Speaking 1/24 Part 1

· Speaking

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], hãy Đọc thật kĩ hướng dẫn sau đây của IELTS TUTOR.

I. Hiểu về những topic sẽ gặp trong Part 1

Đọc kĩ hướng dẫn để hiểu thêm về cấu trúc những topic sẽ gặp trong part 1

II. Các topic cần đặc biệt lưu ý Part 1

  1. Đề cố định (không bao giờ đổi)

  2. Đề quý cũ lặp lại

  3. Đề mới

  IV. Nắm vững về các dạng câu hỏi thường gặp trong Part 1

  IELTS TUTOR lưu ý:

  V. Bài tập

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Các bạn học sinh lớp IELTS SPEAKING ONLINE của IELTS TUTOR sẽ làm bài tập dưới đây và nộp cho giáo viên của mình nhé
   • List 3 từ vựng (mỗi từ cho 1 ví dụ) nghĩ sẽ dùng trong khi đi thi ở các topic dưới đây và trả lời theo kiểu brainstorm 1 câu hỏi của topic mà IELTS TUTOR đã chọn
   • Các topic và câu hỏi IELTS TUTOR đòi hỏi học sinh sẽ làm là những câu hỏi mang tính bao quát (tức là biết cách trả lời câu này thường sẽ nắm cách trả lời và từ vựng các câu khác trong cùng topic), các topic đã được gộp lại với nhau nhằm hạn chế để học sinh học quá nhiều dẫn đến loạn (nếu có thời gian có thể tham khảo các từ vựng & câu hỏi đã để link ở trên, tuy nhiên làm bài tập dưới đây đã là chuẩn bị rất tốt rồi)

  1. Các topic cần brainstorm

  Bao gồm các topic sau đây:

  1. Fishing >> Câu hỏi cần brainstorm: Have you watched the TV program about fish?
  2. Musical instrument >> Câu hỏi cần brainstorm: How easy would it be to learn to play an instrument without a teacher? [Why?]
  3. Films >> Câu hỏi cần brainstorm: What's your favorite film now? [Why?]
  4. Gifts >> Câu hỏi cần brainstorm: Why do people send gifts?
  5. Coffee or tea >> Câu hỏi cần brainstorm: When was the last time you drank coffee or tea?
  6. Helping others >> Câu hỏi cần brainstorm: What have you done to help the elderly
  7. Robots >> Câu hỏi cần brainstorm: Will you be comfortable if you are on a car driven by a robot?
  8. Chatting >> Câu hỏi cần brainstorm: Do you prefer group chat or individual chat?
  9. Noise >> Câu hỏi cần brainstorm: What kind of noise do cars make?
  10. Running >> Câu hỏi cần brainstorm: What do you think of running as a form of exercise?
  11. Riding a bike  >> Câu hỏi cần brainstorm: Do you ride a bike when you go out now?
  12. Map  >> Câu hỏi cần brainstorm: In general, do you find it easy to read maps? [Why/Why not?]
  13. Geography >> Câu hỏi cần brainstorm: Do you think learning geographic knowledge is useful for you?
  14. Clothes  >> Câu hỏi cần brainstorm: Do you wear the same style of clothes on week days and weekends?
  15. Crowded place  >> Câu hỏi cần brainstorm: When was the last time you were in a crowded place?
  16. Singing  >> Câu hỏi cần brainstorm: Do you think singing can bring happiness to people?
  17. Collecting things  >> Câu hỏi cần brainstorm: Where do you usually keep things you need?
  18. Feeling bored  >> Câu hỏi cần brainstorm: Do you think childhood is boring or adulthood is boring?
  19. Celebrity news   >> Câu hỏi cần brainstorm: Would you like to be a famous person in the news?
  20. Colours  >> Câu hỏi cần brainstorm: What colour makes you uncomfortable in your room?
  21. Advertisement  >> Câu hỏi cần brainstorm: What kind of advertising do you like?
  22. Money  >> Câu hỏi cần brainstorm: Would winning a lot of money make a big difference to your life? [Why/Why not]
  23. Memory  >> Câu hỏi cần brainstorm: Have you ever forgotten something that was important?
  24. Social media   >> Câu hỏi cần brainstorm: Is there anything you don't like about social media? [Why?]
  25. Video games   >> Câu hỏi cần brainstorm: Do you prefer playing video games alone or with others?
  26. Cakes  >> Câu hỏi cần brainstorm: Are there a lot of sweet foods in your country?​
  27. Sunglasses  >> Câu hỏi cần brainstorm: Have you ever lost your sunglasses?
  28. The area you live in  >> Câu hỏi cần brainstorm: Are there anything needs to be improved in your neighborhood?
  29. Travelling  >> Câu hỏi cần brainstorm: Do you think it’s better to travel alone or with other people? [Why?]
  30. Transport  >> Câu hỏi cần brainstorm: Is driving to work popular in your country?

   2. Mẫu

   Làm theo mẫu như sau:

   IELTS TUTOR lấy ví dụ:

   • Topic concentration
    • List 3 từ:
     • distractions: những thứ xao nhãng
      • Ví dụ: To regain my concentration, I have to list out the top priorities of the day and determine to deal with them without any distractions.
     • stay focused: tập trung
      • Ví dụ: I need to stay focused when I am in my classes and listening to my teachers.
     • repetitive: lặp đi lặp lại
      • Ví dụ: It’s easy to daydream at work, especially when you are doing something so monotonous or repetitive
    • Brainstorm câu trả lời của 1 câu hỏi mà IELTS TUTOR đã chọn 
     • Câu hỏi (phải chép lại đề câu hỏi): What many distract you when you are trying to stay focused?
      • Brainstorm (tức là chỉ gạch đầu dòng mình sẽ trả lời gì trong phòng thi, nhớ là với part 1 chỉ trả lời 1 main idea, sau đó cho supporting idea hoặc ví dụ là đủ độ dài)
       • Main idea: Social networking sites such as Facebook, Instagram or Youtube drive me to distraction 
       • Supporting idea: Notifications from these sites distract me from staying focused 
       • Example: When I concentrate on studying IELTS on youtube , I usually get neglected by a great number of ads 

   Tương tự làm như hướng dẫn trên cho các topic đã được IELTS TUTOR list ở trên và nộp cho giáo viên nhé

   IELTS TUTOR lưu ý:

   • Làm bản word và nộp, không thu âm record lại

   Chỉ cần Download xuống và điền vào chỗ trống thôi nhé

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Intensive Speaking

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE