Dịch + Giải thích từ mới Passage "Air Pollution" IELTS READING

· Reading,Cam,Environment

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR cung cấp dịch + giải thích từ mới Passage "Air Pollution" IELTS READING.

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "Air Pollution" IELTS READING

Air Pollution

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

PART 1

A. Air pollution is increasingly becoming the focus of government and citizen concern around the globe. From Mexico City and New York to Singapore and Tokyo, new solutions to this old problem are being proposed, Mailed and implemented with ever increasing speed. It is feared that unless pollution reduction measures are able to keep pace with the continued pressures of urban growth, air quality in many of the world’s major cities will deteriorate beyond reason.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Ô nhiễm không khí
  • Ô nhiễm không khí đang ngày càng trở thành tâm điểm quan tâm của chính phủ và công dân trên toàn cầu. Từ Mexico City và New York đến Singapore và Tokyo, các giải pháp mới cho vấn đề cũ này đang được đề xuất, được truyền đi và thực hiện với tốc độ ngày càng tăng. Người ta e rằng trừ khi các biện pháp giảm ô nhiễm có thể theo kịp với áp lực tiếp tục tăng trưởng đô thị, còn không thì chất lượng không khí ở nhiều thành phố lớn trên thế giới sẽ xấu đi một cách phi lý.

B. Action is being taken along several fronts: through new legislation, improved enforcement and innovative technology. In Los Angeles, state regulations are forcing manufacturers to try to sell ever cleaner cars: their first of the cleanest, titled "Zero Emission Vehicles’, have to be available soon, since they are intended to make up 2 percent of sales in 1997. Local authorities in London are campaigning to be allowed to enforce anti-pollution laws themselves; at present only the police have the power to do so, but they tend to be busy elsewhere. In Singapore, renting out road space to users is the way of the future.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Hành động đang được thực hiện dọc theo một số mặt trận: thông qua luật mới, cải thiện thực thi và công nghệ đổi mới. Tại Los Angeles, các quy định của nhà nước đang buộc các nhà sản xuất phải cố gắng bán những chiếc xe sạch hơn bao giờ: chiếc sạch nhất đầu tiên của họ có danh hiệu là "Không phát thải ', phải sớm có sẵn để sử dụng, vì họ chúng được tính là sẽ chiếm 2 % doanh số vào năm 1997. Chính quyền địa phương ở London đang vận động để được phép tự thực thi luật chống ô nhiễm; hiện tại chỉ có cảnh sát có quyền làm như vậy, nhưng họ có xu hướng bận rộn ở chỗ khác. Ở Singapore, cho người dùng thuê không gian đường là cách thức trong tương lai.

C. When Britain’s Royal Automobile Club monitored the exhausts of 60,000 vehicles, it found that 12 percent of them produced more than half the total pollution. Older cars were the worst offenders; though a sizeable number of quite new cars were also identified as gross polluters, they were simply badly tuned. California has developed a scheme to get these gross polluters off the streets: they offer a flat $700 for any old, run-down vehicle driven in by its owner. The aim is to remove the heaviest-polluting, most decrepit vehicles from the roads.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Khi Câu lạc bộ Ô tô Hoàng gia của Anh giám sát khí thải của 60.000 phương tiện, họ phát hiện ra rằng 12% trong số các phương tiện đó tạo ra hơn một nửa tổng lượng ô nhiễm. Những chiếc xe cũ là những tội phạm nặng nhất; mặc dù một số lượng lớn ô tô khá mới cũng được xác định là thứ gây ô nhiễm nghiêm trọng, nhưng chúng chỉ đơn giản là không được điều chỉnh đúng đắn. California đã phát triển một kế hoạch để loại bỏ những thứ gây ô nhiễm nghiêm trọng này ra khỏi đường phố: họ đưa ra mức giá cố định 700 đô la cho bất kỳ phương tiện cũ kỹ, ọp ẹp nào được người chủ điều khiển. Mục đích là để loại bỏ các phương tiện cũ kỹ nhất, gây ô nhiễm nặng nhất khỏi đường.

D. As part of a European Union environmental programme, a London council is resting an infra-red spectrometer from the University of Denver in Colorado. It gauges the pollution from a passing vehicle - more useful than the annual stationary rest that is the British standard today - by bouncing a beam through the exhaust and measuring what gets blocked. The council’s next step may be to link the system to a computerised video camera able to read number plates automatically.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Là một phần của chương trình môi trường của Liên minh Châu Âu, một hội đồng ở Luân Đôn đang dựa vào máy quang phổ hồng ngoại của Đại học Denver ở Colorado. Nó đo mức độ ô nhiễm từ một phương tiện đi qua - hữu ích hơn so với đo ô nhiễm từ phương tiện đứng yên hàng năm theo tiêu chuẩn của Anh ngày nay - bằng cách dội một chùm tia qua ống xả khí và đo những gì bị chặn lại. Bước tiếp theo của hội đồng có thể là liên kết hệ thống với một máy quay video được vi tính hóa có thể tự động đọc biển số.

E. The effort to clean up cars may do little to cut pollution if nothing is done about the tendency to drive them more. Los Angeles has some of the world’s cleanest cars - far better than those of Europe - but the total number of miles those cars drive continues to grow. One solution is car-pooling, an arrangement in which a number of people who share the same destination share the use of one car. However, the average number of people in a car on the freeway in Los Angeles, which is 1.0, has been falling steadily. Increasing it would be an effective way of reducing emissions as well as easing congestion. The trouble is, Los Angelinos seem to like being alone in their cars.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Nỗ lực làm sạch ô tô có thể giúp giảm thiểu ô nhiễm rất ít nếu không làm gì đối với xu hướng lái xe nhiều hơn. Los Angeles sở hữu một số chiếc xe sạch nhất thế giới - tốt hơn nhiều so với những chiếc xe sạch nhất của châu Âu - nhưng tổng số dặm mà những chiếc xe đó chạy vẫn tiếp tục tăng. Một giải pháp là đi chung xe, một sự sắp xếp trong đó một số người có cùng điểm đến chia sẻ việc sử dụng một chiếc xe. Tuy nhiên, số người trung bình trong một chiếc ô tô trên đường cao tốc ở Los Angeles là 1, đang giảm dần. Tăng nó hệ số này lên sẽ là một cách hiệu quả để giảm lượng khí thải cũng như giảm bớt tắc nghẽn. Vấn đề là, Los Angelinos dường như thích ở một mình trong xe của họ.

F. Singapore has for a while had a scheme that forces drivers to buy a badge if they wish to visit a certain part of the city. Electronic innovations make possible increasing sophistication: rates can vary according to road conditions, time of day and so on. Singapore is advancing in this direction, with a city-wide network of transmitters to collect information and charge drivers as they pass certain points. Such road-pricing, however, can be controversial. When the local government in Cambridge, England, considered introducing Singaporean techniques, it faced vocal and ultimately successful opposition.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Trong một thời gian ngắn Singapore đã có một thời gian áp dụng chương trình buộc người lái xe phải mua thẻ nếu họ muốn đến một khu vực nhất định trong thành phố. Những đổi mới về điện tử có thể làm tăng mức độ tinh vi: mức phí có thể thay đổi tùy theo điều kiện đường xá, thời gian trong ngày, v.v. Singapore đang tiến triển theo hướng này, với một mạng lưới máy phát tín hiệu trên toàn thành phố để thu thập thông tin và tính phí tài xế khi họ đi qua một số điểm nhất định. Tuy nhiên, việc thu phí đường bộ như vậy có thể gây tranh cãi. Khi chính quyền địa phương ở Cambridge, Anh, xem xét việc giới thiệu các công nghệ này của Singapore, họ đã đối mặt với sự phản đối gay gắt và cuối cùng sự phảm đối thành công.

PART 2

The scope of the problem facing the world’s cities is immense. In 1992, the United Nations Environmental Programme and the World Health Organisation (WHO) concluded that all of a sample of twenty megacities - places likely to have more than ten million inhabitants in the year 2000 - already exceeded the level the WHO deems healthy in at least one major pollutant. Two-thirds of them exceeded the guidelines for two, seven for three or more.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Phạm vi của vấn đề mà các thành phố trên thế giới phải đối mặt là vô cùng lớn. Năm 1992, Chương trình Môi trường của Liên Hợp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã kết luận rằng một nhóm điển hình gồm 20 siêu đô thị - những nơi có thể có hơn 10 triệu dân vào năm 2000 - đã vượt quá mức ô nhiễm mà WHO cho là lành mạnh trong ít nhất một chất gây ô nhiễm chính. Hai phần ba các siêu đô thị này vượt quá hướng dẫn hai chất gây ô nhiễm, bảy thànhh phố vượt quá ba chất hoặc nhiều hơn.

Of the six pollutants monitored by the WHO - carbon dioxide, nitrogen dioxide, ozone, sulphur dioxide, lead and particulate matter - it is this last category that is attracting the most attention from health researchers. PM10, a sub-category of particulate matter measuring ten-millionths of a meter across, has been implicated in thousands of deaths a year in Britain alone. Research being conducted in two counties of Southern California is reaching similarly disturbing conclusions concerning this little-understood pollutant.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Trong số sáu chất gây ô nhiễm được WHO giám sát - carbon dioxide, nitrogen dioxide, ozone, sulfur dioxide, chì và các hạt vật chất - chính loại cuối cùng này đang thu hút nhiều sự chú ý nhất từ các nhà nghiên cứu sức khỏe. PM10, một phân loại phụ của vật chất dạng hạt có kích thước 10 phần triệu mét, có liên quan đến hàng nghìn ca tử vong mỗi năm chỉ riêng ở Anh. Nghiên cứu đang được tiến hành ở hai hạt của Nam California đang đưa ra những kết luận đáng lo ngại tương tự liên quan đến chất gây ô nhiễm ít được hiểu rõ này.

A worldwide rise in allergies, particularly asthma, over the past four decades is now said to be linked with increased air pollution. The lungs and brains of children who grow up in polluted air offer further evidence of its destructive power the old and ill; however, are the most vulnerable to the acute effects of heavily polluted stagnant air. It can actually hasten death, so it did in December 1991 when a cloud of exhaust fumes lingered over the city of London for over a week.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Sự gia tăng dị ứng trên toàn thế giới, đặc biệt là bệnh hen suyễn, trong bốn thập kỷ qua hiện được cho là có liên quan đến ô nhiễm không khí gia tăng. Phổi và não của những đứa trẻ lớn lên trong không khí ô nhiễm cung cấp thêm bằng chứng về sức tàn phá của nó mà người già và người bệnh lại là những người dễ bị tổn thương nhất trước những tác động cấp tính của không khí ứ đọng bị ô nhiễm nặng. Nó thực sự có thể đẩy nhanh cái chết, việc này đã xảy ra vào tháng 12 năm 1991 khi một đám mây khí thải bao trùm thành phố London trong hơn một tuần.

The United Nations has estimated that in the year 2000 there will be twenty-four mega-cities and a further eighty-five cities of more than three million people. The pressure on public officials, corporations and urban citizens to reverse established trends in air pollution is likely to grow in proportion with the growth of cities themselves. Progress is being made. The question, though, remains the same: ‘Will change happen quickly enough?’

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Liên Hợp Quốc đã ước tính rằng trong năm 2000 sẽ có 24 siêu đô thị và 85 thành phố nữa có hơn 3 triệu dân. Áp lực đối với các quan chức nhà nước, tập đoàn và công dân đô thị trong việc đảo ngược xu hướng đã hình thành về ô nhiễm không khí, có thể sẽ tăng lên tương ứng với sự phát triển của chính các thành phố. Đang có những tiến triển tốt. Nhưng, câu hỏi vẫn không thay đổi: ‘Liệu thay đổi có xảy ra đủ nhanh không?’

Questions 1-5

Look at the following solutions (Questions 1-5) and locations. Match each solution with one location. Write the appropriate locations in boxes 1-5 on your answer sheet.

NB You may use any location more than once.

SOLUTIONS

1. Manufacturers must sell cleaner cars.

2. Authorities want to have the power to enforce anti-pollution laws.

3. Drivers will be charged according to the roads they use.

4. Moving vehicles will be monitored for their exhaust emissions.

5. Commuters are encouraged to share their vehicles with others.

Locations

Singapore

Tokyo

London

New York

Mexico City

Cambridge

Los Angeles

Questions 6-10

Do the following statements reflect the claims of the writer in Reading Passage 1? In boxes 6-10 on your answer sheet write:

YES if the statement reflects the claims of the writer

NO if the statement contradicts the claims of the writer

NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

6. According to British research, a mere twelve percent of vehicles tested produced over fifty percent of total pollution produced by the sample group.

7. It is currently possible to measure the pollution coming from individual vehicles whilst they are moving.

8. Residents of Los Angeles are now tending to reduce the yearly distances they travel by car.

9. Car-pooling has steadily become more popular in Los Angeles in recent years.

10. Charging drivers for entering certain parts of the city has been successfully done in Cambridge, England.

Questions 11-13

Choose the appropriate letters A—D and write them in boxes 11-13 on your answer sheet.

11. How many pollutants currently exceed WHO guidelines in all mega cities studied?

A. one

B. two

C. three

D. seven

12. Which pollutant is currently the subject of urgent research?

A. nitrogen dioxide

B. ozone

C. lead

D. particulate matter

13. Which of the following groups of people are the most severely affected by intense air pollution?

A.allergy sufferers

B. children

C. the old and ill

D. asthma sufferers.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR