy. The search so far has focused on socio-economic factors, or the effectiveness of 'traditional' versus 'modern' teaching techniques.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Giảm tiêu chuẩn về đọc viết trong trường học
  • Có một mối quan tâm lớn ở châu Âu và Bắc Mỹ về tiêu chuẩn của việc đọc viết đang đi xuống trong trường học. Tại Anh, một thực tế rằng 30 % những đứa trẻ 16 tuổi có tuổi đọc là 14 hoặc ít hơn, đã giúp thúc đẩy những thay đổi giáo dục lớn lao. Sự phát triển của khả năng đọc viết có ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển trí tuệ nói chung và do đó bất cứ điều gì đó ngăn cản sự phát triển của khả năng đọc viết là một vấn đề nghiêm trọng đối với tất cả chúng ta. Vì vậy, mọi người đang tìm kiếm nguyên nhân vì sao có sự suy giảm trong khả năng đọc viết. Các tìm kiếm cho đến nay đã tập trung vào các yếu tố kinh tế xã hội, hoặc hiệu quả của kỹ thuật giảng dạy ‘truyền thống’ và ‘hiện đại’.

B. The fruitless search for the cause of the increase in illiteracy is a tragic example of the saying 'They can't see the wood for the trees'. When teachers use picture books, they are simply continuing a long-established tradition that is accepted without question. And for the past two decades, illustrations in reading primers have become increasingly detailed and obtrusive, while language has become impoverished - sometimes to the point of extinction.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Việc tìm kiếm không kết quả cho nguyên nhân của sự gia tăng tỷ lệ mù chữ là một ví dụ bi thảm của câu nói "Thấy cây mà chẳng thấy rừng". Khi giáo viên sử dụng sách có minh hoạ hình ảnh, họ chỉ đơn giản là tiếp tục một truyền thống lâu đời được chấp nhận mà không có câu hỏi. Và trong hai thập kỷ vừa qua, hình minh họa trong sách vỡ lòng ngày càng trở nên chi tiết và gây khó chịu, trong khi ngôn ngữ đã trở nên nghèo nàn - đôi khi đến mức tuyệt chủng.

C. Amazingly, there is virtually no empirical evidence to support the use of illustrations in teaching reading. On the contrary, a great deal of empirical evidence shows that pictures interfere in a damaging way with all aspects of learning to read. Despite this, from North America to the Antipodes, the first books that many school children receive are totally without text.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Thật ngạc nhiên, hầu như không có bằng chứng thực nghiệm để hỗ trợ việc sử dụng các hình minh họa trong bài đọc giảng dạy. Ngược lại, rất nhiều bằng chứng thực nghiệm cho thấy rằng hình ảnh can thiệp vào một cách tai hại với tất cả các khía cạnh của việc học đọc. Mặc dù vậy, từ Bắc Mỹ đến Antipodes, những cuốn sách đầu tiên mà nhiều học sinh nhận được hoàn toàn không chứa văn bản.

D. A teacher's main concern is to help young beginner readers to develop not only the ability to recognise words, but the skills necessary to understand what these words mean. Even if a child is able to read aloud fluently, he or she may not be able to understand much of it: this is called 'barking at text'. The teacher's task of improving comprehension is made harder by influences outside the classroom. But the adverse effects of such things as television, video games, or limited language experiences at home, can be offset by experiencing 'rich' language at school.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Mối quan tâm chính của một giáo viên là giúp cho người đọc nhỏ tuổi mới bắt đầu đọc, phát triển không chỉ có khả năng nhận ra các từ, mà còn có các kỹ năng cần thiết để hiểu được ý nghĩa của những từ này. Thậm chí nếu một đứa trẻ có thể đọc to thành thạo, đứa trẻ đó có thể không có khả năng hiểu nhiều về nó: điều này được gọi là 'quát tháo văn bản'. Nhiệm vụ của giáo viên nâng cao sự nhận thức trắc trở hơn bởi những ảnh hưởng bên ngoài lớp học. Nhưng những tác động nguy hại của những thứ như tivi, trò chơi, hoặc việc trải nghiệm ngôn ngữ hạn chế ở nhà, có thể được bù đắp bằng cách trải nghiệm ngôn ngữ "phong phú" ở trường.

E. Instead, it is not unusual for a book of 30 or more pages to have only one sentence full of repetitive phrases. The artwork is often marvellous, but the pictures make the language redundant, and the children have no need to imagine anything when they read such books. Looking at a picture actively prevents children younger than nine from creating a mental image, and can make it difficult for older children. In order to learn how to comprehend, they need to practise making their own meaning in response to text. They need to have their innate powers of imagination trained.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Thay vào đó, một cuốn sách hơn 30 trang mà chỉ có một câu toàn là những cụm từ lặp đi lặp lại là chuyện bình thường. Các tác phẩm nghệ thuật thường kỳ diệu, nhưng những hình ảnh làm cho ngôn ngữ trở nên thừa thãi, và những đứa trẻ không cần phải tưởng tượng bất cứ điều gì khi chúng đọc những cuốn sách kiểu đó. Nhìn vào một hình ảnh tích cực ngăn những đứa trẻ nhỏ hơn 9 tuổi tạo ra hình ảnh trong trí não, và làm cho điều đó khó khăn với những đứa trẻ lớn hơn. Để học cách hiểu từ, chúng cần phải thực hành để viết ra theo ý nghĩa riêng của mình. Khả năng tưởng tượng bẩm sinh của bọn trẻ cần phải được huấn luyện.

F. As they grow older, many children turn aside from books without pictures, and it is a situation made more serious as our culture becomes more visual. It is hard to wean children off picture books when pictures have played a major part throughout their formative reading experiences, and when there is competition for their attention from so many other sources of entertainment. The least intelligent are most vulnerable, but tests show that even intelligent children are being affected. The response of educators has been to extend the use of pictures in books and to simplify the language, even at senior levels. The Universities of Oxford and Cambridge recently held joint conferences to discuss the noticeably rapid decline in literacy among their undergraduates.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Khi chúng lớn lên, nhiều đứa trẻ bỏ các cuốn sách không có hình ảnh qua 1 bên, và đó là một tình huống làm cho tình trạng nghiêm trọng hơn khi nền văn hóa của chúng ta ngày càng trực quan. Thật khó để thuyết phục những đứa trẻ rời bỏ cuốn sách hình ảnh khi mà hình ảnh đã đóng góp một phần lớn trong suốt quá trình hình thành kinh nghiệm đọc, và khi có sự cạnh tranh sự chú ý của chúng từ nhiều kênh giải trí khác. Những đứa trẻ kém thông minh nhất cũng dễ bị tổn thương nhất, nhưng các bài kiểm tra cho thấy rằng ngay cả những trẻ thông minh cũng đang bị ảnh hưởng. Phản ứng của các nhà giáo dục đã mở rộng việc sử dụng các hình ảnh trong cuốn sách và để đơn giản hóa ngôn ngữ, ngay cả ở những cấp độ cao. Các trường Đại học Oxford và Cambridge vừa tổ chức hội nghị chung để thảo luận về sự suy giảm nhanh chóng một cách đáng chú ý về khả năng đọc viết ở những sinh viên chưa tốt nghiệp của họ.

G. Pictures are also used to help motivate children to read because they are beautiful and eye-catching. But motivation to read should be provided by listening to stories well read, where children imagine in response to the story. Then, as they start to read, they have this experience to help them understand the language. If we present pictures to save children the trouble of developing these creative skills, then I think we are making a great mistake.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Hình ảnh cũng được sử dụng để giúp đỡ trẻ em động viên để đọc vì chúng đẹp và bắt mắt. Nhưng động lực để đọc nên được cung cấp bằng cách lắng nghe những câu chuyện hay, nơi trẻ em tưởng tượng để đáp ứng với những câu chuyện. Sau đó, khi trẻ em bắt đầu đọc, chúng có kinh nghiệm này  giúp chúng hiểu được ngôn ngữ. Nếu chúng ta trình bày hình ảnh để cứu những đứa trẻ từ những rắc rối của việc phát triển các kỹ năng sáng tạo, tôi nghĩ rằng ta đang mắc một sai lầm lớn.

H. Academic journals ranging from educational research, psychology, language learning, psycholinguistics, and so on cite experiments which demonstrate how detrimental pictures are for beginner readers. Here is a brief selection.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Các tạp chí khoa học khác nhau, từ nghiên cứu giáo dục, tâm lý học, ngôn ngữ học, ngữ tâm lý học, và nhiều nữa, trích dẫn các thí nghiệm trong đó thể hiện hình ảnh có hại cho các độc giả nhỏ tuổi như thế nào.

I. The research results of the Canadian educationalist Dale Willows were clear and consistent: pictures affected speed and accuracy and the closer the pictures were to the words, the slower and more inaccurate the child's reading became. She claims that when children come to a word they already know, then the pictures are unnecessaryand distracting. If they do not know a word and look to the picture for a clue to its meaning, they may well be misled by aspects of the pictures which are not closely related to the meaning of the word they are trying to understand.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Dưới đây là một lựa chọn ngắn gọn: Các kết quả nghiên cứu của các nhà mô phạm của Canada Dale Willows là rõ ràng và nhất quán: hình ảnh sẽ làm ảnh hưởng đến tốc độ và độ chính xác và trẻ em nào dùng hình ảnh gắn liền với từ nhiều thì khả năng đọc của bé đó sẽ chậm và ít chính xác hơn. Cô tuyên bố rằng khi trẻ em đến với một từ mà chúng đã biết, sau đó những hình ảnh không cần thiết và gây mất tập trung. Nếu chúng không biết một từ nào đó và tìm đến hình ảnh để có một đầu mối cho ý nghĩa của nó, bọn trẻ có thể cũng bị lừa bởi các khía cạnh của hình ảnh không liên quan chặt chẽ đến ý nghĩa của từ mà chúng đang cố gắng để hiểu được.

J. Jay Samuels, an American psychologist, found that poor readers given no pictures learnt significantly more words than those learning to read with books with pictures. He examined the work of other researchers who had reported problems with the use of pictures and who found that a word without a picture was superior to a word plus a picture. When children were given words and pictures, those who seemed to ignore the pictures and pointed at the words learnt more words than the children who pointed at the pictures, but they still learnt fewer words than the children who had no illustrated stimuli at all.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Jay Samuels, một nhà tâm lý học người Mỹ, phát hiện ra rằng những người đọc kém không được cung cấp hình ảnh nào học được nhiều từ hơn đáng kể so với những người học đọc với sách có hình ảnh. Ông khảo sát công việc của các nhà nghiên cứu khác - những người đã báo cáo vấn đề việc sử dụng hình ảnh và những người phát hiện ra rằng một từ mà không có hình ảnh trội hơn từ có kèm theo hình ảnh. Khi trẻ em được cung cấp các từ và hình ảnh, những đứa trẻ mà dường như bỏ qua những hình ảnh và chỉ vào các từ học được nhiều từ hơn so với những đứa trẻ chăm chú vào những hình ảnh, nhưng chúng vẫn còn học được từ ít hơn so với những trẻ không có kích thích minh họa nào cả.

Questions 14-17

Choose the appropriate letters A-D and write them in boxes 14-17 on your answer sheet.

14. Readers are said to 'bark' at a text when ...

A. they read too loudly.

B. there are too many repetitive words.

C. they are discouraged from using their imagination.

D. they have difficulty assessing its meaning.

15. The text suggests that...

A. pictures in books should be less detailed.

B. pictures can slow down reading progress.

C. picture books are best used with younger readers.

D. pictures make modern books too expensive.

16. University academics are concerned because ...

A. young people are showing less interest in higher education.

B. students cannot understand modern academic texts.

C. academic books are too childish for their undergraduates.

D. there has been a significant change in student literacy.

17. The youngest readers will quickly develop good reading skills if they ...

A. learn to associate the words in a text with pictures.

B. are exposed to modern teaching techniques.

C. are encouraged to ignore pictures in the text.

D. learn the art of telling stories.

Questions 18-21

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 2? In boxes 18-21 on your answer sheet, write:

YES if the statement agrees with the information

NO if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information about this in the passage

18. It is traditionally accepted that children's books should contain few pictures.

19. Teachers aim to teach both word recognition and word meaning.

20. Older readers are having difficulty in adjusting to texts without pictures.

21. Literacy has improved as a result of recent academic conferences.

Questions 22-25

Reading Passage 2 has ten paragraphs, A-J. Which paragraphs state the following information? Write the appropriate letters A-J in boxes 22-25 on your answer sheet.
NB There are more paragraphs than summaries, so you will not use them all.

22. The decline of literacy is seen in groups of differing ages and abilities.

23. Reading methods currently in use go againstresearch findings.

24. Readers able to ignore pictures are claimed to make greater progress.

25. Illustrations in books can give misleading information about word meaning.

Question 26

From the list below choose the most suitable title for the whole of Reading Passage 2. Write the appropriate letter A-E in box 26 on your answer sheet.

A. The global decline in reading levels

B. Concern about recent educational developments

C. The harm that picture books can cause

D. Research carried out on children's literature

E. An examination of modern reading styles.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR