Dịch + giải thích transcript "Feedback Form" IELTS LISTENING SECTION 3

· Listening

Bên cạnh Sửa chi tiết 2 lần Câu hỏi Part 1 IELTS SPEAKING: ​Do you work or are you a student?, IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Feedback Form" IELTS LISTENING SECTION 3

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài "Feedback form" IELTS LISTENING SECTION 3

III. Dịch + giải thích transcript "Feedback form" IELTS LISTENING SECTION 3

ANNIE: Oh Ben - I just remembered I never filled in that form for Nick - did you do it?

 • IELTS TUTOR dịch: ANNIE: Oh Ben - tôi chợt nhớ là tôi chưa bao giờ điền vào mẫu đơn đó cho Nick - bạn đã làm điều đó?
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

BEN: The course feedback form?

ANNIE: Yes. If you want, we can do it together, I've got mine here.

 • IELTS TUTOR dịch: ANNIE: Vâng. Nếu bạn muốn, chúng ta có thể làm cùng nhau, tôi có của tôi ở đây.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • together: cùng nhau

BEN: Is that OK?

ANNIE: Yeah.

BEN: OK, let's have a look then. What do we have to do?

 • IELTS TUTOR dịch: BEN: OK, vậy hãy cùng xem nào. Chúng ta phải làm gì đây?

ANNIE: Let's fill in the top first, let's see, Course, Course code ...

 • IELTS TUTOR dịch: ANNIE: Hãy điền vào đầu trước, xem nào, Khóa học, Mã khóa học ...
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • code: mã

BEN: Er, it's Communication in Business.

 • IELTS TUTOR dịch: BEN: À, đó là Giao tiếp trong Kinh doanh.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • Communication: Giao tiếp 
  • Business: Kinh doanh

ANNIE: OK, Communication ... in ... Business, I do know that, but what's the code?

 • IELTS TUTOR dịch: ANNIE: OK, Giao tiếp... trong... Kinh doanh, tôi biết điều đó, nhưng mã là gì?

BEN: CB16 something, CB162, isn't it?

 • IELTS TUTOR dịch: BEN: CB16 gì đó, CB162 phải không?

ANNIE: Mmm, that's it, OK and dates, when did we start? I remember, my birthday's on May 4th and it was the day after, it must have been May 5th.

 •  IELTS TUTOR dịch: ANNIE: Mmm, vậy thôi, OK và ngày, chúng ta bắt đầu từ khi nào? Tôi nhớ, sinh nhật của tôi vào ngày 4 tháng 5 và ngày đó là ngày hôm sau, vậy chắc là ngày 5 tháng 5.

BEN:Gosh, doesn't seem that long ago, does it?

ANNIE: No, and we finish at the end of this week, on Friday, so that's July 15th?

 • IELTS TUTOR dịch: ANNIE: Không, và chúng ta kết thúc vào cuối tuần này, vào thứ Sáu, vậy đó là ngày 15 tháng 7?

BEN: Er 16th, Monday was the 12th. Right, that was the easy bit, now let's have a look - "Please give your comments on the following aspects of the course", OK, what's the first one? Oh, course organisation. What do you think?

 • IELTS TUTOR dịch: BEN: Er ngày 16, thứ hai là ngày 12. Đúng, đó là phần dễ dàng, bây giờ chúng ta hãy xem - "Xin vui lòng cho ý kiến ​​​​của bạn về các khía cạnh sau của khóa học", OK, phần đầu tiên là gì? Oh, tổ chức khóa học. Bạn nghĩ sao?
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

ANNIE: Er, clear? It was, wasn't it?

 • IELTS TUTOR dịch: ANNIE: Ơ, khá rõ ràng? khoá học rõ mà, phải không?
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • clear: rõ ràng

BEN: Yes, I think the organisation was clear. OK, anything else for course organisation?

 • IELTS TUTOR dịch: BEN: Vâng, tôi nghĩ rằng phần tổ chức khá rõ ràng. OK, còn gì khác cho việc tổ chức khóa học không?

ANNIE: It was a good thing he gave us the course outline at the beginning, in the first session, that was useful, so I'll put that down, shall I? Now, going on to suggestions for improvement, one thing that wasn't so good, I think we could have done a bit more work at the beginning, I mean at the beginning it seemed dead easy.

 • IELTS TUTOR dịch: ANNIE: Thật tốt là anh ấy đã đưa cho chúng tôi đề cương khóa học ngay từ đầu, trong phần đầu, điều đó rất hữu ích, vậy tôi sẽ ghi nó xuống, phải không? Bây giờ, tiếp tục với các đề xuất để cải thiện, một điều chưa được tốt lắm, tôi nghĩ chúng ta có thể làm nhiều hơn một chút ngay từ đầu, ý tôi là lúc đầu mọi việc có vẻ hoàn toàn dễ dàng.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

BEN: Yeah.

ANNIE: I thought it was going to be really easy and then all of a sudden in the second half of the course we got a whole load of work, reading to do and essays and things.

 • IELTS TUTOR dịch: ANNIE: Tôi đã nghĩ nó sẽ thực sự dễ dàng và rồi đột nhiên trong nửa sau của khóa học, chúng tôi có cả đống bài tập, bài đọc để làm, và bài luận và nhiều thứ khác.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • essay: bài luận
  • a whole load: cả đống, nhiều

BEN: Yes, it'd be better if it was more even. OK, now course delivery, does that mean teaching?

 • IELTS TUTOR dịch: BEN: Vâng, sẽ tốt hơn nếu khoá học chia đều hơn. OK, bây giờ truyền tải khóa học, điều đó có nghĩa là giảng dạy?
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

ANNIE: Yeah, I suppose so. Well, what I thought was really good on this course was the standard of teaching. Actually - I mean some of the teachers were better than others - but the standard generally was fine. Much better than other courses I've been on.

 • IELTS TUTOR dịch: ANNIE: Vâng, tôi cho là vậy. Vâng, những gì tôi nghĩ là thực sự tốt trong khóa học này là tiêu chuẩn giảng dạy. Trên thực tế - ý tôi là một số giáo viên giỏi hơn những giáo viên khác - nhưng tiêu chuẩn nói chung là ổn. Tốt hơn nhiều so với các khóa học khác mà tôi đã tham gia.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

BEN: Yeah, I agree. Let's put that then. What about suggestions for improvement?

ANNIE: I ... I didn't think it was all that wonderful when we had great long group discussion sessions that went on for hours and hours. I don't mean we shouldn't have group discussions, just that they shouldn't go on too long.

 • IELTS TUTOR dịch: ANNIE: Tôi... tôi không nghĩ mọi chuyện tuyệt vời đến thế khi chúng ta có những phần thảo luận nhóm kéo dài hàng giờ liền. Ý tôi không phải là chúng ta không nên thảo luận nhóm, chỉ là chúng không nên kéo dài quá lâu.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

ANNIE: Now, on to materials and equipment.

BEN: Oh, now what was good about some sessions was the handouts.

 • IELTS TUTOR dịch: BEN: Ồ, bây giờ điều tốt về một số phần là tài liệu phát.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • handout: tài liệu phát

ANNIE: Yes, I thought all the handouts were good actually, and some were great, with website addresses and everything.

 • IELTS TUTOR dịch: ANNIE: Vâng, tôi nghĩ tất cả các tài liệu phát đều thực sự tốt, và một số tài liệu rất tuyệt, có địa chỉ trang web và mọi thứ.

BEN: One problem though with materials was the key texts.

ANNIE: Yes! There just weren't enough copies on reserve in the library. And if you can't get the key texts before the session, how are you supposed to do the reading? And not enough computers. You have to wait ages to get one.

 • IELTS TUTOR dịch: ANNIE: Vâng! Không có đủ bản dự trữ trong thư viện. Và nếu bạn không thể lấy được các văn bản chính trước buổi học, thì bạn phải đọc như thế nào? Và không đủ máy tính. Bạn phải chờ đợi lâu để có được một.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

BEN: OK, testing and evaluation - well, I don't know, it's hard to say until we've got our written assignments back.

 • IELTS TUTOR dịch: BEN: OK, kiểm tra và đánh giá - à, tôi không biết, thật khó để nói cho đến khi chúng tôi nhận lại bài tập đã viết của mình.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

ANNIE: Don't talk about it, I only got mine in yesterday, it was a real struggle. I hate to think what mark I'll get.

 • IELTS TUTOR dịch: ANNIE: Đừng nói về nó, tôi chỉ có của tôi trong ngày hôm qua, đó là một cuộc đấu tranh thực sự. Tôi ghét phải nghĩ xem mình sẽ đạt điểm nào.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • struggle: cuộc đấu tranh
  • mark: điểm số

BEN: Yes, but at least we've done the oral presentation - I thought that was good, the way I got my feedback really quickly.

 • IELTS TUTOR dịch: BEN: Vâng, nhưng ít nhất chúng tôi đã hoàn thành bài thuyết trình - tôi nghĩ nó tốt, cách mà tôi nhận được phản hồi của mình rất nhanh.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • oral: bằng lời nói

ANNIE: Yes, it was. And I liked the way we knew what we'd be evaluated on, we knew the criteria, so we knew we had to think about clarity, organisation, and so on.

BEN: Yeah, but I'm not so sure about the written work. One thing I think is that there's just too much, it's really stressful.

 • IELTS TUTOR dịch: BEN: Vâng, nhưng tôi không chắc lắm về phần viết. Một điều tôi nghĩ là có quá nhiều, nó thực sự căng thẳng.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

ANNIE: Yes, I'd agree and I don't see why they can't let us know the criteria they use for marking.

 • IELTS TUTOR dịch: ANNIE: Vâng, tôi đồng ý và tôi không hiểu tại sao họ không thể cho chúng ta biết tiêu chí họ sử dụng để chấm điểm.

BEN: The written assignments? But he told us.

 • IELTS TUTOR dịch: BEN: Bài tập viết? Nhưng anh ấy có nói với chúng ta.

ANNIE: No, for the final exams. What are they looking for - what are the criteria? What makes a pass or a fail?

 • IELTS TUTOR dịch: ANNIE: Không, cho kỳ thi cuối kỳ. Họ đang tìm kiếm điều gì - tiêu chí là gì? Điều gì tạo nên việc đậu hay rớt
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • pass: đậu
  • fail: rớt

BEN: Yeah, I never thought of that. It'd be really useful.

 • IELTS TUTOR dịch: BEN: Vâng, tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Nó sẽ thực sự hữu ích.

ANNIE: OK, any other comments?

 • IELTS TUTOR dịch: ANNIE: OK, còn ý kiến ​​nào khác không?

BEN: I thought student support, was excellent.

ANNIE: Yeah, me too. OK, excellent. Other comments?

 • IELTS TUTOR dịch: ANNIE: Vâng, tôi cũng vậy. Được rồi, xuất sắc. Những bình luận khác?

BEN: No, I can't think of anything else.

 • IELTS TUTOR dịch: BEN: Không, tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì khác.

ANNIE: Nor me. OK, so that's done. Thanks, Ben.

BEN: No, thank you.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Dịch + giải thích transcript "Corporate Crime" IELTS LISTENING SECTION 4
Dịch + giải thích transcript "Corporate Crime" IELTS LISTENING SECTION 4