Dịch + Giải thích từ mới Passage "Secrets of The Forests" IELTS READING

· Cam,Reading,Environment

Bên cạnh Phân tích+Sửa bài hs đạt 7.0"The chart below shows waste collection by a recycling centre from 2011 to 2015" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR cung cấp dịch + giải thích từ mới Passage "Secrets of The Forests" IELTS READING.

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "Secrets of The Forests" IELTS READING

Questions 13-15

Reading Passage 2 has six sections A-F. Choose the most suitable headings for sections A, B and D from the list of headings below. Write the appropriate numbers i-vii in boxes 13-15 on your answer sheet.

List of Headings

i. Amazonia as unable to sustain complex societies

ii. The role of recent technology in ecological research in Amazonia

iii. The hostility of the indigenous population to North American influences

iv. Recent evidence

v. Early research among the Indian Amazons

vi. The influence of prehistoric inhabitants on Amazonian natural history

vii. The great difficulty of changing local attitudes and practices

13. Section A

14. Section B

Example: Paragraph C. Answer: iv

15. Section D

IELTS TUTOR lưu ý:

Secrets of The Forests

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

A. In 1942 Allan R Holmberg, a doctoral student in anthropology from Yale University, USA, ventured deep into the jungle of Bolivian Amazonia and searched out an isolated band of Siriono Indians. The Siriono, Holmberg later wrote, led a "strikingly backward" existence. Their villages were little more than clusters of thatched huts. Life itself was a perpetual and punishing search for food: some families grew manioc and other starchy crops in small garden plots cleared from the forest, while other members of the tribe scoured the country for small game and promising fish holes. When local resources became depleted, the tribe moved on. As for technology, Holmberg noted, the Siriono "may be classified among the most handicapped peoples of the world". Other than bows, arrows and crude digging sticks, the only tools the Siriono seemed to possess were "two machetes worn to the size of pocket-knives".

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Năm 1942, Allan R. Holmberg, nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành nhân chủng học tại Đại học Yale, Hoa Kỳ, đã mạo hiểm đi sâu vào rừng rậm Amazonia của Bolivia và tìm kiếm một nhóm người da đỏ Siriono bị cô lập. Holmberg sau này đã viết, Siriono đã dẫn đến một sự tồn tại "lạc hậu đáng kể". Làng của họ không khác gì là những cụm túp lều tranh. Bản thân cuộc sống là một cuộc tìm kiếm thức ăn liên tục và kiệt sức: một số gia đình trồng sắn và các loại cây trồng giàu tinh bột khác trong những mảnh vườn nhỏ được khai hoang từ rừng, trong khi các thành viên khác của bộ lạc lùng sục khắp vùng để tìm những con thú ăn thịt nhỏ và những hố cá đầy hứa hẹn. Khi tài nguyên địa phương trở nên cạn kiệt, bộ lạc tiếp tục. Đối với công nghệ, Holmberg lưu ý, Siriono "có thể được xếp vào số những dân tộc khiếm khuyết nhất trên thế giới". Ngoài cung tên và gậy đào thô sơ, công cụ duy nhất mà Siriono dường như sở hữu là "hai con dao rựa được mài đến kích cỡ bằng dao bỏ túi".

B. Although the lives of the Siriono have changed in the intervening decades, the image of them as Stone Age relics has endured. Indeed, in many respects, the Siriono epitomize the popular conception of life in Amazonia. To casual observers, as well as to influential natural scientists and regional planners, the luxuriant forests of Amazonia seem ageless, unconquerable, a habitat totally hostile to human civilization. The apparent simplicity of Indian ways of life has been judged an evolutionary adaptation to forest ecology, living proof that Amazonia could not - and cannot - sustain a more complex society. Archaeological traces of far more elaborate cultures have been dismissed as the ruins of invaders from outside the region, abandoned to decay in the uncompromising tropical environment.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Mặc dù cuộc sống của người Siriono đã thay đổi trong những thập kỷ qua, nhưng hình ảnh về họ như những vết tích của thời kỳ đồ đá vẫn tồn tại. Thật vậy, ở nhiều khía cạnh, Siriono là hình ảnh thu nhỏ của quan niệm phổ biến về cuộc sống ở Amazonia. Đối với những người quan sát bình thường, cũng như đối với các nhà khoa học tự nhiên có ảnh hưởng và các nhà hoạch định khu vực, những khu rừng um tùm của Amazonia dường như không tuổi, không thể chinh phục, một môi trường sống hoàn toàn khắc nghiệt với nền văn minh nhân loại. Sự đơn giản rõ ràng trong lối sống của người da đỏ đã được đánh giá là một sự thích nghi tiến hóa đối với hệ sinh thái rừng, bằng chứng sống cho thấy Amazonia đã không thể - và không thể - duy trì một xã hội phức tạp hơn. Dấu vết khảo cổ học của các nền văn hóa phức tạp hơn nhiều đã bị coi là tàn tích của những kẻ xâm lược từ bên ngoài khu vực, bị bỏ mặc cho mục nát trong môi trường nhiệt đới khắc nghiệt.

C. The popular conception of Amazonia and its native residents would be enormously consequential if it were true. But the human history of Amazonia in the past 11,000 years betrays that view as myth. Evidence gathered in recent years from anthropology and archaeology indicates that the region has supported a series of indigenous cultures for eleven thousand years; an extensive network of complex societies - some with populations perhaps as large as 100,000 - thrived there for more than 1,000 years before the arrival of Europeans. (Indeed, some contemporary tribes, including the Siriono, still live among the earthworks of earlier cultures.) Far from being evolutionarily retarded, prehistoric Amazonian people developed technologies and cultures that were advanced for their time. If the lives of Indians today seem "primitive", the appearance is not the result of some environmental adaptation or ecological barrier; rather it is a comparatively recent adaptation to centuries of economic and political pressure. Investigators who argue otherwise have unwittingly projected the present onto the past.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Quan niệm phổ biến về Amazonia và cư dân bản địa của nó sẽ có hậu quả to lớn nếu nó là sự thật. Nhưng lịch sử loài người ở Amazonia trong 11.000 năm qua đã phản bội lại quan điểm hoang đường đó. Bằng chứng thu thập được trong những năm gần đây từ nhân chủng học và khảo cổ học chỉ ra rằng khu vực này đã hỗ trợ một loạt các nền văn hóa bản địa trong mười một nghìn năm; một mạng lưới rộng lớn gồm các xã hội phức tạp - một số có dân số có lẽ lên tới 100.000 người - đã phát triển mạnh ở đó hơn 1.000 năm trước khi người châu Âu đến. (Thật vậy, một số bộ lạc hiện đại, bao gồm cả Siriono, vẫn sống giữa các công trình đào đất của các nền văn hóa trước đó.) Không hề chậm tiến hóa, người Amazon thời tiền sử đã phát triển các công nghệ và nền văn hóa tiên tiến cho thời đại của họ. Nếu cuộc sống của người da đỏ ngày nay có vẻ "nguyên thủy" thì bề ngoài không phải là kết quả của một sự thích nghi môi trường hay rào cản sinh thái nào đó; đúng hơn, nó là một sự thích ứng tương đối gần đây đối với hàng thế kỷ áp lực kinh tế và chính trị. Các nhà điều tra tranh luận khác đi đã vô tình phản chiếu hiện tại từ quá khứ.

D. The evidence for a revised view of Amazonia will take many people by surprise. Ecologists have assumed that tropical ecosystems were shaped entirely by natural forces and they have focused their research on habitats they believe have escaped human influence. But as the University of Florida ecologist, Peter Feinsinger, has noted, an approach that leaves people out of the equation is no longer tenable. The archaeological evidence shows that the natural history of Amazonia is to a surprising extent tied to the activities of its prehistoric inhabitants.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Bằng chứng cho một quan điểm sửa đổi về Amazonia sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên. Các nhà sinh thái học cho rằng các hệ sinh thái nhiệt đới được hình thành hoàn toàn bởi các lực lượng tự nhiên và họ đã tập trung nghiên cứu về các môi trường sống mà họ tin rằng đã thoát khỏi ảnh hưởng của con người. Nhưng như nhà sinh thái học của Đại học Florida, Peter Feinsinger, đã lưu ý, một cách tiếp cận để cho mọi người đứng ngoài phương trình không còn khả thi nữa. Bằng chứng khảo cổ học cho thấy lịch sử tự nhiên của Amazonia gắn liền với các hoạt động của cư dân thời tiền sử ở một mức độ đáng ngạc nhiên.

E. The realization comes none too soon. In June 1992 political and environmental leaders from across the world met in Rio de Janeiro to discuss how developing countries can advance their economies without destroying their natural resources. The challenge is especially difficult in Amazonia. Because the tropical forest has been depicted as ecologically unfit for large-scale human occupation, some environmentalists have opposed development of any kind. Ironically, one major casualty of that extreme position has been the environment itself. While policy makers struggle to define and implement appropriate legislation, development of the most destructive kind has continued apace over vast areas.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Việc nhận ra không đến quá sớm. Vào tháng 6 năm 1992, các nhà lãnh đạo chính trị và môi trường từ khắp nơi trên thế giới đã gặp nhau tại Rio de Janeiro để thảo luận về cách các nước đang phát triển có thể thúc đẩy nền kinh tế của họ mà không phá hủy tài nguyên thiên nhiên. Thách thức đặc biệt khó khăn ở Amazonia. Bởi vì rừng nhiệt đới đã được mô tả là không phù hợp về mặt sinh thái cho sự chiếm đóng quy mô lớn của con người, một số nhà môi trường đã phản đối sự phát triển dưới bất kỳ hình thức nào. Trớ trêu thay, một nạn nhân lớn của quan điểm cực đoan đó lại chính là môi trường. Trong khi các nhà hoạch định chính sách đấu tranh để xác định và thi hành luật phù hợp, thì sự phát triển của loại hình mang tính phá hoại nhất vẫn tiếp tục diễn ra trên các khu vực rộng lớn.

F. The other major casualty of the "naturalism" of environmental scientists has been the indigenous Amazonians, whose habits of hunting, fishing, and slash-and-burn cultivation often have been represented as harmful to the habitat. In the clash between environmentalists and developers, the Indians, whose presence is, in fact, crucial to the survival of the forest, have suffered the most. The new understanding of the pre-history of Amazonia, however, points toward a middle ground. Archaeology makes clear that with judicious management selected parts of the region could support more people than anyone thought before. The long-buried past, it seems, offers hope for the future.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Một nạn nhân lớn khác của "chủ nghĩa tự nhiên" của các nhà khoa học môi trường là người Amazon bản địa, những người có thói quen săn bắn, đánh cá và phát nương làm rẫy thường được cho là có hại cho môi trường sống. Trong cuộc đụng độ giữa các nhà bảo vệ môi trường và các nhà phát triển, trên thực tế, người da đỏ đã bị ảnh hưởng nhiều nhất trong khi sự hiện diện của họ là rất quan trọng đối với sự tồn tại của khu rừng, Tuy nhiên, sự hiểu biết mới về tiền sử của Amazonia hướng tới một phạm vi thỏa hiệp. Khảo cổ học cho thấy rõ rằng với sự quản lý hợp lý, các khu vực được lựa chọn trong khu vực có thể hỗ trợ nhiều người như trước đây người ta vẫn nghĩ. Có vẻ như quá khứ bị chôn vùi từ lâu mang lại hy vọng cho tương lai.

Questions 16-21

Do the following statements agree with the views of the writer in Reading Passage 2? In boxes 16—21 on your answer sheet, write :

YES if the statement agrees with the views of the writer

NO if the statement contradicts the views of the writer

NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

Example: The prehistoric inhabitants of Amazonia were relatively backward in technological terms. Answer: NO

16. The reason for the simplicity of the Indian way of life is that Amazonia has always been unable to support a more complex society.

17. There is a crucial popular misconception about the human history of Amazonia.

18. There are lessons to be learned from similar ecosystems in other parts of the world.

19. Most ecologists were aware that the areas of Amazonia they were working in had been shaped by human settlement.

20. The indigenous Amazonian Indians are necessary to the well-being of the forest.

21. It would be possible for certain parts of Amazonia to support a higher population.

Questions 22-25

Choose the appropriate letters A-D and write them in boxes 22-25 on your answer sheet.

22. In 1942 the US anthropology student concluded that the Siriono

A. were unusually aggressive and cruel.

B. had had their way of life destroyed by invaders.

C. were an extremely primitive society.

D. had only recently made permanent settlements.

23. The author believes recent discoveries of the remains of complex societies in Amazonia

A. are evidence of early indigenous communities.

B. are the remains of settlements by invaders.

C. are the ruins of communities established since the European invasions.

D. show the region has only relatively recently been covered by forest.

24. The assumption that the tropical ecosystem of Amazonia has been created solely by natural forces

A. has often been questioned by ecologists in the past.

B. has been shown to be incorrect by recent research.

C. was made by Peter Feinsinger and other ecologists.

D. has led to some fruitful discoveries.

25. The application of our new insights into the Amazonian past would

A. warn us against allowing any development at all.

B. cause further suffering to the Indian communities.

C. change present policies on development in the region.

D. reduce the amount of hunting, fishing, and ‘slash-and-burn’.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR