Dịch + giải thích transcript "DIFFERENCES BETWEEN INDIVIDUALS IN THE WORKPLACE" IELTS LISTENING SECTION 3

· Listening

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Differences between individuals in the workplace" IELTS LISTENING SECTION 3

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài "Differences between individuals in the workplace" IELTS LISTENING SECTION 3

III. Dịch + giải thích transcript "Differences between individuals in the workplace" IELTS LISTENING SECTION 3

TUTOR: Well, you’ve both been looking at different styles of managing individuals in companies and the workplace. How’s the research going, Philip?

PHILIP: Well, I’ve been looking at why individualism, I mean individual differences, are such an important area of management studies. When you think about any organization, be it a family business or a multinational company, they are all fundamentally a group of people working together. But it’s what these individuals contribute to their places of work that makes you realize how important they are. Of course they bring different ideas, but it’s also their attitudes and their experiences of learning. Diversity is important in these areas too.

 • IELTS TUTOR dịch: PHILIP: Chà, tôi đang tìm hiểu tại sao chủ nghĩa cá nhân, ý tôi là sự khác biệt cá nhân, lại là một lĩnh vực quan trọng trong nghiên cứu quản lý. Khi bạn nghĩ về bất kỳ tổ chức nào, dù là doanh nghiệp gia đình hay công ty đa quốc gia, về cơ bản, họ đều là một nhóm người làm việc cùng nhau. Nhưng chính những gì mà những cá nhân này đóng góp cho nơi làm việc của họ mới khiến bạn nhận ra tầm quan trọng của họ. Tất nhiên họ mang đến những ý tưởng khác nhau, nhưng đó cũng là thái độ và kinh nghiệm học tập của họ. Sự đa dạng cũng rất quan trọng trong những lĩnh vực này.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

TUTOR: So why do people behave so differently from one another at work?

 • IELTS TUTOR dịch: HƯỚNG DẪN: Vậy tại sao mọi người lại hành xử khác nhau như vậy tại nơi làm việc?
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • behave: hành xử

PHILIP: There are lots of reasons but research has shown a lot of it comes down to personality. And the other factor is gender. It’s a well known fact that men and women do lots of things in different ways, and the workplace is no different.

TUTOR: Did you look at the effects of this variation on companies?

 • IELTS TUTOR dịch: HƯỚNG DẪN: Bạn đã xem xét tác động của biến động này đối với các công ty chưa?
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

PHILIP: Yes, I did. On the positive side, exposure to such diversity helps encourage creativity which is generally an asset to a company. But unfortunately individual differences are also the root of conflict between staff and they can lead to difficulties for management, which can sometimes be serious.

 • IELTS TUTOR dịch: PHILIP: Vâng, tôi đã làm. Về mặt tích cực, việc tiếp xúc với sự đa dạng như vậy giúp khuyến khích sự sáng tạo, vốn thường là tài sản của một công ty. Nhưng thật không may, sự khác biệt cá nhân cũng là gốc rễ của xung đột giữa các nhân viên và chúng có thể dẫn đến những khó khăn cho ban quản lý, đôi khi có thể nghiêm trọng.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

TUTOR: Thanks, Philip. So now I guess the two main things to remember here are to identify individual talent and then to utilize it. So Janice, you were looking at identifying different talents in workers. Do you think this is easy for managers to do?

 • IELTS TUTOR dịch: HƯỚNG DẪN: Cảm ơn, Philip. Vì vậy, bây giờ tôi đoán hai điều chính cần nhớ ở đây là xác định tài năng cá nhân và sau đó sử dụng nó. Vì vậy, Janice, bạn đang tìm cách xác định những tài năng khác nhau ở người lao động. bạn có nghĩ rằng điều này có dễ dàng cho các nhà quản lý để làm không?
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

JANICE: Well, currently teamwork is in fashion in the workplace and in my opinion the importance of the individual is generally neglected. What managers should be targeting is those employees who can take the lead in a situation and are not afraid to accept the idea of responsibility.

 • IELTS TUTOR dịch: JANICE: Chà, hiện tại làm việc theo nhóm đang là mốt ở nơi làm việc và theo ý kiến ​​của tôi, tầm quan trọng của cá nhân thường bị bỏ qua. Điều mà các nhà quản lý nên nhắm đến là những nhân viên có thể dẫn đầu/quản lí trong một tình huống và không ngại chấp nhận ý tưởng về trách nhiệm.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

TUTOR: That’s true Janice but unfortunately many managers think the entire notion of encouraging individuality amongst their staff is far too hard.

 • IELTS TUTOR dịch:HƯỚNG DẪN: Đó là sự thật Janice nhưng thật không may, nhiều nhà quản lý nghĩ rằng toàn bộ khái niệm khuyến khích tính cá nhân giữa các nhân viên của họ là quá khó.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • entire: toàn bộ
  • notion: khái niệm
  • individuality: tính cá nhân

JANICE: Yes, that may be true but I think one of the most important tasks of managers is to consider the needs of the individual on one hand and group co-operation and conformity on the other. It requires creative thinking on the part of management to avoid tension.

 • IELTS TUTOR dịch: JANICE: Vâng, điều đó có thể đúng nhưng tôi nghĩ một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của các nhà quản lý là một mặt xem xét nhu cầu của cá nhân và mặt khác là sự hợp tác và tuân thủ của nhóm. Nó đòi hỏi tư duy sáng tạo từ phía quản lý để tránh căng thẳng.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

TUTOR: So Janice, what kind of people do you think companies should be looking for?

 • IELTS TUTOR dịch: HƯỚNG DẪN: Vậy Janice, bạn nghĩ các công ty nên tìm kiếm loại người nào?
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • look for: tìm kiếm

JANICE: Well, it has to start from the very beginning when companies are looking for new employees. When the personnel department is choosing between applicants they need to look for someone who’s broken the mould and can think for themselves. Instead, people making these decisions often use a range of psychological tests to see if a person is a problem solver, or will do as they’re told. I’m not convinced these qualities are actually the most important.

 • IELTS TUTOR dịch: JANICE: Chà, phải bắt đầu lại từ đầu khi các công ty đang tìm kiếm nhân viên mới. Khi bộ phận nhân sự đang lựa chọn giữa các ứng viên, họ cần tìm một người phá vỡ khuôn mẫu và có thể tự suy nghĩ. Thay vào đó, những người đưa ra những quyết định này thường sử dụng một loạt các bài kiểm tra tâm lý để xem liệu một người có phải là người giải quyết vấn đề hay sẽ làm theo những gì họ được bảo. Tôi không được thuyết phục với việc những phẩm chất này là thực sự quan trọng nhất.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

TUTOR: So do you think being a good team player is overrated?

 • IELTS TUTOR dịch: HƯỚNG DẪN: Vậy bạn có nghĩ rằng việc là một thành viên giỏi trong nhóm được đánh giá quá cao không?

JANICE: NO, it’s not overrated. You do need to learn the rules and learn them fast. No individual can get around this if you’re working in an organization.

 • IELTS TUTOR dịch: JANICE: không, nó không bị đánh giá quá cao. Bạn cần phải học các quy tắc và học chúng nhanh chóng. Không cá nhân nào có thể giải quyết được vấn đề này nếu bạn đang làm việc trong một tổ chức.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • get around: Giải quyết

TUTOR: So how should managers deal with this?

 • IELTS TUTOR dịch: HƯỚNG DẪN: Vậy các nhà quản lý nên giải quyết vấn đề này như thế nào?
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • Deal with: Giải quyết

JANICE: Rewards. When an individual demonstrates the behaviour the organisation expects, some kind of incentive can be given. What’s important here is that this happens right at the beginning so new recruits learn the rules of the system immediately. Also the incentive should be something the individual actually wants, and this isn’t always just money.

 • IELTS TUTOR dịch: JANICE: Phần thưởng. Khi một cá nhân thể hiện hành vi mà tổ chức mong đợi, một số hình thức khuyến khích có thể được đưa ra. Điều quan trọng ở đây là điều này xảy ra ngay từ đầu để những người mới được tuyển dụng học các quy tắc của hệ thống ngay lập tức. Ngoài ra, phần thưởng khuyến khích phải là thứ mà cá nhân thực sự muốn và điều này không phải lúc nào cũng chỉ là tiền.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

TUTOR: To come back to you, Philip. You were saying that recognition of good performers is essential. What else should managers be looking for?

PHILIP: Well, managing people means you not only have an understanding of your employees, but you also recognise the culture of the organization. In fact, for some organizations creativity and individuality may be the last thing they want to see during working hours!

 • IELTS TUTOR dịch: PHILIP: Quản lý con người có nghĩa là bạn không chỉ hiểu nhân viên của mình mà còn nhận ra văn hóa của tổ chức. Trên thực tế, đối với một số tổ chức, tính sáng tạo và tính cá nhân có thể là điều cuối cùng họ muốn thấy trong giờ làm việc!
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

TUTOR: Very true.

PHILIP: Yes, but managing people isn’t as easy as it looks. For example, change in the workplace can be quite tricky, especially if there’s a need to increase profit. And at times like these managers may have to give priority to profit rather than individual staff needs.

 • IELTS TUTOR dịch: PHILIP: Đúng, nhưng quản lý con người không dễ dàng như vẻ ngoài của nó. Ví dụ, thay đổi tại nơi làm việc có thể khá khó khăn, đặc biệt nếu công ty có nhu cầu tăng lợi nhuận. Và vào những thời điểm như vậy, những người quản lý này có thể phải ưu tiên lợi nhuận hơn là nhu cầu của từng nhân viên.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

TUTOR: Yes, and that creates difficult situations for people.

 • IELTS TUTOR dịch: HƯỚNG DẪN: Vâng, và điều đó tạo ra những tình huống khó khăn cho mọi người.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • create: tạo ra

PHILIP: Yes but what’s important is that managers are able to deal with quite high levels of personal stress. During times of change they should be thinking not only about the strain on their staff but take time out to think of themselves.

 • IELTS TUTOR dịch: PHILIP: Đúng, nhưng điều quan trọng là các nhà quản lý có thể đối phó với mức độ căng thẳng cá nhân khá cao. Trong thời gian thay đổi, họ không chỉ nên suy nghĩ về sự căng thẳng của nhân viên mà còn dành thời gian để nghĩ về bản thân.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

TUTOR: Absolutely. So what are the implications of that for…

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Dịch + giải thích transcript "Corporate Crime" IELTS LISTENING SECTION 4
Dịch + giải thích transcript "Corporate Crime" IELTS LISTENING SECTION 4