Dịch + Giải thích từ mới Passage "UK companies need more effective boards of directors" IELTS READING

· Cam,Business,Reading

Bên cạnh Phân tích+Sửa bài hs đạt 7.0"The chart below shows waste collection by a recycling centre from 2011 to 2015" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR cung cấp dịch + giải thích từ mới Passage "UK companies need more effective boards of directors".

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "UK companies need more effective boards of directors" IELTS READING

Questions 27-33

Reading Passage 3 has seven paragraphs, A-G. Choose the correct heading for each paragraph from the list of headings below. Write the correct number, i-viii, in boxes 27-33 on your answer sheet.

List of Headings

i. Disputes over financial arrangements regarding senior managers

ii. The impact on companies of being subjected to close examination

iii. The possible need for fundamental change in every area of business

iv. Many external bodies being held responsible for problems

v. The falling number of board members with broad enough experience

vi. A risk that not all directors take part in solving major problems

vii. Boards not looking far enough ahead

viii. A proposal to change the way the board operates

27. Paragraph A

28. Paragraph B

29. Paragraph C

30. Paragraph D

31. Paragraph E

32. Paragraph F

33. Paragraph G

UK companies need more effective boards of directors

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

A. After a number of serious failures of governance (that is, how they are managed at the highest level), companies in Britain, as well as elsewhere, should consider radical changes to their directors’ roles. It is clear that the role of a board director today is not an easy one. Following the 2008 financial meltdown, which resulted in a deeper and more prolonged period of economic downturn than anyone expected, the search for explanations in the many post-mortems of the crisis has meant blame has been spread far and wide. Governments, regulators, central banks and auditors have all been in the frame. The role of bank directors and management and their widely publicised failures have been extensively picked over and examined in reports, inquiries and commentaries.>> IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi)

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Các công ty của Anh cần có ban giám đốc hiệu quả hơn
  • A. Sau một số thất bại nghiêm trọng về quản trị (nghĩa là làm thế nào để họ được quản lý ở mức cao nhất), các công ty ở Anh cũng như các nơi khác nên xem xét những thay đổi căn bản đối với vai trò của các quản lí. Có một điều rõ ràng nhận thấy vai trò của một giám đốc hội đồng quản trị hiện nay không phải là một điều dễ dàng. Sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, dẫn đến một giai đoạn suy thoái kinh tế sâu hơn và kéo dài hơn mọi người dự kiến, việc tìm lời giải thích trong nhiều lần phân tích khủng hoảng được cho là những lỗi lầm khác lan truyền khắp nơi. Các chính phủ, các nhà quản lý, các ngân hàng trung ương và kiểm toán viên đều nằm trong khuôn khổ. Vai trò của các giám đốc ngân hàng và quản lý và những thất bại được công khai của họ đã được kiểm tra rộng rãi và được kiểm tra trong các báo cáo, cuộc điều tra và các bài bình luận.

B. The knock-on effect of this scrutiny has been to make the governance of companies in general an issue of intense public debate and has significantly increased the pressures on, and the responsibilities of, directors. At the simplest and most practical level, the time involved in fulfilling the demands of a board directorship has increased significantly, calling into question the effectiveness of the classic model of corporate governance by part-time, independent non-executive directors. Where once a board schedule may have consisted of between eight and ten meetings a year, in many companies the number of events requiring board input and decisions has dramatically risen. Furthermore, the amount of reading and preparation required for each meeting is increasing. Agendas can become overloaded and this can mean the time for constructive debate must necessarily be restricted in favour of getting through the business.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • B. Phản ứng dây chuyền của sự giám sát này đã làm cho sự quản lý của các công ty nói chung đã làm nảy sinh một vấn đề tranh cãi công khai mãnh liệt và làm tăng đáng kể áp lực lên trách nhiệm của các giám đốc. Ở mức độ đơn giản nhất và thực tế nhất, thời gian liên quan đến việc đáp ứng các yêu cầu của một thành viên ban giam đốc đã tăng lên đáng kể, đặt vấn đề hiệu quả của mô hình cổ điển về quản trị doanh nghiệp bởi các giám đốc điều hành, giám đốc không điều hành kiêm nhiệm. Trường hợp một lịch trình hội đồng có thể bao gồm từ tám đến mười cuộc họp một năm, ở nhiều công ty số sự kiện đòi hỏi sự tham gia của ban giám sát và các quyết định đã tăng lên đáng kể. Hơn nữa, số lượng đọc và chuẩn bị cần thiết cho mỗi cuộc họp ngày càng tăng. Nhật kí công tác có thể trở nên quá tải và điều này có nghĩa là thời gian cho các cuộc tranh luận xây dựng nhất thiết phải được hạn chế để có được thông qua kinh doanh.

C. Often, board business is devolved to committees in order to cope with the workload, which may be more efficient but can mean that the board as a whole is less involved in fully addressing some of the most important issues. It is not uncommon for the audit committee meeting to last longer than the main board meeting itself. The process may take the place of discussion and be at the expense of real collaboration, so that boxes are ticked rather than issues tackled.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • C. Thông thường, hội đồng quản trị trao quyền cho các ủy ban để đối phó với khối lượng công việc có thể hiệu quả hơn nhưng có thể hiểu rằng hội đồng quản trị nói chung tham gia ít hơn vào việc giải quyết một số vấn đề quan trọng nhất. Thường thì cuộc họp của ủy ban kiểm toán kéo dài hơn cuộc họp chính của hội đồng quản trị. Quá trình có thể diễn ra tại nơi thảo luận và phải chịu chi phí hợp tác thực sự, để giấy kí gửi chứng khoán được đánh dấu chứ không phải là vấn đề được giải quyết.

D. A radical solution, which may work for some very large companies whose businesses are extensive and complex, is the professional board, whose members would work up to three or four days a week, supported by their own dedicated staff and advisers. There are obvious risks to this and it would be important to establish clear guidelines for such a board to ensure that it did not step on the toes of management by becoming too engaged in the day-to-day running of the company. Problems of recruitment, remuneration and independence could also arise and this structure would not be appropriate for all companies. However, more professional and better-informed boards would have been particularly appropriate for banks where the executives had access to information that part-time non-executive directors lacked, leaving the latter unable to comprehend or anticipate the 2008 crash.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • D. Một giải pháp cấp tiến, có thể làm việc cho một số công ty lớn có kinh doanh rộng và phức tạp, là hội đồng chuyên nghiệp, có các thành viên sẽ làm việc lên đến ba hoặc bốn ngày một tuần, với sự hỗ trợ của nhân viên tận tâm và cố vấn của họ. Có những rủi ro rõ ràng đối với vấn đề này và điều quan trọng là phải thiết lập những hướng dẫn rõ ràng cho ban giám đốc để đảm bảo rằng nó không phải là chỉ trích của quản lý khi chen gia vào hoạt động hàng ngày của công ty. Các vấn đề tuyển dụng, thù lao và độc lập cũng có thể xuất hiện và cấu trúc này sẽ không phù hợp với tất cả các công ty. Tuy nhiên, các hội đồng chuyên nghiệp hơn và thông tin tốt hơn có thể đặc biệt phù hợp với các ngân hàng, các giám đốc điều hành đã tiếp cận được thông tin khi thiếu giám đốc điều hành không kiêm nhiệm, khiến họ không thể thấu hiểu hoặc dự đoán vụ sụp đổ năm 2008.

E. One of the main criticisms of boards and their directors is that they do not focus sufficiently on longer-term matters of strategy, sustainability and governance, but instead concentrate too much on short-term financial metrics. Regulatory requirements and the structure of the market encourage this behaviour. The tyranny of quarterly reporting can distort board decision-making, as directors have to ‘make the numbers’ every four months to meet the insatiable appetite of the market for more data. This serves to encourage the trading methodology of a certain kind of investor who moves in and out of a stock without engaging in constructive dialogue with the company about strategy or performance, and is simply seeking a short term financial gain. This effect has been made worse by the changing profile of investors due to the globalisation of capital and the increasing use of automated trading systems. Corporate culture adapts and management teams are largely incentivised to meet financial goals.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • E. Một trong những lời chỉ trích chính của hội đồng và giám đốc của họ là không tập trung đầy đủ vào các vấn đề dài hạn về chiến lược, tính bền vững và quản trị, mà thay vào đó tập trung quá nhiều vào các chỉ số tài chính ngắn hạn. Yêu cầu về quy định và cấu trúc của thị trường khuyến khích hành vi này. Sự chuyên chế của báo cáo hàng quý có thể bóp méo việc ra quyết định của hội đồng quản trị, vì các giám đốc phải "thực hiện các con số" bốn tháng một lần để đáp ứng sự thiếu thốn không mong muốn của thị trường để có thêm dữ liệu. Điều này nhằm khuyến khích phương pháp thương mại của một nhà đầu tư nhất định tham gia giao dịch cổ phiếu mà không cần phải đối thoại xây dựng với công ty về chiến lược hoặc hiệu quả hoạt động, và chỉ đơn giản tìm kiếm lợi ích tài chính ngắn hạn. Tác động này đã trở nên tồi tệ hơn do sự thay đổi hồ sơ của các nhà đầu tư do sự toàn cầu hoá về vốn và sự gia tăng sử dụng các hệ thống giao dịch tự động. Cải thiện văn hoá doanh nghiệp và đội ngũ quản lý phần lớn được khuyến khích để đáp ứng các mục tiêu tài chính.

F. Compensation for chief executives has become a combat zone where pitched battles between investors, management and board members are fought, often behind closed doors but increasingly frequently in the full glare of press attention. Many would argue that this is in the interest of transparency and good governance as shareholders use their muscle in the area of pay to pressure boards to remove underperforming chief executives. Their powers to vote down executive remuneration policies increased when binding votes came into force. The chair of the remuneration committee can be an exposed and lonely role, as Alison Carnwath, chair of Barclays Bank’s remuneration committee, found when she had to resign, having been roundly criticised for trying to defend the enormous bonus to be paid to the chief executive; the irony being that she was widely understood to have spoken out against it in the privacy of the committee.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • F. Tiền lương thưởng cho các giám đốc điều hành đã trở thành một khu vực tranh đấu, nơi mà các cuộc chiến giữa các nhà đầu tư, quản lý và các thành viên hội đồng, thường giữ bí mật nhưng lại gây sự thu hút với báo chí. Nhiều người cho rằng điều này là vì lợi ích của sự minh bạch và quản trị tốt khi các cổ đông sử dụng sự xâm nhập của họ trong lĩnh vực thanh toán cho các ban giám sát để loại bỏ các giám đốc điều hành kém hiệu quả. Quyền hạn của họ để bỏ phiếu giảm xuống trong khi các chính sách đãi ngộ điều hành tăng lên khi có hiệu lực bắt đầu có hiệu lực. Chủ tịch Ủy ban lương thưởng có thể là một vai diễn và có vai trò đôc lập, ví dụ như Alison Carnwath, chủ tịch của Ủy ban Trợ cấp của Barclays Bank, nhận ra khi cô phải từ chức, bị chỉ trích nặng nề vì cố gắng bảo vệ khoản tiền thưởng to lớn cho giám đốc điều hành ; trớ truê thay là cô ấy hiểu biết rộng để nói ra chống lại nó trong sự bảo mật của ủy ban.

G. The financial crisis stimulated a debate about the role and purpose of the company and a heightened awareness of corporate ethics. Trust in the corporation has been eroded and academics such as Michael Sandel, in his thoughtful and bestselling book What Money Can’t Buy, are questioning the morality of capitalism and the market economy. Boards of companies in all sectors will need to widen their perspective to encompass these issues and this may involve a realignment of corporate goals. We live in challenging times.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • G. Cuộc khủng hoảng tài chính đã kích thích cuộc tranh luận về vai trò và mục đích của công ty và nâng cao nhận thức về đạo đức doanh nghiệp. Sự tin tưởng vào công ty đã bị suy thoái và các nhà nghiên cứu như Michael Sandel trong cuốn "What Money Can not Buy" đang đặt câu hỏi về đạo đức của chủ nghĩa tư bản và nền kinh tế thị trường. Các công ty trong tất cả các lĩnh vực sẽ cần phải mở rộng quan điểm của họ để hoàn thiện những vấn đề này và có thể bao hàm việc sắp xếp lại các mục tiêu của công ty. Chúng ta đang sống trong những thời điểm đầy thử thách.

Question 34-37

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 3? In boxes 34-37 on your answer sheet, write:

YES if the statement agrees with the claims of the writer

NO if the statement contradicts the claims of the writer

NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

34. Close scrutiny of the behaviour of boards has increased since the economic downturn.
35. Banks have been mismanaged to a greater extent than other businesses.
36. Board meetings normally continue for as long as necessary to debate matters in full.
37. Using a committee structure would ensure that board members are fully informed about significant issues.

Questions 38-40

Complete the sentences below. Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer. Write your answers in boxes 38-40 on your answer sheet.

38. Before 2008, non-executive directors were at a disadvantage because of their lack of ...............................
39. Boards tend to place too much emphasis on .............................. considerations that are only of short-term relevance.
40. On certain matters, such as pay, the board may have to accept the views of ..............................

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR