Dịch + giải thích transcript "Stages of the work placement procedure" IELTS LISTENING SECTION 3

· Listening

Bên cạnh hướng dẫn từng bước một cách làm dạng bài Fill in the gap IELTS READING, IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Stages of the work placement procedure" IELTS LISTENING SECTION 3

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài "Stages of the work placement procedure" IELTS LISTENING SECTION 3

III. Dịch + giải thích transcript "Stages of the work placement procedure" IELTS LISTENING SECTION 3

TIM: Hi, Laura – could you spare a few minutes to talk about the work placement you did last summer? I’m thinking of doing one myself …

 • IELTS TUTOR dịch: TIM: Xin chào, Laura - bạn có thể dành vài phút để nói về sắp xếp công việc mà bạn đã làm vào mùa hè năm ngoái không? Tôi đang nghĩ đến việc tự làm một cái…
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • Placement: sự sắp xếp, bố trí
  • Work placement: thực tập

LAURA: Hi, Tim. Sure.

 • IELTS TUTOR dịch: LAURA: Chào tim. Chắc chắn rồi

TIM: Didn’t you do yours at an environmental services company?

LAURA: That’s right … It’s only a very small company and they needed someone to produce a company brochure, and I wanted to get some business experience because I’m interested in a career in occupational psychology in a business environment. It was good because I had overall responsibility for the project.

 • IELTS TUTOR dịch: LAURA: Đúng vậy… Đó chỉ là một công ty rất nhỏ và họ cần người viết tờ quảng cáo cho công ty, và tôi muốn học hỏi kinh nghiệm kinh doanh vì tôi quan tâm đến công việc tâm lý học nghề nghiệp trong môi trường kinh doanh. Thật tốt vì tôi có trách nhiệm chung cho dự án.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

TIM: What kind of skills do you think you developed on the placement? I mean, apart from the ones you already had … Did you have to do all the artwork for the brochure, the layout and everything?

 • IELTS TUTOR dịch: TIM: Bạn nghĩ bạn đã phát triển loại kỹ năng nào trong quá trình thực tập? Ý tôi là, ngoài những cái bạn đã có… Bạn có phải làm tất cả các tác phẩm nghệ thuật cho tờ quảng cáo, bố cục và mọi thứ không?
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • Artwork: tác phẩm nghệ thuật
  • Layout: bố cục

LAURA: We hired the services of a professional photographer for that. I did have to use my IT skills to a certain extent because I cut and pasted text from marketing leaflets, but that didn’t involve anything I hadn’t done before.

 • IELTS TUTOR dịch: LAURA: Chúng tôi đã thuê dịch vụ của một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cho việc đó. Tôi đã phải sử dụng các kỹ năng IT của mình ở một mức độ nhất định vì tôi đã cắt và dán văn bản từ các tờ rơi tiếp thị, nhưng điều đó không liên quan đến bất cứ điều gì tôi chưa từng làm trước đây.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

TIM: Do you think you got any better at managing your time and prioritizing things? You always used to say you had trouble with that …

LAURA: Oh, definitely. There was so much pressure to meet the project deadline. And I also got better at explaining things and asserting my opinions, because I had to have weekly consultations with the marketing manager and give him a progress report.

 • IELTS TUTOR dịch: LAURA: Ồ, chắc chắn rồi. Có quá nhiều áp lực để đáp ứng thời hạn của dự án. Và tôi cũng giỏi hơn trong việc giải thích mọi thứ và khẳng định ý kiến của mình, bởi vì tôi có buổi tham khảo ý kiến hàng tuần với giám đốc tiếp thị và gửi báo cáo tiến độ cho ông ấy.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

TIM: It sounds as if you got a lot out of it then.

 • IELTS TUTOR dịch: TIM: Có vẻ như bạn đã nhận được rất nhiều từ nó.

LAURA: Absolutely. It was really worthwhile … But you know, the company benefited too …

TIM: Yes, they must have done. After all, if they’d used a professional advertising agency to produce their brochure instead of doing it in-house, presumably they’d have paid a lot more?

 • IELTS TUTOR dịch:TIM: Vâng, chắc chắn. Rốt cuộc, nếu họ sử dụng một công ty quảng cáo chuyên nghiệp để sản xuất tài liệu quảng cáo thay vì tự làm, có lẽ họ đã phải trả nhiều tiền hơn?
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

LAURA: Oh, yes. I worked it out – it would have been 250 percent more. And I thought the end result was good, even though we did everything on site. The company has quite a powerful computer and I managed to borrow some scanning software from the university. The new brochure looks really professional; it enhances the image of the company straight away

 • IELTS TUTOR dịch: LAURA: Ồ, vâng. Tôi đã tìm ra nó - sẽ là nhiều hơn 250 phần trăm. Và tôi nghĩ rằng kết quả cuối cùng tốt, mặc dù chúng tôi đã làm mọi thứ tại chỗ. Công ty có một máy tính khá mạnh và tôi đã mượn được một số phần mềm quét từ trường đại học. Tập quảng cáo mới trông thực sự chuyên nghiệp; nó nâng cao hình ảnh của công ty ngay lập tức
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • Scan: quét (công nghệ)
  • Enhance:  nâng cao

TIM: So in the long run it should help them to attract clients, and improve their sales figures?

LAURA: That’s the idea. Yeah.

 • IELTS TUTOR dịch: LAURA: Ý tưởng là vậy. Vâng.

TIM: Well, all in all it sounds very positive – I think I will go ahead and apply for a placement myself. How do I go about it?

 • IELTS TUTOR dịch: TIM: Chà, nhìn chung thì điều đó nghe có vẻ rất tích cực – tôi nghĩ rằng tôi sẽ tiếp tục và tự mình đăng ký một vị trí thực tập. Tôi nên làm thế nào?

BEN: Yes, I think the organisation was clear. OK, anything else for course organisation?

 • IELTS TUTOR dịch: BEN: Vâng, tôi nghĩ rằng phần tổ chức khá rõ ràng. OK, còn gì khác cho việc tổ chức khóa học không?

LAURA: It’s easy enough to do, because there’s a government agency called STEP – S-T-E-P – that organises placements for students. You should start by getting their booklet with all the details – I expect you can download one from their website.

 • IELTS TUTOR dịch: LAURA: Việc này khá dễ thực hiện, bởi vì có một cơ quan chính phủ có tên là STEP – S-T-E-P – tổ chức sắp xếp thực tập cho sinh viên. Bạn nên bắt đầu bằng cách lấy tập sách của họ với tất cả thông tin chi tiết – tôi hy vọng bạn có thể tải xuống từ trang web của họ.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • Government: chính phủ

TIM: Actually, they’ve got copies in the psychology department – I’ve seen them there. I’ll just go to the office and pick one up.

 • IELTS TUTOR dịch: TIM: Thực ra, họ có những bản sao trong khoa tâm lý – tôi đã thấy chúng ở đó. Tôi sẽ đến văn phòng và chọn một cái.

LAURA: Right. And then if I were you, after I’d looked at it I’d go over all the options with someone …

 • IELTS TUTOR dịch: LAURA: Phải. Và rồi nếu tôi là bạn, sau khi xem xét nó, tôi sẽ cùng ai đó xem xét tất cả các lựa chọn…

TIM: I suppose I should ask my tutor’s advice. He knows more about me than anyone.

 • IELTS TUTOR dịch: TIM: Tôi cho rằng tôi nên xin lời khuyên của trợ giảng. Anh ấy biết về tôi nhiều hơn bất cứ ai.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

LAURA: One of the career officers would be better, they’ve got more knowledge about the jobs market than your personal tutor would have.

 • IELTS TUTOR dịch: LAURA: Một trong những nhân viên tư vấn nghề nghiệp sẽ tốt hơn, họ có nhiều kiến thức về thị trường việc làm hơn là gia sư riêng của bạn.

TIM: OK …

LAURA: And then when you know what you want you can register with STEP – you’ll find their address in the booklet. And once you’ve registered they assign you to a mentor who looks after your application.

 • IELTS TUTOR dịch: LAURA: Và sau đó khi bạn biết mình muốn gì, bạn có thể đăng ký với STEP – bạn sẽ tìm thấy địa chỉ của họ trong tập sách. Và khi bạn đã đăng ký, họ sẽ chỉ định bạn cho một người cố vấn chăm sóc việc đăng ký của bạn.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

TIM: And then I suppose you just sit back and wait till you hear something?

 • IELTS TUTOR dịch: TIM: Và sau đó tôi cho rằng bạn chỉ cần ngồi và đợi cho đến khi bạn nghe thấy điều gì đó?

LAURA: They told me at the careers office that it’s best to be proactive, and get updates yourself by checking the website for new placement alerts. Your mentor is supposed to keep you informed, but you can’t rely on that.

 • IELTS TUTOR dịch: LAURA: Tại văn phòng nghề nghiệp, họ nói với tôi rằng tốt nhất là bạn nên chủ động và tự cập nhật thông tin bằng cách kiểm tra trang web để biết các thông báo về vị trí mới. Người cố vấn của bạn có nhiệm vụ thông báo cho bạn, nhưng bạn không thể dựa vào điều đó.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

TIM: I don’t suppose it’s a good idea to get in touch with companies directly, is it?

 • IELTS TUTOR dịch: TIM: Tôi không cho rằng liên hệ trực tiếp với các công ty là một ý tưởng hay, phải không?
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • get in touch: liên hệ

LAURA: Not really … But it is the company who notifies you if they want you to go for an interview. You get a letter of invitation or an email from personnel departments.

 • IELTS TUTOR dịch: LAURA: Không hẳn… Nhưng chính công ty sẽ thông báo cho bạn nếu họ muốn bạn đi phỏng vấn. Bạn nhận được thư mời hoặc email từ bộ phận nhân sự.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • Notify: thông báo
  • Interview: phỏng vấn
  • Invitation: lời mời

TIM: And do I reply directly to them?

 • IELTS TUTOR dịch: TIM: Và tôi có trả lời trực tiếp cho họ không?

LAURA: Yes, you do. STEP only gets involved again once you’ve been made a job offer.

 • IELTS TUTOR dịch: LAURA: có. STEP chỉ tham gia lại sau khi bạn đã nhận được lời mời làm việc.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • job offer: lời mời làm việc

TIM: Right … So, once you’ve had an interview you should let your mentor know what the outcome is? I mean whether you’re offered a job, and whether you’ve decided to accept it?

 • IELTS TUTOR dịch: TIM: ừm… vậy, sau khi phỏng vấn xong, bạn có nên cho người cố vấn của mình biết kết quả là gì không? Ý tôi là liệu bạn có được mời làm việc hay không và liệu bạn có quyết định nhận nó không?
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

LAURA: That’s right. They’ll inform the careers office once a placement has been agreed, so you don’t have to do that.

 • IELTS TUTOR dịch: LAURA: Đúng rồi. Họ sẽ thông báo cho văn phòng nghề nghiệp sau khi đã đồng ý về vị trí, vì vậy bạn không cần phải làm điều đó.

TIM: Is that all then?

LAURA: More or less. Only once you’ve accepted an offer you’ll probably have to supply a reference, because the placement will be conditional on that. And that’s something you should ask your own tutor to provide. He knows about your academic ability and also about your qualities, like reliability.

 • IELTS TUTOR dịch: LAURA: Nhiều hơn hoặc ít hơn. Chỉ khi bạn đã chấp nhận một đề nghị, bạn mới có thể phải cung cấp danh mục tham khảo, bởi vì thực tập sẽ có điều kiện dựa trên điều đó. Và đó là điều bạn nên yêu cầu trợ giảng của mình cung cấp. Anh ấy biết về khả năng học tập của bạn và cả những phẩm chất của bạn, chẳng hạn như độ tin cậy.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

TIM: Well, thanks very much for the information – I’m starting to look forward …

 • IELTS TUTOR dịch: TIM: Chà, cảm ơn rất nhiều vì thông tin – Tôi bắt đầu mong đợi…
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Dịch + giải thích transcript "Corporate Crime" IELTS LISTENING SECTION 4
Dịch + giải thích transcript "Corporate Crime" IELTS LISTENING SECTION 4