Dịch + Giải thích từ mới Passage "Tidal Power" IELTS READING

· Cam,Reading,Technology

Bên cạnh Phân tích+Sửa bài"The chart shows British Emigration to selected destinations between 2004 and 2007" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR cung cấp dịch + giải thích từ mới Passage "Tidal Power" IELTS READING.

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "Tidal Power" IELTS READING

Tidal Power

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Undersea turbines which produce electricity from the tides are set to become an important source of renewable energy for Britain. It is still too early to predict the extent of the impact they may have. but all the signs are that they will play a significant role in the future.

A. Operating on the same principle as wind turbines, the power in sea turbines comes from tidal currents which turn blades similar to ships' propellers, but, unlike the wind, the tides are predictable and the power input is constant. The technology raises the prospect of Britain becoming self-sufficient in renewable energy and drastically reducing its carbon dioxide emissions, if tide, wind and wave power are all developed. Britain would be able to close gas, coal and nuclear power plants and export renewable power to other parts of Europe. Unlike wind power which Britain originally developed and then abandoned for 20 years allowing the Dutch to make it a major industry, undersea turbines could become a big export earner to island nations such as Japan and New Zealand.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Năng lượng thuỷ triều
  • Tuabin dưới biển dùng để sản xuất điện từ thủy triều được hy vọng sẽ trở thành nguồn cung cấp năng lượng thay thế quan trọng cho nước Anh. Vẫn còn quá sớm để đưa ra dự đoán cho tầm ảnh hưởng mà những tuabin này mang lại, song từ tất cả những dấu hiệu hiện tại cho thấy thì chúng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong tương lai.
   • Hoạt động với nguyên tắc tương tự như tua-bin gió, năng lượng trong tuabin biển có được đến từ các dòng thủy triều với các cánh quạt tua bin tương tự như cánh quạt tàu, nhưng không giống như gió, thủy triều có thể dự đoán được và vì vậy mà nguồn tạo ra năng lượng này hầu như ổn định và không đổi. Công nghệ này giúp nước Anh có thể tự túc hơn về mảng năng lượng tái tạo và giảm lượng khí thải carbon dioxide đáng kể. Nếu thủy triều, gió và năng lượng sóng đều được phát triển thì Anh sẽ có thể đóng cửa các nhà máy sản xuất năng lượng từ khí gas, than và nhà máy điện hạt nhân; và còn có thể xuất khẩu năng lượng thay thế cho các nước châu Âu khác. Không giống như năng lượng gió, nguồn năng lượng mà trước đây Anh đã từng phát triển và sau đó từ bỏ trong suốt 20 năm để rồi người Hà Lan biến nó trở thành một ngành công nghiệp lớn, thì các tuabin dưới biển có thể trở thành một nguồn thu xuất khẩu lớn cho các đảo quốc như Nhật Bản và New Zealand.

B. Tidal sites have already been identified that will produce one-sixth or more of the UK’s power - and at prices competitive with modern gas turbines and undercutting those of the already ailing nuclear industry. One site alone, the Pendand Firth, between Orkney and mainland Scotland, could produce 10% of the country's electricity with banks of turbines under the sea, and another at Alderney in the Channel islands three times the 1,200 megawatts of Britain's largest and newest nuclear plant, Sizewell B, in Suffolk. Other sites identified include the Bristol Channel and the west coast of Scotland, particularly the channel between Campbeltown and Northern Ireland.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Những nơi có hải triều đều được xác định là sẽ sản xuất một phần sáu hoặc nhiều năng lượng của Vương quốc Anh với giá cả cạnh tranh bằng những tuabin khí hiện đại và rẻ hơn năng lượng trong ngành công nghiệp hạt nhân đã suy yếu. Chỉ một nơi là Pentland Firth, ở giữa Orkney và đất liền Scotland, là có thể sản xuất 10% sản lượng điện của cả nước với các bãi ngầm gắn các tuabin dưới biển, và một nơi nữa ở Alderney trong quần đảo Channel có sản lượng gấp ba lần so với nhà máy hạt nhân 1,200 MW mới nhất và lớn nhất nước Anh Sizewell B, ở Suffolk. Các nơi khác cũng được xác định bao gồm kênh Bristol và bờ biển phía tây của Scotland, đặc biệt là kênh giữa Campbeltown và Bắc Ireland.

C. Work on designs for the new turbine blades and sites are well advanced at the University of Southampton‘s sustainable energy research group. The first station is expected to be installed off Lynmouth in Devon shortly to test the technology in a venture jointly funded by the department of Trade and Industry and the European Union. AbuBakr Bahaj, in charge of the Southampton research, said: The prospects for energy from tidal currents are far better than from wind because the flows of water are predictable and constant. The technology for dealing with the hostile saline environment under the sea has been developed in the North Sea oil industry and much is already known about turbine blade design, because of wind power and ship propellers. There are a few technical difficulties, but I believe in the next nine to ten years we will be installing commercial marine turbine farms.' Southampton has been awarded £2’l5.U.`D over three years to develop the turbines and is working with Marine Current Turbines, a subsidiary of IT power; on the Lynmouth project. EU research has now identified 1GB potential sites for tidal powen BG% round the coasts of Britain. The best sites are between islands or around heavily indented coasts where there are strong tidal currents.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Công việc thiết kế các cánh tua-bin mới và các trạm thuỷ triều được nhóm nghiên cứu năng lượng bền vững của Đại học Southampton thực hiện. Trạm đầu tiên dự kiến sẽ được cài đặt tắt tại Lynmouth ở Devon ngay để thử nghiệm công nghệ này trong một liên doanh được đồng tài trợ bởi các bộ phận Thương mại và Công nghiệp và Liên minh châu Âu. AbuBakr Bahaj, phụ trách nghiên cứu Southampton, cho biết: Những triển vọng của ngành năng lượng từ các dòng thủy triều tốt hơn nhiều so với từ gió vì dòng nước có thể dự đoán và không đổi. Các công nghệ xử lý môi trường nước muối khắc nghiệt dưới biển đã được phát triển trong ngành công nghiệp dầu khí ở Biển Bắc và được mọi người biết đến nhờ thiết kế lưỡi tuabin cho năng lượng gió và cánh quạt tàu. Có một vài trục trặc về mặt kỹ thuật, nhưng trong 5-10 năm tới, chúng ta có thể cài đặt các trang trại tuabin dưới biển cho mục đích thương mại. Southampton đã được trao tặng 215,000 bảng Anh trong hơn ba năm để phát triển các tua-bin và đang làm việc với một công ty về tuabin dưới biển, một công ty con cỉa năng lượng CNTT, về dự án ở Lynmouth. Nghiên cứu của EU hiện nay đã xác định được 106 vị trí tiềm năng cho năng lượng thủy triều và 80% các nơi này nằm quanh các bờ biển của Anh. Các nơi tốt nhất nằm giữa các đảo hoặc xung quanh các bờ biển lồi lõm, nơi có các dòng thủy triều mạnh.

D. A marine turbine blade needs to be only one-third of the size of a wind generator to produce three times as much power. The blades will be about 20 metres in diameter so around 30 metres of water is required. Unlike wind power, there are unlikely to be environmental objections. Fish and other creatures are thought unlikely to be at risk from the relatively slow turning blades. Each turbine will be mounted on a tower which will connect to the national power supply grid via underwater cables. The towers will stick out of the water and be lit to warn shipping, and also be designed to be lifted out of the water for maintenance and to clean seaweed from the blades.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Một lưỡi tuabin dưới biển chỉ cần có kích thước bằng một phần ba kích thước của một máy phát điện gió cũng để sản xuất điện gấp ba lần. Các lưỡi này có đường kính khoảng 20 mét vì vậy khi dưới nước thì bắt buột khoảng 30 mét. Không giống như năng lượng gió, năng lượng thuỷ triều có vẻ không phải chịu sự ảnh hưởng của môi trường. Do các cánh quạt quay tương đối chậm nên hầu như không ảnh hưởng đến cá và các sinh vật khác sinh sống gần đó. Mỗi tuabin sẽ được gắn vào một tháp kết nối vào lưới điện cung cấp điện quốc gia thông qua cáp dưới nước. Các tháp này được gắn nhô ra khỏi mặt nước và được thắp sáng để cảnh báo các thuyền bè qua lại, và các trụ tháp này cũng được thiết kế để được nâng lên khỏi mặt nước nhằm bảo trì hay làm sạch rong biển ở các lưỡi tuabin.

E. Dr Baha has done most work on the Alderrney site, where there are powerful currents. The single undersea turbine farm would produce far more power than needed for the Channel Islands and most would be fed into the French Grid and be re-imported into Britain via the cable under the Channel.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Tiến sĩ Bahaj đã làm hầu hết các việc trên trạm Alderney, nơi có dòng chảy khá mạnh. Một trang trại tuabin dưới biển có thể tạo năng lượng cần thiết cho cả quần đảo Channel và hầu hết các năng lượng này sẽ được đưa vào lưới điện của Pháp và được nhập khẩu trở lại Anh thông qua cáp dưới kênh đào Channel.

F. One technical difficulty is cavitations, where low pressure behind a turning blade causes air bubbles. These can cause vibration and damage the blades of the turbines. Dr Bahaj said: 'We have to test a number of blade types to avoid this happening or at least make sure it does not damage the turbines or reduce performance. Another slight concern is submerged debris floating into the blades. So far we do not know how much of a problem it might be. We will have to make the turbines robust because the sea is a hostile environment but all the signs that we can do it are good.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Một khó khăn về mặt kỹ thuật là việc sủi bong bóng do nơi áp suất thấp phía sau cánh tuabin quay gây ra. Việc này có thể gây ra rung động và làm hư hại đến các cánh của tuabin. Tiến sĩ Bahaj cho biết: "Chúng tôi phải thử nghiệm một số loại cánh lưỡi để tránh điều này xảy ra hoặc ít nhất là đảm bảo rằng nó không làm hỏng các tuabin hoặc làm giảm hiệu suất. Một mối quan tâm nhỏ khác là việc các mảnh vỡ trôi vào lưỡi cánh quay tuabin. Đến nay chúng ta vẫn không biết là vấn đề này có thể nghiêm trọng đến mức nào. Chúng ta sẽ phải chế tạo các tuabin mạnh mẽ hơn vì biển là một môi trường rất khắc nghiệt, nhưng tất cả những gì chúng ta có thể làm đang có dấu hiệu tốt.

Questions 14-17

Reading Passage 2 has six paragraphs, A-F.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter; A-F in boxes 14-17 on your answer sheet.

NB You may use any letter more than once.

14. the location of the first test site

15. a way of bringing the power produced on one site back into Britain

16. a reference to a previous attempt by Britain to find an alternative source of energy

17. mention of the possibility of applying technology from another industry

Questions 18-22

Choose FIVE Letters A-J. Write the correct letters in boxes 18-22 on your answer sheet.

Which FIVE of the following claims about tidal power are made by the writer?

A. It is a more reliable source of energy than wind power.

B. It would replace all other forms of energy in Britain.

C. Its introduction has come as a result of public pressure.

D. It would cut down on air pollution.

E. It could contribute to the closure of many existing power stations ln Britain.

F. It could be a means of increasing national income.

G. It could face a lot of resistance from other fuel industries.

H. It could be sold more cheaply than any other type of fuel.

I. It could compensate for the shortage of inland sites for energy production.

J. It is best produced in the vicinity of coastlines with particular features.

Questions 23-26

Label the diagram below. Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer. Write your answers in boxes 23-26 on your answer sheet.

Tidal Power

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR