Dịch + giải thích transcript "Box Telecom" IELTS LISTENING SECTION 3

· Listening

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài "Box telecom" IELTS LISTENING SECTION 3

III. Dịch + giải thích transcript "Box telecom" IELTS LISTENING SECTION 3

TUTOR: Right, Jason and Karin, now I asked you to look at the EASE study for Box Telecom as part of your exam assessment. It's interesting because they are in the middle of problems at the moment and I want you to track how they deal with them. Let's start with you, Karin. Having read through the EASE study, can you just summarise what the problems were that Box Telecom had to take on board?

 • IELTS TUTOR dịch: GIA SƯ: Đúng rồi, Jason và Karin, bây giờ tôi yêu cầu các bạn xem phần nghiên cứu EASE cho Box Telecom như một phần đánh giá bài kiểm tra của bạn. Thật thú vị vì hiện tại họ đang gặp khó khăn và tôi muốn bạn theo dõi cách họ giải quyết chúng. Hãy bắt đầu với bạn, Karin. Sau khi đọc qua nghiên cứu EASE, bạn có thể tóm tắt những vấn đề mà Box Telecom gặp phải không?
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • assessment: sự đánh giá
  • track: theo dõi
  • deal: giải quyết
  • summarise: tóm tắt

KARIN: Um, yeah ... Well of course what first came to their attention was that, despite a new advertising campaign, they were suffering from falling sales - and this is something that had many causes. On top of that immediate problem, what had also happened over the last two years was that, although they had invested in an expansion plan, they had to face up to increased competition. And, before they had a chance to get to grips with the effects of that, they were stalled by a strike and it was just when they were thinking about making a colossal investment in new machinery for their plants. So they were really in trouble.

 • IELTS TUTOR dịch: KARIN: Ừm, vâng... Tất nhiên, điều đầu tiên khiến họ chú ý là, mặc dù có một chiến dịch quảng cáo mới, nhưng họ đang phải chịu cái việc rớt doanh số - và đây là điều có nhiều nguyên nhân. Ngoài vấn đề trước mắt đó, điều đã xảy ra trong hai năm qua là mặc dù họ đã đầu tư vào một kế hoạch mở rộng, nhưng họ phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng. Và, trước khi họ có cơ hội kiểm soát được những tác động của điều đó, họ đã bị đình trệ bởi một cuộc đình công và đó là lúc họ nghĩ đến việc đầu tư lớn vào máy móc mới cho nhà máy của mình. Vì vậy, họ đã thực sự gặp rắc rối.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

TUTOR: Yes, I think that's fair. And Jason, you contacted the company, didn't you? What did the company define as the reasons for these problems?

 • IELTS TUTOR dịch: GIA SƯ: Vâng, tôi nghĩ đó là công bằng. Và Jason, bạn đã liên lạc với công ty phải không? Công ty đã xác định nguyên nhân của những vấn đề này là gì?
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

JASON: Well, I think they've hit on the right things - it would be easy to say they had invested too heavily, or at the wrong time, but in fact the signs were good and what they were set back by was high interest rates. At the same time, their longer-term problems, which were affecting their market share, were eventually credited to poor training - and having looked at the details in their last report I think that's right.

 • IELTS TUTOR dịch: JASON: Chà, tôi nghĩ rằng họ đã đánh đúng hướng - có thể dễ dàng nói rằng họ đã đầu tư quá nhiều, hoặc sai thời điểm, nhưng trên thực tế, các dấu hiệu là tốt và điều khiến họ bị trở ngại là lãi suất cao. Đồng thời, các vấn đề dài hạn, ảnh hưởng đến thị phần của họ, cuối cùng được cho là do đào tạo kém - và sau khi xem xét các chi tiết trong báo cáo cuối cùng của họ, tôi nghĩ điều đó đúng.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • set back by : bị trở ngại bởi
  • interest rate: lãi suất
  • market share: thị phần
  • credit to: do nhờ vào
  • training (n): đào tạo

TUTOR: So, onto the larger issues then. Karin, what do you think the company will do?

KARIN: Hmm ... Well, obviously they have the choice of accepting the very favourable terms that another company - KMG Plc - have given them to buy them out. That would mean creating a new company with a new image. Or they could decide on a bolder move and offer some new shares if they wanted. But I think they're much more cautious than that and expect they will start trying to find individuals who'd be prepared to back them with some of the capital they need.

 • IELTS TUTOR dịch: KARIN: Hmm ... Chà, rõ ràng là họ có quyền lựa chọn chấp nhận các điều khoản rất có lợi mà một công ty khác - KMG Plc - đã đưa ra là mua lại họ. Điều đó có nghĩa là tạo ra một công ty mới với một hình ảnh mới. Hoặc họ có thể quyết định một bước đi táo bạo hơn và đưa ra một số cổ phần mới nếu họ muốn. Nhưng tôi nghĩ họ thận trọng hơn thế nhiều và hy vọng họ sẽ bắt đầu cố gắng tìm những cá nhân sẵn sàng hỗ trợ họ bằng một số vốn họ cần.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

TUTOR: Well, you mustn't always assume that dramatic problems require dramatic solutions. Sometimes there's a simple fix such as changing the guy at the top. If they truly are cautious, then I suspect they will seek to shut down some of their shops. But a more ambitious approach, and one which I think would have more chance of success, would be to alter how they're running things - the management layers and the processes. So in your analysis try to think of all the options. Jason?

 • IELTS TUTOR dịch: GIA SƯ: Chà, không phải lúc nào bạn cũng cho rằng những vấn đề kịch tính cần có những giải pháp kịch tính. Đôi khi có một cách khắc phục đơn giản chẳng hạn như thay đổi người đứng đầu. Nếu họ thực sự thận trọng, thì tôi nghi ngờ rằng họ sẽ tìm cách đóng cửa một số cửa hàng của mình. Nhưng một cách tiếp cận tham vọng hơn, và tôi nghĩ sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn, là thay đổi cách họ vận hành mọi thứ - các tầng quản lý và các quy trình. Vì vậy, trong phân tích của bạn, hãy cố gắng nghĩ về tất cả các phương án. Jason?
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

JASON: Yes. It’s interesting because I've found it a really useful company to study. Its problems cross all types of industries and it's lucky it's so big - a smaller or even medium-sized company would have gone under by now.

 • IELTS TUTOR dịch: JASON: Đúng. Thật thú vị vì tôi thấy đây là một công ty thực sự hữu ích để nghiên cứu. Các vấn đề của nó trải qua tất cả các loại ngành công nghiệp và thật may mắn là nó quá lớn - một công ty nhỏ hơn hoặc thậm chí cỡ trung bình sẽ phải thất bại ngay bây giờ.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

TUTOR: Ah well in fact, what I want you two to do is to go away when we've finished our discussion today and write a report. We've looked in general at the telecommunications market in the UK over the last few sessions and I want you to take Box Telecom as an example and suggest some ways in which they might overcome their problems. And outline the reasons why you think as you do - but try and keep it intrinsic to the company rather than dragging in other examples. Is that OK, Karin?

 • IELTS TUTOR dịch: GIA SƯ: À thực ra, điều tôi muốn hai bạn làm là rời đi khi chúng ta thảo luận xong ngày hôm nay và viết báo cáo. Chúng ta đã xem xét tổng thể thị trường viễn thông ở Vương quốc Anh trong vài phiên vừa qua và tôi muốn bạn lấy Box Telecom làm ví dụ và đề xuất một số cách mà họ có thể khắc phục vấn đề của mình. Và phác thảo những lý do tại sao bạn nghĩ như cách bạn làm - nhưng hãy cố gắng giữ nó nằm ngoài với công ty hơn là kéo theo vào các ví dụ khác. Được không, Karin?
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

KARIN: Yes, I think I can do that. Personally I've got great hopes for it. I think it will recover. That advertising campaign they did was very strong and they're very innovative with their products - they set new trends. The company's got to recover, don't you think, Jason?

 • IELTS TUTOR dịch: KARIN: Vâng, tôi nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó. Cá nhân tôi có hy vọng lớn cho nó. Tôi nghĩ rằng nó sẽ phục hồi. Chiến dịch quảng cáo mà họ đã thực hiện rất hiệu quả và họ rất sáng tạo với các sản phẩm của mình - họ đã tạo ra những xu hướng mới. Công ty phải phục hồi, anh có nghĩ vậy không, Jason?
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

JASON: Hmmm - I'm not sure. I think it can but it's not a foregone conclusion unless they manage to attract the right level of investment. The company definitely needs a boost and to attract more highly skilled workers if their recovery is to be long-lasting. When I was talking to the marketing manager he said to me that he thinks the company had got a great management team - but he would say that, wouldn't he? - But they are suffering from having to work with outdated production machinery and that could cost a lot to put right.

 • IELTS TUTOR dịch: JASON: Hừm - Tôi không chắc nữa. Tôi nghĩ là có thể nhưng đó không phải là một kết luận có thể bỏ qua trừ khi họ thu hút được mức đầu tư phù hợp. Công ty chắc chắn cần một sự thúc đẩy và thu hút nhiều công nhân có tay nghề cao hơn nếu sự phục hồi của họ là lâu dài. Khi tôi nói chuyện với giám đốc tiếp thị, anh ấy nói với tôi rằng anh ấy nghĩ công ty có một đội ngũ quản lý tuyệt vời - nhưng anh ấy sẽ nói vậy, phải không? - Nhưng họ đang phải làm việc với máy móc sản xuất lạc hậu và điều đó có thể tốn rất nhiều chi phí để sửa chữa.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

TUTOR: Well, personally I think the stock market is to blame. I think they were expecting too much of the company and then inevitably it looked bad when it didn't perform. The market should have had more realistic expectations.

And I disagree with you about the advertising campaign Karin. That's where they could do with some innovation - to get sales kick-started. Anyway, let's see what you come up with ...

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Dịch + giải thích transcript "Corporate Crime" IELTS LISTENING SECTION 4
Dịch + giải thích transcript "Corporate Crime" IELTS LISTENING SECTION 4