Dịch + Giải thích từ mới Passage "The True Cost of Food" IELTS READING

· Cam,Reading,Environment

Bên cạnh Phân tích & Bài Sửa HS đạt 7.0 "The diagram below shows how to recycle organic waste to produce fertiliser (compost)" IELTS WRITING TASK 1, IELTS TUTOR cung cấp dịch + giải thích từ mới Passage "The True Cost of Food" IELTS READING.

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "The True Cost of Food" IELTS READING

The True Cost of Food

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

A. For more than forty years the cost of food has been rising. It has now reached a point where a growing number of people believe that it is far too high and that bringing it down will be one of the great challenges of the twenty-first century. That cost, however, is not in immediate cash. In the West at least, most food is now far cheaper to buy in relative terms than it was in 1960. The cost is in the collateral damage of the very methods of food production that have made the food cheaper: in the pollution of water, the enervation of soil, the destruction of wildlife, the harm to animal welfare and the threat to human health caused by modern industrial agriculture.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Giá trị thực sự của thức ăn
    • Trong hơn bốn mươi năm, chi phí thực phẩm đã tăng lên. Giờ đây nó đã lên đến mức mà ngày càng có nhiều người tin rằng nó quá cao và việc hạ thấp nó sẽ là một trong những thách thức lớn của thế kỷ 21. Tuy nhiên, chi phí đó không nằm ở tiền mặt trước mắt. Ít nhất là ở phương Tây, về mặt tương đối thì hầu hết thực phẩm hiện nay được mua rẻ hơn nhiều so với năm 1960 . Chi phí nằm ở thiệt hại bên lề của chính các phương pháp sản xuất lương thực đã làm cho thực phẩm rẻ hơn: nằm ở ô nhiễm nguồn nước, suy yếu đất, tàn phá đời sống hoang dã, gây hại cho đời sống của động vật và mối đe dọa sức khỏe con người do nông nghiệp mang tính công nghiệp hiện đại gây ra.

B. First mechanisation, then mass use of chemical fertilisers and pesticides, then monocultures, then battery rearing of livestock, and now genetic engineering – the onward march of intensive farming has seemed unstoppable in the last half-century, as the yields of produce have soared. But the damage it has caused has been colossal. In Britain, for example, many of our best-loved farmland birds, such as the skylark, the grey partridge, the lapwing and the corn bunting, have vanished from huge stretches of countryside, as have even more wild-flowers and insects. This is a direct result of the way we have produced our food in the last four decades. Thousands of miles of hedgerows, thousands of ponds have disappeared from the landscape. The faecal filth of salmon farming has driven wild salmon from many of the sea lochs and rivers of Scotland. Natural soil fertility is dropping in many areas because of continuous industrial fertiliser and pesticide use, while the growth of algae is increasing in lakes because of the fertiliser run-off.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Đầu tiên là cơ giới hóa, sau đó là sử dụng hàng loạt phân bón hóa học và thuốc trừ sâu, sau đó là độc canh, sau đó nữa là chăn nuôi gia súc công nghiệp trong chuồng, và bây giờ là kỹ thuật di truyền – sự phát triển của thâm canh dường như không thể dừng lại trong nửa thế kỷ qua vì sản lượng sản phẩm tăng vọt. Nhưng thiệt hại mà nó gây ra là vô cùng lớn. Ví dụ, ở Anh, nhiều loài chim trên nông trại được yêu thích nhất của chúng ta, chẳng hạn như chim sơn ca, gà gô xám, chích chòe và chích chòe ngô, đã biến mất khỏi những vùng nông thôn rộng lớn, thậm chí nhiều loài hoa dại và côn trùng cũng vậy. Đây là hậu quả trực tiếp của cách sản xuất thực phẩm của chúng ta trong bốn thập kỷ qua. Hàng ngàn dặm hàng rào, hàng ngàn ao hồ đã biến mất khỏi khung cảnh xung quanh. Phân thải từ việc nuôi cá hồi đã đẩy cá hồi hoang dã ra khỏi nhiều đầm và sông ở Scotland. Độ màu mỡ tự nhiên của đất đang giảm ở nhiều khu vực do sử dụng phân bón công nghiệp và thuốc trừ sâu liên tục, trong khi sự phát triển của tảo đang gia tăng trong các hồ do phân bón chảy tràn.

C. Put it all together and it looks like a battlefield, but consumers rarely make the connection at the dinner table. That is mainly because the costs of all this damage are what economists refer to as externalities: they are outside the main transaction, which is for example producing and selling a field of wheat, and are borne directly by neither producers nor consumers. To many, the costs may not even appear to be financial at all, but merely aesthetic - a terrible shame, but nothing to do with money. And anyway they, as consumers of food, certainly aren't paying for it, are they?

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Gom tất cả lại với nhau và nó trông giống như một chiến trường, nhưng người tiêu dùng hiếm khi có sự liên hệ tại bàn ăn tối. Điều đó chủ yếu là do chi phí của tất cả thiệt hại này là cái mà các nhà kinh tế gọi là các ảnh hưởng bên ngoài: chúng nằm ngoài các hoạt động chính, ví dụ như hoạt động sản xuất và bán một cánh đồng lúa mì và những hoạt động mà không ảnh hưởng trực tiếp đến cả người tiêu dùng và người sản xuất. Đối với nhiều người, chi phí này thậm chí có thể không liên quan gì đến tài chính mà chỉ đơn thuần là thẩm mỹ - một điều đáng tiếc rất lớn, nhưng không liên quan gì đến tiền bạc. Và dù sao thì họ, với tư cách là người tiêu dùng thực phẩm, chắc chắn không trả tiền cho những chi phí đó, phải không?

D. But the costs to society can actually be quantified and, when added up, can amount to staggering sums. A remarkable exercise in doing this has been carried out by one of the world's leading thinkers on the future of agriculture, Professor Jules Pretty, Director of the Centre for Environment and Society at the University of Essex. Professor Pretty and his colleagues calculated the externalities of British agriculture for one particular year. They added up the costs of repairing the damage it caused and came up with a total figure of £2,343m. This is equivalent to £208 for every hectare of arable land and permanent pasture, almost as much again as the total government and EU spends on British farming in that year. And according to Professor Pretty, it was a conservative estimate.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Nhưng chi phí đối với xã hội thực sự có thể định lượng được và khi được cộng lại có thể lên tới những khoản tiền đáng kinh ngạc. Một trong những nhà tư tưởng hàng đầu thế giới về tương lai của nông nghiệp, Giáo sư Jules Pretty, Giám đốc Trung tâm Môi trường và Xã hội tại Đại học Essex, đã thực hiện một phép tính đáng chú ý. Giáo sư Pretty và các đồng nghiệp của ông đã tính toán các chi phí do tác động bên ngoài của nền nông nghiệp Anh trong một năm cụ thể. Họ cộng các chi phí xử lý thiệt hại mà nó gây ra và đưa ra con số tổng cộng là 2.343 triệu bảng Anh. Con số này tương đương với 208 bảng Anh cho mỗi ha đất canh tác và đồng cỏ lâu dài, gần gấp đôi tổng chi tiêu của chính phủ và EU cho nông nghiệp của Anh trong năm đó. Và theo Giáo sư Pretty, đó là một ước tính khá thận trọng.

E. The costs included: £120m for removal of pesticides; £16m for removal of nitrates; £55m for removal of phosphates and soil; £23m for the removal of the bug cryptosporidium from drinking water by water companies; £125m for damage to wildlife habitats, hedgerows and dry stone walls; £1,113m from emissions of gases likely to contribute to climate change; £106m from soil erosion and organic carbon losses; £169m from food poisoning; and £607m from cattle disease. Professor Pretty draws a simple but memorable conclusion from all this: our food bills are actually threefold. We are paying for our supposedly cheaper food in three separate ways: once over the counter, secondly through our taxes, which provide the enormous subsidies propping up modern intensive farming, and thirdly to clean up the mess that modern farming leaves behind.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Các chi phí bao gồm: 120 triệu bảng Anh để loại bỏ thuốc trừ sâu; 16 triệu bảng để loại bỏ nitrat; 55 triệu bảng Anh để loại bỏ phốt phát và dọn dẹp đất đai; 23 triệu bảng Anh chi cho các công ty cấp nước loại bỏ vi khuẩn cryptosporidium trong nước uống; 125 triệu bảng Anh cho thiệt hại đối với môi trường sống của động vật hoang dã, hàng rào và tường đá khô; 1.113 triệu bảng Anh từ phát thải khí có khả năng góp phần gây ra biến đổi khí hậu; 106 triệu bảng từ xói mòn đất và thất thoát carbon hữu cơ; 169 triệu bảng do ngộ độc thực phẩm; và 607 triệu bảng từ bệnh gia súc. Giáo sư Pretty rút ra một kết luận đơn giản nhưng dễ nhớ từ tất cả những điều này: hóa đơn thực phẩm của chúng ta thực sự gấp ba lần. Chúng ta đang trả tiền cho thực phẩm được cho là rẻ hơn theo ba cách riêng biệt: một là qua quầy tính tiền, thứ hai là thông qua thuế thứ mà cung cấp các khoản trợ cấp khổng lồ hỗ trợ cho nền nông nghiệp thâm canh hiện đại, và thứ ba là để dọn dẹp mớ hỗn độn mà nền nông nghiệp hiện đại để lại.

F. So can the true cost of food be brought down? Breaking away from industrial agriculture as the solution to hunger may be very hard for some countries, but in Britain, where the immediate need to supply food is less urgent, and the costs and the damage of intensive farming have been clearly seen, it may be more feasible. The government needs to create sustainable, competitive and diverse farming and food sectors, which will contribute to a thriving and sustainable rural economy, and advance environmental, economic, health, and animal welfare goals.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Vì vậy, chi phí thực sự của thực phẩm có thể được hạ xuống? Giải pháp từ bỏ nền nông nghiệp công nghiệp hóa đối với tình trạng đói kém hiện tại có thể rất khó khăn đối với một số quốc gia, nhưng ở Anh, nơi mà nhu cầu cung cấp lương thực trước mắt ít cấp bách hơn, và chi phí cũng như thiệt hại của thâm canh đã được nhìn thấy rõ ràng, thì việc từ bỏ thâm canh có thể thực hiện được. Chính phủ cần tạo ra các lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm bền vững, cạnh tranh và đa dạng, góp phần vào nền kinh tế nông nghiệp thịnh vượng và bền vững, đồng thời thúc đẩy các mục tiêu về môi trường, kinh tế, sức khỏe và đời sống động vật.

G. But if industrial agriculture is to be replaced, what is a viable alternative? Professor Pretty feels that organic farming would be too big a jump in thinking and in practices for many farmers. Furthermore, the price premium would put the product out of reach of many poorer consumers. He is recommending the immediate introduction of a 'Greener Food Standard', which would push the market towards more sustainable environmental practices than the current norm, while not requiring the full commitment to organic production. Such a standard would comprise agreed practices for different kinds of farming, covering agrochemical use, soil health, land management, water and energy use, food safety and animal health. It could go a long way, he says, to shifting consumers as well as farmers towards a more sustainable system of agriculture.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Nhưng nếu nông nghiệp công nghiệp bị thay thế, thì đâu là giải pháp thay thế khả thi? Giáo sư Pretty cảm thấy rằng canh tác hữu cơ sẽ là một bước nhảy quá lớn trong tư duy và thực hành đối với nhiều nông dân. Hơn nữa, giá cao sẽ khiến sản phẩm nằm ngoài tầm với của nhiều người tiêu dùng nghèo hơn. Ông đang khuyến nghị áp dụng ngay 'Tiêu chuẩn thực phẩm xanh hơn', điều này sẽ thúc đẩy thị trường hướng tới các hoạt động môi trường bền vững hơn so với tiêu chuẩn hiện tại, đồng thời không yêu cầu cam kết hoàn toàn đối với sản xuất hữu cơ. Một tiêu chuẩn như vậy sẽ bao gồm các phương pháp thực hành thống nhất cho các loại hình canh tác khác nhau, bao gồm việc sử dụng hóa chất nông nghiệp, sức khỏe của đất, quản lý đất đai, sử dụng nước và năng lượng, an toàn thực phẩm và sức khỏe động vật. Ông nói, còn cải một một chặng đường dài để chuyển người tiêu dùng cũng như nông dân theo hướng một hệ thống nông nghiệp bền vững hơn.

Questions 14-17

Reading Passage has seven paragraphs, A-G. Write the correct letter, A-G, in boxes 14-17 on your answer sheet. You may use any letter more than once.

Which paragraph contains the following information?

14. a cost involved in purifying domestic water

15. the stages in the development of the farming industry

16. the term used to describe hidden costs

17. one effect of chemicals on water sources

Questions 18-21

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage? In boxes 18-21 on your answer sheet, write:

YES if the statement agrees with the claims of the writer

NO if the statement contradicts the claims of the writer

NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

18. Several species of wildlife in the British countryside are declining.

19. The taste of food has deteriorated in recent years.

20. The financial costs of environmental damage are widely recognised.

21. One of the costs calculated by Professor Pretty was illness caused by food.

Questions 22- 26

Complete the summary below. Choose no more than three words from the passage for each answer. Write your answer in boxes 22-26 on your answer sheet.

Professor Pretty concludes that our 22 ................. are higher than most people realise, because we make three different types of payment. He feels it is realistic to suggest that Britain should reduce its reliance on 23 ........................ . Although most farmers would be unable to adapt to 24 ........................, Professor Pretty wants the government to initiate change by establishing what he refers to as a 25 ........................... He feels this would help to change the attitudes of both 26 ........................ and ..................... .

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR