Dịch + Giải thích từ mới Passage "Green Wave Washes Over Mainstream Shopping" IELTS READING

· Reading,Business,Cam

Bên cạnh hướng dẫn Luyện thi IELTS online cấp tốc 1 kèm 1 nâng band nhanh thế nào?, IELTS TUTOR cung cấp dịch + giải thích từ mới Passage "Green Wave Washes Over Mainstream Shopping".

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "Green Wave Washes Over Mainstream Shopping" IELTS READING

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Green Wave Washes Over Mainstream Shopping

Research in Britain has shown that green consumers' continue to flourish as a significant group amongst shoppers. This suggests that politicians who claim environmentalism is yesterday's issue may be seriously misjudging the public mood.

A report from Mintel, the market research organisation, says that despite the recession and financial pressures, more people than ever want to buy environmentally friendly products and a 'green wave' has swept through consumerism, taking in people previously untouched by environmental concerns. The recently published report also predicts that the process will repeat itself with 'ethical' concerns, involving issues such as fair trade with the Third World and the social record of businesses. Companies will have to be more honest and open in response to this mood.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Làn sóng xanh tràn qua mua sắm chính thống
  • Nghiên cứu ở Anh cho thấy những người tiêu dùng theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường ngày càng phát triển như một nhóm có số lượng đáng kể trong tập thể những người mua hàng. Điều này cho thấy những chính trị gia nào mà cho rằng chủ nghĩa bảo vệ môi trường là một vấn đề trong quá khứ thì những người ấy có thể đã đánh giá sai lệch một cách trầm trọng về thái độ của cộng đồng.
  • Một báo cáo của Mintel, một tổ chức nghiên cứu thị trường, cho biết mặc dù tồn tại sự suy thoái kinh tế và áp lực về tài chính, có nhiều người hơn bao giờ hết mong muốn được mua những sản phẩm thân thiện với môi trường và "làn sóng xanh" hiện đã tràn vào chủ nghĩa tiêu dùng, tác động đến những người dân trước đây vốn không hề quan tâm đến môi trường. Các báo cáo được công bố gần đây đã dự đoán quá trình này sẽ tái diễn những lo toan về đạo đức, bao gồm những vấn đề như giao thương thỏa đáng với các nước ở Thế giới thứ 3 và những ghi chép mang tính xã hội của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cần phải trung thực và thẳng thắn hơn để đáp lại những động thái này.

Mintel's survey, based on nearly 1,000 consumers, found that the proportion who look for green products and are prepared to pay more for them has climbed from 53 percent in 1990 to around 60 per cent in 1994. On average, they will pay 13 percent more for such products, although this percentage is higher among women, managerial and professional groups and those aged 35 to 44.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Theo khảo sát của Mintel trên gần 1000 người tiêu dùng, tỷ lệ những khách hàng tìm kiếm những sản phẩm xanh và chấp nhận trả nhiều tiền hơn để mua những món hàng đó đã tăng từ 53% vào năm 1990 đến 60% vào năm 1994. Tương đối mà nói, họ sẽ phải trả thêm 13% trên mức giá cho các sản phẩm này, tỷ lệ này cao hơn ở các nhóm phụ nữ, các chức danh quản lý, những người có nghề nghiệp và ở nhóm người có độ tuổi từ 35 đến 44.

Between 1990 and 1994 the proportion of consumers claiming to be unaware of or unconcerned about green issues fell from 18 to 10 percent but the number of green spenders among older people and manual workers has risen substantially. Regions such as Scotland have also caught up with the south of England in their environmental concerns. According to Mintel, the image of green consumerism as associated in the past with the more eccentric members of society has virtually disappeared. The consumer research manager for Mintel, Angela Hughes, said it had become firmly established as a mainstream market. She explained that as far as the average person is concerned environmentalism has not gone off the boil'. In fact, it has spread across a much wider range of consumer groups, ages and occupations.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Từ năm 1990 đến năm 1994, tỷ lệ người tiêu dùng không nhận thức hoặc không quan tâm đến các vấn đề bảo vệ môi trường giảm từ 18% xuống còn 10% và số lượng những người tiêu dùng cao tuổi và lao động chân tay ưa chuộng những mặt hàng xanh đã tăng lên đáng kể. Các vùng như Scotland cũng đã bắt kịp với miền nam nước Anh trong các mối lo ngại về môi trường. Theo Mintel, hình tượng chủ nghĩa tiêu dùng xanh cùng với những thành viên lập dị trong xã hội được dựng lên trong quá khứ nay hầu như đã biến mất. Giám đốc nghiên cứu tiêu dùng của Mintel, Angela Hughes, cho rằng nó đã được thành lập để trở thành một thị trường chủ đạo. Cô giải thích rằng miễn là những người dân vẫn còn quan tâm thì chủ nghĩa bảo vệ môi trường sẽ vẫn còn được chú ý. Trên thực tế, nó đã lan rộng khắp nhiều nhóm người tiêu dùng với mọi lứa tuổi và nghề nghiệp.

Mintel's 1994 survey found that 13 percent of consumers are 'very dark green', nearly always buying environmentally friendly products, 28 per cent are 'dark green', trying 'as far as possible' to buy such products, and 21 percent are 'pale green' - tending to buy green products if they see them. Another 26 per cent are 'armchair greens'; they said they care about environmental issues but their concern does not affect their spending habits. Only 10 percent say they do not care about green issues.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Cuộc khảo sát năm 1994 của Mintel cho thấy có 13% người tiêu dùng "xanh cực đậm", tức là hầu như lúc nào cũng mua những sản phẩm bảo vệ môi trường, có 28% là “xanh đậm”, tức là luôn cố gắng hết mức có thể để mua những sản phẩm ấy, và có 21% là “xanh nhạt”, tức là có xu hướng sẽ mua những sản phẩm xanh khi mà họ nhìn thấy chúng. 26% còn lại chỉ là “những người thích thể hiện là mình bảo vệ môi trường”, tức là họ thường hô hào rằng mình rất quan tâm đến môi trường nhưng mối quan tâm đó lại không hề tác động đến thói quen tiêu dùng của họ. Chỉ có 10% số người nói rằng họ không quan tâm đến vấn đề môi trường.

Four in ten people are 'ethical spenders', buying goods which do not, for example, involve dealings with oppressive regimes. This figure is the same as in 1990, although the number of 'armchair ethicals' has risen from 28 to 35 percent and only 22 percent say they are unconcerned now, against 30 per cent in 1990. Hughes claims that in the twenty-first century, consumers will be encouraged to think more about the entire history of the products and services they buy, including the policies of the companies that provide them and that this will require a greater degree of honesty with consumers.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • 4 trong số 10 người là những "người tiêu dùng có đạo đức", tức là họ chỉ mua những hàng không có liên quan đến các giao dịch mang tính áp bức. Con số này cũng tương tự vào giai đoạn năm 1990, mặc dù số lượng những người “thích thể hiện rằng mình quan tâm đến đạo đức” đã tăng từ 28% lên 35% và chỉ có 22% nói rằng họ không hề quan tâm, con số này vào năm 1990 là 30%. Hughes khẳng định rằng vào thế kỷ thứ 21, người tiêu dùng sẽ được khuyến khích để suy ngẫm về cả một bề dày lịch sử của các sản phẩm và dịch vụ mà họ tiêu dùng, ngay cả những chính sách mà các doanh nghiệp sản xuất đã đưa ra cho họ và điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải trung thực hơn với khách hàng.

Among green consumers, animal testing is the top issue - 48 percent said they would be deterred from buying a product it if had been tested on animals - followed by concerns regarding irresponsible selling, the ozone layer, river and sea pollution, forest destruction, recycling and factory farming. However, concern for specific issues is lower than in 1990, suggesting that many consumers feel that Government and business have taken on the environmental agenda.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Đối với những người tiêu dùng xanh, việc thử nghiệm trên cơ thể động vật là vấn đề được nhiều người quan tâm nhất – 48% trong số họ nói rằng họ sẽ cảm thấy không muốn mua một sản phẩm mà nó được thử nghiệm trên động vật – theo sau đó là những mối lo ngại về các vấn đề buôn bán vô trách nhiệm, tầng ozon, ô nhiễm nguồn nước ở sông và biển, nạn phá rừng, tái chế và sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, mối quan tâm về các vấn đề đó vào năm 1990 thì không lớn bằng, điều này cho thấy nhiều người tiêu dùng cảm thấy rằng Chính phủ và các doanh nghiệp đã giải quyết những vấn đề về môi trường.

Questions 1-6

Do the following statements agree with the claims of the writer of Reading Passage 1? In boxes 1-6 on your answer sheet, write:

YES if the statement agrees with the claims of the writer

NO if the statement contradicts the claims of the writer

NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

1. The research findings report commercial rather than political trends.

2. Being financially better off has made shoppers more sensitive to buying 'green'.

3. The majority of shoppers are prepared to pay more for the benefit of the environment according to the research findings.

4. Consumers' green shopping habits are influenced by Mintel's findings.

5. Mintel have limited their investigation to professional and managerial groups.

6. Mintel undertakes market surveys on an annual basis.

Questions 7-9

Choose the appropriate letters A-D and write them in boxes 7-9 on your answer sheet.

7. Politicians may have 'misjudged the public mood' because ...

A. they are pre-occupied with the recession and financial problems.

B. there is more widespread interest in the environment agenda than they anticipated.
C. consumer spending has increased significantly as a result of 'green' pressure.

D. shoppers are displeased with government policies on a range of issues.

8. What is Mintel?

A. an environmentalist group

B. a business survey organisation

C. an academic research team

D. a political organisation

9. A consumer expressing concern for environmental issues without actively supporting such principles is.....

A. an 'ethical spender'.

B. a 'very dark green' spender.

C. an 'armchair green'.

D. a 'pale green' spender.

Questions 10-13

Complete the summary using words from the box below. Write your answers in boxes 10-13 on your answer sheet.

NB There are more answers than spaces, so you will not use them all.

The Mintel report suggests that in future companies will be forced to practise greater ...... (10) ...... in their dealings because of the increased awareness amongst...... (11)...... of ethical issues. This prediction is supported by the growth in the number of ...... (12)...... identified in the most recent survey published. As a consequence, it is felt that companies will have to think more carefully about their ...... (13).......

environmental research

armchair ethicals

honesty and openness

environmentalists

ethical spenders

consumers

politicians

political beliefs

social awareness

financial

constraints

social record.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR