Dịch + giải thích transcript "Forms of Media" IELTS LISTENING SECTION 3

· Listening

Bên cạnh Sửa chi tiết 2 lần Câu hỏi Part 1 IELTS SPEAKING: ​Do you work or are you a student?, IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Forms of Media" IELTS LISTENING SECTION 3

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài "Forms of Media" IELTS LISTENING SECTION 3

IELTS TUTOR hướng dẫn Luyện đề: Mark is going to talk briefly about IELTS LISTENING SECTION 3

III. Dịch + giải thích transcript "Forms of Media" IELTS LISTENING SECTION 3

LYNNE: That essay we have to write, the one on how children learn through the media... how are you planning to write it?

 • IELTS TUTOR dịch: LYNNE: Bài luận mà chúng ta phải viết, bài về cách trẻ em học qua phương tiện truyền thông... bạn định viết nó như thế nào?
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

ROBIN: Well, I've given it some thought and I think that the best way to approach it is to divide the essay into two parts. First of all, we'd have to look at some examples of each type of media.

LYNNE: Yes, what they are... then we could describe how we can use each medium so that children can learn something from each one.

 • IELTS TUTOR dịch: LYNNE: Vâng, chúng là gì... sau đó chúng ta có thể mô tả cách chúng ta có thể sử dụng từng phương tiện để trẻ em có thể học được điều gì đó từ mỗi phương tiện.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • describe: Mô tả

ROBIN: Exactly. Maybe we could draw up a table and look at examples of each medium in turn. Let's see, the different forms of media would be... the print media..

 • IELTS TUTOR dịch:ROBIN: Chính xác. Có lẽ chúng ta có thể lập một bảng và lần lượt xem xét các ví dụ về từng phương tiện. Xem nào, các hình thức truyền thông khác nhau sẽ là... phương tiện truyền thông in ấn...
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
LYNNE: Here you'd have things like books and newspapers, that sort of thing.
 • IELTS TUTOR dịch:LYNNE: Ở đây bạn sẽ có những thứ như sách và báo, đại loại thế.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • newspapers: tờ báo

ROBIN: Um, and included in these are the pictorial forms of print media, like maps...

LYNNE: Yes, maps are really just formal pictures, aren't they? And then there are what we call the audio forms of media... where children can listen. CDs and radios are probably the best examples because a lot of children have access to these, especially radios

 • IELTS TUTOR dịch: LYNNE: Đúng vậy, bản đồ thực sự chỉ là những hình ảnh chính thức, phải không? Và sau đó là cái mà chúng tôi gọi là dạng âm thanh của phương tiện truyền thông... nơi trẻ em có thể nghe. Đĩa CD và radio có lẽ là những ví dụ điển hình nhất vì rất nhiều trẻ em được tiếp cận với những thứ này, đặc biệt là radio.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

ROBIN: And this would lead into the audio-visual media, which can be seen as well as heard ... film, television ... and we mustn't forget videos.

LYNNE: Yes, but there's a final category as well ... computers, that make up the so-called electronic media. In the United Kingdom and Australia, they say that one in three families has a computer now.

 • IELTS TUTOR dịch: LYNNE: Đúng, nhưng còn có một hạng mục cuối cùng... máy tính, tạo nên cái gọi là phương tiện điện tử. Ở Vương quốc Anh và Úc, người ta nói rằng hiện nay cứ ba gia đình thì có một gia đình có máy tính.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • category: nhóm, hạng mục
  • electronic: điện tử

ROBIN: Yes, I believe it. Well, that's a good list to start with ... we're really getting somewhere with this essay now... so let's move on to when each type of medium could be used. I guess we could start by trying to identify the best situation for each type of media.

 • IELTS TUTOR dịch: ROBIN: Vâng, tôi tin điều đó. Chà, đó là một danh sách hay để bắt đầu... chúng ta đang thực sự đi đến đâu đó với bài tiểu luận này... vì vậy hãy chuyển sang thời điểm mỗi loại phương tiện có thể được sử dụng. Tôi đoán chúng ta có thể bắt đầu bằng cách cố gắng xác định tình huống tốt nhất cho từng loại phương tiện truyền thông.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

LYNNE: What do you mean?

 • IELTS TUTOR dịch: LYNNE: Ý anh là gì?
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • mean (v) có ý, ý nghĩa

ROBIN: I'm talking about whether each medium should be used with different sized groups. For example, we could look at pictures, and ask whether they're more useful for an individual child, a few children together or a full class - in this case, I'd say pictures are best with individual children because they give them an opportunity to let their imaginations run wild.

 • IELTS TUTOR dịch: ROBIN: Tôi đang nói về việc liệu mỗi phương tiện có nên được sử dụng với các nhóm có quy mô khác nhau hay không. Ví dụ: chúng ta có thể xem các bức tranh và hỏi xem chúng hữu ích hơn cho từng trẻ riêng lẻ, một vài trẻ cùng nhau hay cả lớp - trong trường hợp này, tôi muốn nói rằng các bức tranh phù hợp nhất với mỗi trẻ vì chúng mang lại cho trẻ cơ hội để cho trí tưởng tượng của họ bay xa.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

LYNNE: Yes, I see...

 • IELTS TUTOR dịch: LYNNE: Vâng, tôi hiểu rồi...

ROBIN: Let's take tapes next. Although tapes look ideal for individual children, I feel they're best suited to small group work. This way, children don't feel isolated, because they can get help from their friends. Computers are the same... I think they're better with small numbers of children and they're hardly ever useful with a whole class. Videos, however, are ideal for use with everyone present in the class, especially when children have individual activity sheets to help them focus their minds on what's in the video.

 • IELTS TUTOR dịch: ROBIN: Tiếp theo chúng ta hãy bàn đến những cuốn băng. Mặc dù ghi băng có vẻ lý tưởng cho từng đứa trẻ, nhưng tôi cảm thấy chúng phù hợp nhất với công việc nhóm nhỏ. Bằng cách này, trẻ em không cảm thấy bị cô lập vì chúng có thể nhận được sự giúp đỡ từ bạn bè. Máy vi tính cũng vậy... Tôi nghĩ chúng hữu ích với khi nhóm có ít số lượng trẻ em và chúng hiếm khi hữu ích với cả lớp. Tuy nhiên, video lý tưởng để sử dụng với tất cả mọi người có mặt trong lớp, đặc biệt là khi trẻ em có bảng hoạt động cá nhân để giúp chúng tập trung tâm trí vào nội dung trong video.

LYNNE: And what about books, what would you recommend for them? Books are ideal for children to use by themselves. I know they're used with groups in schools, but I wouldn't recommend it. Other pictorial media like maps, though, are different... I'd always plan group work around those... give the children a chance to interact and to share ideas

 • IELTS TUTOR dịch: LYNNE: Còn sách thì sao, bạn sẽ giới thiệu gì cho họ? Sách rất lý tưởng cho trẻ tự sử dụng. Tôi biết chúng được sử dụng với các nhóm trong trường học, nhưng tôi không khuyên dùng nó. Tuy nhiên, các phương tiện hình ảnh khác như bản đồ thì khác... Tôi luôn lập kế hoạch làm việc nhóm xung quanh những thứ đó... cho bọn trẻ cơ hội tương tác và chia sẻ ý kiến.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

ROBIN: I agree, teachers often just leave maps on the wall for children to look at when they have some free time, but kids really enjoy using them for problem solving.

 • IELTS TUTOR dịch: ROBIN: Tôi đồng ý, giáo viên thường chỉ để bản đồ trên tường cho trẻ em xem khi chúng có thời gian rảnh, nhưng trẻ em thực sự thích sử dụng chúng để giải quyết vấn đề.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

LYNNE: Yes, different people have different ideas I suppose..

ROBIN: Yes, and different teachers recommend different tools for different age groups..

 • IELTS TUTOR dịch: ROBIN: Có, và các giáo viên khác nhau đề xuất các công cụ khác nhau cho các nhóm tuổi khác nhau...
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • tool: công cụ
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Dịch + giải thích transcript "Corporate Crime" IELTS LISTENING SECTION 4
Dịch + giải thích transcript "Corporate Crime" IELTS LISTENING SECTION 4