Dịch + Giải thích từ mới Passage "TALKING POINT" IELTS READING

· Reading,Cam,Education

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "TALKING POINT" IELTS READING

TALKING POINT

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Learning a second language fuels children’s intelligence and makes their job prospects brighter. But the fact is, in New Zealand, as in many other English-speaking countries, speakers of two or more languages are in the minority. Eighty-four percent of New Zealanders are monolingual (speakers of only one language). This leaves a small number who claim to speak two or more languages - a small percentage of whom were born in New Zealand.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Học một ngôn ngữ thứ hai thúc đẩy trí thông minh của trẻ em và làm cho triển vọng nghề nghiệp của chúng tươi sáng hơn. Nhưng thực tế, ở New Zealand, cũng như ở nhiều quốc gia nói tiếng Anh khác, những người nói hai ngôn ngữ trở lên chiếm thiểu số. 84% người dân New Zealand là người đơn ngữ (người chỉ nói một ngôn ngữ). Điều này khiến một số ít người tuyên bố nói được hai ngôn ngữ trở lên - một tỷ lệ nhỏ trong số những người sinh ra ở New Zealand.

No matter how proud people are of their cultural roots, to speak anything other than English is a marker of difference here. That’s why eight-year-old Tiffany Dvorak no longer wishes to speak her mother-tongue, German, and eight-year-old Ani Powell is embarrassed when people comment on the fact that she is able to speak Maori *. As Joanne Powell, Ani’s mother, points out: ‘In Europe, it’s not unusual for kids to be bilingual. But, if you speak another language to your children in New Zealand, there are some people who think that you are not helping them to become a member of society.’

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Cho dù mọi người tự hào về nguồn gốc văn hóa của họ như thế nào, thì việc nói bất cứ thứ gì khác ngoài tiếng Anh là một dấu hiệu của sự khác biệt ở đây. Đó là lý do tại sao Tiffany Dvorak, tám tuổi, không còn muốn nói tiếng mẹ đẻ của mình, tiếng Đức, và Ani Powell, tám tuổi, cảm thấy xấu hổ khi mọi người nhận xét rằng cô bé có thể nói tiếng Maori *. Joanne Powell, mẹ của Ani, chỉ ra: “Ở châu Âu, trẻ em thông thạo hai thứ tiếng không phải là điều bất thường. Nhưng, nếu bạn nói một ngôn ngữ khác với con cái của bạn ở New Zealand, có một số người nghĩ rằng bạn không giúp chúng trở thành một thành viên của xã hội.’

But in fact, the general agreement among experts is that learning a second language is good for children. Experts believe that bilinguals - people who speak two languages - have a clear learning advantage over their monolingual schoolmates. This depends on how much of each language they can speak, not on which language is used, so it doesn’t matter whether they are learning Maori or German or Chinese or any other language.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Nhưng trên thực tế, sự đồng tình chung giữa các chuyên gia là học ngôn ngữ thứ hai tốt cho trẻ em. Các chuyên gia tin rằng những người song ngữ - những người nói được hai ngôn ngữ - có lợi thế học tập rõ ràng hơn so với các bạn học đơn ngữ của họ. Điều này phụ thuộc vào mức độ họ có thể nói trong mỗi ngôn ngữ, chứ không phải ngôn ngữ nào được sử dụng, vì vậy việc họ học tiếng Maori hay tiếng Đức hay tiếng Trung hay bất kỳ ngôn ngữ nào khác đều không quan trọng.

Cathie Elder, a professor of Language Teaching and Learning at Auckland University, says: ‘A lot of studies have shown that children who speak more than one language sometimes learn one language more slowly, but in the end, they do as well as their monolingual schoolmates, and often better, in other subjects. The view is that there is an improvement in general intelligence from the effort of learning another language.’

Dr Brigitte Halford, a professor of linguistics at Freiburg University in Germany, agrees. ‘Bilinguals tend to use language better as a whole,’ she says. They also display greater creativity and problem-solving ability, and they learn further languages more easily.’

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Cathie Elder, giáo sư giảng dạy và học ngôn ngữ tại Đại học Auckland, cho biết: 'Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những đứa trẻ nói nhiều hơn một ngôn ngữ đôi khi học một ngôn ngữ chậm hơn, nhưng cuối cùng, chúng cũng học tốt như những đứa trẻ chỉ nói một thứ tiếng. bạn cùng trường, và thường giỏi hơn, trong các môn học khác. Quan điểm cho rằng có sự cải thiện về trí thông minh nói chung nhờ nỗ lực học một ngôn ngữ khác.’
 • Tiến sĩ Brigitte Halford, giáo sư ngôn ngữ học tại Đại học Freiburg ở Đức, đồng ý. Cô ấy nói: “Những người song ngữ có xu hướng sử dụng ngôn ngữ tốt hơn về tổng thể. Các em cũng thể hiện khả năng sáng tạo và giải quyết vấn đề cao hơn, đồng thời các em học các ngôn ngữ khác dễ dàng hơn.’

So with all of the benefits, why do we not show more enthusiasm for learning other languages? Parents and teachers involved in bilingual education say pressure from friends at school, general attitudes to other languages in English-speaking countries, and problems in the school system are to blame.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Vì vậy, với tất cả những lợi ích, tại sao chúng ta không thể hiện sự nhiệt tình hơn trong việc học các ngôn ngữ khác? Phụ huynh và giáo viên liên quan đến giáo dục song ngữ cho rằng áp lực từ bạn bè ở trường, thái độ chung đối với các ngôn ngữ khác ở các nước nói tiếng Anh, và các vấn đề trong hệ thống trường học là nguyên nhân.

In New Zealand, immigrants face the possibility of culture being lost along with the language their children no longer wish to speak. Tiffany’s mother, Susanne Dvorak, has experienced this. When she and husband Dieter left Germany six years ago to start up a new life in New Zealand, they thought it would be the perfect opportunity to raise their two-year-old as a bilingual. After all, bilingual Turkish families in Germany were normal and Susanne had read all the books she could find on the subject.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Ở New Zealand, những người nhập cư phải đối mặt với khả năng bị mất văn hóa cùng với ngôn ngữ mà con cái họ không muốn nói nữa. Mẹ của Tiffany, Susanne Dvorak, đã trải qua điều này. Khi cô và chồng là Dieter rời Đức sáu năm trước để bắt đầu cuộc sống mới ở New Zealand, họ nghĩ rằng đây sẽ là cơ hội hoàn hảo để nuôi dạy đứa con hai tuổi của họ thành một đứa trẻ song ngữ. Xét cho cùng, các gia đình song ngữ Thổ Nhĩ Kỳ ở Đức là bình thường và Susanne đã đọc tất cả những cuốn sách mà cô ấy có thể tìm thấy về chủ đề này.

The idea was to have home as a German language environment and for Tiffany to learn English at nursery school. But when Tiffany went to nursery school she stopped talking completely. She was quiet for about two or three months. Then, when she took up talking again, it was only in English. Concerned for her language development, Dieter started speaking English to his daughter while Susanne continued in German.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Ý tưởng là có một ngôi nhà như một môi trường học tiếng Đức và để Tiffany học tiếng Anh ở trường mẫu giáo. Nhưng khi Tiffany đến trường mẫu giáo, cô bé hoàn toàn ngừng nói chuyện. Cô bé đã im lặng trong khoảng hai hoặc ba tháng. Sau đó, khi cô bé tiếp tục nói chuyện, nó chỉ bằng tiếng Anh. Lo lắng cho sự phát triển ngôn ngữ của con gái, Dieter bắt đầu nói tiếng Anh với con gái mình trong khi Susanne tiếp tục nói tiếng Đức.

Today, when Susanne speaks to her daughter in German, she still answers in English. ‘Or sometimes she speaks half and half. I checked with her teacher and she very seldom mixes up German and English at school. She speaks English like a New Zealander. It’s her German that’s behind,’ says Susanne.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Ngày nay, khi Susanne nói chuyện với con gái bằng tiếng Đức, cô bé vẫn trả lời bằng tiếng Anh. 'Hoặc đôi khi con bé nói một nữa. Tôi đã kiểm tra với giáo viên của con bé và nó rất hiếm khi trộn lẫn tiếng Đức và tiếng Anh ở trường. Con bé nói tiếng Anh như người New Zealand. Susanne nói.

Professor Halford, also a mother of two bilingual children, says, ‘It’s normal for kids to refuse to speak their home language at the stage when they start to socialise with other kids in kindergarten or school’. But, she says, this depends a lot on the attitudes of the societies in question. In monolingual societies, like New Zealand, ‘kids want to be like all the others and sometimes use bilingualism as one of the battlefields for finding their own identity in contrast to that of their parents.’

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Giáo sư Halford, cũng là mẹ của hai đứa trẻ song ngữ, nói: 'Việc trẻ từ chối nói ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng ở giai đoạn chúng bắt đầu giao tiếp với những đứa trẻ khác ở trường mẫu giáo hoặc trường học là điều bình thường'. Tuy nhiên, cô ấy nói, điều này phụ thuộc rất nhiều vào thái độ của các lối sống xã hội. Trong các xã hội đơn ngữ, như New Zealand, ‘trẻ em muốn giống tất cả những đứa trẻ khác và đôi khi sử dụng khả năng song ngữ như một trong những “chiến trường” để tìm ra bản sắc riêng của chúng trái ngược với bản sắc của cha mẹ chúng.’

She supports Susanne’s approach of not pressuring her daughter. ‘Never force the child to use a specific language, just keep using it yourself. The child will accept that. There is often a time when children or teenagers will need to establish their own identity as different from their schoolmates and they may use their other language to do so.’

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Cô ấy ủng hộ cách tiếp cận của Susanne là không gây áp lực cho con gái mình. ‘Đừng bao giờ ép trẻ sử dụng một ngôn ngữ cụ thể, hãy cứ tự mình sử dụng ngôn ngữ đó. Đứa trẻ sẽ chấp nhận điều đó. Thường có lúc trẻ em hoặc thanh thiếu niên cần thiết lập bản sắc riêng của mình khác với các bạn cùng trường và chúng có thể sử dụng ngôn ngữ khác của mình để làm như vậy.’

Cathie Elder thinks immigrant parents should only speak English to their children if they are able to use English well themselves. ‘What parents should do is provide rich language experiences for their children in whatever language they speak well. They may feel like outsiders and want to speak the local language, but it is more important for the child’s language development to provide a lot of language experience in any language.’

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Cathie Elder cho rằng cha mẹ nhập cư chỉ nên nói tiếng Anh với con cái nếu bản thân chúng có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt. ‘Những gì cha mẹ nên làm là cung cấp trải nghiệm ngôn ngữ phong phú cho con cái bằng bất kỳ ngôn ngữ nào chúng nói thông thạo. Chúng có thể cảm thấy mình như người ngoài cuộc và muốn nói ngôn ngữ địa phương, nhưng điều quan trọng hơn đối với sự phát triển ngôn ngữ của trẻ là cung cấp nhiều trải nghiệm ngôn ngữ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.’

There can be differences between children in attitudes to learning languages. Susanne Dvorak’s two-year-old son, Danyon, is already showing signs of speaking German and English equally well. While her ‘ideal’ scenario hasn’t happened with Tiffany, she is aware that her daughter has a certain bilingual ability which, although mainly passive at this stage, may develop later on.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Có thể có sự khác biệt giữa các trẻ về thái độ đối với việc học ngôn ngữ. Con trai hai tuổi của Susanne Dvorak, Danyon, đã có dấu hiệu nói tiếng Đức và tiếng Anh tốt như nhau. Mặc dù kịch bản 'lý tưởng' của cô ấy không xảy ra với Tiffany, nhưng cô ấy biết rằng con gái mình có khả năng song ngữ nhất định, mặc dù chủ yếu là thụ động ở giai đoạn này, nhưng có thể phát triển sau này.

Joanne Powell feels the same way about her daughter, Ani. ‘At the moment she may not want to speak Maori but that’s okay because she’ll pick it up again in her own time. It’s more important that she has the ability to understand who she is. By learning another language she can open the door to another culture.’

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Joanne Powell cũng cảm thấy như vậy về con gái mình, Ani. ‘Hiện tại con bé có thể không muốn nói tiếng Maori nhưng điều đó không sao vì bé sẽ học lại sau. Điều quan trọng hơn là bé có khả năng hiểu mình là ai. Bằng cách học một ngôn ngữ khác, cô bé có thể mở cánh cửa đến với một nền văn hóa khác.’

Donna Chan, 25, a marketing specialist for IBM, arrived here with her parents from Hong Kong when she was four. She also remembers refusing to speak Chinese when she started primary school. But now she appreciates she had the chance to be bilingual. ‘It’s quite beneficial speaking another language in my job. Last year, my company sent me to a trade fair in Hong Kong because I could speak Chinese. Being bilingual definitely opens doors,’ she says.

* Maori: the language spoken by the Maori people, the first native people of New Zealand.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Donna Chan, 25 tuổi, chuyên gia tiếp thị của IBM, đến đây cùng cha mẹ từ Hồng Kông khi cô mới 4 tuổi. Cô cũng nhớ mình đã từ chối nói tiếng Trung Quốc khi bắt đầu học tiểu học. Nhưng bây giờ cô ấy đánh giá cao việc cô ấy có cơ hội nói được hai thứ tiếng. 'Việc nói một ngôn ngữ khác trong công việc của tôi khá có lợi. Năm ngoái, công ty của tôi đã gửi tôi đến một hội chợ thương mại ở Hồng Kông vì tôi có thể nói tiếng Trung Quốc. Nói được hai thứ tiếng chắc chắn sẽ mở ra nhiều cánh cửa,” cô ấy nói.
 • * Maori: ngôn ngữ được nói bởi người Maori, những người bản địa đầu tiên của New Zealand.

Questions 28-31

Do the following statements agree with the information given in the text? In boxes 28-31 on your answer sheet, write:

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

28. Most people who speak a second language in New Zealand were born in another country.

29. Most New Zealanders believe it is good to teach children a second language.

30. Chinese is the most common foreign language in New Zealand.

31. Some languages develop your intelligence more than others.

Questions 32-38

Look at the following statements (Questions 32-38) and the list of people below. Match each statement with the correct person, A-E. Write the correct letter, A-E, in boxes 32-38 on your answer sheet.

NB You may use any letter more than once.

32. Children learning two languages may learn one language faster.

33. It has been unexpectedly difficult to raise a bilingual child in New Zeland.

34. Her daughter sometimes speaks a mixture of two languages.

35. Children's attitudes to language depend on general social attitudes.

36. It is not important which language parents speak with their children.

37. Learning a second language provides opportunities to learn another culture.

38. Speaking a second language provides work opportunities.

List of People

A. Cathie Elder

B. Brigitte Halford

C. Susanne Dvorak

D. Joanne Powell

E. Donna Chan

Question 39

Choose TWO letters, A-F. Write the correct letters in box 39 on your answer sheet.

39. Which TWO people stopped speaking one language as a child?

A. Donna Chan

B. Susanne Dvorak

C. Tiffany Dvorak

D. Cathie Elder

E. Brigitte Halford

F. Joanne Powell

Question 40

Choose TWO letters, A-F. Write the correct letters in box 40 on your answer sheet.

40. Which TWO people think that their children's language may develop as they get older?

A. Donna Chan

B. Susanne Dvorak

C. Tiffany Dvorak

D. Cathie Elder

E. Brigitte Halford

F. Joanne Powell

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR