Dịch + Giải thích từ mới Passage "The secret of staying young" IELTS READING

· Cam,Reading,Health Medicine

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "The secret of staying young" IELTS READING

The secret of staying young

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Pheidole dentata, a native ant of the south-eastern U.S., isn’t immortal. But scientists have found that it doesn’t seem to show any signs of aging. Old workers ants can do everything just as well as the youngsters, and their brains appear just as sharp. ‘We get a picture that these ants really don’t decline,’ says Ysabel Giraldo, who studies the ants for her doctoral thesis at Boston University.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Bí quyết trẻ lâu
    • Pheidole dentata, một loài kiến bản địa của miền đông nam Hoa Kỳ, không bất tử. Nhưng các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng nó dường như không có dấu hiệu lão hóa nào. Những con kiến thợ già có thể làm mọi thứ tốt như những con non, và bộ não của chúng trông cũng rất sắc sảo. Ysabel Giraldo, người đã nghiên cứu những con kiến cho luận án tiến sĩ của cô tại Đại học Boston nói rằng: “Chúng tôi chụp được bức ảnh mà những con kiến không hề lão hóa”

Such age-defying feats are rare in the animal kingdom. Naked mole rats can live for almost 30 years and stay fit for nearly their entire lives. They can still reproduce even when old, and they never get cancer. But the vast majority of animals deteriorate with age just like people do. Like the naked mole rat, ants are social creatures that usually live in highly organised colonies. ‘It’s this social complexity that makes P. dentata useful for studying aging in people,’ says Giraldo, now at the California Institute of Technology. Humans are also highly social, a trait that has been connected to healthier aging. By contrast, most animal studies of aging use mice, worms or fruit flies, which all lead much more isolated lives.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Những đặc điểm về tuổi tác như vậy là rất hiếm trong các loài động vật. Chuột chũi trần có thể sống gần 30 năm và sống khỏe gần như toàn bộ cuộc sống của chúng. Chúng vẫn có thể sinh sản khi về già và chúng không bao giờ bị ung thư. Nhưng đại đa số động vật yếu đi theo tuổi tác giống như con người. Giống như chuột chũi trần, kiến là sinh vật xã hội thường sống trong các đàn có tổ chức cao. Giraldo, hiện tại Viện Công nghệ California nói rằng: “Sự phức tạp xã hội này làm cho P dentata trở nên hữu ích cho việc nghiên cứu sự lão hóa ở người”. Con người cũng có tính xã hội cao, một đặc điểm có liên quan đến sự lão hóa lành mạnh hơn. Ngược lại, hầu hết các nghiên cứu trên động vật về lão hóa đều sử dụng chuột, giun hoặc ruồi giấm, tất cả đều có cuộc sống biệt lập hơn nhiều.

In the lab, P. dentata worker ants typically live for around 140 days. Giraldo focused on ants at four age ranges: 20 to 22 days, 45 to 47 days, 95 to 97 days and 120 to 122 days. Unlike all previous studies, which only estimated how old the ants were, her work tracked the ants from the time the pupae became adults, so she knew their exact ages. Then she put them through a range of tests.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Trong phòng thí nghiệm, kiến thợ P dentata thường sống khoảng 140 ngày. Giraldo tập trung vào kiến ở bốn độ tuổi: 20 đến 22 ngày, 45 đến 47 ngày, 95 đến 97 ngày và 120 đến 122 ngày. Không giống như tất cả các nghiên cứu trước đây, chỉ ước tính con kiến bao nhiêu tuổi, công việc của cô là theo dõi những con kiến từ khi con nhộng trở nên trưởng thành, vì vậy cô biết chính xác độ tuổi của chúng. Sau đó, cô đưa chúng qua một loạt các bài kiểm tra.

Giraldo watched how well the ants took care of the young of the colony, recording how often each ant attended to, carried and fed them. She compared how well 20-day-old and 95-day-old ants followed the telltale scent that the insects usually leave to mark a trail to food. She tested how ants responded to light and also measured how active they were by counting how often ants in a small dish walked across a line. And she experimented with how ants react to live prey: a tethered fruit fly. Giraldo expected the older ants to perform poorly in all these tasks. But the elderly insects were all good caretakers and trail-followers – the 95-day-old ants could track the scent even longer than their younger counterparts. They all responded do light well, and the older ants were more active. And when it came to reacting to prey, the older ants attacked the poor fruit fly just as aggressively as the young ones did, flaring their mandibles or pulling at the fly’s legs.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Giraldo theo dõi cách những con kiến chăm sóc con non của chúng tốt như thế nào, ghi lại tần suất mỗi con kiến đến, mang và cho chúng ăn. Cô đã so sánh những con kiến 20 ngày tuổi và 95 ngày theo mùi hương của loài côn trùng thường để lại dấu vết cho thức ăn. Cô đã kiểm tra cách kiến phản ứng với ánh sáng và cũng đo lường mức độ hoạt động của chúng bằng cách đếm tần suất kiến trong một món ăn nhỏ đi ngang qua một hàng. Và cô đã thử nghiệm cách kiến phản ứng với con mồi sống: một con ruồi giấm. Giraldo dự kiến những con kiến già sẽ thực hiện kém trong tất cả các nhiệm vụ này. Nhưng những con côn trùng già đều là những người chăm sóc tốt và những người theo dõi đường mòn, những con kiến 95 ngày tuổi có thể theo dõi mùi hương thậm chí lâu hơn so với những con non của chúng. Tất cả chúng đều phản ứng tốt với ánh sáng và những con kiến già hoạt động nhiều hơn. Và khi bắt đầu phản ứng với con mồi, những con kiến già đã tấn công con ruồi giấm tội nghiệp cũng hung hăng như những con non đã làm, giương hàm dưới của chúng hoặc kéo vào chân ruồi.

Then Giraldo compared the brains of 20-day-old and 95-day-ole ants, identifying any cells that were close to death. She saw no major differences with age, nor was there any difference in the location of the dying cells, showing that age didn’t seem to affect specific brain functions. Ants and other insects have structures in their brains called mushroom bodies, which are important for processing information, learning and memory. She also wanted to see if aging affects the density of synaptic complexes within these structures – regions where neurons come together. Again, the answer was no, what was more, he old ants didn’t experience any drop in the levels of either serotonin or dopamine – brain chemicals whose decline often coincides with aging. In humans, for example, a decrease in serotonin has been linked to Alzheimer’s disease.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Sau đó, Giraldo đã so sánh bộ não của loài kiến 20 ngày tuổi và 95 ngày tuổi, xác định rõ bất kỳ tế bào nào gần chết. Cô không thấy sự khác biệt lớn về tuổi tác, cũng như không có sự khác biệt nào về vị trí của các tế bào sắp chết, cho thấy tuổi tác dường như không ảnh hưởng đến các chức năng não cụ thể. Kiến và các loài côn trùng khác có cấu trúc trong não gọi là thân nấm, rất quan trọng để xử lý thông tin, học tập và trí nhớ. Cô cũng muốn xem liệu lão hóa có ảnh hưởng đến mật độ của các phức hợp synap trong các cấu trúc này không, nơi mà các nơ-ron kết hợp với nhau. Một kết quả thu được đó là, câu trả lời là không. Hơn thế nữa, những con kiến già đã không gặp phải bất kỳ sự sụt giảm nào về mức độ của hóa chất não serotonin hoặc dopamine. Sự suy giảm thường trùng với sự lão hóa. Ví dụ, ở người, giảm serotonin có liên quan đến bệnh Alzheimer.

‘This is the first time anyone has looked at both behavioral and neural changes in these ants so thoroughly,’ says Giraldo, who recently published the findings in the Proceeding of the Royal Society B. Scientists have looked at some similar aspects in bees, but the results of recent bee studies were mixed – some studies showed age-related declines, which biologists call senescence, and others didn’t. ‘For now, the study raises more questions than it answers,’ Giraldo says, ‘including how P. dentata stays in such good shape.’

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Theo Giraldo, người gần đây đã công bố những phát hiện trên tờ Proceedings of the Royal Soceity B., “đây là lần đầu tiên có người nghiên cứu về cả hành vi và sự thay đổi thần kinh của kiến một cách toàn diện như vậy”. Các nhà khoa học cũng nghiên cứu những phương diện tương tự với loài ong nhưng kết quả của những nghiên cứu về ong hiện tại lại trộn lẫn – một số nghiên cứu chỉ ra rằng sự suy giảm có liên quan đến tuổi tác, các nhà sinh học gọi đây là sự lão hóa, trong khi các nghiên cứu khác lại không như vậy. “Cho đến giờ, nghiên cứu chỉ đặt ra câu hỏi nhiều hơn là câu trả lời,” Giraldo cho biết, “kể cả cách làm thế nào mà P. dentata lại giữ được thể trạng tốt như vậy.”

Also, if the ants don’t deteriorate with age, why do they die at all? Out in the wild, the ants probably don’t live for a full 140 days thanks to predators, disease and just being in an environment that’s much harsher than the comforts of the lab. ‘The lucky ants that do live into old age may suffer a steep decline just before dying,’ Giraldo says, but she can’t say for sure because her study wasn’t designed to follow an ant’s final moments.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Ngoài ra, nếu kiến không hề bị suy yếu theo tuổi tác, vậy tại sao chúng đều phải chết? Ở ngoài tự nhiên, những con kiến khó mà sống đủ 140 ngày do những kẻ săn mồi, bệnh tật và môi trường khắc nghiệt hơn những điều kiện thuận lợi trong phòng thí nghiệm. Giraldo cho biết “Những con kiến may mắn sống trong tuổi già có thể phải trải qua một sự suy thoái nghiêm trọng trước khi chết”, nhưng cô lại không thể chắc chắn bởi vì nghiên cứu của cô không được thiết kế để theo dõi khoảng thời gian cuối cùng của kiến.

‘It will be important to extend these findings to other species of social insects,’ says Gene E. Robinson, an entomologist at the University of Illinois at Urbana-Champaign. This ant might be unique, or it might represent a broader pattern among other social bugs with possible clues to the science of aging in larger animals. Either way, it seems that for these ants, age really doesn’t matter.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Gene E. Robinson, nhà côn trùng học tại đại học Illinois ở Urbana-Champaign, cho biết: “điều quan trọng là phải mở rộng những phát hiện này cho những loài côn trùng khác.”  Loài kiến này có thể là duy nhất hoặc chúng đại diện cho một mô hình rộng lớn hơn giữa những loài bọ có tính cộng đồng với những manh mối khả thi cho ngành khoa học nghiên cứu về sự lão hóa ở những giống loài lớn hơn. Bằng cách nào đi chăng nữa, thì dường như với những con kiến này, tuổi tác không thực sự là vấn đề.

Questions 1-8

Complete the notes below. Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer. Write your answer in boxes 1-8 on your answer sheet.

Ysabel Giraldo’s research

Focused on a total of 1………………………….. different age groups of ants, analyzing

Behaviour:

how well ants looked after their 2 …………………………..

their ability to locate 3………………………… using a scent trail

the effect that 4………………………….. had on them

how 5…………………………. they attacked prey

Brains:

comparison between age and the 6…………………………… of dying cells in the brains of ants

condition of synaptic complexes (areas in which 7…………………………… meet) in the brain’s ‘mushroom bodies’

level of two 8………………………….. in the brain associated with ageing

Questions 9-13

Do the following statements agree with the information give in Reading Passage 1? In boxes 9-13 on your answer sheet, write:

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

9. Pheidole dentata ants are the only known animals which remain active for almost their whole lives.

10. Ysabel Giraldo was the first person to study Pheidole dentata ants using precise data about the insects’ ages.

11. The ants in Giraldo’s experiments behaved as she had predicted that they would.

12. The recent studies of bees used different methods of measuring age-related decline.

13. Pheidole dentata ants kept in laboratory conditions tend to live longer lives.

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR