Dịch + giải thích transcript "THE FUTURE OF MANAGEMENT" IELTS LISTENING SECTION 4

· Listening

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "THE FUTURE OF MANAGEMENT" IELTS LISTENING SECTION 4

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài "THE FUTURE OF MANAGEMENT" IELTS LISTENING SECTION 4

III. Dịch + giải thích transcript "THE FUTURE OF MANAGEMENT" IELTS LISTENING SECTION 4

Well, I’ve been talking to managers in a number of businesses, and reading surveys about the future of management. And what I’m going to present in this seminar is a few ideas about how the activity is likely to change in the next ten years. It isn’t a scientific, statistical analysis – just some ideas for us to discuss.

 • IELTS TUTOR dịch: Chà, tôi đã nói chuyện với các nhà quản lý ở một số doanh nghiệp và đọc các cuộc khảo sát về tương lai của công việc quản lý. Và những gì tôi sẽ trình bày trong buổi hội thảo này là một vài ý tưởng về việc hoạt động này có thể sẽ thay đổi như thế nào trong mười năm tới. Nó không phải là một phân tích khoa học, thống kê – chỉ là một số ý tưởng để chúng ta thảo luận.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

One area I want to mention is business markets, and I’m sure a really significant development will be a major increase in competition, with companies from all round the world trying to sell similar products. Consumers will have much more choice – for instance, food products sold in Australia might be manufactured in the USA, China, Finland and dozens of other countries.

 • IELTS TUTOR dịch: Một lĩnh vực mà tôi muốn đề cập đến là thị trường kinh doanh và tôi chắc chắn rằng sự phát triển thực sự quan trọng sẽ là sự gia tăng lớn về cạnh tranh, cùng các công ty từ khắp nơi trên thế giới đang cố gắng bán những sản phẩm tương tự. Người tiêu dùng sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn – ví dụ, các sản phẩm thực phẩm được bán ở Úc có thể được sản xuất ở Mỹ, Trung Quốc, Phần Lan và hàng chục quốc gia khác.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

At the same time, mergers and takeovers mean that governments are actually losing power to major global corporations. We can probably all think of companies that exert a great deal of influence, which may be good for consumers. A third point I want to make about markets is that in the rapidly expanding economies, such as India, China, Brazil and Russia, demand is growing very fast. This is putting pressure on resources all over the world.

 • IELTS TUTOR dịch: Đồng thời, sáp nhập và tiếp quản có nghĩa là các chính phủ đang thực sự mất quyền lực cho các tập đoàn toàn cầu lớn. Có lẽ tất cả chúng ta đều có thể nghĩ đến những công ty có sức ảnh hưởng lớn, điều này có thể tốt cho người tiêu dùng. Điểm thứ ba tôi muốn nói về thị trường là ở các nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng, chẳng hạn như Ấn Độ, Trung Quốc, Brazil và Nga, nhu cầu đang tăng rất nhanh. Điều này đang gây áp lực lên các nguồn tài nguyên trên toàn thế giới.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

I think businesses are becoming more open to external influences. In particular, companies are consulting customers more and more before making their business decisions. Companies are finding out what they want and providing it, instead of making products and then trying to sell them, which is the model of years ago.

 • IELTS TUTOR dịch: Tôi nghĩ rằng các doanh nghiệp đang trở nên cởi mở hơn với những tác động bên ngoài. Đặc biệt, các công ty ngày càng tham khảo ý kiến ​​của khách hàng trước khi đưa ra các quyết định kinh doanh. Các công ty đang tìm ra thứ khách hàng muốn và cung cấp nó, thay vì tạo ra sản phẩm rồi cố gắng bán chúng, đó là mô hình của nhiều năm trước.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • External: bên ngoài
  • Consult: tham khảo
  • Find out: tìm ra

Another influence is that concerns about the environment will force manufacturers to extend product lifecycles, to reduce the amount of pollution and waste. And in some cases, regulation will need to be strengthened.

Many societies are much more fluid and democratic, and the structure of companies is changing to reflect that. I think we’re going to see a greater emphasis within companies on teams created with a specific project in mind. And when they’re completed, the teams will be disbanded and new ones formed.

 • IELTS TUTOR dịch: Nhiều xã hội linh hoạt và dân chủ hơn nhiều, và cấu trúc của các công ty đang thay đổi để phản ánh điều đó. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy các công ty chú trọng hơn vào các nhóm được tạo ra với một dự án cụ thể. Và khi hoàn thành, các đội sẽ bị giải tán và những đội mới được thành lập.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

More and more people see work as simply one part of their lifestyle, and not the most important one, and as the workforce is shrinking in some countries, businesses are having to compete for staff instead of being about to choose among a lot of applicants.

 • IELTS TUTOR dịch: Ngày càng có nhiều người coi công việc chỉ đơn giản là một phần trong lối sống của họ chứ không phải là điều quan trọng nhất, và khi lực lượng lao động đang bị thu hẹp ở một số quốc gia, các doanh nghiệp phải cạnh tranh để có được nhân viên thay vì phải lựa chọn trong số rất nhiều ứng viên.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Typical examples that will attract and retain staff are traditional ones like flexible hours and – something that has been made possible by advances in technology remote working, with people based at their home, abroad, or almost anywhere they choose.

Management styles will almost certainly continue to change. Senior managers will require a lot more than the efficiency that they’ve always needed. Above all they’ll need great skills in leadership, so that their organisation can initiate and respond to change in a fast-moving world, where they face lots of competing requirements and potential conflicts.

 • IELTS TUTOR dịch: Phong cách quản lý gần như chắc chắn sẽ tiếp tục thay đổi. Các nhà quản lý cấp cao sẽ đòi hỏi nhiều hơn hiệu quả mà họ luôn cần. Trên tất cả, họ sẽ cần những kỹ năng tuyệt vời trong lãnh đạo, để tổ chức của họ có thể bắt đầu và đáp ứng với sự thay đổi trong một thế giới chuyển động nhanh, nơi họ phải đối mặt với nhiều yêu cầu cạnh tranh và xung đột tiềm ẩn.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

In most of the world, the senior managers of large businesses are mainly men in their fifties and sixties. The predominant style of management will almost certainly become more consultative and collaborative, caused above all, by more women moving into senior management positions.

 • IELTS TUTOR dịch: Hầu hết trên thế giới, các nhà quản lý cấp cao của các doanh nghiệp lớn chủ yếu là nam giới ở độ tuổi 50 và 60. Phong cách quản lý ưu thế này gần như chắc chắn sẽ mang tính tư vấn và hợp tác hơn, trên hết là do có nhiều phụ nữ chuyển sang các vị trí quản lý cấp cao hơn.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • Predominant: ưu thế
  • Consultative: tính tư vấn
  • Collaborative: tính hợp tác

Many of the changes are influenced by developments in the wider economy. The traditional emphasis of business was manufacturing, and of course the service sector is very important. But we shouldn’t overlook the growing financial contribution of IP, that is, intellectual property. Some books and films generate enormous sums from the sale of related DVDs, music, games, clothes, and so on.

 • IELTS TUTOR dịch: Nhiều thay đổi bị ảnh hưởng bởi sự phát triển trong nền kinh tế rộng lớn hơn. Trọng tâm truyền thống của kinh doanh là sản xuất, và tất nhiên lĩnh vực dịch vụ là rất quan trọng. Nhưng chúng ta không nên bỏ qua sự đóng góp tài chính ngày càng tăng của IP, tức là tài sản trí tuệ. Một số cuốn sách và bộ phim tạo ra số tiền khổng lồ từ việc bán đĩa DVD, âm nhạc, trò chơi, quần áo, v.v.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Another point I’d like to make is that although I’ve been talking about companies, one trend that they have to face is the move away from people working for the same employer for years. Instead, more and more people are becoming self-employed, to gain the freedom and control over their lives that they’re unlikely to get from being employed. OK, well that’s all I want to say, so let’s open it up for discussion.

 • IELTS TUTOR dịch: Một điểm khác mà tôi muốn đưa ra là mặc dù tôi đang nói về các công ty, nhưng một xu hướng mà họ phải đối mặt là việc những người làm việc cho cùng một ông chủ trong nhiều năm không còn nữa. Thay vào đó, ngày càng có nhiều người trở thành lao động tự do, để có được sự tự do và quyền kiểm soát cuộc sống của họ mà họ khó có thể có được khi đi làm thuê. OK, đó là tất cả những gì tôi muốn nói, vì vậy hãy mở nó ra để thảo luận.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Dịch + giải thích transcript "Corporate Crime" IELTS LISTENING SECTION 4
Dịch + giải thích transcript "Corporate Crime" IELTS LISTENING SECTION 4