Dịch + giải thích transcript "Business Culture" IELTS LISTENING SECTION 4

· Listening

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Business Culture " Ielts Listening Section 4

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài "Business Culture" IELTS LISTENING SECTION 4

III. Dịch + giải thích transcript "Business Culture" IELTS LISTENING SECTION 4

Good morning everyone. Now whether you're going to university to study business or some other subject, many of you will eventually end up working for a company of some kind.

Now, when you first start working somewhere you will realise that the organisation you've joined has certain characteristics. And we often refer to these social characteristics as the culture of the organisation - this includes its unwritten ideas, beliefs, values and things like that. One well known writer has classified company cultures by identifying four major types.

 • IELTS TUTOR dịch: Bây giờ, khi bạn mới bắt đầu làm việc ở một nơi nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng tổ chức mà bạn tham gia có những đặc điểm nhất định. Và chúng tôi thường nhắc đến những đặc điểm xã hội này là văn hóa của tổ chức - điều này bao gồm những ý tưởng, niềm tin, giá trị bất thành văn và những thứ tương tự. Một nhà văn nổi tiếng đã phân loại văn hóa công ty bằng cách xác định bốn loại chính.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

The first type is called the Power Culture, and it's usually found in small organisations. It's the type of culture that needs a central source of power to be effective, and because control is in the hands of just one or two people there aren't many rules or procedures.

 • IELTS TUTOR dịch: Loại đầu tiên được gọi là Văn hóa Quyền lực, và nó thường được tìm thấy trong các tổ chức nhỏ. Đó là kiểu văn hóa cần một nguồn quyền lực trung tâm để hoạt động hiệu quả, và bởi vì quyền kiểm soát nằm trong tay chỉ một hoặc hai người nên không có nhiều quy tắc hoặc thủ tục.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Another characteristic is that communication usually takes the form of conversations rather than, say, formal meetings or written memos. Now one of the benefits of this culture is that the organisation has the ability to act quickly, so it responds well to threat, or danger on the one hand, and opportunity on the other.

 • IELTS TUTOR dịch: Một đặc điểm khác là giao tiếp thường ở dạng hội thoại hơn là các cuộc họp chính thức hoặc các bản ghi nhớ. Giờ đây, một trong những lợi ích của nền văn hóa này là tổ chức có khả năng hành động nhanh chóng, do đó, tổ chức phản ứng tốt với một mặt là mối đe dọa hoặc nguy hiểm và mặt khác là cơ hội.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

But on the negative side, this type of organisation doesn't always act effectively, because it depends too much on one or two people at the top, and when these people make poor decisions there's no-one else who can influence them. And the kind of person who does well in this type of business culture is one who is happy to take risks, and for whom job security is a low priority.

 • IELTS TUTOR dịch: Nhưng về mặt tiêu cực, kiểu tổ chức này không phải lúc nào cũng hoạt động hiệu quả, bởi vì nó phụ thuộc quá nhiều vào một hoặc hai người ở cấp cao nhất, và khi những người này đưa ra những quyết định tồi tệ thì không ai khác có thể tác động đến họ. Và loại người làm tốt trong loại hình văn hóa kinh doanh này là người sẵn sàng chấp nhận rủi ro và đối với họ, và đảm bảo công việc là ưu tiên thấp.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

The next type is known as Role Culture - that's R-O-L-E, not R-O-double L, by the way, and this type is usually found in large companies, which have lots of different levels in them. These organisations usually have separate departments that specialise in things like finance, or sales, or maintenance, or whatever.

 • IELTS TUTOR dịch: Loại tiếp theo được gọi là Văn hóa Vai trò - nhân tiện, đó là R-O-L-E, không phải R-O-2 chữ L, và loại này thường được tìm thấy ở các công ty lớn, có nhiều cấp độ khác nhau trong đó. Các tổ chức này thường có các bộ phận riêng biệt chuyên về những thứ như tài chính, bán hàng, bảo trì hoặc bất cứ thứ gì.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Each one is co-ordinated at the top by a small group of senior managers, and typically everyone's job is controlled by sets of rules and procedures - for example, there are specific job descriptions, rules for discipline, and so on.

 • IELTS TUTOR dịch: Mỗi người được cùng điều phối từ cấp cao bởi một nhóm nhỏ các nhà quản lý cấp cao và thông thường công việc của mọi người được kiểm soát bởi các bộ quy tắc và thủ tục - ví dụ: có các mô tả công việc cụ thể, quy tắc kỷ luật, v.v.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • description: sự mô tả
  • discipline: kỷ luật

What are the benefits of this kind of culture? Well firstly, because it's found in large organisations, its fixed costs, or overheads as they're known, are low in relation to its output, or what it produces. In other words it can achieve economies of scale. And secondly, it is particularly successful in business markets where technical expertise is important.

 • IELTS TUTOR dịch: Những lợi ích của loại hình văn hóa này là gì? Đầu tiên, bởi vì nó được tìm thấy trong các tổ chức lớn, chi phí cố định hoặc chi phí chung như chúng được biết đến là thấp so với đầu ra hoặc những gì nó tạo ra. Nói cách khác, nó có thể đạt được hiệu quả kinh tế nhờ quy mô. Và thứ hai, nó đặc biệt thành công trong các thị trường kinh doanh nơi chuyên môn kỹ thuật là quan trọng.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • fixed: cố định
  • Cách dùng danh từ"cost"
  • overhead cost: chi phí chung
  • output: đầu ra
  • achieve: đạt được
  • economy: kinh tế
  • technical: kỹ thuật
  • expertise: chuyên môn

On the other hand, this culture is often very slow to recognise the need for change, and even slower to react. What kind of person does this type of culture suit? Well it suits employees who value security, and who don't particularly want to have responsibility.

 • IELTS TUTOR dịch: Mặt khác, nền văn hóa này thường rất chậm nhận ra nhu cầu thay đổi và thậm chí còn phản ứng chậm hơn. Loại người nào phù hợp với loại văn hóa này? Chà, nó phù hợp với những nhân viên coi trọng sự an toán và những người đặc biệt không muốn chịu trách nhiệm.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Moving on now to Task Cultures-this type is found in organisations that are project-oriented. You usually find it where the market for the company's product is extremely competitive, or where the products themselves have a short life-span. Usually top management delegates the projects, the people and other resources. And once these have been allocated, little day-to-day control is exercised from the top, because this would seem like breaking the rules'.

 • IELTS TUTOR dịch: Bây giờ hãy chuyển sang Văn hóa nhiệm vụ - loại này được tìm thấy trong các tổ chức định hướng theo dự án. Bạn thường tìm thấy nó khi thị trường cho sản phẩm của công ty cực kỳ cạnh tranh hoặc khi bản thân các sản phẩm có tuổi thọ ngắn. Ban quản lý cấp cao thường ủy thác các dự án, con người và các nguồn lực khác. Và một khi những nguồn lực này đã được phân bổ, cấp trên sẽ ít kiểm soát hàng ngày hơn, bởi vì điều này có vẻ như vi phạm các quy tắc'.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Now one of the major benefits of this culture is that it's flexible. But it does have some major disadvantages too. For instance, it can't produce economies of scale or great depth of expertise. People who like working in groups or teams prefer this type of culture.

 • IELTS TUTOR dịch: Bây giờ một trong những lợi ích chính của văn hóa này là nó linh hoạt. Nhưng nó cũng có một số nhược điểm lớn. Ví dụ, nó không thể tạo ra hiệu quả kinh tế theo quy mô hoặc chuyên môn sâu. Những người thích làm việc theo đội hoặc nhóm thích 2 loại hình văn hóa này.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • benefit: lợi ích
  • flexible: linh hoạt
  • depth: chiều sâu

And finally, the fourth category is called the Person Culture...

 • IELTS TUTOR dịch: Và cuối cùng, loại thứ tư được gọi là Văn hóa Con người...

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Dịch + giải thích transcript "Corporate Crime" IELTS LISTENING SECTION 4
Dịch + giải thích transcript "Corporate Crime" IELTS LISTENING SECTION 4