Dịch + Giải thích từ mới Passage "Ant Intelligence" IELTS READING

· Cam,Reading,Environment

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "Ant Intelligence" IELTS READING

Ant Intelligence

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

When we think of intelligent members of the animal kingdom, the creatures that spring immediately to mind are apes and monkeys. But in fact, the social lives of some members of the insect kingdom are sufficiently complex to suggest more than a hint of intelligence. Among these, the world of the ant has come in for considerable scrutiny lately, and the idea that ants demonstrate sparks of cognition has certainly not been rejected by those involved in these investigations.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Trí thông minh của loài kiến
  • Khi nghĩ đến những đại diện thông minh của vương quốc động vật, những sinh vật xuất hiện ngay trong tâm trí mọi người thường là đến từ  họ nhà khỉ, ví dụ như tinh tinh, đười ươi, khỉ không đuôi… Nhưng trên thực tế, đời sống cộng đồng của một vài đại diện đến từ thế giới côn trùng lại phức tạp hơn nhiều người nghĩ, phức tạp đủ để trở thành những bằng chứng của sự thông minh. Trong đó, thế giới loài kiến gần đây đã được các nhà khoa học quan sát kĩ lưỡng, và ý tưởng cho rằng loài kiến có nhận thức chắc chắn không bị những người tham gia vào các cuộc điều tra này bác bỏ.

Ants store food, repel attackers and use chemical signals to contact one another in case of attack. Such chemical communication can be compared to the human use of visual and auditory channels (as in religious chants, advertising images and jingles, political slogans and martial music) to arouse and propagate moods and attitudes. The biologist Lewis Thomas wrote Ants are so much like human beings as to be an embarrassment. They farm fungi, raise aphids as livestock, launch armies to war, use chemical sprays to alarm and confuse enemies, capture slaves, engage in child labour, exchange information ceaselessly. They do everything but watch television.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Kiến dự trữ thức ăn, kiến biết đẩy lùi những kẻ tấn công và sử dụng những tín hiệu mang tính hóa học để liên lạc với đồng loại trong trường hợp bị tấn công.  Kiểu “liên lạc hóa học” như thế có thể được so sánh với cách con người sử dụng thị giác và thính giác (ví dụ như những bài kinh kệ hay thánh ca trong các tôn giáo, nhạc hiệu và hình ảnh trong quảng cáo, những khẩu hiệu chính trị hay quân nhạc …) để lan truyền cảm xúc cũng như  kích thích hành vi. Lewis Thomas, một nhà sinh vật học, đã viết: “Kiến giống con người tới mức chúng ta có thể lấy đó làm xấu hổ. Kiến biết trồng nấm, nuôi aphid (một loài động vật nhỏ thuộc một chi khác liên quan đến kiến) như là thực phẩm dự trữ, huấn luyện quân đội để sẵn sàng cho chiến tranh, phun chất hóa học để cảnh báo và gây nhiễu kẻ thù. Chúng còn biết bắt nô lệ, thuê nhân công trẻ và trao đổi thông tin liên tục. Nói chung, kiến làm được hầu hết mọi thứ, trừ việc xem ti vi”.

However, in ants there is no cultural transmission - everything must be encoded in the genes - whereas in humans the opposite is true. Only basic instincts are carried in the genes of a newborn baby, other skills being learned from others in the community as the child grows up. It may seem that this cultural continuity gives us a huge advantage over ants. They have never mastered fire nor progressed. Their fungus farming and aphid herding crafts are sophisticated when compared to the agricultural skills of humans five thousand years ago but have been totally overtaken by modem human agribusiness.

Or have they? The farming methods of ants are at least sustainable. They do not ruin environments or use enormous amounts of energy. Moreover, recent evidence suggests that the crop farming of ants may be more sophisticated and adaptable than was thought.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Tuy nhiên, ở loài kiến không có việc chuyển giao văn hóa – mọi thứ đều phải được mã hóa từ trong gen – trong khi điều này diễn ra ngược lại ở con người. Một con kiến con ra đời mang trong gen những bản năng cơ bản nhất, những kĩ năng khác cần thiết cho sự sống sẽ được học từ xã hội xung quanh khi chúng lớn lên. Có vẻ như việc được tiếp nối văn hóa đã đem đến cho con người thuận lợi to lớn hơn nhiều so với loại kiến. Chúng chưa bao giờ sử dụng lửa hoặc những thứ tiến bộ hơn. Kĩ thuật trồng nấm hay chăn nuôi aphid của chúng cũng có thể được xem là tinh vi nếu đem so sánh với nông nghiệp của con người 5000 năm trước, nhưng rõ ràng thua hoàn toàn trước một nền nông nghiệp hiện đại hóa.
 • Hay là hơn hẳn? Cách thức trồng trọt của kiến ít ra mang tính chất lâu bền. Chúng không hủy hoại môi trường hay tiêu tốn năng lượng khổng lồ như con người đã và đang làm. Hơn thế, những bằng chứng gần đây còn cho thấy phương pháp nuôi trồng của kiến có thể còn phức tạp và dễ thích ứng hơn con người từng nghĩ.

Ants were farmers fifty million years before humans were. Ants can't digest the cellulose in leaves - but some fungi can. The ants, therefore, cultivate these fungi in their nests, bringing them leaves to feed on, and then use them as a source of food. Farmer ants secrete antibiotics to control other fungi that might act as 'weeds', and spread waste to fertilise the crop.

It was once thought that the fungus that ants cultivate was a single type that they had propagated, essentially unchanged from the distant past. Not so. Ulrich Mueller of Maryland and his colleagues genetically screened 862 different types of fungi taken from ants' nests. These turned out to be highly diverse: it seems that ants are continually domesticating new species. Even more impressively, DNA analysis of the fungi suggests that the ants improve or modify the fungi by regularly swapping and sharing strains with neighboring ant colonies.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Kiến đã là những nông dân từ 50 triệu năm trước con người. Kiến không thể tiêu hóa được lượng cellulose trong lá – nhưng một vài loài nấm thì hoàn toàn làm được đều đó. Chính vì thế, kiến cấy nấm vào tổ của chúng, nuôi nấm bằng lá và sử dụng nấm như một nguồn thứ ăn. Những nông dân kiến sản sinh ra kháng thể để tiết chế những loại nấm đóng vai trò như cỏ dại, và đem chất bài tiết để bón phân cho nấm.
 • Đã từng có những ý kiến cho rằng những loại nấm do kiến cấy trồng chỉ thuộc một loài đơn lẻ và không thay đổi suốt từ xưa đến nay. Không phải vậy. Ulrich Mueller và những đồng nghiệp của ông ở Marryland đã xem xét trên cơ sở gen 862 mẫu nấm khác nhau được lấy từ những tổ kiến. Những mẫu này hóa ra rất là đa dạng. Chúng cho thấy dường như kiến luôn tiếp tục thuần hóa nhiều loại nấm mới. Ấn tượng hơn, việc phân tích DNA của những mẫu nấm cho thấy rằng kiến cải tạo và thay đổi nấm bằng cách trao đổi và chia sẻ chúng với những tổ kiến lân cận.

Whereas prehistoric man had no exposure to urban lifestyles - the forcing house, of intelligence - the evidence suggests that ants have lived in urban settings for close on a hundred million years, developing and maintaining underground cities of specialised chambers and tunnels.

When we survey Mexico City, Tokyo, Los Angeles, we are amazed at what has been accomplished by humans. Yet Hoelldobler and Wilson's magnificent work for ant lovers, the Ants, describes a supercolony of the ant Formica yessensis on the Ishikari Coast of Hokkaido. This 'megalopolis' was reported to be composed of 360 million workers and a million queens living in 4,500 interconnected nests across a territory of 2.7 square kilometers.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Trong khi con người thời tiền sự không có sự tiếp xúc với nếp sống kiểu thành thị – nơi thúc đẩy sự thông minh, nhiều bằng chứng cho thấy kiến lại sống trong một hệ thống kiểu thành thị khoảng gần 100 triệu năm nay, tiếp tục phát triển và gìn giữ những thành phố dưới lòng đất với hàng nhiều gian phòng và đường hầm đặc biệt.
 • Khi quan sát những thành phố lớn như thành phố Mexico, Tokyo hay Los Angeles, chúng ta ngạc nhiên bởi những gì làm nên từ bàn tay con người. Tuy nhiên, một công trình nghiên cứu tuyệt diệu Hoelldobler và Wison đã mô tả một “siêu khu dân cư” của loài kiến Formica yessenis trên bờ Ishikari của Hokkaido. Theo kể lại, khu “siêu đô thị” này gồm 360 triệu kiến thợ và hàng triệu kiến chúa, sống trong 4500 cái tổ nối thông nhau trên một vùng đất có diện tích 2,7 km vuông.

Such enduring and intricately meshed levels of technical achievement outstrip by far anything achieved by our distant ancestors. We hail as masterpieces the cave paintings in southern France and elsewhere, dating back some 20,000 years. Ant societies existed in something like their present form more than seventy million years ago. Beside this, prehistoric man looks technologically primitive. Is this then some kind of intelligence, albeit of a different kind?

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Những mạng lưới bền bỉ về sức chịu đựng và phức tạp về mặt thành tựu kĩ thuật như thế xem ra đã vượt xa những gì mà tổ tiên của chúng ta đạt được. Loài người ngưỡng mộ những kiệt tác hội họa trong hang động có niên đại hơn 20 ngàn năm trở về trước, ở Pháp và những nơi khác. Xã hội loại kiến, tuy thế, đã tồn tại ở một dạng tương tự với hiện nay từ hơn 70 triệu năm nay. Trong khi đó, con người thời tiền sử lại trông hoàn toàn “cổ đại”. Liệu đây có thể được xem là một trí tuệ hay không, dẫu là một loại trí tuệ khác?

Research conducted at Oxford, Sussex and Zurich Universities has shown that when; desert ants return from a foraging trip, they navigate by integrating bearings and distances, which they continuously update their heads. They combine the evidence of visual landmarks with a mental library of local directions, all within a framework which is consulted and updated. So ants can learn too.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Trong một nghiên cứu được tiến hành tại Oxford, hai đại học Sussex và Zürich đã chỉ ra rằng, khi những con kiến sa mạc trở về tổ từ chuyến hành trình tìm kiếm lương thực, chúng dò đường bằng cách hợp nhất phương hướng và khoảng cách với nhau. Chúng kết hợp những dữ liệu có được về hình ảnh với thông tin địa hình bản địa có sẵn trong đầu. Tất cả đều hoạt động dưới một cơ cấu luôn tham khảo và cập nhật liên tục. Vì thế, kiến cũng có thể “học hỏi”.

And in a twelve-year programme of work, Ryabko and Reznikova have found evidence that ants can transmit very complex messages. Scouts who had located food in a maze returned to mobilise their foraging teams. They engaged in contact sessions, at the end of which the scout was removed in order to observe what her team might do. Often the foragers proceeded to the exact spot in the maze where the food had been elaborate precautions were taken to prevent the foraging team using odour clues. Discussion now centers on whether the route through the maze is communicated as a 'left- right sequence of turns or as a 'compass bearing and distance' message.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Trong một công trình nghiên cứu kéo dài 12 năm, Ryabko và Reznikova đã tìm thấy những bằng chứng chứng tỏ kiến có thể chuyển giao các thông tin phức tạp. Kiến trinh sát, sau khi đã cất giấu thức ăn trong đường hầm mê cung, quay trở lại tập hợp và dẫn đường cho đội tìm kiếm thức ăn. Thường thì những con kiến trong đội tìm kiếm thức ăn có thể đến được chính xác vị trí lương thực được cất giấu trong mê cung ngoằn ngoèo. Các phương án đề phòng cẩn trọng và tỉ mỉ được đặt ra để ngăn ngừa các kiến lính sử dụng những dấu hiệu về mùi hương. Những tranh cãi hiện nay còn tồn đọng xung quanh câu hỏi: liệu những cung đường đi xuyên qua mê cung của tổ kiến được nối với nhau đơn thuần là một hệ thống“rẽ trái rồi rẽ phải”, hay có tác dụng như la bàn định hướng phương hướng và khoảng cách?

During the course of this exhaustive study, Reznikova has grown so attached to her laboratory ants that she feels she knows them as individuals - even without the paint spots used to mark them. It's no surprise that Edward Wilson, in his essay, 'In the company of ants', advises readers who ask what to do with the ants in their kitchen to: 'Watch where you step. Be careful of little lives.'

* aphids: small insects of a different species from ants

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Trong thời gian tiến hành nghiên cứu rất thấu đáo này, Reznikova thấy mình gắn bó chặt chẽ với phòng thí nghiệm đến mức cô có cảm giác mình có khả năng phân biệt được từng con kiến một – thậm chí không cần sơn vẽ gì lên người chúng để đánh dấu. Không có gì đáng ngạc nhiên khi trong bài luận “Trong thế giới loài kiến” của mình, Edward Wilson đã khuyên độc giả – những người đã hỏi ông nên làm gì với mấy chú kiến trong nhà bếp rằng: “Nhìn trước ngó sau mỗi khi bước chân và cẩn thận với những sinh linh bé nhỏ.”

Questions 1-6

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1? In boxes 1-6 on your answer sheet, write:

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

1. Ants use the same channels of communication as humans do.

2. City life is one factor that encourages the development of intelligence.

3. Ants can build large cities more quickly than humans do.

4. Some ants can find their way by making calculations based on distance and position.

5. In one experiment, foraging teams were able to use their sense of smell to find food.

6. The essay. 'In the company of ants' explores ant communication.

Questions 7-13

Complete the summary using the list of words, A-O, below. Write the correct letter, A-O, in boxes 7-13 on your answer sheet.

Ants as farmers

Ants have sophisticated methods of farming, including herding livestock and growing crops, which are in many ways similar to those used in human agriculture. The ants cultivate a large number of different species of edible fungi which convert 7………………… into a form which they can digest. They use their own natall 8………………… as weed-killers and also use unwanted materials as 9…………………… Genetic analysis shows they constantly upgrade these fungi by developing new species and by 10………………… species with neighboring ant colonies. In fact, the farming methods of ants could be said to be more advanced than human agribusiness, since they use 11………………… methods, they do not affect the 12……………… and do not waste.

A. aphids

B. agricultural

C. cellulose

D. exchanging

E. energy

F. fertilizers

G. food

H. Fungi

I. growing

J. interbreeding

K. natural

L. other species

M. secretions

N. sustainable

O. environment

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR