Dịch + giải thích transcript "MARKETING ASSIGNMENT" IELTS LISTENING SECTION 3

· Listening

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài "Marketing assignment" IELTS LISTENING SECTION 3

III. Dịch + giải thích transcript "Marketing assignment" IELTS LISTENING SECTION 3

Jack: Lucy, we really need to get working on this marketing assignment. We’ve only got five weeks left to the end of term to design it, carry it out, and then write up the results.

 • IELTS TUTOR dịch: Jack: Lucy, chúng ta thực sự cần phải làm việc với nhiệm vụ tiếp thị này. Chúng tôi chỉ còn năm tuần nữa là kết thúc nhiệm kỳ để thiết kế, thực hiện và sau đó viết kết quả.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • assignment: nhiệm vụ
  • carry out: thực hiện

Lucy: Sure. Well, let’s get started right now. Let’s go over the instructions. What exactly do we have to do?

 • IELTS TUTOR dịch: Lucy: Chắc chắn rồi. Nào, chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ. Hãy xem qua các hướng dẫn. Chính xác thì chúng ta phải làm gì?
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • instruction: sự hướng dẫn

Jack: Well, it says here we have to look at one area of the entertainment industry - There’s a list of the different types.

Lucy: What are they?

Jack: Music, cinema, theatre, sport, and eating out.

 • IELTS TUTOR dịch:Jack: Âm nhạc, điện ảnh, sân khấu, thể thao và ăn uống bên ngoài
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • eat out: ăn ở ngoài

Lucy: Is that all?

Jack: Looks like it.

Lucy: So we choose one branch of the industry and then we look at how two different groups of people use it? Is that right?

 • IELTS TUTOR dịch: Lucy: vậy, chúng tôi chọn một nhánh của ngành và sau đó chúng tôi xem xét hai nhóm người khác nhau sử dụng nó như thế nào? Có đúng không?
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • branch: nhánh

Jack: Yes.

Lucy: And do we have to use any particular method to get our data? Can we mail out a questionnaire, or do face-to-face interviews, or maybe even observations?

 • IELTS TUTOR dịch:Lucy: Và chúng ta có phải sử dụng bất kỳ phương pháp cụ thể nào để lấy dữ liệu của mình không? Chúng ta có thể gửi thư những bảng câu hỏi, phỏng vấn trực tiếp hay thậm chí có thể là quan sát không?
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Jack: Well actually, it looks like we don’t have a choice. We have to do telephone interviews.

 • IELTS TUTOR dịch: Jack: Thực ra, có vẻ như chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chúng ta phải phỏng vấn qua điện thoại.

Lucy: OK, so at least we don’t have to waste time deciding between the different methods.

 • IELTS TUTOR dịch:Lucy: OK, vậy ít nhất chúng ta không phải lãng phí thời gian để quyết định giữa các phương pháp khác nhau.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Jack: Yeah, that’s right. Oh, and the other requirement is the number of interviewees.

 • IELTS TUTOR dịch: Jack: Vâng, đúng vậy. Ồ, và yêu cầu khác là số lượng người được phỏng vấn.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • interviewee: người được phỏng vấn

Lucy: Not too many, I hope. Ten? Twenty?

 • IELTS TUTOR dịch: Lucy: Không quá nhiều, tôi hy vọng. Mười? Hai mươi?

Jack: Well, we have to do two groups, remember, and it looks like we have to interview fifteen for each group.

 • IELTS TUTOR dịch: Jack: Chà, chúng ta phải làm hai nhóm, hãy nhớ, và có vẻ như chúng ta phải phỏng vấn mười lăm người cho mỗi nhóm.

Lucy: That’s thirty altogether then. It’s going to take ages.

 • IELTS TUTOR dịch: Lucy: Thế là tổng 30 rồi. Sẽ mất nhiều thời gian.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Jack: Yes, but remember we’re working on this together, so we’ll only have to do fifteen each.

 • IELTS TUTOR dịch: Jack: Vâng, nhưng hãy nhớ rằng chúng ta đang làm việc này cùng nhau, vì vậy chúng ta sẽ chỉ phải làm mười lăm mỗi người.

Lucy: OK, so those are all the requirements?

 • IELTS TUTOR dịch: Lucy: OK, vậy đó là tất cả các yêu cầu?

Jack: Yes, looks like it.

 • IELTS TUTOR dịch: Jack: Vâng, có vẻ như là vậy.

Lucy: So, first, which area are we going to choose? My preference would be cinema, since that’s where I spend most of my money.

Jack: Hmm, I don’t think that’s such a good idea. I don’t think there are huge differences in the market there. I mean you get young and old, male and female, rich and poor all going to the same movies.

 • IELTS TUTOR dịch: Jack: Hmm, tôi không nghĩ đó là một ý kiến ​​hay. Tôi không nghĩ có sự khác biệt lớn trên thị trường ở đó. Ý tôi là bạn sẽ có cả già và trẻ, nam và nữ, giàu và nghèo đều đi xem cùng một bộ phim.

Lucy: Yeah, maybe you’re right. Let’s make it music then.

 • IELTS TUTOR dịch: Lucy: Yeah, có lẽ bạn nói đúng. Vậy thì hãy biến nó thành âm nhạc.

Jack: Right. So, what two groups will we compare and contrast?

Lucy: Male and female?

Jack: No. Most of my female friends like the same music as me. Different age groups would be much more likely to show up differences, I think.

 • IELTS TUTOR dịch: Jack: Không. Hầu hết các bạn nữ của tôi đều thích âm nhạc giống như tôi. Tôi nghĩ các nhóm tuổi khác nhau sẽ có nhiều khả năng thể hiện sự khác biệt hơn.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Lucy: Yeah, I suppose you’re right again. I’ll take some notes, shall I? So... Age Groups. Well, what do you think? Maybe twenty-five or under for one group, and forty-five or over for the other group? That should show up differences.

 • IELTS TUTOR dịch:Lucy: Vâng, tôi cho rằng bạn lại đúng. Tôi sẽ ghi lại một số ghi chú, phải không? Vậy... Nhóm tuổi. Vậy bạn nghĩ sao? Có thể từ hai mươi lăm tuổi trở xuống đối với nhóm này và từ bốn mươi lăm trở lên đối với nhóm kia? Điều đó sẽ hiển thị sự khác biệt.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Jack: Right.

Lucy: OK. Next, how about the kind of music they like - let’s give them some choices and then we can just tick boxes.

 • IELTS TUTOR dịch:Lucy: Được. Tiếp theo, về loại nhạc họ thích - hãy cho họ một số lựa chọn và sau đó chúng ta có thể đánh dấu vào các ô.

Jack: OK. Let’s have pop, jazz, folk, easy listening... What else?

 • IELTS TUTOR dịch: Jack: Được rồi. Nào pop, jazz, dân ca, dễ nghe... Còn gì nữa không?
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • folk: dân ca

Lucy: Well, we should include classical - Some people like it, you know.

 • IELTS TUTOR dịch: Lucy: Chà, chúng ta nên bao gồm cổ điển - Một số người thích nó, bạn biết đấy.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • classical: nhạc cổ điển

Jack: OK. OK. And then we should have how they listen to music.

 • IELTS TUTOR dịch: Jack: ok. Ok. Và sau đó chúng ta nên có cách họ nghe nhạc.

Lucy: The medium. Right. Let’s include radio, CD - and then I guess there’s TV.

 • IELTS TUTOR dịch: Lucy: Phương tiện. Phải. Hãy bao gồm radio, CD - và sau đó tôi đoán là có TV.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • medium: Phương tiện (số nhiều là media)

Jack: What about concerts? You know, in pubs and halls.

 • IELTS TUTOR dịch: Jack: Thế còn các buổi hòa nhạc thì sao? Bạn biết đấy, trong quán rượu và hội trường.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • Concert:  buổi hòa nhạc
  • Pub:  quán rượu
  • Hall: hội trường

Lucy: Oh yeah, we should include live music of course.

 • IELTS TUTOR dịch: Lucy: Ồ vâng, chúng ta nên bao gồm cả nhạc sống.

Jack: OK, we’re on a roll now! Next point could be about where they actually get their music.

 • IELTS TUTOR dịch: Jack: OK, chúng ta vào guồng quay rồi á! Điểm tiếp theo có thể là về nơi họ thực sự có được âm nhạc của mình.

Lucy: You mean like, do they buy it in music shops, or department stores?

 • IELTS TUTOR dịch: Lucy: Ý bạn là, họ mua nó ở cửa hàng âm nhạc hay cửa hàng bách hóa?

Jack: Yes, or download it from the Internet.

 • IELTS TUTOR dịch: Jack: ừ, hoặc tải xuống từ Internet.

Lucy: Right. That could be for recorded music. Then we need another section for live music. Where do they go for that?

 • IELTS TUTOR dịch: Lucy: Đúng vậy. Đó có thể là cho âm nhạc được ghi lại. Sau đó, chúng tôi cần một phần khác cho nhạc sống. Họ đi đâu cho điều đó?
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • record: ghi âm

Jack: OK. Let’s say disco, pub, club, concert hall...

 • IELTS TUTOR dịch: Jack: Được rồi. Giả sử vũ trường, quán rượu, câu lạc bộ, phòng hòa nhạc ...

Lucy: Or opera house! And I guess we should include karaoke bars.

 • IELTS TUTOR dịch: Lucy: Hay nhà hát opera! Và tôi đoán chúng ta nên bao gồm các quán karaoke.

Jack: Not many of them in this city!

 • IELTS TUTOR dịch: Jack: chúng không có nhiều ở thành phố này!

Lucy: OK. We’ll leave that out then. So, what’s left to do?

 • IELTS TUTOR dịch: Lucy: Được. Chúng ta sẽ bỏ nó ra vậy. vậy, những gì còn lại để làm là gì?

Jack: That’s it. Well, now we can make a time-scale for doing it.

 • IELTS TUTOR dịch: Jack: Thế thôi. Chà, bây giờ chúng ta có thể lập một thang thời gian để làm điều đó.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • time-scale: thang thời gian
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Dịch + giải thích transcript "Corporate Crime" IELTS LISTENING SECTION 4
Dịch + giải thích transcript "Corporate Crime" IELTS LISTENING SECTION 4