Dịch + Giải thích từ mới Passage "OUT OF THE ASHES" IELTS READING

· Social Issues,Reading,Cam

Bên cạnh hướng dẫn Luyện thi IELTS online cấp tốc 1 kèm 1 nâng band nhanh thế nào?, IELTS TUTOR cung cấp dịch + giải thích từ mới Passage "OUT OF THE ASHES" IELTS READING.

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "OUT OF THE ASHES" IELTS READING

OUT OF THE ASHES

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

A. On the afternoon of 30th August 1989, fire broke out at Uppark, a large eighteenth-century house in Sussex. For a year builders had been replacing the lead on the roof, and by a stroke of irony, were due to finish the next day, on August 31st. Within fifteen minutes of the alarm being sounded, the fire brigade had arrived on the scene, though nothing was to survive of the priceless collection on the first floor apart from an oil painting of a dog which the firemen swept up as they finally retreated from the blaze. But due to the courage and swift action of the previous owners, the Meade-Featherstonhaugh family, and the staff, stewards and visitors to the house, who formed human chains to pass the precious pieces of porcelain, furniture and paintings out on to the lawn, 95 per cent of the contents from the ground floor and the basement were saved. As the fire continued to rage, the National Trust’s conservators were being mobilised, and that evening local stationers were especially opened to provide the bulk supplies of blotting paper so desperately needed in the salvage operation.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • NGOÀI ĐỐNG TRO TÀN
  • A. Vào chiều ngày 30 tháng 8 năm 1989, ngọn lửa bùng phát tại Uppark, một ngôi nhà lớn từ thế kỷ 18 ở Sussex. Trong một năm, những người thợ xây đã thay lớp chì trên mái nhà, và thật trớ trêu, họ phải hoàn thành vào ngày hôm sau, ngày 31 tháng 8. Trong vòng mười lăm phút sau khi chuông báo động vang lên, đội cứu hỏa đã đến hiện trường, mặc dù không có gì còn sót lại trong bộ sưu tập vô giá ở tầng một ngoài bức tranh sơn dầu về một con chó mà những người lính cứu hỏa đã quét sạch khi họ cuối cùng rút lui khỏi đám cháy. Nhưng nhờ sự dũng cảm và hành động nhanh chóng của những người chủ trước, gia đình Meade-Featherstonhaugh, nhân viên, quản gia và những vị khách đến thăm ngôi nhà, những người đã tạo thành chuỗi người để chuyền những mảnh sứ, đồ đạc và bức tranh quý giá ra bãi cỏ, 95% đồ đạc từ tầng trệt và tầng hầm đã an toàn. Khi ngọn lửa tiếp tục hoành hành, những người bảo quản của National Trust đã được huy động, và vào buổi tối hôm đó, các cửa hàng văn phòng phẩm địa phương đã đặc biệt mở cửa để cung cấp số lượng lớn giấy thấm rất cần thiết cho hoạt động cứu hộ.

B. The following morning, Uppark stood open to the sky. A sludge of wet charcoal covered the ground floor and basement, and in every room charred and fallen timbers lay amongst the smoke. It was a scene of utter devastation.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • B. Sáng hôm sau, Uppark đứng sừng sững giữa trời. Một lớp than ướt bao phủ tầng trệt và tầng hầm, trong mỗi căn phòng những thanh gỗ cháy thành than nằm giữa làn khói. Đó là một cảnh tượng của sự tàn phá hoàn toàn.

C. After the initial sense of shock, the days which followed the fire were filled with discoveries. Helped by volunteers, the National Trust’s archaeologists and conservators swung into action, first of all marking the site out into a grid and then salvaging everything down to the last door handle. The position of each fragment was recorded, and all the debris was stored in countless dustbins before being shifted and categorised.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • C. Sau cảm giác sốc ban đầu, những ngày sau vụ hỏa hoạn tràn ngập những phát hiện. Được sự giúp đỡ của các tình nguyện viên, các nhà khảo cổ học và nhà bảo tồn của National Trust đã bắt tay vào hành động, trước tiên là đánh dấu địa điểm thành một mạng lưới và sau đó trục vớt mọi thứ cho đến tay nắm cửa cuối cùng. Vị trí của từng mảnh vỡ đã được ghi lại và tất cả các mảnh vỡ được lưu trữ trong vô số thùng rác trước khi được chuyển đi và phân loại.

D. There was great excitement as remnants of the lantern from the Staircase Hall were pulled out from the debris of two fallen floors, and also three weeks later when the Red Room carpet, thought to have been totally lost, was found wrapped around the remains of a piano. There was a lucky reprieve for the State Bed too. Staff who had left the scene at 3 am on the night of the fire had thought its loss was inevitable, but when they returned the next morning it had escaped largely undamaged. Firemen, directed by the National Trust’s conservators from outside the Tapestry Room window, dismantled the silk-hung bed and passed it out piece by piece. Twenty minutes later the ceiling fell in.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • D. Có một sự phấn khích tột độ khi những dấu vết còn lại của chiếc đèn lồng từ Staircase Hall được kéo ra từ đống đổ nát của hai tầng bị đổ, và cũng ba tuần sau khi tấm thảm của Red Room, được cho là đã bị mất hoàn toàn, được tìm thấy quấn quanh phần còn lại của một cây đàn piano. Cũng có một sự may mắn khi lấy lại được chiếc giường State Bed. Các nhân viên đã rời hiện trường lúc 3 giờ sáng vào đêm xảy ra hỏa hoạn đã nghĩ rằng thiệt hại của nó là không thể tránh khỏi, nhưng khi họ quay lại vào sáng hôm sau, nó hầu như không bị hư hại gì. Những người lính cứu hỏa, được chỉ đạo bởi những người bảo quản của National Trust từ bên ngoài cửa sổ Phòng Tapestry, đã tháo dỡ chiếc giường treo bằng lụa và chuyển từng mảnh ra ngoài. Hai mươi phút sau, trần nhà sập xuống.

E. The scale of the task to repair Uppark was unprecedented in the National Trust. The immediate question was whether it should be done at all. A decision had to be whatever had not been damaged by the fire was exposed to the elements. Within a month, after consulting many experts and with the agreement of the National Trust’s Executive Committee, the restoration programme began. It was undertaken for three main reasons. After the fire it had become apparent just how much remained of the structure with its splendidly decorated interiors; to have pulled the house down, as one commentator suggested, would have been vandalism. Also, the property was covered by insurance, so the repairs would not call upon the National Trust’s own funds. Lastly, much had been saved of the fine collection acquired especially for Uppark from 1747 by Sir Matthew Featherstonhaugh and his son Harry. These objects belonged nowhere else, and complete restoration of the house would allow them to be seen and enjoyed again in their original setting.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • E. Quy mô của nhiệm vụ sửa chữa Uppark là chưa từng có ở National Trust. Câu hỏi ngay lập tức là liệu nó có nên được thực hiện hay không. Một quyết định phải là bất cứ thứ gì không bị hư hại do ngọn lửa đều được tiếp xúc với các yếu tố. Trong vòng một tháng, sau khi tham khảo ý kiến ​​của nhiều chuyên gia và được sự đồng ý của Ủy ban điều hành của National Trust, chương trình trùng tu bắt đầu. Nó được thực hiện vì ba lý do chính. Sau trận hỏa hoạn, người ta thấy rõ phần còn lại của công trình với nội thất được trang trí lộng lẫy; như một nhà bình luận gợi ý, việc kéo đổ ngôi nhà sẽ là hành vi phá hoại. Ngoài ra, tài sản đã được bảo hiểm chi trả, vì vậy việc sửa chữa sẽ không sử dụng quỹ riêng của National Trust. Cuối cùng, phần lớn đã được lưu giữ trong bộ sưu tập tuyệt vời được Sir Matthew Featherstonhaugh và con trai ông Harry mua lại đặc biệt cho Uppark từ năm 1747. Những đồ vật này không thuộc về nơi nào khác, và việc khôi phục hoàn toàn ngôi nhà sẽ cho phép chúng ta được nhìn thấy và thưởng thức lại chúng trong khung cảnh ban đầu.

F. The search for craftsmen and women capable of doing the intricate restoration work was nation-wide. Once the quality and skill of the individual or company had been ascertained, they had to pass an economic test, as every job was competitively tendered. This has had enormous benefits because not only have a number of highly skilled people come to the fore – woodcarvers for example, following in the footsteps of Grinling Gibbons – but many of them, for example, plasterers, have relearnt the skills of the seventeenth and eighteenth centuries which can now be of use to other country house owners when the need arises.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • F. Việc tìm kiếm thợ thủ công có khả năng thực hiện công việc trùng tu phức tạp diễn ra trên toàn quốc. Sau khi chất lượng và kỹ năng của cá nhân hoặc công ty đã được xác định chắc chắn, họ phải vượt qua bài kiểm tra kinh tế, vì mọi công việc đều được đấu thầu cạnh tranh. Điều này đã mang lại những lợi ích to lớn bởi vì không chỉ có một số người có tay nghề cao nổi lên - chẳng hạn như những người thợ khắc gỗ, theo bước chân của Grinling Gibbons - mà nhiều người trong số họ, chẳng hạn như thợ thạch cao, đã học lại các kỹ năng của thế kỷ XVII và XVIII mà giờ đây có thể được sử dụng cho các chủ sở hữu nhà ở nông thôn khác khi có nhu cầu.

G. In June 1994 the building programme was completed, on time and on budget. The total cost of the work to repair the house and its contents came to be nearly £20 million, largely met from insurance. In addition, it made economic sense for the National Trust to invest time and money in upgrading water and heating systems, installing modern environmental controls, and updating fire and security equipment.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • G. Vào tháng 6 năm 1994, chương trình xây dựng đã hoàn thành đúng thời hạn và ngân sách. Tổng chi phí sửa chữa ngôi nhà và những thứ bên trong lên tới gần 20 triệu bảng Anh, phần lớn được chi trả từ bảo hiểm. Ngoài ra, việc National Trust đầu tư thời gian và tiền bạc vào việc nâng cấp hệ thống nước và sưởi ấm, lắp đặt các biện pháp kiểm soát môi trường hiện đại cũng như cập nhật thiết bị chữa cháy và an ninh cũng có ý nghĩa kinh tế.

H. The final stages of restoration and the massive programme of reinstallation took eight months. The family and the room stewards were visibly moved when returning to their old haunts, perhaps the best testament that the spirit of Uppark had not died. But the debate will no doubt continue as to whether or not it was right to repair the house after the fire. The National Trust has done its best to remain true to Uppark; it is for others to judge the success of the project.

Note: The National Trust is a charitable organisation in Britain set up over a hundred years ago to preserve the national heritage.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • H. Giai đoạn khôi phục cuối cùng và chương trình cài đặt lại khổng lồ mất tám tháng. Gia đình và những người quản lý căn phòng đã rất xúc động khi trở lại nơi ở cũ của họ, có lẽ là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy tinh thần của Uppark vẫn chưa chết. Nhưng cuộc tranh luận chắc chắn sẽ tiếp tục về việc sửa chữa ngôi nhà sau trận hỏa hoạn có đúng hay không. National Trust đã cố gắng hết sức để trung thực với Uppark; đó là để những người khác đánh giá sự thành công của dự án.
 • Lưu ý: National Trust là một tổ chức từ thiện ở Anh được thành lập hơn một trăm năm trước để bảo tồn di sản quốc gia.

Questions 28-33

The text has eight paragraphs, A-H.

Which paragraphs contain the following information?

Write the appropriate letters, A-H, in boxes 28-33 on your answer sheet.

28. the procedure for sorting through the remains of the fire

29. how Uppark looked after the fire

30. improvements made to the rebuilt Uppark

31. the selection of people to carry out the repair work

32. why the National Trust chose to rebuild Uppark

33. how people reacted to the rebuilt Uppark

Questions 34-37

Answer the questions below. Choose NO MORE THAN THREE WORDS from the text for each answer. Write your answers in boxes 34-37 on your answer sheet.

34. On what date in 1989 should the original repairs to the roof have been completed?

35. By what method were things rescued immediately from the burning house?

36. After the fire, what did the conservators require large quantities of immediately?

37. Into what did the conservation put material recovered from the fire?

Questions 38-40

Choose the correct letter, A, B, C or D. Write the correct letter in boxes 38-40 on your answer sheet.

38. The fire destroyed

A all the contents of the ground floor.

B most of the contents of the basement.

C the roof of the house.

D all the contents of the first floor.

39. One of the reasons the National Trust decided to rebuild Uppark was that

A the Meade-Featherstonhaugh family wanted them to.

B the building as it stood was unsound.

C they wouldn’t have to pay for the repairs.

D nothing on this scale had been tried before.

40. Some of the craftsmen and women employed in the restoration of Uppark have benefited because

A they were very well paid for doing intricate work.

B their businesses have become more competitive.

C they were able to work with Grinling Gibbons

D they acquired skills they did not have previously.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR