Dịch + Giải thích từ mới Passage "Environmental management" IELTS READING

· Reading,Cam,Environment

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR cung cấp dịch + giải thích từ mới Passage "Environmental management" IELTS READING.

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "Environmental management" IELTS READING

Questions 14-18

Reading Passage 2 has six sections A-F. Choose the most suitable headings for sections A-D and F from the list of headings below. Write the appropriate numbers i-ix in boxes 14-18 on your answer sheet.

List of Headings

i. The probable effects of the new international trade agreement

ii. The environmental impact of modern farming

iii. Farming and soil erosion

iv. The effects of government policy in rich countries

v. Governments and management of the environment

vi. The effects of government policy in poor countries

vii. Farming and food output

viii. The effects of government policy on food output

ix. The new prospects for world trade

14. Section A

15. Section B

16. Section C

17. Section D

Example: Paragraph E vi

18. Section F

IELTS TUTOR lưu ý:

Environmental management

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Section A

The role of governments in environmental management is difficult but inescapable. Sometimes, the state tries to manage the resources it owns, and does so badly. Often, however, governments act in an even more harmful way. They actually subsidise the exploitation and consumption of natural resources. A whole range of policies, from farm price support to protection for coal-mining, do environmental damage and (often) make no economic sense. Scrapping them offers a two-fold bonus: a cleaner environment and a more efficient economy. Growth and environmentalism can actually go hand in hand if politicians have the courage to confront the vested interest that subsidies create.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Vai trò của chính phủ trong quản lý môi trường là khó khăn nhưng không thể lãng tránh. Đôi khi, nhà nước cố gắng quản lý các nguồn tài nguyên mà họ sở hữu và làm điều đó rất yếu kém. Tuy nhiên, thông thường, các chính phủ hành động theo cách thậm chí còn có hại hơn. Thực sự họ trợ cấp cho việc khai thác và tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên. Toàn bộ các chính sách, từ hỗ trợ giá nông sản đến bảo hộ khai thác than, đều gây hại cho môi trường và (thường) không có ý nghĩa kinh tế. Loại bỏ chúng mang lại lợi ích gấp đôi: môi trường trong sạch hơn và nền kinh tế hiệu quả hơn. Tăng trưởng và bảo vệ môi trường thực sự có thể song hành với nhau nếu các chính trị gia can đảm đối diện với những lợi ích đầu từ mà các khoản trợ cấp tạo ra.

Section B

No activity affects more of the earth’s surface than farming. It shapes a third of the planet’s land area, not counting Antarctica, and the proportion is rising. World food output per head has risen by 4 per cent between the 1970s and 1980s mainly as a result of increases in yields from land already in cultivation, but also because more land has been brought under the plough. Higher yields have been achieved by increased irrigation, better crop breeding, and a doubling in the use of pesticides and chemical fertilisers in the 1970s and 1980s.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Không có hoạt động nào ảnh hưởng đến bề mặt trái đất nhiều hơn là trồng trọt. Nó định hình một phần ba diện tích đất của hành tinh, không tính Nam Cực và tỷ lệ này đang tăng lên. Sản lượng lương thực trên đầu người trên thế giới đã tăng 4% trong khoảng thời gian từ những năm 1970 đến 1980, chủ yếu là kết quả của việc tăng sản lượng từ đất đã được canh tác, nhưng cũng bởi vì nhiều đất hơn đã được mang ra để cày xới. Năng suất cao hơn có được nhờ tăng cường tưới tiêu, nhân giống cây trồng tốt hơn và tăng gấp đôi việc sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón hóa học trong những năm 1970 và 1980.

Section C

All these activities may have damaging environmental impacts. For example, land clearing for agriculture is the largest single cause of deforestation; chemical fertilisers and pesticides may contaminate water supplies; more intensive farming and the abandonment of fallow periods tend to exacerbate soil erosion; and the spread of mono-Culture and use of high-yielding varieties of crops have been accompanied by the disappearance of old varieties of food plants which might have provided some insurance against pests or diseases in future. Soil erosion threatens the productivity of land In both rich and poor countries. The United States, where the most careful measurements have been done, discovered in 1982 that about one-fifth of its farmland as losing topsoil at a rate likely to diminish the soil’s productivity. The country subsequently embarked upon a program to convert 11 per cent of its cropped land to meadow or forest. Topsoil in India and China is vanishing much faster than in America.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Tất cả các hoạt động này có thể có những tác động gây thiệt hai cho môi trường. Ví dụ, khai hoang đất đai để làm nông nghiệp là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến nạn phá rừng; phân bón hóa học và thuốc trừ sâu có thể gây ô nhiễm nguồn nước; thâm canh nhiều hơn và bỏ mặc đất hoang có xu hướng làm trầm trọng thêm tình trạng xói mòn đất; và độc canh và sử dụng các giống cây trồng năng suất cao phổ biến đã đi kèm với sự biến mất của các giống cây lương thực cũ có thể cung cấp một sự bảo vệ chống lại sâu bệnh trong tương lai. Xói mòn đất đe dọa hiệu suất của đất ở cả nước giàu và nước nghèo. Hoa Kỳ, nơi đã thực hiện các biện pháp cẩn thận nhất, đã phát hiện ra vào năm 1982 rằng khoảng 1/5 diện tích đất nông nghiệp của họ đang bị mất lớp đất mặt với tốc độ có thể làm giảm hiệu suất của đất. Quốc gia này sau đó đã bắt tay vào một chương trình chuyển đổi 11% diện tích đất trồng trọt của mình thành đồng cỏ hoặc rừng. Lớp đất mặt ở Ấn Độ và Trung Quốc đang biến mất nhanh hơn nhiều so với ở Mỹ.

Section D

Government policies have frequently compounded the environmental damage that farming can cause. In the rich countries, subsidies for growing crops and price supports for farm output drive up the price of land.The annual value of these subsidies is immense: about $250 billion, or more than all World Bank lending in the 1980s. To increase the output of crops per acre, a farmer’s easiest option is to use more of the most readily available inputs: fertilisers and pesticides. Fertiliser use doubled in Denmark in the period 1960-1985 and increased in The Netherlands by 150 per cent. The quantity of pesticides applied has risen too; by 69 per cent In 1975-1984 in Denmark, for example, with a rise of 115 per cent in the frequency of application in the three years from 1981.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Các chính sách của chính phủ thường làm trầm trọng thêm những thiệt hại về môi trường mà hoạt động nông nghiệp có thể gây ra. Ở các nước giàu, trợ cấp cho trồng trọt và hỗ trợ giá cho sản lượng nông nghiệp làm tăng giá đất. Giá trị hàng năm của các khoản trợ cấp này là rất lớn: khoảng 250 tỷ USD, hoặc nhiều hơn tất cả các khoản cho vay của Ngân hàng Thế giới trong những năm 1980. Để tăng sản lượng của các loại cây trồng trên mỗi mẫu Anh, lựa chọn dễ dàng nhất của người nông dân là sử dụng nhiều hơn các yếu tố đầu vào sẵn có nhất: phân bón và thuốc trừ sâu. Sử dụng phân bón tăng gấp đôi ở Đan Mạch trong giai đoạn 1960-1985 và tăng 150% ở Hà Lan. Số lượng thuốc trừ sâu được sử dụng cũng tăng lên; tăng 69% trong giai đoạn 1975-1984, chẳng hạn ở Đan Mạch với mức tăng 115% về tần suất áp dụng trong ba năm kể từ năm 1981.

In the late 1980s and early 1990s some efforts were made to reduce farm subsidies. The most dramatic example was that of New Zealand, which scrapped most farm support in 1984. A study of the environmental effects, conducted in 1993, found that the end of fertiliser subsidies had been followed by a fall in fertiliser use (a fall compounded by the decline in world commodity prices, which cut farm incomes). The removal of subsidies also stopped land-clearing and over-stocking, which in the past had been the principal causes of erosion. Farms began to diversify. The one kind of subsidy whose removal appeared to have been bad for the environment was the subsidy to manage soil erosion.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990, một số nỗ lực đã được thực hiện nhằm giảm trợ cấp cho nông nghiệp. Rõ rệt nhất là trường hợp của New Zealand, quốc gia này đã loại bỏ hầu hết các hỗ trợ cho canh tác vào năm 1984. Một nghiên cứu về tác động môi trường, được thực hiện vào năm 1993, cho thấy rằng việc chấm dứt trợ cấp phân bón kéo theo sự sụt giảm trong sử dụng phân bón (sự sụt giảm này kết hợp với giá hàng hóa thế giới giảm, làm giảm thu nhập của nông dân). Việc loại bỏ các khoản trợ cấp cũng làm ngừng việc khai hoang và dự trữ đất đai quá mức, vốn là nguyên nhân chính gây ra xói mòn trong quá khứ. Các trang trại bắt đầu đa dạng hóa. Một loại trợ cấp mà việc loại bỏ nó dường như có hại cho môi trường là trợ cấp để quản lý xói mòn đất.

In less enlightened countries, and in the European Union, the trendhas been to reduce rather than eliminate subsidies and to introduce new payments to encourage farmers to treat their land in environmentally friendlier ways, or to leave it follow. It may sound strange but such payments need to be higher than the existing incentives for farmers to grow food crops. Farmers, however, dislike being paid to do nothing. In several countries, they have become interested in the possibility of using fuel produced from crop residues either as a replacement for petrol (as ethanol) or as fuel for power stations (as biomass). Such fuels produce far less carbon dioxide than coal or oil, and absorb carbon dioxide as they grow. They are therefore less likely to contribute to the greenhouse effect. But they die rarely competitive with fossil fuels unless subsidised - and growing them does no less environmental harm than other crops.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Ở các quốc gia ít sáng suốt hơn và ở Liên minh châu Âu, xu hướng là giảm bớt thay vì loại bỏ trợ cấp và đưa ra các khoản tiền mới để khuyến khích nông dân xử lý đất đai của họ theo cách thân thiện với môi trường hơn hoặc để nguyên như vậy. Nghe có vẻ lạ nhưng những khoản tiền như vậy cần phải cao hơn mức tiền hiện có cho nông dân trồng cây lương thực. Tuy nhiên, nông dân không thích được trả tiền để không làm gì cả. Ở một số quốc gia, họ bắt đầu quan tâm đến khả năng sử dụng nhiên liệu được sản xuất từ phụ phẩm cây trồng để thay thế xăng dầu (dưới dạng ethanol) hoặc làm nhiên liệu cho các nhà máy điện (dưới dạng sinh khối). Những nhiên liệu như vậy tạo ra ít carbon dioxide hơn nhiều so với than đá hoặc dầu mỏ và hấp thụ carbon dioxide khi cây lớn lên. Do đó, chúng ít có khả năng góp phần vào hiệu ứng nhà kính. Nhưng chúng hiếm khi cạnh tranh với nhiên liệu hóa thạch trừ khi được trợ cấp - và việc trồng chúng gây hại cho môi trường không kém các loại cây trồng khác.

Section E

In poor countries, governments aggravate other sorts of damage. Subsidies for pesticides and artificial fertilisers encourage farmers to use greater quantities than are needed to get the highest economic crop yield. A study by the International Rice Research Institute Of pesticide use by farmers in South East Asia found that, with pest-resistant varieties of rice, even moderate applications of pesticide frequently cost farmers more than they saved. Such waste puts farmers on a chemical treadmill: bugs and weeds become resistant to poisons, so next year’s poisons must be more lethal. One cost is to human health. Every year some 10,000 people die from pesticide poisoning, almost all of them in the developing countries, and another 400,000 become seriously ill. As for artificial fertilisers, their use worldwide increased by 40 per cent per unit of farmed land between the mid-1970s and late 1980s, mostly in the developing countries. Overuse of fertilisers may cause farmers to stop rotating crops or leaving their land fallow. That, in turn, may make soil erosion worse.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Ở các nước nghèo, chính phủ làm trầm trọng thêm các kiểu thiệt hại khác. Trợ cấp cho thuốc trừ sâu và phân bón nhân tạo khuyến khích nông dân sử dụng số lượng lớn hơn mức cần thiết để thu được năng suất cây trồng kinh tế cao nhất. Một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế về việc sử dụng thuốc trừ sâu của nông dân ở Đông Nam Á thấy rằng, với các giống lúa kháng sâu bệnh, ngay cả việc sử dụng thuốc trừ sâu ở mức độ vừa phải cũng thường khiến nông dân phải trả nhiều hơn số tiền họ tiết kiệm được nếu không dùng thuốc trừ sâu. Sự lãng phí như vậy đặt nông dân vào guồng quay của hóa chất: sâu bọ và cỏ dại trở nên kháng thuốc độc, vì vậy thuốc độc của năm tới phải mạnh nhiều hơn. Một cái giá phải trả là đối với sức khỏe con người. Mỗi năm có khoảng 10.000 người chết vì ngộ độc thuốc trừ sâu, hầu hết họ ở các nước đang phát triển và 400.000 người khác bị bệnh nặng. Đối với phân bón nhân tạo, việc sử dụng phân bón trên toàn thế giới đã tăng 40% trên một đơn vị đất canh tác từ giữa những năm 1970 đến cuối những năm 1980, chủ yếu ở các nước đang phát triển. Lạm dụng phân bón có thể khiến nông dân ngừng luân canh hoặc bỏ hoang đất đai. Điều đó có thể làm cho tình trạng xói mòn đất trở nên tồi tệ hơn.

Section F

A result of the Uruguay Round of world trade negotiations is likely to be a reduction of 36 percent In the average levels of farm subsidies paid by the rich countries in 1986-1990. Some of the world’s food production will move from Western Europe to regions where subsidies are lower or non-existent, such as the former communist countries and parts of the developing world. Some environmentalists worry about this outcome. It will be undoubtedly mean more pressure to convert natural habitat into farmland. But it will also have many desirable environmental effects. The intensity of farming in the rich world should decline, and the use of chemical inputs will diminish. Crops are more likely to be grown in the environments to which they are naturally suited. And more farmers in poor countries will have the money and the incentive to manage their land in ways that are sustainable in the long run. That is important. To feed an increasingly hungry world, farmers need every incentive to use their soil and water effectively and efficiently.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Kết quả của các đàm phán thương mại thế giới Uruguay Round có thể là giảm 36% mức trợ cấp nông nghiệp trung bình mà các nước giàu chi trả trong giai đoạn 1986-1990. Một số sản lượng lương thực của thế giới sẽ chuyển từ Tây Âu sang các khu vực có trợ cấp thấp hơn hoặc không tồn tại, chẳng hạn như các nước cộng sản cũ và các khu vực của thế giới đang phát triển. Một số nhà môi trường lo lắng về kết quả này. Chắc chắn sẽ có nhiều áp lực chuyển đổi môi trường sống tự nhiên thành đất nông nghiệp. Nhưng nó cũng sẽ có nhiều tác động môi trường mong muốn. Cường độ canh tác ở các nước giàu giảm đi và việc sử dụng hóa chất đầu vào sẽ giảm theo. Cây trồng có nhiều khả năng được trồng trong môi trường mà chúng phù hợp một cách tự nhiên. Và nhiều nông dân ở các nước nghèo sẽ có tiền và động lực để quản lý đất đai của họ theo những cách bền vững về lâu dài. Đó là điều quan trọng. Để nuôi sống một thế giới ngày càng đói khát, nông dân cần mọi động lực để sử dụng đất và nước một cách hiệu quả hơn.

Questions 19-22

Complete the table below using the information in sections B and C of Reading Passage 2. Choose your answers A-G from the box below the table and write them in boxes 19-22 on your answer sheet.

Environmental management

A. Abandonment of fallow period

B. Disappearance of old plant varieties

C. Increased use of chemical inputs

D. Increased irrigation

E. Insurance against pests and diseases

F. Soil erosion

G. Clearing land for cultivation

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR