Dịch + Giải thích từ mới Passage "The development of the London underground railway" IELTS READING

· Reading,Cam,Technology

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "The development of the London underground railway" IELTS READING

The development of the London underground railway

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

In the first half of the 1800s, London’s population grew at an astonishing rate, and the central area became increasingly congested. In addition, the expansion of the overground railway network resulted in more and more passengers arriving in the capital. However, in 1846, a Royal Commission decided that the railways should not be allowed to enter the City, the capital’s historic and business centre. The result was that the overground railway stations formed a ring around the City. The area within consisted of poorly built, overcrowded slums and the streets were full of horse-drawn traffic. Crossing the City became a nightmare. It could take an hour and a half to travel 8 km by horse-drawn carriage or bus. Numerous schemes were proposed to resolve these problems, but few succeeded.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Sự phát triển của đường sắt ngầm London
    • Trong nửa đầu những năm 1800, dân số London tăng với tốc độ đáng kinh ngạc, và khu vực trung tâm ngày càng trở nên tắc nghẽn. Ngoài ra, việc mở rộng mạng lưới đường sắt trên cao khiến lượng hành khách đến thủ đô ngày càng nhiều. Tuy nhiên, vào năm 1846, Ủy ban Hoàng gia đã quyết định rằng đường sắt không được phép đi vào Thành phố, nơi mà là trung tâm lịch sử và kinh doanh của thủ đô. Kết quả là các ga tàu điện ngầm đã hình thành xung quanh Thành phố. Khu vực bên trong bao gồm những khu ổ chuột được xây dựng tồi tàn, quá đông đúc và các đường phố đông đúc xe ngựa. Vượt qua Thành phố trở thành một cơn ác mộng. Có thể mất một tiếng rưỡi để đi 8 km bằng xe ngựa hoặc xe buýt. Nhiều kế hoạch đã được đề xuất để giải quyết những vấn đề này, nhưng rất ít kế hoạch mang lại thành công.

Amongst the most vocal advocates for a solution to London’s traffic problems was Charles Pearson, who worked as a solicitor for the City of London. He saw both social and economic advantages in building an underground railway that would link the overground railway stations together and clear London slums at the same time. His idea was to relocate the poor workers who lived in the inner-city slums to newly constructed suburbs, and to provide cheap rail travel for them to get to work. Pearson’s ideas gained support amongst some businessmen and in 1851 he submitted a plan to Parliament. It was rejected, but coincided with a proposal from another group for an underground connecting line, which Parliament passed.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Trong số những người ủng hộ mạnh mẽ nhất cho một giải pháp cho các vấn đề giao thông ở London là Charles Pearson, người từng làm luật sư cho Thành phố London. Ông đã nhìn thấy lợi thế kinh tế và xã hội trong việc xây dựng một tuyến đường sắt ngầm kết nối các ga tàu điện ngầm với nhau và đồng thời xóa sạch các khu ổ chuột ở London. Ý tưởng của ông là chuyển những người lao động nghèo sống trong các khu ổ chuột trong nội thành ra các vùng ngoại ô mới xây, và cung cấp dịch vụ đi lại bằng đường sắt giá rẻ để họ đến nơi làm việc. Ý tưởng của Pearson đã nhận được sự ủng hộ của một số doanh nhân và vào năm 1851, ông đã đệ trình một kế hoạch lên Quốc hội. Nó đã bị từ chối, nhưng cùng lúc đó với một đề xuất từ một nhóm khác về một đường dây kết nối ngầm mà Quốc hội đã thông qua.

The two groups merged and established the Metropolitan Railway Company in August 1854. The company’s plan was to construct an underground railway line from the Great Western Railway’s (GWR) station at Paddington to the edge of the City at Farringdon Street – a distance of almost 5 km. The organisation had difficulty in raising the funding for such a radical and expensive scheme, not least because of the critical articles printed by the press. Objectors argued that the tunnels would collapse under the weight of traffic overhead, buildings would be shaken and passengers would be poisoned by the emissions from the train engines. However, Pearson and his partners persisted.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Hai nhóm hợp nhất và thành lập Công ty Đường sắt Metropolitan vào tháng 8 năm 1854. Kế hoạch của công ty là xây dựng một tuyến đường sắt ngầm từ ga của Đường sắt Great Western (GWR) tại Paddington đến rìa Thành phố tại Phố Farringdon – khoảng cách gần 5 km. Tổ chức đã gặp khó khăn trong việc huy động kinh phí cho một kế hoạch cấp tiến và tốn kém như vậy, đặc biệt là vì các bài báo phản biện được in trên báo chí. Những người phản đối lập luận rằng các đường hầm sẽ sụp đổ do sức nặng của giao thông trên cao, các tòa nhà sẽ bị rung chuyển và hành khách sẽ bị nhiễm độc do khí thải từ động cơ xe lửa. Tuy nhiên, Pearson và các đối tác của ông vẫn kiên trì.

The GWR, aware that the new line would finally enable them to run trains into the heart of the City, invested almost £250,000 in the scheme. Eventually, over a five-year period, £1m was raised. The chosen route ran beneath existing main roads to minimise the expense of demolishing buildings. Originally scheduled to be completed in 21 months, the construction of the underground line took three years. It was built just below street level using a technique known as ‘cut and cover’. A trench about ten metres wide and six metres deep was dug, and the sides temporarily help up with timber beams. Brick walls were then constructed, and finally a brick arch was added to create a tunnel. A two-metre-deep layer of soil was laid on top of the tunnel and the road above rebuilt.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • GWR, biết rằng cuối cùng thì tuyến mới sẽ cho phép họ chạy các chuyến tàu vào trung tâm Thành phố, họ đã đầu tư gần 250.000 bảng Anh vào kế hoạch này. Cuối cùng, trong khoảng thời gian 5 năm, Elm đã được nâng lên. Tuyến đường được chọn chạy bên dưới các con đường chính hiện có để giảm thiểu chi phí phá dỡ các tòa nhà. Việc xây dựng đường dây điện ngầm ban đầu được dự kiến là kéo dài trong 21 tháng, nhưng thực tế mất tận ba năm. Nó được xây dựng ngay dưới mặt đường bằng cách sử dụng một kỹ thuật được gọi là ‘cắt và che’. Một rãnh rộng chừng mười mét, sâu sáu mét được đào, hai bên kê tạm những thanh xà gỗ. Các bức tường gạch sau đó được xây dựng, và cuối cùng một vòm gạch được thêm vào để tạo ra một đường hầm. Một lớp đất sâu hai mét đã được đắp lên trên đường hầm và con đường phía trên được xây dựng lại.

The Metropolitan line, which opened on 10 January 1863, was the world’s first underground railway. On its first day, almost 40,000 passengers were carried between Paddington and Farringdon, the journey taking about 18 minutes. By the end of the Metropolitan’s first year of operation, 9.5 million journeys had been made.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Tuyến Metropolitan đã khai trương vào ngày 10 tháng Một năm 1863 là đường sắt ngầm đầu tiên trên thế giới. Vào ngày đầu tiên, gần như 40.000 hành khách được vận chuyển giữa Paddington và Farringdon, chuyến đi mất khoảng 18 phút. Vào cuối năm vận hành đầu tiên của Metropolitan, đã thực hiện được 9,5 triệu chuyến đi.

Even as the Metropolitan began operation, the first extensions to the line were being authorised; these were built over the next five years, reaching Moorgate in the east to London and Hammersmith in the west. The original plan was to pull the trains with steam locomotives, using firebricks in the boilers to provide steam, but these engines were never introduced. Instead, the line used specially designed locomotives that were fitted with water tanks in which steam could be condensed. However, smoke and fumes remained a problem, even though ventilation shafts were added to the tunnels.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Ngay cả khi Metropolitan bắt đầu hoạt động, các phần mở rộng đầu tiên của tuyến đường đã được cấp phép; chúng được xây dựng trong vòng 5 năm tới, đến Moorgate ở phía Đông London và Hammersmith ở phía Tây. Kế hoạch ban đầu là kéo các xe lửa bằng đầu máy hơi nước, dùng gạch nung trong nồi hơi để tạo ra hơi nước, nhưng những động cơ này chưa bao giờ được đưa vào sử dụng. Thay vào đó, tuyến đường đã sử dụng đầu máy được thiết kế đặc biệt được trang bị các bể nước mà trong đó hơi nước có thể ngưng tụ. Tuy nhiên, khói và hơn vẫn còn là một vấn đề mặc dù các trục thông gió đã được thêm vào các đường hầm.

Despite the extension of the underground railway, by the 1880s, congestion on London’s streets had become worse. The problem was partly that the existing underground lines formed a circuit around the centre of London and extended to the suburbs, but did not cross the capital’s centre. The ‘cut and cover’ method of construction was not an option in this part of the capital. The only alternative was to tunnel deep underground.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Mặc dù việc mở rộng đường sắt ngầm vào những năm 1880, sự tắt nghẽn trên các đường phố London trở nên tệ hơn. Vấn đề một phần là những tuyến đường ngầm hiện tại hình thành nên một vòng tròn xung quanh trung tâm thành phố và mở rộng các khu ngoại ô nhưng không băng qua trung tâm thủ đô. Phương pháp xây dựng " cắt và che phủ" không phải là lựa chọn cho khu vực này của thủ đô. Cách thay thế duy nhất là đào đường hầm sâu dưới lòng đất.

Although the technology to create these tunnels existed, steam locomotives could not be used in such a confined space. It wasn’t until the development of a reliable electric motor, and a means of transferring power from the generator to a moving train, that the world’s first deep-level electric railway, the City & South London, became possible. The line opened in 1890, and ran from the City to Stockwell, south of the River Thames. The trains were made up of three carriages and driven by electric engines. The carriages were narrow and had tiny windows just below the roof because it was thought that passengers would not want to look out at the tunnel walls. The line was not without its problems, mainly caused by an unreliable power supply. Although the City & South London Railway was a great technical achievement, it did not make a profit. Then, in 1900, the Central London Railway, known as the ‘Tuppenny Tube’, began operation using new electric locomotives. It was very popular and soon afterwards new railways and extensions were added to the growing tube network. By 1907, the heart of today’s Underground system was in place.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Mặc dù công nghệ tạo ra những đường hầm này đã tồn tại nhưng đầu máy hơi nước không được sử dụng trong một không gian hạn chế như vậy. Mãi cho đến khi có sự phát triển của một động cơ điện đáng tin cậy và một phương tiện truyền năng lượng từ máy tạo điện thành xe lửa chuyển động, đường xe lửa điện ngầm đầu tiên trên thế giới, Thành phố và Nam London, trở nên khả thi. Tuyến đường được khai trương vào năm 1890 và chạy từ thành phố đến Stockwell, phía nam của sông Thames. Các đoàn tàu được tạo thành từ ba toa và được chạy bằng động cơ điện. Các toa hẹp và có những cửa sổ nhỏ ngay dưới mái vì người ta cho rằng hành khách không muốn nhìn ra những bức tường của đường hầm. Tuyến đường không phải là không có những vấn đề của nó nhưng chủ yếu là do nguồn cung cấp năng lượng không đáng tin cậy. Mặc dù đường sắt City & South London là một thành tựu kỹ thuật lớn, nhưng nó không tạo ra lợi nhuận. Sau đó vào năm 1900, Đường sắt trung tâm London được gọi là " Tuppenny Tube" đã bắt đầu hoạt động sử dụng đầu máy điện mới. Nó rất phổ biến và rất nhanh sau đó các đường sắt mới và phần mở rộng được tạo thêm vào mạng lưới đường ống đang phát triển. Vào năm 1907, trung tâm của hệ thống đường hầm ngày nay đã sẵn sàng.

Questions 1-6

Complete the notes below. Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer. Write your answers in boxes 1-6 on your answer sheet.

The London underground railway

The problem

The 1 …………………… of London increased rapidly between 1800 and 1850

The streets were full of horse-drawn vehicles

The proposed solution

Charles Pearson, a solicitor, suggested building an underground railway

Building the railway would make it possible to move people to better housing in the 2 ……………………

A number of 3 …………………… agreed with Pearson’s idea

The company initially had problems getting the 4 …………………… needed for the project

Negative articles about the project appeared in the 5 ……………………

The construction

The chosen route did not require many buildings to be pulled down

The ‘cut and cover’ method was used to construct the tunnels

With the completion of the brick arch, the tunnel was covered with 6 ……………………

Questions 7-13

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1? In boxes 7-13 on your answer sheet, write:

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

7. Other countries had built underground railways before the Metropolitan line opened.

8. More people than predicted travelled on the Metropolitan line on the first day.

9. The use of ventilation shafts failed to prevent pollution in the tunnels.

10. A different approach from the ‘cut and cover’ technique was required in London’s central area.

11. The windows on City & South London trains were at eye level.

12. The City & South London Railway was a financial success.

13. Trains on the ‘Tuppenny Tube’ nearly always ran on time.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR