Dịch + Giải thích từ mới Passage "The concept of intelligence" IELTS READING

· Reading,Cam,Health Medicine

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "The concept of intelligence" IELTS READING

The concept of intelligence

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

A. Looked at in one way, everyone knows what intelligence is; looked at in another way, no one does. In other words, people all have unconscious notions – known as ‘implicit theories’ – of intelligence, but no one knows for certain what it actually is. This chapter addresses how people conceptualize intelligence, whatever it may actually be. But why should we even care what people think intelligence is, as opposed only to valuing whatever it actually is? There are at least four reasons people’s conceptions of intelligence matter.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Khái niệm về trí thông minh
  • A. Tưởng rằng mọi người đều biết trí thông minh là gì; nhưng thực ra không ai biết cả. Nói cách khác, tất cả mọi người đều có những khái niệm vô thức – được gọi là ‘lý thuyết ngầm’ – về trí thông minh, nhưng không có định nghĩa chính xác về nó. Chương này đề cập đến cách mọi người đưa ra khái niệm về trí thông minh. Nhưng tại sao chúng ta lại quan tâm mọi người nghĩ trí thông minh là gì, thay bằng việc đưa ra định nghĩa thực sự của nó? Có ít nhất bốn lý do vì sao việc mọi người định nghĩa như thế nào về trí thông minh lại quan trọng.

B. First, implicit theories of intelligence drive the way in which people perceive and evaluate their own intelligence and that of others. To better understand the judgments people make about their own and others’ abilities, it is useful to learn about people’s implicit theories. For example, parents’ implicit theories of their children’s language development will determine at what ages they will be willing to make various corrections in their children’s speech. More generally, parents’ implicit theories of intelligence will determine at what ages they believe their children are ready to perform various cognitive tasks. Job interviewers will make hiring decisions on the basis of their implicit theories of intelligence. People will decide who to be friends with on the basis of such theories. In sum, knowledge about implicit theories of intelligence is important because this knowledge is so often used by people to make judgments in the course of their everyday lives.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • B. Đầu tiên, các lý thuyết ngầm về trí thông minh giúp mọi người nhận thức và đánh giá trí thông minh của chính họ và của người khác. Để hiểu rõ hơn về những đánh giá mà mọi người đưa ra về khả năng của chính họ và của người khác, việc tìm hiểu về các lý thuyết ngầm về trí thông minh của mỗi người là rất hữu ích. Ví dụ, các lý thuyết ngầm của cha mẹ về sự phát triển ngôn ngữ của con cái sẽ giúp họ xác định ở độ tuổi nào họ nên chỉnh sửa các lỗi khi đứa trẻ nói. Tổng quát hơn, các lý thuyết ngầm về trí thông minh của cha mẹ sẽ xác định ở độ tuổi nào họ tin rằng con cái họ đã sẵn sàng để thực hiện các nhận thức quá trình khác nhau. Người phỏng vấn xin việc sẽ đưa ra quyết định tuyển dụng trên cơ sở lý thuyết ngầm của họ về trí thông minh. Mọi người sẽ quyết định kết bạn với ai trên cơ sở những lý thuyết đó. Tóm lại, kiến thức về các lý thuyết ngầm về trí thông minh rất quan trọng vì kiến thức này thường được mọi người sử dụng để đưa ra phán đoán trong cuộc sống hàng ngày của họ.

C. Second, the implicit theories of scientific investigators ultimately give rise to their explicit theories. Thus it is useful to find out what these implicit theories are. Implicit theories provide a framework that is useful in defining the general scope of a phenomenonespecially a not-well-understood phenomenon. These implicit theories can suggest what aspects of the phenomenon have been more or less attended to in previous investigations.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • C. Thứ hai, các lý thuyết ngầm của các nhà khoa học giúp học phát triển các lý thuyết cụ thể, rõ ràng. Do đó, tìm hiểu những lý thuyết ngầm này là rất hữu ích. Các lý thuyết ngầm giúp chúng ta có những tiêu chí xác định phạm vi chung của một hiện tượng – đặc biệt là một hiện tượng không được hiểu rõ. Những lý thuyết ngầm này có thể gợi ý những khía cạnh nào của hiện tượng đã được chú ý nhiều hoặc ít trong các cuộc điều tra trước đây.

D. Third, implicit theories can be useful when an investigator suspects that existing explicit theories are wrong or misleading. If an investigation of implicit theories reveals little correspondence between the extant implicit and explicit theories, the implicit theories may be wrong. But the possibility also needs to be taken into account that the explicit theories are wrong and in need of correction or supplementation. For example, some implicit theories of intelligence suggest the need for expansion of some of our explicit theories of the construct.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • D. Thứ ba, các lý thuyết ngầm có thể hữu ích khi nhà điều tra nghĩ rằng các lý thuyết cụ thể mà đang được sử dụng có thể sai lệch. Nếu một cuộc điều tra cho thấy ít tương quan giữa các lý thuyết ngầm và lý thuyết cụ thể đang tồn tại, thì các lý thuyết ngầm có thể sai. Nhưng cũng có thể các lý thuyết cụ thể bị sai và cần sửa chữa hoặc bổ sung. Ví dụ, một số lý thuyết ngầm về trí thông minh gợi ý rằng cần phải mở rộng lý thuyết cụ thể về cấu trúc xây dựng lý thuyết thông minh.

E. Finally, understanding implicit theories of intelligence can help elucidate developmental and cross-cultural differences. As mentioned earlier, people have expectations for intellectual performances that differ for children of different ages. How these expectations differ is in part a function of culture. For example, expectations for children who participate in Western-style schooling are almost certain to be different from those for children who do not participate in such schooling.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • E. Cuối cùng, thấu hiểu lý thuyết ngầm của trí thông minh có thể giúp làm sáng tỏ sự khác biệt về phát triển và giao thoa của các nền văn hóa. Như đã đề cập từ trước, con người có kỳ vọng về sự thể hiện trí thông minh khác nhau ở trẻ em ở những độ tuổi khác nhau. Những sự kỳ vọng này khác nhau như thế nào là một phần chức năng của văn hóa. Ví dụ, những kỳ vọng đối với trẻ em tham gia vào trường học giáo dục theo phong cách phương Tây gần như chắc chắn sẽ khác so với những trẻ em không tham gia vào những trường học kiểu giống vậy.

F. I have suggested that there are three major implicit theories of how intelligence relates to society as a whole (Sternberg, 1997). These might be called Hamiltonian, Jeffersonian, and Jacksonian. These views are not based strictly, but rather, loosely, on the philosophies of Alexander Hamilton, Thomas Jefferson, and Andrew Jackson, three great statesmen in the history of the United States.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • F. Tôi đã gợi ý rằng có ba lý thuyết ngầm chính về việc trí thông minh liên quan đến toàn thể xã hội như thế nào (Sternberg, 1997). Những lý thuyết này có lẽ được gọi là Hamiltonian, Jeffersonian và Jacksonian. Những quan điểm này không quá khắt khe mà thay vào đó là linh hoạt dựa trên những triết lý của Alexander Hamilton, Thomas Jefferson, và Andrew Jackson, 3 chính khách vĩ đại trong lịch sử Hoa Kỳ.

G. The Hamiltonian view, which is similar to the Platonic view, is that people are born with different levels of intelligence and that those who are less intelligent need the good offices of the more intelligent to keep them in line, whether they are called government officials or, in Plato’s term, philosopher-kings. Herrnstein and Murray (1994) seem to have shared this belief when they wrote about the emergence of a cognitive (high-IQ) elite, which eventually would have to take responsibility for the largely irresponsible masses of non-elite (low-IQ) people who cannot take care of themselves. Left to themselves, the unintelligent would create, as they always have created, a kind of chaos.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • G. Quan điểm của Hamilonian, tương tự như quan điểm của Platonic, đó là những người sinh ra với các mức độ thông minh khác nhau và những người kém thông minh cần sự lãnh đạo của những người thông minh hơn để kiểm soát họ, cho dù họ được gọi là quan chức chính phủ hay theo thuật ngữ của Plato là các nhà hiền triết. Hernstein và Murray (1994) dường như có chung niềm tin này khi họ viết về sự xuất hiện của một tầng lớp tinh hoa (IQ cao), mà cuối cùng sẽ phải chịu trách nhiệm về sự vô trách của số đông những người tư duy kém (IQ thấp) người không thể tự chăm sóc cho chính bản thân họ. Để lại cho chính họ, những người kém thông minh tạo ra, vì họ luôn tạo ra, đó là sự hỗn loạn.

H. The Jeffersonian view is that people should have equal opportunities, but they do not necessarily avail themselves equally of these opportunities and are not necessarily equally rewarded for their accomplishments. People are rewarded for what they accomplish if given equal opportunity. Low achievers are not rewarded to the same extent as high achievers. In the Jeffersonian view, the goal of education is not to favor or foster an elite, as in the Hamiltonian tradition, but rather to allow children the opportunities to make full use of the skills they have. My own views are similar to these (Sternberg, 1997).

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • H. Quan điểm của Jefferson là mọi người nên có những cơ hội như nhau, nhưng họ không nhất thiết phải tận dụng những cơ hội như nhau đó và không nhất thiết phải nhận được sự khen thưởng như nhau cho những thành tựu của họ. Mọi người được khen thưởng cho những gì họ đạt được, nếu được trao cho cơ hội như nhau. Người đạt được những thành tích thấp không được tán thưởng cùng mức độ giống những người đạt thành tích cao. Trong quan điểm của Jefferson, mục đích của giáo dục không phải là ủng hộ hay nuôi dưỡng một tầng lớp tinh hoa, như trong truyền thống của Hamiltaonian, mà thay vào đó cho phép trẻ em có cơ hội tận dụng những kĩ năng mà chúng có. Quan điểm của riêng tôi cũng giống như vậy (Sternberg,1997)

I. The Jacksonian view is that all people are equal, not only as human beings but in terms of their competencies – that one person would serve as well as another in government or on a jury or in almost any position of responsibility. In this view of democracy, people are essentially intersubstitutable except for specialized skills, all of which can be learned. In this view, we do not need or want any institutions that might lead to favoring one group over another.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • I. Quan điểm của Jackson đó là tất cả mọi người đều bình đẳng, không chỉ về tư cách con người mà còn về năng lực của họ –  rằng một người sẽ phục vụ tốt như một người khác trong chính phủ hoặc trong bồi thẩm đoàn hoặc trong hầu hết mọi vị trí trách nhiệm nào. Trong quan điểm của dân chủ, về cơ bản mọi người đều có thể học được tất cả các kĩ năng, ngoại trừ những kỹ năng đặc biệt. Theo quan điểm này, chúng tôi không cần cũng chẳng muốn trong bất kì tổ chức nào dẫn đến việc ủng hộ một nhóm này hơn những nhóm còn lại.

J. Implicit theories of intelligence and of the relationship of intelligence to society perhaps need to be considered more carefully than they have been because they often serve as underlying presuppositions for explicit theories and even experimental designs that are then taken as scientific contributions. Until scholars are able to discuss their implicit theories and thus their assumptions, they are likely to miss the point of what others are saying when discussing their explicit theories and their data.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • J. Lý thuyết ngầm về trí thông minh và về mối quan hệ của trí thông minh với xã hội có lẽ cần được xem xét cẩn thận hơn so với trước đây vì chúng thường đóng vai trò là những giả định cơ bản cho lý thuyết tường minh và thậm chí các thiết kế thử nghiệm đóng góp cho khoa học. Cho đến khi các học giả có thể thảo luận về các lý thuyết ngầm của họ và do đó những giả định của họ, có khả năng bỏ lỡ quan điểm của những gì người khác đang nói trong khi đang thảo luận về lý thuyết tường minh và dữ liệu của họ.

Questions 1-3

Reading Passage 1 has ten sections, A-J.

Which section contains the following information?

Write the correct letter, A-J, in boxes 1-3 on your answer sheet.

1. information about how non-scientists’ assumptions about intelligence influence their behavior towards others

2. a reference to lack of clarity over the definition of intelligence

3. the point that a researcher’s implicit and explicit theories may be very different

Questions 4-6

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 1? In boxes 4-6 on your answer sheet, write:

YES if the statement agrees with the claims of the writer

NO if the statement contradicts the claims of the writer

NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

4. Slow language development in children is likely to prove disappointing to their parents.

5. People’s expectations of what children should gain from education are universal.

6. Scholars may discuss theories without fully understanding each other.

Questions 7-13

Look at the following statements (Questions 7-13) and the list of theories below. Match each statement with the correct theory, A, B or C. Write the correct letter, A, B or C, in boxes 7-13 on your answer sheet.

NB You may use any letter more than once.

7. It is desirable for the same possibilities to be open to everyone.

8. No section of society should have preferential treatment at the expense of another.

9. People should only gain benefits on the basis of what they actually achieve.

10. Variation in intelligence begins at birth.

11. The more intelligent people should be in positions of power.

12. Everyone can develop the same abilities.

13. People of low intelligence are likely to lead uncontrolled lives.

List of Theories

A. Hamiltonian

B. Jeffersonian

C. Jacksonian

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR