Dịch + Giải thích từ mới Passage "Moles happy as homes go underground" IELTS READING

· Cam,Reading,Technology

Bên cạnh Phân tích+Sửa bài"The chart shows British Emigration to selected destinations between 2004 and 2007" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR cung cấp dịch + giải thích từ mới Passage "Moles happy as homes go underground" IELTS READING.

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "Moles happy as homes go underground" IELTS READING

Moles happy as homes go underground

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

A. The first anybody knew about Dutchman Frank Siegmund and his family was when workmen tramping through a field found a narrow steel chimney protruding through the grass. Closer inspection revealed a chink of sky-light window among the thistles, and when amazed investigators moved down the side of the hill they came across a pine door complete with leaded diamond glass and a brass knocker set into an underground building. The Siegmunds had managed to live undetected for six years outside the border town of Breda, in Holland. They are the latest in a clutch of individualistic homemakers who have burrowed underground in search of tranquillity.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Xu hướng xây nhà dưới lòng đất
  • Frank Siegmunds người Hà Lan và gia đình ông lần đầu tiên được biết đến là khi những người thợ đi ngang cánh đồng thấy một ống khói thép hẹp nhô ra khỏi cỏ. Khi quan sát gần hơn họ thấy một cái cửa sổ trời giữa các cây bụi cây và các nhà điều tra ngạc nhiên khi đi xuống phía bên kia ngọn đồi, họ đi qua một cánh cửa gỗ bằng gỗ thông có kính kim cương và bộ gõ bằng đồng thau đặt vào tòa nhà dưới lòng đất. Gia đình Siegmund đã quản lý cuộc sống để không thể bị phát hiện trong sáu năm qua bên ngoài biên giới thị trấn Breda, Hà Lan. Họ là những người mới nhất trong một ly hợp của những người nội trợ cá nhân người đã bị chôn vùi dưới lòng đất để tìm kiếm sự tĩnh lặng.

B. Most, falling foul of strict building regulations, have been forced to dismantle their individualistic homes and return to more conventional lifestyles. But subterranean suburbia, Dutch-style, is about to become respectable and chic. Seven luxury homes cosseted away inside a high earth-covered noise embankment next to the main Tilburg city road recently went on the market for $296,500 each. The foundations had yet to be dug, but customers queued up to buy the unusual part-submerged houses, whose back wall consists of a grassy mound and whose front is a long glass gallery.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Hầu hết các quy định nghiêm ngặt về xây dựng đã buộc phải phá dỡ những ngôi nhà cá nhân và trở lại lối sống thông thường. Nhưng thị trấn ngầm, phong cách Hà Lan, sắp trở nên đáng kính và sang trọng. Bảy ngôi nhà sang trọng nằm sâu trong một cái đê cao kín tiếng ồn bên cạnh trục đường chính của thành phố Tilburg gần đây đã đi vào thị trường với giá 296,500 USD mỗi chiếc. Những phần móng chưa được đào, nhưng khách hàng đã xếp hàng để mua những ngôi nhà bị ngập nước bất thường, với bức tường phía sau bao gồm một đống cỏ và phía trước là một lâu đài thủy tinh dài.

C. The Dutch are not the only would be moles. Growing numbers of Europeans are burrowing below ground to create houses, offices, discos and shopping malls. It is already proving a way of life in extreme climates; in winter months in Montreal, Canada, for instance, citizens can escape the cold in an underground complex complete with shops and even health clinics. In Tokyo, builders are planning a massive underground city to be begun in the next decade, and underground shopping malls are already common in Japan, where 90 percent of the population is squeezed into 20 percent of the land space.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Người Hà Lan không phải là người duy nhất có thể làm được những ngôi nhà này. Số lượng người châu Âu đang đào sâu dưới mặt đất để tạo ra các ngôi nhà, văn phòng, vũ trường và trung tâm mua sắm ngày càng tăng. Nó đã được chứng minh một cách sống trong khí hậu khắc nghiệt; những tháng mùa đông ở Montreal, Canada là ví dụ, người dân có thể thoát khỏi cái lạnh trong một khu phức hợp dưới lòng đất với các cửa hàng, thậm chí các phòng khám y tế. Các nhà xây dựng Tokyo đang lên kế hoạch cho một thành phố ngầm khổng lồ được bắt đầu vào thập kỷ tới, vì các trung tâm mua sắm dưới lòng đất đã trở nên phổ biến ở Nhật Bản, nơi 90% dân số bị siết chặt trong 20 phần trăm không gian.

D. Building big commercial buildings underground can be a way to avoid disfiguring or threatening a beautiful or 'environmentally sensitive' landscape. Indeed many of the buildings which consume most land - such as cinemas, supermarkets, theatres, warehouses or libraries - have no need to be on the surface since they do not need windows.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Xây dựng các tòa nhà thương mại lớn dưới lòng đất có thể là một cách để tránh làm biến dạng hoặc đe dọa cảnh quan đẹp hoặc "nhạy cảm về môi trường". Thật vậy, nhiều tòa nhà chiếm hầu hết các vùng đất như các rạp chiếu phim, siêu thị, rạp hát, kho hàng hay thư viện - nơi không cần phải có bề mặt vì không cần cửa sổ.

E. There are big advantages, too, when it comes to private homes. A development of 194 houses which would take up 14 hectares of land above ground would occupy 2.7 hectares below it, while the number of roads would be halved. Under several metres of earth, noise is minimal and insulation is excellent. "We get 40 to 50 enquiries a week," says Peter Carpenter, secretary of the British Earth Sheltering Association, which builds similar homes in Britain. "People see this as a way of building for the future." An underground dweller himself, Carpenter has never paid a heating bill, thanks to solar panels and natural insulation.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Có nhiều lợi thế lớn, cũng như khi nói đến nhà riêng. Sự phát triển của 194 ngôi nhà sẽ chiếm 14 ha đất trên mặt đất sẽ chiếm 2,7 ha ở dưới ngầm, trong khi số lượng các con đường sẽ giảm đi một nửa. Dưới vài mét đất, tiếng ồn là tối thiểu và cách nhiệt là tuyệt vời. Peter Carpenter, thư ký của Hiệp hội Bảo vệ Trái đất Anh, cho biết: "Chúng tôi nhận được 40 đến 50 yêu cầu một tuần, xây dựng những căn nhà tương tự như thế này ở Anh". Người ta coi đây là một cách để xây dựng cho tương lai. Carpenter, một người sống dưới lòng đất, chưa bao giờ trả tiền điện nhờ các tấm pin mặt trời và tấm cách điện tự nhiên.

F. In Europe the obstacle has been conservative local authorities and developers who prefer to ensure quick sales with conventional mass-produced housing. But the Dutch development was greeted with undisguised relief by South Limburg planners because of Holland's chronic shortage of land. It was the Tilburg architect Jo Hurkmans who hit on the idea of making use of noise embankments on main roads. His two floored, four-bedroomed, two-bathroomed detached homes are now taking shape. "They are not so much below the earth as in it," he says. "All the light will come through the glass front, which runs from the second-floor ceiling to the ground. Areas which do not need much natural lighting are at the back. The living accommodation is to the front so nobody notices that the back is dark."

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Trở ngại ở châu Âu là các nhà chức trách và nhà phát triển địa phương bảo thủ muốn bảo đảm việc bán hàng nhanh chóng khi xây nhà thông thường hàng loạt. Nhưng sự phát triển của người Hà Lan đã được chào đón bởi sự viện trợ không chính thức bởi các nhà hoạch định Soth Limburg vì tình trạng thiếu đất triền miên của Hà Lan. Đó là kiến ​​trúc sư Tilburg Jo Hurkmans, người đã đạt được ý tưởng sử dụng kè cách âm trên các trục đường chính. Căn nhà hai tầng, bốn phòng ngủ, hai nhà vệ sinh riêng biệt của ông hiện đang hoàn thiện. Ông nói: "Không có nhiều không gian ở dưới đất". Tất cả ánh sáng sẽ đi qua mặt kính trước, chạy từ trần nhà tầng thứ hai xuống mặt đất. Những khu vực không cần ánh sáng tự nhiên ở phía sau. Những tiện nghi của căn hộ nằm ở phía trước để không ai nhận ra rằng đằng sau là bóng tối.

G. In the US, where energy-efficient homes became popular after the oil crisis of 1973, 10,000 underground houses have been built. A terrace of five homes, Britain's first subterranean development, is under way in Nottinghamshire. Italy's outstanding example of subterranean architecture is the Olivetti residential centre in Ivrea. Commissioned by Roberto Olivetti in 1969, it comprises 82 one-bedroomed apartments and 12 maisonettes and forms a house/ hotel for Olivetti employees. It is built into a hill and little can be seen from outside except a glass facade. Patnzia Vallecchi, a resident since 1992, says it is little different from living in a conventional apartment.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Ở Mỹ, nơi mà các ngôi nhà tiết kiệm năng lượng đã trở nên phổ biến sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973, 10,000 căn nhà ngầm đã được xây dựng. Một nền đất cao của năm ngôi nhà, sự phát triển ngầm đầu tiên ở Anh, đang được tiến hành tại Nottinghamshire. Ví dụ điển hình về kiến ​​trúc ngầm ở Ý là trung tâm dân cư Olivetti ở Ivrea. Được Roberto Olivetti ủy nhiệm vào năm 1969, nó bao gồm 82 căn hộ một phòng ngủ, 12 căn phòng nhỏ và tạo thành một ngôi nhà/khách sạn cho nhân viên của Olivetti. Nó được xây dựng trong một ngọn đồi và khó có thể nhìn thấy từ bên ngoài ngoại trừ một mặt tiền bằng kính. Patnzia Vallecchi, một cư dân từ năm 1992, nói rằng nó không khác gì sống trong một căn hộ thông thường.

H. Not everyone adapts so well, and in Japan scientists at the Shimizu Corporation have developed "space creation" systems which mix light, sounds, breezes and scents to stimulate people who spend long periods below ground. Underground offices in Japan are being equipped with "virtual" windows and mirrors, while underground departments in the University of Minnesota have periscopes to reflect views and light.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Không phải mọi người đều thích nghi tốt như vậy, và các nhà khoa học Nhật Bản tại Tổng công ty Shimizu đã phát triển các hệ thống "tạo không gian" kết hợp ánh sáng, âm thanh, gió và hương thơm để kích thích những người phải sống thời gian dài dưới đất. Các văn phòng dưới mặt đất ở Nhật Bản được trang bị những cửa sổ và gương "ảo", trong khi các phòng ngầm ở Đại học Minnesota có kính viễn vọng để phản chiếu tầm nhìn và ánh sáng.

I. But Frank Siegmund and his family love their hobbit lifestyle. Their home evolved when he dug a cool room for his bakery business in a hill he had created. During a heatwave, they took to sleeping there. "We felt at peace and so close to nature," he says. "Gradually I began adding to the rooms. It sounds strange but we are so close to the earth we draw strength from its vibrations. Our children love it; not every child can boast of being watched through their playroom windows by rabbits.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Nhưng Frank Siegmund và gia đình của ông thích cách sống của họ. Ý tưởng về ngôi nhà này nảy ra khi ông đào một căn phòng mát mẻ cho việc kinh doanh bánh của mình trong một ngọn đồi mà ông đã tạo ra. Trong một đợt nắng nóng họ đã ngủ ở đó. "Chúng tôi cảm thấy bình an và rất gần gũi với thiên nhiên," ông nói. Dần dần tôi bắt đầu làm thêm phòng. Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng chúng tôi rất gần với mặt đất, chúng tôi cảm nhận được sức mạnh từ những rung động của nó. Các con tôi thích điều đó; không phải mọi trẻ đều có thể tự hào được nhìn thấy những con thỏ qua cửa sổ phòng chơi của mình.

Questions 13-20

Reading Passage 2 has nine paragraphs (A-I). Choose the most suitable heading for each paragraph from the list of headings below. Write the appropriate numbers (i-xii) in boxes 13 -20 on your answer sheet. Paragraph A has been done for you as an example.

NB There are more headings than paragraphs so you will not use all of them.

List of Headings

i. A designer describes his houses

ii. Most people prefer conventional housing

iii. Simulating a natural environment

iv. How an underground family home developed

v. Demands on space and energy are reduced

vi. The plans for future homes

vii. Worldwide examples of underground living accommodation

viii. Some buildings do not require natural light

ix. Developing underground services around the world

x. Underground living improves health

xi. Homes sold before completion

xii. An underground home is discovered

13. Paragraph B

14. Paragraph C

15. Paragraph D

16. Paragraph E

17. Paragraph F

18. Paragraph G

19. Paragraph H

20. Paragraph I

Questions 21-26

Complete the sentences below with words taken from the reading passage. Use NO MORE THAN THREE WORDS for each answer. Write your answers in boxes 21-26 on your answer sheet.

21. Many developers prefer mass-produced houses because they ..............

22. The Dutch development was welcomed by ............

23. Hurkmans’ houses are built into ............

24. The Ivrea centre was developed for .............

25. Japanese scientists are helping people ............. underground life.

26. Frank Siegmund’s first underground room was used for ...........

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR