Dịch + Giải thích từ mới Passage "Why companies should welcome disorder" IELTS READING

· Reading,Business,Cam

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "Why companies should welcome disorder" IELTS READING

Questions 27-34

Reading Passage 3 has eight sections, A-H. Choose the correct heading for each section from the list of headings below. Write the correct number, i-ix, in boxes 27-34 on your answer sheet.

List of Headings

i. Complaints about the impact of a certain approach

ii. Fundamental beliefs that are in fact incorrect

iii. Early recommendations concerning business activities

iv. Organisations that put a new approach into practice

v. Companies that have suffered from changing their approach

vi. What people are increasingly expected to do

vii. How to achieve outcomes that are currently impossible

viii. Neither approach guarantees continuous improvement

ix. Evidence that a certain approach can have more disadvantages that advantages
27. Section A

28. Section B

29. Section C

30. Section D

31. Section E

32. Section F

33. Section G

34. Section H

Why companies should welcome disorder

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

A. Organisation is big business. Whether it is of our lives – all those inboxes and calendars – or how companies are structured, a multi-billion dollar industry helps to meet this need.

We have more strategies for time management, project management and self-organisation than at any other time in human history. We are told that we ought to organize our company, our home life, our week, our day and seven our sleep, all as a means to becoming more productive. Every week, countless seminars and workshops take place around the world to tell a paying public that they ought to structure their lives in order to achieve this.

This rhetoric has also crept into the thinking of business leaders and entrepreneurs, much to the delight of self-proclaimed perfectionists with the need to get everything right. The number of business schools and graduates has massively increased over the past 50 years, essentially teaching people how to organise well.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Tại sao các công ty nên hoan nghênh sự rối loạn
  • A. Một tổ chức là doanh nghiệp lớn. Cho dù đó là cuộc sống của chúng ta - tất cả những hộp thư đến và lịch - hay cách các công ty được cấu trúc, một ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la giúp đáp ứng nhu cầu này.
  • Chúng ta có nhiều chiến lược để quản lý thời gian, quản lý dự án và tự tổ chức hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong lịch sử nhân loại. Chúng tôi được bảo rằng chúng tôi nên tổ chức công ty, cuộc sống gia đình, tuần, ngày và thậm chí cả giấc ngủ của chúng tôi, tất cả như một phương tiện để trở nên hiệu quả hơn. Mỗi tuần, vô số hội nghị và hội thảo diễn ra trên khắp thế giới để nói một công dân trả lương rằng họ phải sắp xếp cuộc sống của họ để đạt được điều này.
  • Lời hùng biện này cũng đã len lỏi vào suy nghĩ của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và doanh nhân, phần lớn là niềm vui của những người cầu toàn tự xưng với nhu cầu làm cho mọi thứ trở nên đúng đắn. Số lượng các trường kinh doanh và sinh viên tốt nghiệp đã tăng ồ ạt trong 50 năm qua, chủ yếu dạy mọi người cách tổ chức tốt.

B. Ironically, however, the number of business that fail has also steadily increased. Work-related stress has increased. A large proportion of workers from all demographics claim to be dissatisfied with the way their work is structured and the way they are managed.

This begs the question: what has gone wrong? Why is it that on paper the drive for organisation seems a sure shot for increasing productivity, but in reality falls well short of what is expected?

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • B.Trớ trêu thay, tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp thất bại cũng tăng đều đặn. Căng thẳng liên quan đến công việc đã tăng lên. Một tỷ lệ lớn công nhân từ tất cả các nhân khẩu học tuyên bố không hài lòng với cách thức cấu trúc công việc của họ và cách họ được quản lý.
 • Điều này đặt ra câu hỏi: điều gì đã sai? Tại sao trên mặt giấy tờ thì nỗ lực này của tổ chức dường như là một cú đánh chắc chắn để tăng năng suất, nhưng trong thực tế lại thiếu những gì được mong đợi?

C. This has been a problem for a while now. Frederick Taylor was one of the forefathers of scientific management. Writing in the first half of the 20th century, he designed a number of principles to improve the efficiency of the work process, which have since become widespread in modern companies. So the approach has been around for a while.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • C. Điều này đã có một sự trở ngại trong một thời gian bây giờ. Frederick Taylor là một trong những người đi đầu trong quản lý khoa học. Viết vào nửa đầu thế kỷ 20, ông đã thiết kế một số nguyên tắc để cải thiện hiệu quả của quá trình làm việc, từ đó trở nên phổ biến trong các công ty hiện đại. Vì vậy, cách tiếp cận đã được một thời gian.

D. New research suggests that this obsession with efficiency is misguided. The problem is not necessarily the management theories or strategies we use to organise our work; it’s the basic assumptions we hold in approaching how we work. Here it’s the assumption that order is a necessary condition for productivity. This assumption has also fostered the idea that disorder must be detrimental to organizational productivity. The result is that businesses and people spend time and money organising themselves for the sake of organising, rather than actually looking at the end goal and usefulness of such an effort.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • D. Nghiên cứu mới cho thấy nỗi ám ảnh về hiệu quả này là sai lầm. Vấn đề không nhất thiết là các lý thuyết hay chiến lược quản lý mà chúng ta sử dụng để tổ chức công việc; đó là những giả định cơ bản mà chúng ta nắm giữ trong cách tiếp cận cách chúng ta làm việc. Ở đây, nó giả định rằng thứ tự là một điều kiện cần thiết cho năng suất. Giả định này cũng đã thúc đẩy ý tưởng rằng rối loạn phải gây bất lợi cho năng suất của tổ chức. Kết quả là các doanh nghiệp và mọi người dành thời gian và tiền bạc tự tổ chức vì mục đích tổ chức, thay vì thực sự nhìn vào mục tiêu cuối cùng và sự hữu ích của một nỗ lực như vậy.

E. What’s more, recent studies show that order actually has diminishing returns. Order does increase productivity to a certain extent, but eventually the usefulness of the process of organisation, and the benefit it yields, reduce until the point where any further increase in order reduces productivity. Some argue that in a business, if the cost of formally structuring something outweighs the benefit of doing it, then that thing ought not to be formally structured. Instead, the resources involved can be better used elsewhere.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • E. Hơn nữa, các nghiên cứu gần đây cho thấy rằng trật tự thực sự có lợi nhuận giảm dần. Trật tự làm tăng năng suất đến một mức độ nhất định, nhưng cuối cùng tính hữu ích của quá trình tổ chức và lợi ích mà nó mang lại, giảm dần cho đến khi bất kỳ sự gia tăng nào nữa để giảm năng suất. Một số người lập luận rằng trong một doanh nghiệp, nếu chi phí cấu trúc chính thức một cái gì đó vượt xa lợi ích của việc đó, thì điều đó không nên được cấu trúc chính thức. Thay vào đó, các tài nguyên liên quan có thể được sử dụng tốt hơn ở nơi khác.

F. In fact, research shows that, when innovating, the best approach is to create an environment devoid of structure and hierarchy and enable everyone involved to engage as one organic group. These environments can lead to new solutions that, under conventionally structured environments (filled with bottlenecks in term of information flow, power structures, rules, and routines) would never be reached.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • F. Trong thực tế, nghiên cứu cho thấy rằng, khi đổi mới, cách tiếp cận tốt nhất là tạo ra một môi trường không có cấu trúc và phân cấp và cho phép mọi người tham gia để tham gia như một nhóm hữu cơ. Các môi trường này có thể dẫn đến các giải pháp mới, trong các môi trường có cấu trúc thông thường (chứa đầy các nút thắt về luồng thông tin, cấu trúc năng lượng, quy tắc và thói quen) sẽ không bao giờ đạt được.

G. In recent times companies have slowly started to embrace this disorganisation. Many of them embrace it in terms of perception (embracing the idea of disorder, as opposed to fearing it) and in terms of process (putting mechanisms in place to structure).

For example, Oticon, a large Danish manufacturer of hearing aids, used what it called a ‘spaghetti’ structure in order to reduce the organisation’s rigid hierarchies. This involved scrapping formal job titles and giving staff huge amounts of ownership over their own time and projects. This approach proved to be highly successful initially, with clear improvements in worker productivity in all facets of the business.

In similar fashion, the former chairman of General Electric embraced disorganisation, putting forward the idea of the ‘boundaryless’ organisation. Again, it involves breaking down the barriers between different parts of a company and encouraging virtual collaboration and flexible working. Google and a number of other tech companies have embraced (at least in part) these kinds of flexible structures, facilitated by technology and strong company values which glue people together.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • G.Trong thời gian gần đây, các công ty đã dần bắt đầu chấp nhận sự vô tổ chức này. Nhiều người trong số họ chấp nhận nó về mặt nhận thức (nắm bắt ý tưởng về sự rối loạn, trái ngược với việc sợ nó) và về mặt quy trình (đưa các cơ chế vào để giảm cấu trúc).
 • Ví dụ, Oticon, một nhà sản xuất máy trợ thính lớn của Đan Mạch, đã sử dụng cấu trúc mà nó gọi là cấu trúc ‘spaghetti, để giảm thứ bậc cứng nhắc của tổ chức. Điều này liên quan đến việc loại bỏ các chức danh công việc chính thức và mang lại cho nhân viên số lượng lớn quyền sở hữu trong thời gian và dự án của riêng họ.
 • Cách tiếp cận này đã được chứng minh là rất thành công ban đầu, với sự cải thiện rõ ràng về năng suất của người lao động trong tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp.Theo cách tương tự, cựu chủ tịch của General Electric đã chấp nhận sự vô tổ chức, đưa ra ý tưởng về tổ chức "ít ranh giới". Một lần nữa, nó liên quan đến việc phá vỡ các rào cản giữa các bộ phận khác nhau của một công ty và khuyến khích sự hợp tác ảo và làm việc linh hoạt. Google và một số công ty công nghệ khác đã chấp nhận (ít nhất là một phần) các loại cấu trúc linh hoạt này, được hỗ trợ bởi công nghệ và giá trị công ty mạnh mẽ gắn kết mọi người lại với nhau.

H. A word of warning to others thinking of jumping on this bandwagon: the evidence so far suggests disorder, much like order, also seems to have diminishing utility, and can also have detrimental effects on performance if overused. Like order, disorder should be embraced only so far as it is useful. But we should not fear it – nor venerate one over the other. This research also shows that we should continually question whether or not our existing assumptions work.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • H.Một lời cảnh báo cho những người khác nghĩ về việc nhảy vào băng nhóm này: bằng chứng cho đến nay cho thấy sự rối loạn, giống như trật tự, dường như cũng làm giảm tiện ích và cũng có thể có tác động bất lợi đến hiệu suất nếu lạm dụng. Giống như trật tự, rối loạn chỉ nên được chấp nhận cho đến khi nó hữu ích. Nhưng chúng ta không nên sợ nó - cũng không tôn trọng cái này hơn cái kia. Nghiên cứu này cũng cho thấy rằng chúng ta nên liên tục đặt câu hỏi liệu các giả định hiện tại của chúng ta có hoạt động hay không.

Questions 35-37

Complete the sentences below. Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer. Write your answers in boxes 35-37 on your answer sheet.

35. Numerous training sessions are aimed at people who feel they are not ………………………. enough.

36. Being organised appeals to people who regard themselves as …………………

37. Many people feel ……………………….. with aspects of their work.

Questions 38-40

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 3? In boxes 38-40 on your answer sheet, write:

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

38. Both businesses and people aim at order without really considering its value.

39. Innovation is most successful if the people involved have distinct roles.

40. Google was inspired to adopt flexibility by the success of General Electric.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR