Dịch + Giải thích từ mới Passage "What Is a Port City?" IELTS READING

· Social Issues,Cam,Reading

Bên cạnh Phân tích+Sửa bài"The chart shows British Emigration to selected destinations between 2004 and 2007" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR cung cấp dịch + giải thích từ mới Passage "What Is a Port City?" IELTS READING.

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "What Is a Port City?" IELTS READING

Questions 27-30

Reading Passage 3 has seven paragraphs A-G. From the list of headings below choose the most suitable headings for paragraphs B-E. Write the appropriate numbers (i-viii) in boxes 27-30 on your answer sheet.

NB There are more headings than paragraphs, so you will not use them all.

List of Headings

i. A truly international environment

ii. Once a port city, always a port city

iii. Good ports make huge profits

iv. How the port changes a city's infrastructure

v. Reasons for the decline of ports

vi. Relative significance of trade and service industry

vii. Ports and harbours

viii. The demands of the oil industry

Example: Paragraph A. Answer: vii

27. Paragraph B

28. Paragraph C

29. Paragraph D

30. Paragraph E

IELTS TUTOR lưu ý:

What Is a Port City?

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

The port city provides a fascinating and rich understanding of the movement of people and goods around the world. We understand a port as a centre of land-sea exchange, and as a major source of livelihood and a major force for cultural mixing. But do ports all produce a range of common urban characteristics which justify classifying port cities together under a single generic label? Do they have enough in common to warrant distinguishing them from other kinds of cities?

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Thành phố cảng là gì?
  • Thành phố cảng cung cấp một sự hiểu biết hấp dẫn và phong phú về di chuyển của con người và hàng hóa trên khắp thế giới. Chúng ta hiểu cảng như là một trung tâm trao đổi của đất liền-biển, và như là một nguồn sống chính và một động lực chủ yếu cho sự giao thoa văn hóa. Nhưng liệu tất cả các cảng đều tạo ra các đặc điểm đô thị thông thường để biện minh cho việc phân loại các thành phố cảng cùng dưới một nhãn chung duy nhất?. Liệu chúng có đủ điểm chung để bảo đảm phân biệt chúng với các loại đô thị khác?

A. A port must be distinguished from a harbour. They are two very different things. Most ports have poor harbours, and many fine harbours see few ships. Harbour is a physical concept, a shelter for ships; port is an economic concept, a centre of land-sea exchange which requires good access to a hinterland even more than a sea-linked foreland. It is landward access, which is productive of goods for export and which demands imports, that is critical. Poor harbours can be improved with breakwaters and dredging if there is a demand for a port. Madras and Colombo are examples of harbours expensively improved by enlarging, dredging and building breakwaters.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Một cảng phải được phân biệt với bến cảng. Chúng là hai phạm trù rất khác nhau. Hầu hết các cảng có bến cảng nghèo nàn, và rất nhiều bến cảng tốt lại ít tàu. Bến cảng là một khái niệm vật lý, nơi trú ẩn cho tàu; Cảng là một khái niệm kinh tế, một trung tâm trao đổi của đất liền-biển, đòi hỏi tiếp cận tốt với vùng đất xa bờ thậm chí với nhiều vùng đất giáp biển khác. Tiếp cận với đất liền, giúp sản xuất ra hàng hoá xuất khẩu và đáp ứng nhu cầu nhập khẩu. Bến cảng lạc hậu có thể được cải thiện với đê chắn sóng và nạo vét biển nếu có nhu cầu như một cảng. Madras và Colombo là những ví dụ về bến cảng được cải thiện tốn kém bằng cách mở rộng, nạo vét và xây dựng các đê chắn sóng. Một lần là thành phố cảng, mãi mãi là một thành phố cảng.

B. Port cities become industrial, financial and service centres and political capitals because of their water connections and the urban concentration which arises there and later draws to it railways, highways and air routes. Water transport means cheap access, the chief basis of all port cities. Many of the world's biggest cities, for example, London, New York, Shanghai, Istanbul, Buenos Aires, Tokyo, Jakarta, Calcutta, Philadelphia and San Francisco began as ports - that is, with land-sea exchange as their major function - but they have since grown disproportionately in other respects so that their port functions are no longer dominant. They remain different kinds of places from non-port cities and their port functions account for that difference.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Các thành phố cảng trở thành các trung tâm công nghiệp, tài chính, dịch vụ và thủ đô chính trị do các liên kết đường thủy và sự tập trung đô thị phát sinh ở đó và sau đó thu hút các tuyến đường sắt, đường cao tốc và đường hàng không. Giao thông đường thủy là sự tiếp cận giá rẻ, cơ sở chính của tất cả các thành phố cảng. Nhiều thành phố lớn nhất thế giới, ví dụ như London, New York, Shanghai, Istanbul, Buenos Aires, Tokyo, Jakarta, Calcutta, Philadelphia and San Francisco bắt đầu như các cảng - nghĩa là trao đổi đất liền - biển là chức năng chính- nhưng các thành phố này đã tăng trưởng một cách đột biến các khía cạnh khác vì vậy chức năng cảng của chúng không còn chiếm ưu thế nữa. Chúng vẫn là nơi khác với các thành phố không cảng và chức năng cảng giải thích cho sự khác biệt đó.

C. Port functions, more than anything else, make a city cosmopolitan. A port city is open to the world. In it races, cultures, and ideas, as well as goods from a variety of places, jostle, mix and enrich each other and the life of the city. The smell of the sea and the harbour, the sound of boat whistles or the moving tides are symbols of their multiple links with a wide world, samples of which are present in microcosm within their own urban areas.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Những chức năng cảng, hơn bất cứ điều gì khác, làm nên một thành phố mang tầm vóc thế giới. Một thành phố cảng mở cửa ra thế giới. Trong đó chủng tộc, văn hoá, và ý tưởng, cũng như hàng hoá từ nhiều nơi khác nhau, dồi dào, hòa trộn và làm phong phú lẫn nhau và cuộc sống của thành phố. Mùi của biển và bến cảng, âm thanh của tiếng còi thuyền hay làn sóng thủy triều là những biểu tượng liên kết đa dạng của cảng với thế giới rộng, những đơn cử về liên kết này hiện hữu trong mô hình thu nhỏ ở khu vực đô thị riêng của chúng.

D. Sea ports have been transformed by the advent of powered vessels, whose size and draught have increased. Many formerly important ports have become economically and physically less accessible as a result. By-passed by most of their former enriching flow of exchange, they have become cultural and economic backwaters or have acquired the character of museums of the past. Examples of these are Charleston, Salem, Bristol, Plymouth, Surat, Galle, Melaka, Soochow, and a long list of earlier prominent port cities in Southeast Asia, Africa and Latin America.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Các cảng biển đã được chuyển đổi bởi sự xuất hiện của các tàu có động cơ, mà quy mô và phác họa của chúng ngày càng tăng lên. Dẫn đến kết quả, nhiều cảng quan trọng trước đây đã trở nên khó tiếp cận về mặt kinh tế và giao thông tự nhiên. Được thông thương bởi phần lớn dòng chảy phong phú của sự trao đổi trước đây, cảng đã có những cống hiến về mặt văn hoá và kinh tế hoặc đã đạt được đặc điểm của những viện bảo tàng quá khứ. Ví dụ như Charleston, Salem, Bristol, Plymouth, Surat, Galle, Melaka, Soochow và danh sách dài các thành phố cảng nổi bật trước đó ở Đông Nam Á, Châu Phi và Mỹ Latinh.

E. Much domestic port trade has not been recorded. What evidence we have suggests that domestic trade was greater at all periods than external trade. Shanghai, for example, did most of its trade with other Chinese ports and inland cities. Calcutta traded mainly with other parts of India and so on. Most of any city's population is engaged in providing goods and services for the city itself. Trade outside the city is its basic function. But each basic worker requires food, housing, clothing and other such services. Estimates of the ratio of basic to service workers range from 1:4 to 1:8.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Rất nhiều cảng giao dịch nội địa chưa được ghi nhận. Bằng chứng mà chúng tôi cho rằng giao dịch nội địa lớn hơn giao dịch mở rộng tại tất cả các thời điểm. Ví dụ như Thượng Hải, đã thực hiện hầu hết các dịch vụ của vùng này với các cảng Trung Quốc khác và các thành phố nội địa. Calcutta giao dịch chủ yếu với các vùng khác của Ấn Độ và hơn nữa. Đa số dân cư của thành phố đều tham gia vào việc cung cấp hàng hoá và dịch vụ cho chính thành phố. Thương mại bên ngoài thành phố là chức năng cơ bản của nó. Nhưng mỗi công nhân cơ bản đòi hỏi thực phẩm, nhà ở, quần áo và các dịch vụ khác. Ước tính tỷ lệ lao động bên ngoài và công nhân tại thành phố dao động từ 1: 4 đến 1: 8.

F. No city can be simply a port but must be involved in a variety of other activities. The port function of the city draws to it raw materials and distributes them in many other forms. Ports take advantage of the need for breaking up the bulk material where water and land transport meet and where loading and unloading costs can be minimised by refining raw materials or turning them into finished goods. The major examples here are oil refining and ore refining, which are commonly located at ports. It is not easy to draw a line around what is and is not a port function. All ports handle, unload, sort, alter, process, repack, and reship most of what they receive. A city may still be regarded as a port city when it becomes involved in a great range of functions not immediately involved with ships or docks.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Không thành phố nào có thể chỉ đơn thuần là một cảng mà phải tham gia vào nhiều hoạt động khác. Chức năng cảng của thành phố thu hút về nguyên liệu thô và phân phối chúng dưới nhiều hình thức khác. Cảng biển lợi dụng nhu cầu tách các khối nguyên liệu, nơi có thể đáp ứng được nhu cầu về giao thông đường sông và các chi phí bốc dỡ có thể được giảm thiểu bằng cách tinh luyện nguyên liệu hoặc chuyển thành hàng thành phẩm. Các ví dụ chính ở đây là lọc dầu và tinh luyện quặng, thường được đặt tại các cảng. Không phải là dễ dàng để phân định các chức năng cảng. Tất cả các cảng xử lý, dỡ hàng, sắp xếp, thay đổi, đưa vào quy trình, đóng gói và vận chuyển lại phần lớn những gì chúng nhận được. Một thành phố vẫn có thể được coi là một thành phố cảng khi nó bao gồm vào nhiều chức năng dù không liên quan trực tiếp đến tàu hoặc bến tàu.

G. Cities which began as ports retain the chief commercial and administrative centre of the city close to the waterfront. The centre of New York is in lower Manhattan between two river mouths, the City of London is on the Thames, Shanghai along the Bund. This proximity to water is also true of Boston, Philadelphia, Bombay, Calcutta, Madras, Singapore, Bangkok, Hong Kong and Yokohama, where the commercial, financial, and administrative centres are still grouped around their harbours even though each city has expanded into a metropolis. Even a casual visitor cannot mistake them as anything but port cities.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Các thành phố mà bắt đầu bằng các cảng vẫn là trung tâm thương mại và quản lý chính của thành phố gần bờ sông. Trung tâm New York ở hạ lưu sông Manhattan giữa hai cửa sông, Thành phố Luân Đôn nằm trên sông Thames, Thượng Hải dọc theo sông Bund. Sự liên hệ theo đường thủy cũng đúng đối với Boston, Philadelphia, Bombay, Calcutta, Madras, Singapore, Bangkok, Hong Kong và Yokohama, nơi các trung tâm thương mại, tài chính và hành chính vẫn được kết nối quanh cảng mặc dù dù mỗi thành phố đã mở rộng thành một đô thị. Ngay cả một du khách vãng lai cũng không thể nhầm lẫn chúng với các thành phố cảng khác.

Questions 31-34

Look at the following descriptions of some port cities mentioned in Reading. Match the pairs of cities (A-H) listed below with the descriptions. Match the appropriate letters A-H in boxes 31-34 on your answer sheet.

NB There are more pairs of port cities than descriptions, so you will not use them all.

31. required considerable harbour development

32. began as ports but other facilities later dominated

33. lost their prominence when large ships could not be accommodated

34. maintain their business centres near the port waterfront

A. Bombay and Buenos Aires

B. Hong Kong and Salem

C. Istanbul and Jakarta

D. Madras and Colombo

E. New York and Bristol

F. Plymouth and Melaka

G. Singapore and Yokohama

H. Surat and London

Questions 35-40

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 3? In boxes 35-40 on your answer sheet, write:

YES if the statement agrees with the information

NO if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this in the passage

35. Cities cease to be port cities when other functions dominate.

36. In the past, many port cities did more trade within their own country than with overseas ports.

37. Most people in a port city are engaged in international trade and finance.

38. Ports attract many subsidiaries and independent industries.

39 Ports have to establish a common language of trade.

40. Ports often have river connections.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR