Dịch + Giải thích từ mới Passage "The history of glass" IELTS READING

· Cam,Reading,Technology

Bên cạnh Phân tích+Sửa bài"The chart shows British Emigration to selected destinations between 2004 and 2007" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR cung cấp dịch + giải thích từ mới Passage "The history of glass" IELTS READING.

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "The history of glass" IELTS READING

The history of glass

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

From our earliest origins, man has been making use of glass. Historians have discovered that a type of natural glass - obsidian - formed in places such as the mouth of a volcano as a result of the intense heat of an eruption melting sand - was first used as tips for spears. Archaeologists have even found evidence of man-made glass which dates back to 4000 BC; this took the form of glazes used for coating stone beads. It was not until 1500 BC, however, that the first hollow glass container was made by covering a sand core with a layer of molten glass.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Lịch sử thuỷ tinh
    • Từ ngày xưa, con người đã biết cách dùng thủy tinh. Các nhà sử gia đã tìm ra một loại kính tự nhiên – obsidian (đá vỏ chai) – được hình thành ở những nơi như miệng núi lửa và được tạo ra khi núi lửa phun trào làm tan chảy cát. Người xưa đã sử dụng chất này làm đầu giáo. Các nhà khảo cổ học thậm chí còn tìm thấy bằng chứng chứng minh rằng thủy tinh nhân tạo có niên đại cách đây 4000 năm trước công nguyên; và nó được dùng như 1 dạng men để bao phủ các hột đá. Tuy nhiên, cho đến năm 1500 trước công nguyên, lần đầu tiên các vật đựng rỗng bằng thủy tinh được tạo ra bằng cách dùng một lớp thủy tinh bao phủ lõi cát.

Glass blowing became the most common way to make glass containers from the first century BC. The glass made during this time was highly coloured due to the impurities of the raw material. In the first century AD, methods of creating colourless glass were developed, which was then tinted by the addition of colouring materials. The secret of glass making was taken across Europe by the Romans during this century. However, they guarded the skills and technology required to make glass very closely, and it was not until their empire collapsed in 476 AD that glass-making knowledge became widespread throughout Europe and the Middle East. From the 10th century onwards, the Venetians gained a reputation for technical skill and artistic ability in the making of glass bottles, and many of the city’s craftsmen left Italy to set up glassworks throughout Europe.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Thổi thủy tinh là cách phổ biến nhất để làm các hộp chứa bằng thủy tinh từ thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Thủy tinh tạo ra trong thời gian này có màu sắc sặc sỡ vì nó chứa nhiều tạp chất. Ở thế kỷ thứ nhất, các phương pháp tạo thủy tinh không màu đã được phát triển, sau đó các chất tạo màu được sử dụng để tạo thuỷ tinh có màu. Cách tạo thuỷ tinh được lan truyền trên khắp châu Âu bởi Người La mã trong thế kỷ này. Tuy nhiên, họ giấu kín các kỹ năng và công nghệ làm thuỷ tinh. Mãi khi đế quốc của họ sụp đổ vào năm 476 sau công nguyên, kiến thức về chế tạo thủy tinh mới trở nên phổ biến khắp Châu Âu và Trung Đông. Từ thế kỉ thứ 10 trở đi, người Venice trở nên nổi tiếng vì kỹ thuật và khả năng tạo thuỷ tinh nghệ thuật, và nhiều thợ thủ công của thành phố đã rời khỏi Ý để thành lập nhà máy sản xuất thủy tinh khắp Châu Âu.

A major milestone in the history of glass occurred with the invention of lead crystal glass by the English glass manufacturer George Ravenscroft (1632 - 1683). He attempted to counter the effect of clouding that sometimes occurred in blown glass by introducing lead to the raw materials used in the process. The new glass he created was softer and easier to decorate, and had a higher refractive index, adding to its brilliance and beauty, and it proved invaluable to the optical industry. It is thanks to Ravenscroft’s invention that optical lenses, astronomical telescopes, microscopes and the like became possible.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Một cột mốc quan trọng trong lịch sử của thủy tinh là khi một người Anh tên George Ravenscroft (1632 – 1683) tìm ra cách làm thuỷ tinh trong suốt. Ông này cố gắng loại bỏ những vẩn đục khi thổi thủy tinh bằng cách đưa thêm chì vào nguyên liệu thô trong quá trình sản xuất. Thủy tinh mới do ông tạo ra mềm mại và dễ dàng trang trí hơn, và có chỉ số khúc xạ cao hơn, bóng loáng hơn, và trở thành một vật liệu vô giá trong ngành công nghiệp quang học. Nhờ vào sáng chế Ravenscroft mà kính quang học, kính thiên văn, kính hiển vi và các loại tương tự đã trở thành hiện thực.

In Britain, the modem glass industry only really started to develop after the repeal of the Excise Act in 1845. Before that time, heavy taxes had been placed on the amount of glass melted in a glasshouse, and were levied continuously from 1745 to 1845. Joseph Paxton’s Crystal Palace at London’s Great Exhibition of 1851 marked the beginning of glass as a material used in the building industry. This revolutionary new building encouraged the use of glass in public, domestic and horticultural architecture. Glass manufacturing techniques also improved with the advancement of science and the development of better technology.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Ở Anh, ngành công nghiệp thủy tinh hiện đại chỉ thực sự bắt đầu phát triển sau sự bãi bỏ của luật Excise vào năm 1845. Trước thời gian đó, thuỷ tinh tan chảy bị đánh thuế rất nặng liên tục từ 1745 đến 1845. Cung điện pha lê của Joseph Paxton tại triển lãm lớn của London về 1851 đánh dấu sự khởi đầu của thủy tinh như là một vật liệu sử dụng trong công nghiệp xây dựng. Cuộc cách mạng xây dựng mới đã khuyến kích sử dụng thuỷ tinh ở nơi công cộng, trong nước và kiến trúc làm vườn. Kỹ thuật sản xuất thủy tinh cũng được cải thiện nhờ có sự tiến bộ của khoa học và phát triển công nghệ.

From 1887 onwards, glass making developed from traditional mouth-blowing to a semi-automatic process, after factory- owner HM Ashley introduced a machine capable of producing 200 bottles per hour in Castleford, Yorkshire, England - more than three times quicker than any previous production method. Then in 1907, the first fully automated machine was developed in the USA by Michael Owens - founder of the Owens Bottle Machine Company (later the major manufacturers Owens- Illinois) - and installed in its factory. Owens’ invention could produce an impressive 2,500 bottles per hour Other developments followed rapidly, but it was not until the First World War when Britain became cut off from essential glass suppliers, that glass became part of the scientific sector. Previous to this, glass had been seen as a craft rather than a precise science.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Từ năm 1887 trở đi, sản xuất thủy tinh phát triển từ miệng truyền thống thổi đến một quá trình bán tự động, sau khi nhà máy- chủ sở hữu HM Ashley giới thiệu một cỗ máy có khả năng sản xuất 200 chai / giờ ở Castleford, Yorkshire, Anh – nhanh hơn gấp ba lần so với bất kỳ phương pháp sản xuất trước đó. Sau đó vào năm 1907, lần đầu tiên 1 cỗ máy hoàn toàn tự động đã được phát triển ở Mỹ bởi Michael Owens - người sáng lập của công ty Owen Bottle Machine (sau đó là nhà sản xuất lớn Owens- Illinois) - và được lắp đặt tại nhà máy này. Phát minh Owens có thể tạo ra một lượng lớn 2,500 chai mỗi giờ. Các sự phát triển khác nhanh chóng theo sau, nhưng nó cho đến khi Thế chiến thứ nhất khi Nước Anh bị cắt đứt khỏi những nhà cung cấp thủy tinh thiết yếu, thủy tinh đã trở thành một phần của ngành khoa học. Trước đó, thủy tinh đã được xem như là một nghề thủ công chứ không phải là một ngành khoa học chính xác.

Today, glass making is big business. It has become a modem, hi-tech industry operating in a fiercely competitive global market where quality, design and service levels are critical to maintaining market share. Modem glass plants are capable of making millions of glass containers a day in many different colours, with green, brown and clear remaining the most popular. Few of us can imagine modem life without glass. It features in almost every aspect of our lives - in our homes, our cars and whenever we sit down to eat or drink. Glass packaging is used for many products, many beverages are sold in glass, as are numerous foodstuffs, as well as medicines and cosmetics.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Ngày nay, sản xuất thủy tinh là một ngành kinh doanh lớn. Nó đã trở thành một ngành công nghiệp công nghệ cao, hiện đại hoạt động trong 1 thị trường toàn cầu cạnh tranh khốc liệt mà tiêu chuẩn chất lượng, thiết kế và dịch vụ là rất quan trọng để duy trì thị phần. Nhà máy thuỷ tinh hiện đại có khả năng làm ra hàng triệu vật chứa bằng thủy tinh trong một ngày với nhiều màu sắc khác nhau, như màu xanh lá cây, nâu và trong suốt vẫn giữ là phổ biến nhất. Rất ít người trong chúng ta có thể tưởng tượng cuộc sống hiện đại nếu không có thủy tinh. Nó có mặt gần như mọi khía cạnh của cuộc sống của chúng ta - trong nhà của chúng ta, xe của chúng ta và bất cứ khi nào chúng ta ngồi xuống để ăn hay uống. Bao bì thủy tinh được sử dụng cho nhiều sản phẩm, nhiều đồ uống được bán ở trong bao bì thủy tinh, cũng như nhiều loại thực phẩm, thuốc và mỹ phẩm.

Glass is an ideal material for recycling, and with growing consumer concern for green issues, glass bottles and jars are becoming ever more popular. Glass recycling is good news for the environment. It saves used glass containers being sent to landfill. As less energy is needed to melt recycled glass than to melt down raw materials, this also saves fuel and production costs. Recycling also reduces the need for raw materials to be quarried, thus saving precious resources.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Thủy tinh là vật liệu lý tưởng để tái chế, và với mối quan tâm ngày càng tăng lên của người tiêu dùng về vấn đề môi trường, bình và chai thủy tinh đang trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Tái chế kính là tin tốt cho môi trường. Điều đó tránh việc phải gửi những thùng đựng bằng thủy tinh đã sử dụng đến những bãi chôn lấp. Bởi vì cần ít năng lượng để làm tan thủy tinh tái chế hơn là để làm tan chảy nguyên liệu thô, điều này cũng tiết kiệm nhiên liệu và chi phí sản xuất. Tái chế cũng làm giảm nhu cầu về nguyên liệu thô được khai thác, do đó tiết kiệm quý tài nguyên.

Questions 1-8

Complete the notes below. Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer. Write your answers in boxes 1-8 on your answer sheet.

The History of Glass

Early humans used a material called 1 ............... to make the sharp points of their 2 .....................

4000 BC: 3 .................. made of stone were covered in a coating of man-made glass.

First century BC: glass was coloured because of the 4 ................... in the material.

Until 476 AD: Only the 5 ..................... knew how to make glass.

From 10th century: Venetians became famous for making bottles out of glass.

17th century: George Ravenscroft developed a process using 6 ............... to avoid the occurrence of 7 ................ in blown glass.

Mid-19th century: British glass production developed after changes to laws concerning 8 ....................

Questions 9-13

In boxes 9-13 on your answer sheet, write:

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

9. In 1887, HM Ashley had the fastest bottle-producing machine that existed at the time.

10.Michael Owens was hired by a large US company to design a fully-automated bottle manufacturing machine for them.

11. Nowadays, most glass is produced by large international manufacturers.

12. Concern for the environment is leading to an increased demand for glass containers.

13. It is more expensive to produce recycled glass than to manufacture new glass.

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR