Dịch + Giải thích từ mới Passage "The megafires of California" IELTS READING

· Reading,Cam,Social Issues

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "The megafires of California" IELTS READING

The megafires of California

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Drought, housing expansion, and oversupply of tinder make for bigger, hotter fires in the western United States

Wildfires are becoming an increasing menace in the western United States, with Southern California being the hardest hit area. There's a reason fire squads battling more frequent blazes in Southern California are having such difficulty containing the flames, despite better preparedness than ever and decades of experience fighting fires fanned by the ‘Santa Ana Winds’. The wildfires themselves, experts say, are generally hotter, faster, and spread more erratically than in the past.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Những đám cháy lớn ở California
  • Hạn hán, mở rộng nhà ở, và việc cung cấp quá mức bùi nhùi gây ra những đám cháy lớn hơn, nóng hơn ở miền tây Hoa Kỳ. Các vụ cháy rừng đang trở thành mối đe dọa ngày càng tăng ở miền tây Hoa Kỳ, và Nam California đang là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
  • Có một lý do khiến các đội cứu hỏa chiến đấu với những đám cháy xảy ra thường xuyên hơn ở Nam California đang gặp khó khăn thật sự trong việc kiềm hãm ngọn lửa, bất chấp sự chuẩn bị tốt hơn bao giờ hết và hàng thập kỷ kinh nghiệm chiến đấu với các đám cháy được thổi bùng bởi những ngọn gió ở Santa Ana. Các chuyên gia nói rằng chính những đám cháy nói chung là nóng hơn, nhanh hơn, và lan tỏa bất thường hơn so với trong quá khứ.

Megafires, also called ‘siege fires’, are the increasingly frequent blazes that burn 500,000 acres or more - 10 times the size of the average forest fire of 20 years ago. Some recent wildfires are among the biggest ever in California in terms of acreage burned, according to state figures and news reports.

One explanation for the trend to more superhot fires is that the region, which usually has dry summers, has had significantly below normal precipitation in many recent years. Another reason, experts say, is related to the century- long policy of the US Forest Service to stop wildfires as quickly as possible. The unintentional consequence has been to halt the natural eradication of underbrush, now the primary fuel for megafires.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Những đám cháy lớn, hay còn gọi là đám cháy bao vây, là những đám cháy thường mạnh lên đốt cháy được 500,000 cánh đồng hoặc hơn – gấp 10 lần kích thước trung bình của đám cháy rừng 20 năm trước đây. Một số vụ cháy rừng gần đây là một trong những vụ cháy rừng lớn nhất ở California về diện tích bị đốt cháy, theo những số liệu của nhà nước và báo cáo gần đây.
 • Một lời giải thích cho xu hướng đối với những đám cháy ngày càng nóng dữ dội hơn là do khu vực này, nơi mà thường xuyên có những mùa hè khô hanh, có lượng mưa thấp hơn nhiều so với mức bình thường trong nhiều năm gần đây. Một lý do khác, các chuyên gia cho biết, có liên quan đến chính sách lâu dài của Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ để ngăn chặn những đám cháy rừng nhanh nhất có thể. Hậu quả không được tính trước là để ngăn chặn sự mất đi của những bụi cây tự nhiên, hiện nay lại là chất đốt chủ yếu cho những đám cháy lớn.

Three other factors contribute to the trend, they add. First is climate change, marked by a 1-degree Fahrenheit rise in average yearly temperature across the western states. Second is fire seasons that on average are 78 days longer than they were 20 years ago. Third is increased construction of homes in wooded areas.

‘We are increasingly building our homes in fire-prone ecosystems,’ says Dominik Kulakowski, adjunct professor of biology at Clark University Graduate School of Geography in Worcester, Massachusetts. ‘Doing that in many of the forests of the western US is like building homes on the side of an active volcano.'

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Họ bổ sung ba nhân tố khác đóng góp vào xu hướng này như sau. Thứ nhất là sự thay đổi khí hậu, được đánh dấu bằng nhiệt độ trung bình hàng năm ở các tiểu bang phía tây tăng 1 độ Fahrenheit. Thứ hai là những mùa cháy trung bình diễn ra trong 78 ngày dài hơn so với những mùa ở 20 năm trước đây. Thứ ba là việc xây dựng tăng thêm những ngôi nhà trong các khu vực có nhiều cây.
 • “Chúng ta đang xây dựng nhà cửa của chúng ta ngày càng tăng trong những hệ sinh thái dễ cháy ", Dominik Kulakowski, phụ tá giáo sư sinh học tại Đại học Clark thuộc trường Đại học tại Worcester, Massachusetts nói. "Làm việc đó trong nhiều khu rừng ở miền Tây Hoa Kỳ cũng giống như xây nhà ở bên cạnh một ngọn núi lửa đang hoạt động".

In California, where population growth has averaged more than 600,000 a year for at least a decade, more residential housing is being built. ‘ What once was open space is now residential homes providing fuel to make fires burn with greater intensity,’ says Terry McHale of the California Department of Forestry firefighters' union. ‘With so much dryness, so many communities to catch fire, so many fronts to fight, it becomes an almost incredible job.'

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • “Ở California, nơi mà sự gia tăng dân số trung bình hơn 600,000 người/1 năm trong ít nhất 1 thập kỉ, ngày càng nhiều khu nhà lân cận đang được xây dựng. Cái mà đã từng là khoảng đất trống ngày nay trở thành những ngôi nhà dân cung cấp nhiên liệu để đốt cháy với cường độ mạnh hơn", Terry McHale thuộc Hiệp hội cứu hỏa lâm nghiệp California nói. Với tình trạng khô ráo nhiều, rất nhiều điều kiện bắt lửa, rất nhiều mặt trận để chiến đấu, nó trở thành một công việc gần như không thể tin được."

That said, many experts give California high marks for making progress on preparedness in recent years, after some of the largest fires in state history scorched thousands of acres, burned thousands of homes, and killed numerous people. Stung in the past by criticism of bungling that allowed fires to spread when they might have been contained, personnel are meeting the peculiar challenges of neighborhood - and canyon- hopping fires better than previously, observers say.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • “Nhiều chuyên gia đã nói rằng họ chấm điểm California cao cho sự tiến bộ trong công tác chuẩn bị trong những năm gần đây, sau khi một số trận cháy lớn nhất trong lịch sử quốc gia đã thiêu rụi hàng ngàn cánh đồng,  cháy hàng ngàn ngôi nhà, và làm chết rất nhiều người. Những người chứng kiến nói rằng sự day dứt trong quá khứ thể hiện qua việc phê phán cách làm cẩu thả đã để cho những ngọn lửa lan rộng khi mà lẽ ra đã có thể ngăn chặn được, những cơ quan chính quyền sẽ đáp ứng những yêu cầu đặc biệt của người dân vùng lân cận – và ở hẻm núi –khi mà họ hi vọng những đám cháy ít hơn trước đây.

State promises to provide more up-to-date engines, planes, and helicopters to fight fires have been fulfilled. Firefighters’ unions that in the past complained of dilapidated equipment, old fire engines, and insufficient blueprints for fire safety are now praising the state's commitment, noting that funding for firefighting has increased, despite huge cuts in many other programs. ‘We are pleased that the current state administration has been very proactive in its support of us, and [has] come through with budgetary support of the infrastructure needs we have long sought,' says Mr. McHale of the firefighters’ union.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Việc mà chính quyền bang hứa cung cấp thêm những động cơ, máy bay và máy bay trực thăng mới nhất để chữa cháy đã được thực hiện. Các hiệp hội cứu hỏa trước đây phàn nàn về thiết bị hư hỏng, xe cứu hỏa cũ, và các bản thiết kế không đảm bảo an toàn chữa cháy đang ca ngợi cam kết của chính quyền bang, ghi nhận khoản tài trợ cho việc chữa cháy đã và đang tăng lên mặc dù đã có nhiều chương trình khác cắt giảm. Ông McHale của hiệp hội cứu hỏa cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng rằng sự thi hành của chính quyền hiện nay đã và đang rất chủ động trong việc hỗ trợ chúng tôi và đã đưa ra ngân sách hỗ trợ cho các nhu cầu cơ sở hạ tầng mà chúng tôi đã theo đuổi từ lâu".

Besides providing money to upgrade the fire engines that must traverse the mammoth state and wind along serpentine canyon roads, the state has invested in better command-and-control facilities as well as in the strategies to run them. ‘In the fire sieges of earlier years, we found that other jurisdictions and states were willing to offer mutual-aid help, but we were not able to communicate adequately with them,’ says Kim Zagaris, chief of the state's Office of Emergency Services Fire and Rescue Branch.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • “Bên cạnh việc trợ cấp tiền để nâng cao chất lượng những động cơ chữa cháy phải vượt qua bang rộng lớn và gió thổi dọc theo những đường quanh hẻm núi ngoằn ngoèo, chính phủ đã đầu tư những phương tiện tốt hơn đáp ứng nhu cầu và kiểm soát cùng với những chiến lược để điều khiển chúng. "Trong đám cháy vây hãm của những năm trước, chúng tôi thấy rằng các cơ quan pháp lý và các bang sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau, nhưng chúng tôi không thể trao đổi với họ một cách đầy đủ", ông Kim Zagaris, chánh Văn phòng Dịch vụ Khẩn cấp Cứu hoả và Cứu hộ nói.

After a commission examined and revamped communications procedures, the statewide response ‘has become far more professional and responsive,’ he says. There is a sense among both government officials and residents that the speed, dedication, and coordination of firefighters from several states and jurisdictions are resulting in greater efficiency than in past ‘siege fire’ situations.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Sau khi ủy ban kiểm tra và cải tiến các thủ tục truyền thông, phản ứng trên toàn tiểu bang "trở nên chuyên nghiệp hơn và phản hồi tốt hơn", ông nói. Có một ý thức trách nhiệm trong cả chính phủ và người dân mà sự nhanh chóng, sự cống hiến, và sự phối hợp của những người lính cứu hỏa từ nhiều bang và các cơ quan pháp lý đang tạo nên kết quả tốt hơn so với những tình huống của những đám cháy bao vây trước đây.

In recent years, the Southern California region has improved building codes, evacuation procedures, and procurement of new technology. ‘I am extraordinarily impressed by the improvements we have witnessed,’ says Randy Jacobs, a Southern California- based lawyer who has had to evacuate both his home and business to escape wildfires.‘ Notwithstanding all the damage that will continue to be caused by wildfires, we will no longer suffer the loss of life endured in the past because of the fire prevention and firefighting measures that have been put in place, ’ he says.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Trong những năm gần đây, khu vực Nam California đã cải thiện quy trình xây dựng, thủ tục sơ tán và cung ứng công nghệ mới. Randy Jacobs, một luật sư ở Nam California, đã phải di tản cả nhà và cơ sở kinh doanh của mình để thoát khỏi các vụ cháy rừng, nói: "Tôi thực sự ấn tượng với những cải tiến mà chúng tôi đã chứng kiến. “Ấy thế mà tất cả những hiểm nguy sẽ vẫn tiếp diễn bởi những đám cháy, nhưng chúng ta sẽ không còn phải chịu sự thiệt hại về người đã kéo dài trong quá khứ bởi vì việc phòng cháy và công tác chữa cháy ước chừng được rằng nó đang ở nơi nào”, ông nói.

Questions 1-6

Complete the notes below. Choose ONE WORD AND/OR A NUMBER from the passage for each answer. Write your answers in boxes 1-6 on your answer sheet.

Wildfires

Characteristics of wildfires and wildfire conditions today compared to the past:

occurrence: more frequent

temperature: hotter

speed: faster

movement: 1..................................... more unpredictably

size of fires: 2..................................... greater on average than two decades ago

Reasons wildfires cause more damage today compared to the past:

rainfall: 3..................................... average

more brush to act as 4.....................................

increase in yearly temperature

extended fire 5.....................................

more building of 6..................................... in vulnerable places

Questions 7-13

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1? In boxes 7-13 on your answer sheet, write:

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

7. The amount of open space in California has diminished over the last ten years.

8. Many experts believe California has made little progress in readying itself to fight fires.

9. Personnel in the past have been criticised for mishandling fire containment.

10. California has replaced a range of firefighting tools.

11. More firefighters have been hired to improve fire-fighting capacity.

12. Citizens and government groups disapprove of the efforts of different states and agencies working together.

13. Randy Jacobs believes that loss of life from fires will continue at the same levels, despite changes made.

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR