Dịch + giải thích transcript "Trying To Repeat Success" Ielts Listening Section 4

· Listening

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Trying To Repeat Success" Ielts Listening Section 4

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài "Trying To Repeat Success" IELTS LISTENING SECTION 4

III. Dịch + giải thích transcript "Trying To Repeat Success" IELTS LISTENING SECTION 4

Good morning, everyone. In the last few lectures I’ve been dealing with business finance, but now I’m going to move on to business systems. And in today’s lecture I’m going to talk about what can wrong when businesses to try to copy their own best practices.

 • IELTS TUTOR dịch: Chào buổi sáng mọi người. Trong vài bài giảng trước, tôi đã bàn về vấn đề tài chính kinh doanh, nhưng bây giờ tôi sẽ chuyển sang các hệ thống kinh doanh. Và trong bài giảng ngày hôm nay, tôi sẽ nói về điều gì có thể sai khi các doanh nghiệp cố gắng sao chép các phương pháp hay nhất của chính họ.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Once a business has successfully introduced a new process – The parent organisation naturally wants to repeat that success, and capture it if possible on a bigger scale. The goal, then, is to utilize existing knowledge and not to generate new knowledge. It’s a less glamorous activity than pure innovation, but it actually happens more often, as a matter of fact. However, surprisingly, getting things right the second time is not necessarily and simpler than it was the first time.

 • IELTS TUTOR dịch: Khi một doanh nghiệp đã giới thiệu thành công một quy trình mới – Tổ chức mẹ đương nhiên muốn lặp lại thành công đó và nắm bắt nó nếu có thể trên quy mô lớn hơn. Sau đó, mục tiêu là sử dụng kiến ​​thức hiện có chứ không phải tạo ra kiến ​​thức mới. Đó là một hoạt động kém hấp dẫn hơn so với đổi mới thuần túy, nhưng nó thực sự xảy ra thường xuyên hơn, trên thực tế. Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên là làm mọi việc đúng đắn trong lần thứ hai không nhất thiết và đơn giản hơn lần đầu tiên.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Now, there’s been a lot of research into how companies can repeat their previous successes, and it certainly hasn’t been confined to the United States. It seems that most large industries are trying to repeat their own successes, and manage the knowledge they’ve acquired – but even so it has been shown that the overwhelming majority of attempts fail. A host of studies confirm this, covering a wide range of business settings: branch banks, retail stores, real estate agencies, factories, call centres…to name but a few

So why do so few managers get things right the second or third time? Let’s consider one reason for failure – placing too much trust in the people who are running the successful operation, the ‘experts’ shall we say. Managers who want to apply existing knowledge typically start off by going to an expert – such as the person who designed and is running a successful department store – and picking their brains. Now, this approach can be used if you want to gain a rough understanding of a particular system, or understand smaller, isolated problems . The trouble is, even the expert doesn’t fully grasp the whole thing because when it comes to complex systems, the individual components of the process are interwoven with the another. The expert never has complete access to the fact that experts are usually not aware of their own ignorance. Their ignorance can take various forms. For instance, a lot of details of the system are invisible to managers. Some may be difficult to describe– learned on the job and well known by workers perhaps, but impossible to describe in a way that’s helpful . And there are some things that people know or do that they’re not even aware of.

 • IELTS TUTOR dịch: Vậy tại sao rất ít nhà quản lý làm đúng mọi thứ đến lần thứ hai hoặc thứ ba? Hãy xem xét một lý do dẫn đến thất bại - đặt quá nhiều niềm tin vào những người đang điều hành tổ chức thành công, chúng ta sẽ nói là 'các chuyên gia'. Những nhà quản lý muốn áp dụng kiến ​​thức hiện có thường bắt đầu bằng cách tìm đến một chuyên gia – chẳng hạn như người đã thiết kế và đang điều hành một cửa hàng bách hóa thành công – và lựa chọn bộ não của họ. Bây giờ, cách tiếp cận này có thể được sử dụng nếu bạn muốn hiểu sơ bộ về một hệ thống cụ thể hoặc hiểu các vấn đề nhỏ hơn, riêng lẻ. Vấn đề là, ngay cả chuyên gia cũng không nắm bắt được toàn bộ bởi vì khi nói đến các hệ thống phức tạp, các thành phần riêng lẻ của quy trình được đan xen với nhau. Chuyên gia không bao giờ có sự tiếp cận đầy đủ vào thực tế là các chuyên gia thường không nhận thức được sự thiếu hiểu biết của chính họ. Sự thiếu hiểu biết của họ có thể có nhiều hình thức khác nhau. Ví dụ, rất nhiều chi tiết của hệ thống vô hình đối với các nhà quản lý. Một số có thể khó mô tả–có thể học được trong công việc và được người lao động biết rõ, nhưng không thể mô tả theo cách hữu ích . Và có một số điều mà mọi người biết hoặc làm mà họ thậm chí không nhận thức được.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Now, let’s consider two types of mistake that can occur when a manager actually starts to set up a duplicate system to replicate a successful process, and starts trying to improve on it. Another mistake is trying to use the best parts of various different systems , in the hope of creating the perfect combination.

 • IELTS TUTOR dịch: Bây giờ, hãy xem xét hai loại sai lầm có thể xảy ra khi người quản lý thực sự bắt đầu thiết lập một hệ thống trùng lặp để sao chép một quy trình thành công và bắt đầu cố gắng cải thiện quy trình đó. Một sai lầm khác là cố gắng sử dụng những phần tốt nhất của nhiều hệ thống khác nhau với hy vọng tạo ra sự kết hợp hoàn hảo.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Unfortunately, attempts like these usually turn out to be misguided and lead to problems. Why? Well, for various reasons. Perhaps there weren’t really any advantages after all, because the information wasn’t accurate. Or perhaps the business settings weren’t really comparable. More typically, the advantages are real enough, but there are also disadvantages that have been overlooked. For example, the modifications might compromise safety in some way.

 • IELTS TUTOR dịch: Thật không may, những nỗ lực như thế này thường dẫn đến sai lầm và dẫn đến các vấn đề. Tại sao? Vâng, vì nhiều lý do. Có lẽ thực sự không có bất kỳ lợi thế nào sau tất cả, bởi vì thông tin không chính xác. Hoặc có lẽ các thiết lập kinh doanh không thực sự so sánh được. Điển hình hơn, những ưu điểm là có thật, nhưng cũng có những nhược điểm đã bị bỏ qua. Ví dụ, các sửa đổi có thể ảnh hưởng đến an toàn theo một cách nào đó.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

So, what’s the solution? Well, I don’t intend to suggest that it’s easy to get things right the second time … it’s not. But the underlying problem has more to do with attitudes than the actual difficulty of the task, and there are ways of getting it right. These involve adjusting attitudes , first of all…being more realistic and cautious really. Secondly, they involve exerting strict controls on the organizational and operational systems. And this in turn means copying the original as closely as possible. Not merely duplicating the physical characteristics of the factory , but also duplicating the skills that the original employees had. Reliance on a template like this offers the huge advantage of built-in consistency.

 • IELTS TUTOR dịch: Vì vậy, giải pháp là gì? Chà, tôi không có ý định gợi ý rằng thật dễ dàng để đạt được mọi thứ ngay lần thứ hai… không phải vậy. Nhưng vấn đề cơ bản liên quan nhiều đến thái độ hơn là độ khó thực sự của nhiệm vụ, và có nhiều cách để giải quyết vấn đề cho đúng. Những điều này liên quan đến việc điều chỉnh thái độ, trước hết…thực tế và thận trọng hơn. Thứ hai, chúng liên quan đến việc thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với hệ thống tổ chức và vận hành. Và điều này có nghĩa là sao chép bản gốc càng sát càng tốt. Không chỉ sao chép các đặc điểm vật lý của nhà máy, mà còn sao chép các kỹ năng mà nhân viên ban đầu có. Việc dựa vào một khuôn mẫu như thế này mang lại lợi thế rất lớn về tính nhất quán được tích hợp sẵn.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Dịch + giải thích transcript "Corporate Crime" IELTS LISTENING SECTION 4
Dịch + giải thích transcript "Corporate Crime" IELTS LISTENING SECTION 4