Dịch + Giải thích từ mới Passage "Homer’s Literary Legacy" IELTS READING

· Reading,Cam,Education

Bên cạnh hướng dẫn Luyện thi IELTS online cấp tốc 1 kèm 1 nâng band nhanh thế nào?, IELTS TUTOR cung cấp dịch + giải thích từ mới Passage "Homer’s Literary Legacy" IELTS READING.

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "Homer’s Literary Legacy" IELTS READING

Homer’s Literary Legacy

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Why was the work of Homer, famous author of ancient Greece, so full of clichés?

A. Until the last tick of history’s clock, cultural transmission meant oral transmission, and poetry, passed from mouth to ear, was the principal medium of moving information across space and from one generation to the next. Oral poetry was not simply a way of telling lovely or important stories, or of flexing the imagination. It was, argues the classicist Eric Havelock, a ‘massive repository of useful knowledge, a sort of encyclopedia of ethics, politics, history and technology which the effective citizen was required to learn as the core of his educational equipment’. The great oral works transmitted a shared cultural heritage, held in common not on bookshelves, but in brains. In India, an entire class of priests was charged with memorizing the Vedas with perfect fidelity. In pre-Islamic Arabia, people known as Rawis were often attached to poets as official memorizers. The Buddha’s teachings were passed down in an unbroken chain of oral tradition for four centuries until they were committed to writing in Sri Lanka in the first century B.C.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Di sản văn học của Homer
  • Tại sao tác phẩm của Homer, tác giả nổi tiếng của Hy Lạp cổ đại, lại đầy khuôn sáo?
  • A. Cho đến thời khắc cuối cùng của lịch sử, truyền tải văn hóa có nghĩa là truyền miệng và thơ ca, được truyền từ miệng sang tai, là phương tiện chính để chuyển thông tin xuyên không và từ thế  hệ này sang thế hệ khác. Thơ truyền miệng không chỉ đơn giản là một cách kể những câu chuyện hay hoặc quan trọng, hoặc để linh hoạt trí tưởng tượng. Theo lập luận của nhà cổ điển Eric Havelock, đó là một ‘kho kiến thức hữu ích khổng lồ, một loại bách khoa toàn thư về đạo đức, chính trị, lịch sử và công nghệ mà một công dân hiệu quả bắt buộc phải học như cốt lõi trong thiết bị giáo dục của mình’. Những tác phẩm truyền khẩu vĩ đại đã truyền tải một di sản văn hóa chung, không phải trên giá sách, mà được lưu giữ trong khối óc. Ở Ấn Độ, cả một lớp linh mục được giao trách nhiệm học thuộc các kinh Veda với lòng trung thành tuyệt đối. Ở Ả Rập tiền Hồi giáo, những người được gọi là Rawis thường được gắn với các nhà thơ như những người ghi nhớ chính thức. Những lời dạy của Đức Phật đã được truyền lại trong một chuỗi truyền khẩu không gián đoạn trong bốn thế kỷ cho đến khi chúng được viết lại ở Sri Lanka vào thế kỷ đầu tiên trước Công nguyên.

B. The most famous of the Western tradition’s oral works, and the first to have been systematically studied, were Homer’s Odyssey and Iliad. These two poems – possibly the first to have been written down in the Greek alphabet – had long been held up as literary archetypes. However, even as they were celebrated as the models to which all literature should aspire, Homer’s masterworks had also long been the source of scholarly unease. The earliest modern critics sensed that they were somehow qualitatively different from everything that came after – even a little strange. For one thing, both poems were oddly repetitive in the way they referred to characters. Odysseus was always ’clever Odysseus’. Dawn was always ‘rosy-fingered’. Why would someone write that? Sometimes the epithets seemed completely off-key. Why call the murderer of Agamemnon ‘blameless Aegisthos’? Why refer to ‘swift-footed Achilles’ even when he was sitting down? Or to ‘laughing Aphrodite’ even when she was in tears? In terms of both structure and theme, the Odyssey and Iliad were also oddly formulaic, to the point of predictability. The same narrative units – gathering armies, heroic shields, challenges between rivals – pop up again and again, only with different characters and different circumstances. In the context of such finely spun, deliberate masterpieces, these quirks seemed hard to explain.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • B. Tác phẩm truyền miệng nổi tiếng nhất của phương Tây và tác phẩm đầu tiên được nghiên cứu một cách có hệ thống là Odyssey và Iliad của Homer. Hai bài thơ này – có thể là hai bài thơ đầu tiên được viết ra bằng bảng chữ cái Hy Lạp – từ lâu đã được coi là nguyên mẫu văn học. Tuy nhiên, ngay cả khi chúng được tôn vinh như những hình mẫu mà tất cả nền văn học phải khao khát, các tác phẩm của Homer cũng từ lâu đã trở thành nguồn gốc của sự bất ổn trong học thuật. Các nhà phê bình hiện đại đầu tiên cảm thấy rằng ở phương diện nào đó chúng khác biệt về chất so với mọi thứ sau này – thậm chí hơi kỳ lạ. Có điều, cả hai bài thơ đều lặp lại một cách kỳ lạ trong cách chúng đề cập đến các nhân vật. Q32 Odysseus luôn là ‘Odysseus thông minh’. Dawn luôn là ‘Dawn ngón tay hồng hào’. Tại sao lại viết như vậy? Đôi khi các đoạn văn dường như hoàn toàn không chính xác. Tại sao lại gọi kẻ sát hại Agamemnon là ‘Aegisthos vô tội vạ’? Tại sao lại đề cập đến ‘Achilles chân nhanh thoăn thoắt’ ngay cả khi anh ấy đang ngồi? Hay ‘Aphrodite toe toét’ ngay cả khi cô ấy đang khóc? Về cả cấu trúc và chủ đề, Odyssey và Iliad cũng có công thức rất kỳ lạ, đến mức có thể đoán trước được. Các đơn vị tường thuật giống nhau – tập hợp quân đội, lá chắn anh hùng, thử thách giữa các đối thủ – xuất hiện lặp đi lặp lại, chỉ là các nhân vật khác nhau và hoàn cảnh khác nhau. Trong bối cảnh những kiệt tác cẩn thận được kể lại một cách hoàn hảo, những điều kỳ quặc này dường như khó giải thích.

C. At the heart of the unease about these earliest works of literature were two fundamental questions: first, how could Greek literature have been born out of nothing with two masterpieces? Surely a few less perfect stories must have come before, and yet these two were among the first on record. And second, who exactly was their author? Or was it authors? There were no historical records of Homer, and no trustworthy biography of the man exists beyond a few self-referential hints embedded in the texts themselves.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • C. Trung tâm của sự bất ổn về những tác phẩm văn học đầu tiên này là hai câu hỏi cơ bản: thứ nhất, làm thế nào văn học Hy Lạp có thể được sinh ra từ con số không với hai kiệt tác? Chắc chắn một vài câu chuyện kém hoàn hảo hơn hẳn đã xuất hiện trước đó, và hai câu chuyện này nằm trong số những câu chuyện đầu tiên được ghi lại. Và thứ hai, ai chính xác là tác giả của chúng? Không có hồ sơ lịch sử nào về Homer, và không có tiểu sử đáng tin cậy nào về người đàn ông này ngoài một vài gợi ý tự tham chiếu được gắn trong các văn bản.

D. Jean-Jacques Rousseau was one of the first modern critics to suggest that Homer might not have been an author in the contemporary sense of a single person who sat down and wrote a story and then published it for others to read. In his 1781 Essay on the Origin of Languages, the Swiss philosopher suggested that the Odyssey and Iliad might have been ‘written only in men’s memories. Somewhat later they were laboriously collected in writing’ – though that was about as far as his enquiry into the matter went.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • D. Jean-Jacques Rousseau là một trong những nhà phê bình hiện đại đầu tiên cho rằng Homer có thể không phải là một tác giả theo nghĩa đương đại của một người ngồi viết một câu chuyện và sau đó xuất bản nó cho người khác đọc. Trong Bài luận năm 1781 của mình về Nguồn gốc Ngôn ngữ, nhà triết học Thụy Sĩ cho rằng Odyssey và Iliad có thể chỉ được viết trong ký ức của con người. Một thời gian sau, chúng được thu thập một cách công phu bằng văn bản.

E. In 1795, the German philologist Friedrich August Wolf argued for the first time that not only were Homer’s works not written down by Homer, but they weren’t even by Homer. They were, rather, a loose collection of songs transmitted by generations of Greek bards, and only redacted in their present form at some later date. In 1920, an eighteen-year-old scholar named Milman Parry took up the question of Homeric authorship as his Master’s thesis at the University of California, Berkeley. He suggested that the reason Homer’s epics seemed unlike other literature was because they were unlike other literature. Parry had discovered what Wood and Wolf had missed: the evidence that the poems had been transmitted orally was right there in the text itself. All those stylistic quirks, including the formulaic and recurring plot elements and the bizarrely repetitive epithets – ‘clever Odysseus’ and ‘gray-eyed Athena’ – that had always perplexed readers were actually like thumbprints left by a potter: material evidence of how the poems had been crafted. They were mnemonic aids that helped the bards fit the meter and pattern of the line, and remember the essence of the poems.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • E. Năm 1795, nhà ngữ văn người Đức Friedrich August Wolf lần đầu tiên lập luận rằng không những các tác phẩm của Homer không phải do Homer viết ra, mà thậm chí chúng còn không phải của Homer. Thay vào đó, chúng là một bộ sưu tập rời rạc các bài hát được các thế hệ thi sĩ Hy Lạp truyền lại, và chỉ được biên soạn lại ở dạng hiện tại vào một thời gian sau đó. Năm 1920, một học giả mười tám tuổi tên là Milman Parry đã lấy câu hỏi về quyền tác giả của Homer làm luận văn Thạc sĩ của mình tại Đại học California, Berkeley. Ông cho rằng lý do sử thi của Homer có vẻ không giống các nền văn học khác là vì chúng không giống các nền văn học khác. Parry đã phát hiện ra điều mà Wood và Wolf đã bỏ lỡ: bằng chứng cho thấy các bài thơ, đã được truyền miệng nằm ngay trong chính văn bản đó. Tất cả những điều kỳ quặc kiểu cách đó, bao gồm các yếu tố công thức và cốt truyện lặp lại và các hình dung từ lặp đi lặp lại một cách kỳ lạ – ‘Odysseus thông minh’ và ‘Athena mắt xám’ – luôn khiến độc giả bối rối thực sự giống như những dấu tay do thợ gốm để lại: bằng chứng vật chất về cách các bài thơ đã được sáng tác. Chúng là những công cụ hỗ trợ ghi nhớ giúp người thi sĩ phù hợp với nhịp thơ và lối của dòng thơ, đồng thời ghi nhớ bản chất của bài thơ.

F. The greatest author of antiquity was actually, Parry argued, just ‘one of a long tradition of oral poets that … composed wholly without the aid of writing’. Parry realised that if you were setting out to create memorable poems, the Odyssey and the Iliad were exactly the kind of poems you’d create. It’s said that cliches are the worst sin a writer can commit, but to an oral bard, they were essential. The very reason that cliches so easily seep into our speech and writing – their insidious memorability – is exactly why they played such an important role in oral storytelling. The principles that the oral bards discovered as they sharpened their stories through telling and retelling were the same mnemonic principles that psychologists rediscovered when they began conducting their first scientific experiments on memory around the turn of the twentieth century. Words that rhyme are much more memorable than words that don’t, and concrete nouns are easier to remember than abstract ones. Finding patterns and structure in information is how our brains extract meaning from the world, and putting words to music and rhyme is a way of adding extra levels of pattern and structure to language.

Glossary

quirk: behaviour or a habit which seems to be unique to one person

ex nihilo: a Latin phrase used to express the idea of 'creation out of nothing'

bard: a person who composed and recited long, heroic poems

redacted: published

mnemonic: a sentence or short poem used for helping someone to remember something

cliché: a phrase or idea that is unoriginal because people use it very frequently

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • F. Parry lập luận, tác giả vĩ đại nhất của thời cổ đại, chỉ là ” những nhà thơ truyền miệng lâu đời… sáng tác hoàn toàn mà không có sự trợ giúp của chữ viết”. Parry nhận ra rằng nếu bạn đang chuẩn bị tạo ra những bài thơ đáng nhớ, thì Odyssey và Iliad chính xác là thể loại thơ bạn sẽ tạo ra. Người ta nói rằng sáo ngữ là tội lớn nhất mà một nhà văn có thể phạm phải, nhưng đối với một người truyền miệng, chúng rất cần thiết. Chính lý do mà những câu nói sáo rỗng dễ dàng ngấm vào lời nói và bài viết của chúng ta – khả năng ghi nhớ ngấm ngầm của chúng – chính là lý do tại sao chúng lại đóng một vai trò quan trọng trong việc kể chuyện bằng miệng. Những nguyên tắc mà những người truyền miệng đã khám phá ra khi họ mài dũa câu chuyện của mình thông qua việc kể đi kể lại cũng chính là những nguyên tắc ghi nhớ mà các nhà tâm lý học đã khám phá ra khi họ bắt đầu thực hiện các thí nghiệm khoa học đầu tiên về trí nhớ vào khoảng đầu thế kỷ XX. Những từ có vần dễ nhớ hơn nhiều so với những từ không vần và danh từ cụ thể dễ nhớ hơn những từ trừu tượng. Tìm kiếm các mẫu và cấu trúc trong thông tin là cách bộ não của chúng ta trích xuất ý nghĩa từ thế giới, và đặt các từ vào âm nhạc và vần là một cách để thêm các cấp độ bổ sung của mẫu và cấu trúc vào ngôn ngữ.
 • Bảng chú giải
  • quirk: hành vi hoặc thói quen dường như chỉ có ở một người
  • ex nihilo: một cụm từ tiếng Latinh được sử dụng để diễn đạt ý tưởng 'tạo ra từ hư vô'
  • bard: một người sáng tác và ngâm thơ dài, anh hùng
  • redacted: xuất bản
  • ghi nhớ: một câu hoặc bài thơ ngắn được sử dụng để giúp ai đó ghi nhớ điều gì đó
  • cliché: một cụm từ hoặc ý tưởng không có nguồn gốc bởi vì mọi người sử dụng nó rất thường xuyên

Question 27-32

Reading Passage 3 has six paragraphs, A-F.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter, A-F, in boxes 27-32 on your answer sheet.

NB You may use any letter more than once.

27. the claim that the Odyssey and Iliad were not poems in their original form.

28. a theory involving the reinterpretation of the term ‘author’

29. references to the fact that little is known about Homer’s life

30. a comparison between the construction of Homer’s poems and another art form

31. examples of the kinds of people employed to recall language

32. doubts regarding Homer’s apparently inappropriate descriptions

Question 33-34

Choose TWO letters, A-E. Write the correct letter in boxes 33-34 on your answer sheet.

Which TWO of these points are made by the writer of the text about the Odyssey and the Iliad?

A. They are sometimes historically inaccurate.

B. It is uncertain which century they were written in.

C. Their content is very similar.

D. Later writers referred to them as ideal examples of writing.

E. There are stylistic differences between them.

Questions 35 and 36

Choose TWO letters, A-E. Write the correct letter in boxes 35 and 36 on your answer sheet.

Which TWO of the following theories does the writer of the text refer to?

A. Homer wrote his work during a period of captivity.

B. Neither the Odyssey nor the Iliad were written by Homer.

C. Homer created the Odyssey and Iliad without writing them down.

D. Homer may have suffered from a failing memory in later life.

E. The oral and written versions of Homer’s work may not be identical.

Questions 37-40

Complete the summary below. Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer. Write your answers in boxes 37-40 on your answer sheet.

The importance of the spoken word and how words are remembered

Spoken poetry was once the means by which each (37)……………………………….. of a particular culture or community could pass on its knowledge. Indeed, it has been suggested that it was the duty of a (38)………………………… to know poetry so they would be informed about subjects such as politics and history.

Psychologists now know that when people are trying to remember information, they may find it difficult to remember words that express (39)…....... ideas. It is easier to remember words which sound similar or go together with (40)………

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR