Dịch + Giải thích từ mới Passage "Why some women cross the finish line ahead of men" IELTS READING

· Cam,Reading,Social Issues

Bên cạnh Phân tích+Sửa bài hs đạt 7.0"The chart below shows waste collection by a recycling centre from 2011 to 2015" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR cung cấp dịch + giải thích từ mới Passage "Why some women cross the finish line ahead of men" IELTS READING.

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "Why some women cross the finish line ahead of men" IELTS READING

Why some women cross the finish line ahead of men

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

RECRUITMENT

The course is tougher but women are staying the distance - reports Andrew Crisp.

A. Women who apply for jobs in middle or senior management have a higher success rate than men, according to an employment survey. But of course, far fewer of them apply for these positions. The study, by recruitment consultants NB Selection, shows that while one in six men who appear on interview shortlists get jobs, the figure rises to one in four for women.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Tại sao một số phụ nữ thường về đích trước nam giới
  • TUYỂN DỤNG
  • Đường đi ngày càng khó trong khi đó đàn bà lấp ló đằng xa, theo Andrew Crisp.
  • Phụ nữ nộp đơn xin việc vào quản lý cấp trung hoặc cao cấp có tỷ lệ thành công cao hơn so với nam giới, theo một cuộc khảo sát việc làm. Nhưng tất nhiên rất ít trong số họ ứng tuyển cho những vị trí này. Nghiên cứu này, do nhà tư vấn tuyển dụng NB Selection thực hiện, cho thấy rằng trong khi cứ một trên sáu nam giới xuất hiện trong danh sách ứng viên được sàng lọc tham gia phỏng vấn có được công ăn việc làm, thì đối với phụ nữ con số này tăng lên đến một trên bốn người.

B. The study concentrated on applications for management positions in the $45,000 to $110,000 salary range and found that women are more successful than men in both the private and public sectors Dr Elisabeth Marx from London-based NB Selection described the findings as encouraging for women, in that they send a positive message to them to apply for interesting management positions. But she added, "We should not lose sight of the fact that significantly fewer women apply for senior positions in comparison with men."

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Nghiên cứu tập trung vào các ứng tuyển cho các vị trí quản lý trong phạm vi lương từ $ 45,000 đến $ 110,000 và phát hiện ra rằng phụ nữ có nhiều thành công hơn nam giới trong cả khu vực tư nhân và công cộng. Tiến sĩ Elisabeth Marx từ NB Selection có trụ sở tại London đã mô tả những phát hiện trên như là một sự khuyến khích đối với phụ nữ, trong đó họ gửi một thông điệp tích cực đến phụ nữ ứng tuyển vào các vị trí quản lý hấp dẫn. Nhưng bà bổ sung thêm, "Chúng ta không nên quên thực tế là có một số ít đáng kể phụ nữ ứng tuyển cho các vị trí cấp cao hơn so với nam giới".

C. Reasons for higher success rates among women are difficult to isolate. One explanation suggested is that if a woman candidate manages to get on a shortlist, then she has probably already proved herself to be an exceptional candidate. Dr Marx said that when women apply for positions they tend to be better qualified than their male counterparts but are more selective and conservative in their job search. Women tend to research thoroughly before applying for positions or attending interviews. Men, on the other hand, seem to rely on their ability to sell themselves and to convince employers that any shortcomings they have will not prevent them from doing a good job.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Lý do cho tỷ lệ thành công cao hơn ở phụ nữ là rất khó phân biệt. Một cách giải thích được đề nghị đưa ra là nếu một nữ ứng viên đạt được thành công khi có tên trên danh sách được chọn, sau đó thì cô ấy sẽ cố gắng chứng tỏ bản thân mình là một ứng viên đặc biệt. Tiến sĩ Marx nói rằng khi phụ nữ ứng tuyển vào các vị trí, xu hướng thường là chất lượng của nữ ứng viên tốt hơn hơn so với đồng nghiệp nam nhưng nữ ứng viên lại chọn lọc hơn và thận trọng trong việc tìm kiếm công việc của mình. Phụ nữ có xu hướng nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi ứng tuyển cho các vị trí hoặc tham dự phỏng vấn. Mặt khác đàn ông dường như hay dựa vào khả năng của mình để tỏ ra là người thích hợp với công việc và để thuyết phục nhà tuyển dụng rằng bất kỳ thiếu sót nào của họ cũng sẽ không thể ngăn cản họ làm tốt công việc.

D. Managerial and executive progress made by women is confirmed by the annual survey of boards of directors carried out by Korn / Ferry /Carre/ Orban International. This year the survey shows a doubling of the number of women serving as non-executive directors compared with the previous year. However, progress remains painfully slow and there were still only 18 posts filled by women out of a total of 354 non¬executive positions surveyed. Hilary Sears, a partner with Korn/Ferry, said, "Women have raised the level of grades we are employed in but we have still not broken through barriers to the top."

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Cuộc khảo sát thường niên của Hội đồng quản trị về tiến độ quản lý và điều hành thực hiện bởi phụ nữ được xác nhận do Korn / Ferry / Carre / Orban quốc tế thực hiện. Năm nay, cuộc khảo sát cho thấy số lượng phụ nữ giữ vai trò giám đốc không điều hành tăng gấp đôi so với năm trước. Tuy nhiên, tiến độ vẫn rất chậm và vẫn chỉ có 18 vị trí được lấp đầy bởi phụ nữ trong tổng số 354 vị trí không điều hành được khảo sát. Hilary Sears, một đối tác với Korn / Ferry, nói: "Phụ nữ đã nâng được địa vị trong các việc làm mà chúng tôi ứng tuyển nhưng chúng tôi vẫn chưa thể vượt qua được các rào cản để lên đến vị trí hàng đầu”.

E. In Europe, a recent feature of corporate life in the recession has been the de-layering of management structures. Sears said that this has halted progress for women in as much as de-layering has taken place either where women are working or in layers they aspire to. Sears also noted a positive trend from the recession, which has been the growing number of women who have started up on their own.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • "Tại châu Âu, sự chậm trễ trong cơ cấu quản lý là một nét đặc biệt gần đây của đời sống doanh nghiệp trong thời kỳ suy thoái kinh tế”. Sears nói rằng chính điều này đã ngăn chặn sự tiến bộ của phụ nữ cũng như trì hoãn họ trong các công việc họ đang làm hoặc mong muốn làm. Sears cũng lưu ý có một xu hướng tích cực đang hình thành từ cuộc suy thoái kinh tế đó là ngày càng có nhiều phụ nữ đã bắt đầu khởi nghiệp.

F. In business as a whole, there are a number of factors encouraging the prospect of greater equality in the workforce. Demographic trends suggest that the number of women going into employment is steadily increasing. In addition, a far greater number of women are now passing through higher education, making them better qualified to move into management positions.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Trong kinh doanh nói chung, có một số yếu tố khuyến khích triển vọng bình đẳng hơn trong lực lượng lao động. Xu hướng nhân khẩu học cho thấy số lượng phụ nữ đi làm liên tục tăng lên. Bên cạnh đó một số lượng phụ nữ lớn hơn nhiều được trải qua giáo dục đại học khiến cho họ có trình độ tốt hơn để chuyển vào các vị trí quản lý.

G. Organisations such as the European Women's Management Development Network provide a range of opportunities for women to enhance their skills and contacts. Through a series of both pan-European and national workshops and conferences the barriers to women in employment are being broken down. However, Ariane Berthoin Antal, director of the International Institute for Organisational Change of Archamps in France, said that there is only anecdotal evidence of changes in recruitment patterns. And she said, "It’s still so hard for women to even get on to shortlists -there are so many hurdles and barriers.' Antal agreed that there have been some positive signs but said, "Until there is a belief among employers until they value the difference, nothing will change."

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Các tổ chức như là Mạng lưới phát triển quản lý phụ nữ châu Âu cung cấp một loạt các cơ hội để phụ nữ nâng cao kỹ năng và mở rộng quan hệ. Thông qua một loạt các hội thảo và hội nghị ở cấp độ châu lục (châu Âu) và quốc gia, các rào cản đối với phụ nữ đang làm việc đang được gỡ bỏ. Tuy nhiên, Bà Ariane Berthoin Antal, Giám đốc Viện quốc tế về thay đổi tổ chức của Archamps ở Pháp, nói rằng có bằng chứng mang tính giai thoại về những thay đổi trong mô hình tuyển dụng. Và bà nói, "Vẫn còn rất nhiều khó khăn để phụ nữ được vào danh sách các ứng viên đã được sàng lọc vì có rất nhiều chướng ngại và các rào cản". Antal đồng ý rằng đã có một số dấu hiệu tích cực nhưng cho biết "Sẽ không có bất kỳ thay đổi nào cho đến khi có được niềm tin giữa các nhà tuyển dụng và khi họ đánh giá cao được sự khác biệt”.

Questions 14-19

Reading passage 2 has 7 paragraphs (A-G). State which paragraph discusses each of the points below. Write the appropriate letter (A-G).

Example: The salary range studied in the NB Selection survey. Answer: B

14. The drawbacks of current company restructuring patterns.

15. Associations that provide support for professional women.

16. The success rate of female job applicants for management positions.

17. Male and female approaches to job applications.

18. Reasons why more women are being employed in the business sector.

19. The improvement in female numbers on company management structures.

Questions 20 – 23

The author makes reference to three consultants in the Reading Passage. Which of the list of points below do these consultants make? In boxes 20 - 23, write:

M if the point is made by Dr Marx

S if the point is made by Hilary Sears

A if the point is made by Ariane Berthoin Antal

20. Selection procedures do not favour women.

21. The number of female-run businesses is increasing.

22. Male applicants exceed female applicants for top posts.

23. Women hold higher positions now than they used to.

Questions 24 - 27

Using NO MORE THAN THREE WORDS answer the following questions. Write you answers in boxes 24 - 27 on your answer sheet.

24. What change has there been in the number of women in top management positions detailed in the annual survey?

25. What aspect of company structuring has disadvantaged women?

26. What information tells us that more women are working nowadays?

27. Which group of people should change their attitude to recruitment?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR