Dịch + Giải thích từ mới Passage "High Speed, High Rise" IELTS READING

· Reading,Cam,Technology

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "High Speed, High Rise" IELTS READING

Questions 14-18

The text on the following pages has five paragraphs, A-E. Choose the correct heading for each paragraph from the list of headings below. Write the correct number, i-viii, in boxes 14-18 on your answer sheet.

List of Headings

i. A joint business project

ii. Other engineering achievements

iii. Examining the overall benefits

iv. A building like no other

v. Some benefits of traditional methods

vi. A change of direction

vii. Examples of similar global brands

viii. From factory to building site

14. Paragraph A

15. Paragraph B

16. Paragraph C

17. Paragraph D

18. Paragraph E

High Speed, High Rise

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

A Chinese entrepreneur has figured out a way to manufacture 30-story, earthquake- proof skyscrapers that snap together in just 15 days.

A. Zhang Yue is founder and chairman of Broad Sustainable Building (otherwise known as ‘Broad’) who, on 1 January, 2012, released a time-lapse video of its 30-story achievement. It shows construction workers buzzing around like gnats while a clock in the corner of the screen marks the time. In just 360 hours, a 100-metre-tall tower called the T30 rises from an empty site to overlook Hunan’s Xiang River. At the end of the video, the camera spirals around the building overhead as the Broad logo appears on the screen: a lowercase b that wraps around itself in an imitation of the @ symbol. The company is in the process of franchising its technology to partners in India, Brazil, and Russia. What it is selling is the world’s first standardized skyscraper and with it, Zhang aims to turn Broad into the McDonald’s of the sustainable building industry. When asked why he decided to start a construction company, Zhang replies, ‘It’s not a construction company. It’s a structural revolution.’

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Tốc Độ Cao, Nhà Cao Tầng
  • Một doanh nhân Trung Quốc đã tìm ra cách sản xuất các tòa nhà chọc trời cao 30 tầng, chống động đất, có thể ghép nối với nhau chỉ trong 15 ngày.
    • Trương Duyệt là người sáng lập và chủ tịch của Tập đoàn xây dựng Bền vững Broad (gọi tắt là ‘Broad’), người mà vào ngày 1 tháng 1 năm 2012, đã phát hành một video tua nhanh về tòa nhà 30 tầng của nó. Trong video, các công nhân xây dựng đang di chuyển nhanh xung quanh như đàn ong trong khi một chiếc đồng hồ ở góc màn hình đánh dấu thời gian. Chỉ trong vòng 360 giờ, một tòa tháp cao 100 mét có tên T30 đã mọc lên từ một khu đất trống nhìn ra sông Tương ở Hồ Nam. Ở cuối video, máy quay quay vòng quanh tòa nhà trên cao khi biểu tượng Broad xuất hiện trên màn hình: một chữ b viết thường bao quanh chính nó bắt chước biểu tượng @. Công ty đang trong quá trình nhượng quyền công nghệ của mình cho các đối tác ở Ấn Độ, Brazil và Nga. Họ bán tòa nhà chọc trời tiêu chuẩn hóa đầu tiên trên thế giới và cùng với nó, Trương đặt mục tiêu biến Broad thành McDonald’s của ngành công nghiệp xây dựng bền vững. Khi được hỏi lý do tại sao ông quyết định thành lập một công ty xây dựng, Trương trả lời: ‘Đó không phải là một công ty xây dựng. Đó là một cuộc cách mạng về cấu trúc. ‘

B. So far, Broad has built 16 structures in China, plus another in Cancun. They are fabricated at two factories in Hunan, roughly an hour’s drive from Broad Town, the sprawling headquarters. The floors and ceilings of the skyscrapers are built in sections, each measuring 15.6 by 3.9 meters with a depth of 45 centimeters. Pipes and ducts for electricity, water and waste are threaded through each floor module while it is still in the factory. The client’s choice of flooring is also pre-installed on top. Standardized truckloads carry two modules each to the site with the necessary columns, bolts and tools to connect them stacked on top of each other. Once they arrive at the location, each section is lifted by crane directly to the top of the building, which is assembled like toy Lego bricks. Workers use the materials on the module to quickly connect the pipes and wires. The unique column design has diagonal bracing at each end and tabs that bolt into the floors above and below. In the final step, heavily insulated exterior walls and windows are slotted in by crane. The result is far from pretty but the method is surprisingly safe – and phenomenally fast.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Cho đến nay, Broad đã xây dựng 16 công trình kiến trúc ở Trung Quốc, cộng với một công trình kiến trúc khác ở Cancun. Chúng được chế tạo tại hai nhà máy ở Hồ Nam, cách Broad Town, trụ sở rộng lớn, khoảng một giờ lái xe. Sàn và trần của các tòa nhà chọc trời được xây thành từng phần, mỗi phần có kích thước 15,6 x 3,9 mét với độ sâu 45 cm. Các đường ống dẫn điện, nước và chất thải được luồn qua từng mô-đun tầng khi nó vẫn còn trong nhà máy. Việc ván sàn khách hàng lựa chọn cũng đã được cài đặt sẵn trên đầu. Các xe tải được tiêu chuẩn hóa mang hai mô- đun đến địa điểm với các cột, bu lông và công cụ cần thiết để kết nối chúng xếp chồng lên nhau. Khi chúng đến địa điểm, mỗi phần được nâng bằng cần cẩu trực tiếp lên đỉnh của tòa nhà, được lắp ráp giống như những viên gạch Lego đồ chơi. Công nhân sử dụng các vật liệu trên mô-đun để kết nối các đường ống và dây điện một cách nhanh chóng. Thiết kế cột độc đáo có giằng chéo ở mỗi đầu và các mấu bắt vít vào các tầng trên và dưới. Trong bước cuối cùng, các bức tường và cửa sổ bên ngoài được cách nhiệt sẽ được cẩu vào bằng cần cẩu. Kết quả không quá mỹ mãn nhưng phương pháp này an toàn một cách đáng ngạc nhiên – và nhanh chóng.

C. Zhang attributes his success to his creativity and to his outsider perspective on technology. He started out as an art student in the 1980s, but in 1988, Zhang left the art world to found Broad. The company started out as a maker of non- pressurized boilers. His senior vice-president, Juliet Jiang, says, ‘He made his fortune on boilers. He could have kept doing this business, but … he saw the need for nonelectric air-conditioning.’ Towards the end of the decade, China’s economy was expanding past the capacity of the nation’s electricity grid, she explains. Power shortages were becoming a serious obstacle to growth. Large air-conditioning (AC) units fueled by natural gas could help companies ease their electricity load, reduce overheads, and enjoy more reliable climate control into the bargain. Today, Broad has units operating in more than 70 countries, in some of the largest buildings and airports on the planet.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Trương cho rằng thành công của ông ấy là do sự sáng tạo của bản thân và quan điểm của người ngoài cuộc về công nghệ. Ông khởi nghiệp là một sinh viên nghệ thuật vào những năm 1980, nhưng đến năm 1988, Trương rời bỏ thế giới nghệ thuật để thành lập Broad. Công ty khởi đầu là một nhà sản xuất nồi hơi không áp suất. Phó chủ tịch cấp cao của ông ấy, Juliet Jiang, nói, “Ông ấy đã kiếm bộn tiền từ lò hơi. Ông ấy có thể tiếp tục làm công việc kinh doanh này, nhưng … ông ấy thấy cần phải có điều hòa không dùng điện.” Bà giải thích vào cuối thập kỷ này, nền kinh tế Trung Quốc đã mở rộng vượt quá khả năng của lưới điện quốc gia. Tình trạng thiếu điện đang trở thành một trở ngại nghiêm trọng đối với tăng trưởng. Các thiết bị điều hòa không khí (AC) lớn chạy bằng khí đốt tự nhiên có thể giúp các công ty giảm tải điện, giảm chi phí đầu vào và tận hưởng khả năng kiểm soát khí hậu đáng tin cậy hơn. Ngày nay, Broad có các đơn vị hoạt động tại hơn 70 quốc gia, tại một số tòa nhà và sân bay lớn nhất hành tinh.

D. For two decades, Zhang’s AC business boomed. But a couple of events conspired to change his course. The first was that Zhang became an environmentalist. The second was the earthquake that hit China’s Sichuan Province in 2008, causing the collapse of poorly constructed buildings. Initially, he says, he tried to convince developers to refit existing buildings to make them both more stable and more sustainable, but he had little success. So Zhang drafted his own engineers and started researching how to build cheap, environmentally friendly structures that could also withstand an earthquake. Within six months of starting his research, Zhang had given up on traditional methods. He was frustrated by the cost of hiring designers and specialists for each new structure. The best way to cut costs, he decided, was to take building to the factory. But to create a factory-built skyscraper, Broad had to abandon the principles by which skyscrapers are typically designed. The whole load-bearing structure had to be different. To reduce the overall weight of the building, it used less concrete in the floors; that in turn enabled it to cut down on structural steel.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Trong hai thập kỷ, công việc kinh doanh điều hòa không khí của Trương phát triển vượt bậc. Nhưng một vài sự kiện dường như cùng với nhau thay đổi hướng đi của ông ta. Đầu tiên là việc Trương trở thành một nhà bảo vệ môi trường. Vụ thứ hai là trận động đất xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc năm 2008, gây ra sự sụp đổ của các tòa nhà được xây dựng kém. Ông nói, ban đầu, ông đã cố gắng thuyết phục các nhà phát triển trang bị lại các tòa nhà hiện có để làm cho chúng ổn định hơn và bền vững hơn, nhưng ông đã không thành công. Vì vậy, Trương đã tập hợp các kỹ sư của riêng mình và bắt đầu nghiên cứu cách xây dựng các cấu trúc giá rẻ, thân thiện với môi trường và cũng có thể chịu được động đất. Trong vòng sáu tháng kể từ khi bắt đầu nghiên cứu, Trương đã từ bỏ các phương pháp truyền thống. Ông cảm thấy thất vọng vì chi phí thuê thiết kế và chuyên gia cho mỗi cấu trúc mới. Cách tốt nhất để cắt giảm chi phí, ông quyết định, là chuyển xây dựng vào nhà máy. Nhưng để tạo ra một tòa nhà chọc trời do nhà máy xây dựng, Broad đã phải từ bỏ các nguyên tắc mà các tòa nhà chọc trời thường được thiết kế. Toàn bộ cấu trúc chịu lực phải khác. Để giảm trọng lượng tổng thể của tòa nhà, nó phải sử dụng ít bê tông hơn ở các tầng; do đó cho phép nó cắt giảm thép kết cấu.

E. Around the world, prefabricated and modular buildings are gaining in popularity. But modular and prefabricated buildings elsewhere are, for the most part, low- rise. Broad is alone in applying these methods to skyscrapers. For Zhang, the environmental savings alone justify the effort. According to Broad’s numbers, a traditional high-rise will produce about 3,000 tons of construction waste, while a Broad building will produce only 25 tons. Traditional buildings also require 5,000 tons of water onsite to build, while Broad buildings use none. The building process is also less dangerous. Elevator systems – the base, rails, and machine room – can be installed at the factory, eliminating the risk of injury. And instead of shipping an elevator car to the site in pieces, Broad orders a finished car and drops it into the shaft by crane. In the future, elevator manufacturers are hoping to preinstall the doors, completely eliminating any chance that a worker might fall. ‘Traditional construction is chaotic,’ he says. ‘We took construction and moved it into the factory.’ According to Zhang, his buildings will help solve the many problems of the construction industry and what’s more, they will be quicker and cheaper to build.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Trên khắp thế giới, các tòa nhà lắp ghép và mô-đun đang trở nên phổ biến. Nhưng các tòa nhà mô-đun và nhà lắp ghép ở những nơi khác, phần lớn là thấp tầng. Broad đơn độc trong việc áp dụng các phương pháp này cho các tòa nhà chọc trời. Đối với Trương, chỉ riêng khoản tiết kiệm môi trường đã chứng minh cho nỗ lực này là vô cùng hợp lý. Theo con số của Broad, một tòa nhà cao tầng truyền thống sẽ thải ra khoảng 3.000 tấn chất thải xây dựng, trong khi tòa nhà Broad chỉ thải 25 tấn. Các tòa nhà truyền thống cũng cần 5.000 tấn nước tại chỗ để xây dựng, trong khi các tòa nhà Broad không sử dụng. Quá trình xây dựng cũng ít nguy hiểm hơn. Hệ thống thang máy – chân đế, đường ray và phòng máy – có thể được lắp đặt tại nhà máy, loại bỏ nguy cơ thương tích. Và thay vì vận chuyển một chiếc xe thang máy đến địa điểm, Broad đặt hàng một chiếc xe thành phẩm và đưa nó vào trục bằng cần cẩu. Trong tương lai, các nhà sản xuất thang máy hy vọng sẽ lắp đặt sẵn các cánh cửa, loại bỏ hoàn toàn bất kỳ khả năng công nhân nào có thể bị ngã. Ông nói: “Xây dựng truyền thống rất hỗn loạn. Chúng tôi đã xây dựng và chuyển nó vào nhà máy.” Theo Trương, các tòa nhà của ông sẽ giúp giải quyết nhiều vấn đề của ngành xây dựng và hơn thế nữa, chúng sẽ được xây dựng nhanh hơn và rẻ hơn.

Questions 19-22

Label the diagram below. Choose ONE WORD ONLY from the text for each answer. Write your answers in boxes 19-22 on your answer sheet.

Bài Reading

Questions 23-26

Complete the sentences below. Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the text for each answer. Write your answers in boxes 23-26 on your answer sheet.

23. Zhang refers to his business as a……………………………

24. The first products Broad manufactured were…………………………..

25. In the late eighties,…………………………….were holding back industrial progress in China.

26. In addition to power and cost benefits, Broad’s AC units improve………………………………

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR