Dịch + Giải thích từ mới Passage "Holy Grail of modern biology" IELTS READING

· Cam,Reading,Environment

Bên cạnh Phân tích+Sửa bài"The chart shows British Emigration to selected destinations between 2004 and 2007" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR cung cấp dịch + giải thích từ mới Passage "Holy Grail of modern biology" IELTS READING.

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "Holy Grail of modern biology" IELTS READING

Holy Grail of modern biology

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

It has been called the Holy Grail of modern biology. Costing more than £2 billion, it is the most ambitious scientific project since the Apollo programme that landed a man' on the moon. And it will take longer to accomplish than the lunar missions, for it will not be complete until early next century. Even before it is finished, according to those involved, this project should open up a new understanding of, and new treatments for, many of the ailments that afflict humanity. As a result of the Human Genome Project, there will be new hope of liberation from the shadows of cancer, heart disease, autoimmune diseases such as rheumatoid arthritis, and some psychiatric illnesses.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Đi tìm chén thánh trong y học
  • Nó được gọi là Chén Thánh của sinh học hiện đại. Chi phí hơn 2 tỷ bảng Anh, đây là dự án khoa học đầy tham vọng nhất kể từ chương trình Apollo đưa con người lên mặt trăng. Và nó sẽ mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành so với các sứ mệnh mặt trăng, vì nó sẽ không hoàn thành cho đến đầu thế kỷ tới. Ngay cả trước khi nó kết thúc, theo những người tham gia, dự án này sẽ mở ra một sự hiểu biết mới và các phương pháp điều trị mới cho nhiều căn bệnh đang hành hạ loài người. Với kết quả của Dự án Hệ gen Người, sẽ có hy vọng mới giải thoát khỏi bóng tối của bệnh ung thư, bệnh tim, các bệnh tự miễn dịch như viêm khớp dạng thấp và một số bệnh tâm thần.

The objective of the Human Genome Project is simple to state but audacious in scope: to map and analyse every single gene within the double helix of humanity's DNA1. The project will reveal a new human anatomy - not the bones, muscles and sinews, but the complete genetic blueprint for a human being. Those working on the Human Genome Project claim that the new genetic anatomy will transform: medicine and reduce human suffering in the twenty-first century. But others see the future through a darker glass and fear that the project may open the door to a World peopled by Frankenstein's monsters and disfigured by a -new eugenics2.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Mục tiêu của Dự án Hệ gen người rất đơn giản để tuyên bố nhưng có phạm vi táo bạo: lập bản đồ và phân tích từng gen đơn lẻ trong chuỗi xoắn kép DNA của loài người. Dự án sẽ tiết lộ một giải phẫu mới của con người - không phải xương, cơ và gân, mà là bản thiết kế di truyền hoàn chỉnh cho con người. Những người làm việc trong Dự án Hệ gen Người tuyên bố rằng giải phẫu gen mới sẽ biến đổi y học và giảm bớt sự đau khổ của con người trong thế kỷ 21. Nhưng những người khác nhìn tương lai qua một tấm kính đen hơn và lo sợ rằng dự án có thể mở ra cánh cửa dẫn đến một Thế giới được định cư bởi những con quái vật của Frankenstein sinh sống và bị biến dạng bởi thuyết ưu sinh mới.

The genetic inheritance a baby receives from its parents at the moment of conception fixes much of its later development, determining characteristics as varied as to whether it will have blue eyes or suffer from a life-threatening illness such as cystic fibrosis. The human genome is the compendium of all these inherited genetic instructions. Written out along the double helix of DNA are the chemical letters of the genetic text. It is an extremely long text, for the human genome contains more than 3 billion letters. On the printed page it would fill about 7,000 volumes. Yet, within little more than a decade, the position of every letter and its relation to its neighbours will have been tracked down, analysed and recorded.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Di truyền mà em bé nhận được từ cha mẹ vào thời điểm thụ thai sẽ quyết định phần lớn quá trình phát triển sau này của em bé, xác định các đặc điểm đa dạng như liệu em bé có mắt xanh hay mắc một căn bệnh đe dọa đến tính mạng như xơ nang. Bộ gen của con người là bản tóm tắt của tất cả các hướng dẫn di truyền được thừa hưởng này. Được viết dọc theo chuỗi xoắn kép của DNA là các chữ cái hóa học của văn bản di truyền. Đó là một văn bản cực kỳ dài, vì bộ gen của con người chứa hơn 3 tỷ chữ cái. Trên trang in, nó sẽ lấp đầy khoảng 7.000 tập. Tuy nhiên, trong vòng hơn một thập kỷ, vị trí của mọi chữ cái và mối quan hệ của nó với các chữ cái lân cận sẽ được theo dõi, phân tích và ghi lại.

Considering how many letters there are in the human genome, nature is an excellent proof-reader. But sometimes there are mistakes. An error in a single 'word' — a gene - can give rise to the crippling condition of cystic fibrosis, the commonest genetic disorder among Caucasians. Errors in the genetic recipe for haemoglobin, the protein that gives blood its characteristic? The red colour and which carries oxygen from the lungs to the rest of the body, give rise to the most common single-gene disorder in the world: thalassaemia. More than 4,000 such single-gene defects are known to afflict humanity. The majority of them are fatal; the majority of the victims are children.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Xem xét có bao nhiêu chữ cái trong bộ gen của con người, tự nhiên là một công cụ đọc rà soát lỗi tuyệt vời. Nhưng đôi khi có những sai lầm. Một lỗi trong một 'từ' duy nhất - một gen - có thể dẫn đến tình trạng tê liệt của bệnh xơ nang, rối loạn di truyền phổ biến nhất ở người da trắng. Lỗi trong công thức di truyền của huyết sắc tố, loại protein tạo nên đặc tính của máu? Máu đỏ và máu mang oxy từ phổi đến phần còn lại của cơ thể, làm phát sinh chứng rối loạn gen đơn phổ biến nhất trên thế giới: bệnh thalassemia. Hơn 4.000 khiếm khuyết gen đơn như vậy được biết là gây ảnh hưởng đến nhân loại. Phần lớn trong số họ gây tử vong; phần lớn nạn nhân là trẻ em.

None of the single-gene disorders is a disease in the conventional sense, for which it would be possible to administer a curative drug: the defect is pre-programmed into every cell of the sufferer's body. But there is hope of progress. In 1986, American researchers identified the genetic defect underlying one type of muscular dystrophy. In 1989, a team of American and Canadian biologists announced that they had found the site of the gene which, when defective, gives rise to cystic fibrosis. Indeed, not only had they located the gene, they had analysed the sequence of letters within it and had identified the mistake' responsible for the condition. At the least, these scientific advances may offer a way of screening parents who might be at risk of transmitting a single-gene defect to any children that they conceive. Foetuses can be tested while in the womb, and if found free of the genetic defect, the parents will be relieved of worry and stress, knowing that they will be delivered of a baby free from the disorder.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Không có rối loạn gen đơn nào là bệnh theo nghĩa bình thường và có thể sử dụng thuốc chữa bệnh: khiếm khuyết được lập trình sẵn trong mọi tế bào của cơ thể người mắc bệnh. Nhưng có hy vọng về sự phát triển, tiến bộ. Năm 1986, các nhà nghiên cứu Mỹ đã xác định được khiếm khuyết di truyền gây ra một loại bệnh teo cơ. Năm 1989, một nhóm các nhà sinh vật học người Mỹ và Canada tuyên bố rằng họ đã tìm thấy vị trí của gen mà khi bị khiếm khuyết sẽ dẫn đến bệnh xơ nang. Thật vậy, họ không chỉ xác định được vị trí của gen mà còn phân tích trình tự các chữ cái bên trong nó và đã xác định được lỗi gây ra tình trạng bệnh này. Ít nhất, những tiến bộ khoa học này có thể đưa ra một cách sàng lọc những bậc cha mẹ có nguy cơ truyền một khiếm khuyết gen đơn lẻ cho bất kỳ đứa trẻ nào mà họ thụ thai. Thai nhi có thể được kiểm tra khi còn trong bụng mẹ, và nếu không có khiếm khuyết di truyền, cha mẹ sẽ bớt lo lắng và căng thẳng vì biết rằng họ sẽ sinh ra một đứa trẻ không mắc chứng rối loạn này.

In the mid-1980s, the idea gained currency within the scientific world that the techniques which were successfully deciphering disorder-related genes could be applied to a larger project: if science can learn the genetic spelling of cystic fibrosis, why not attempt to find out how to spell 'human'? Momentum quickly built up behind the Human Genome Project and its objective of 'sequencing' the entire genome — writing out all the letters in their correct order.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Vào giữa những năm 1980, ý tưởng đã trở nên phổ biến trong giới khoa học rằng các kỹ thuật giải mã thành công các gen liên quan đến rối loạn có thể được áp dụng cho một dự án lớn hơn: nếu khoa học có thể học cách đánh vần di truyền của bệnh xơ nang, tại sao không thử tìm hiểu làm thế nào để đánh vần 'con người'? Động lực nhanh chóng được xây dựng đằng sau Dự án Bộ gen Người và mục tiêu của nó là 'xếp thứ tự' toàn bộ bộ gen - viết ra tất cả các chữ cái theo đúng thứ tự của chúng.

But the consequences of the Human Genome Project go far beyond a narrow focus on disease. Some of its supporters have made claims of great extravagance - that the Project will bring us to understand, at the most fundamental level, what it is to be human. Yet many - people are concerned that such an emphasis on humanity's genetic constitution may distort our ' sense of values, and lead us to forget that human life is more than just the expression of a genetic program written in the chemistry of DNA.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Nhưng hậu quả của Dự án Hệ gen Người vượt xa sự tập trung hạn hẹp vào bệnh tật. Một số người ủng hộ nó đã đưa ra những tuyên bố hết sức ngông cuồng - rằng Dự án sẽ giúp chúng ta hiểu được, ở cấp độ cơ bản nhất, thế nào là con người. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại rằng việc nhấn mạnh vào cấu tạo di truyền của loài người như vậy có thể bóp méo ý thức về các giá trị của chúng ta và khiến chúng ta quên rằng cuộc sống con người không chỉ là sự thể hiện của một chương trình di truyền được viết trong cấu trúc hóa học của DNA.

If properly applied, the new knowledge generated by the Human Genome Project may free humanity from the terrible scourge of diverse diseases. But if the new knowledge is not used wisely, it also holds the threat of creating new forms of discrimination and new methods of oppression. Many characteristics, such as height and intelligence, result not from the action of genes alone, but from subtle interactions between genes and the environment. What would be the implications if humanity were to understand, with precision, the genetic constitution which, given the same environment, will predispose one person towards a higher intelligence than another individual whose genes were differently shuffled?

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Nếu được áp dụng đúng cách, kiến thức mới do Dự án Hệ gen Người tạo ra có thể giải phóng nhân loại khỏi tai họa khủng khiếp của nhiều loại bệnh tật. Nhưng nếu kiến thức mới không được sử dụng một cách khôn ngoan, nó cũng có nguy cơ tạo ra những hình thức phân biệt đối xử mới và những phương pháp áp bức mới. Nhiều đặc điểm, chẳng hạn như chiều cao và trí thông minh, không chỉ xuất phát từ hoạt động của gen mà còn từ sự tương tác khó thấy giữa gen và môi trường. Sẽ có ý nghĩa gì nếu nhân loại hiểu, với độ chính xác, cấu tạo di truyền, trong cùng một môi trường, sẽ khiến một người có trí thông minh cao hơn so với một cá nhân khác có gen bị xáo trộn khác nhau?

Once before in this century, the relentless curiosity of scientific researchers brought to light forces of nature in the power of the atom, the mastery of which has shaped the destiny of nations and overshadowed all our lives. The Human Genome Project holds the promise that, ultimately, we may be able to alter our genetic inheritance if we so choose. But there is the central moral problem: how can we ensure that when we choose, we choose correctly? That such a potential a promise and not a threat. We need only look at the past to understand the danger.

Glossary:

1 DNA: Deoxyribonucleic acid, molecules responsible for the transference of genetic characteristics.

2 Eugenics: The science of improving the qualities of the human race; especially the careful selection of parents.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Trước đây trong thế kỷ này, sự tò mò không ngừng của các nhà nghiên cứu khoa học đã đưa ra ánh sáng các lực lượng tự nhiên trong sức mạnh của nguyên tử, sự làm chủ của nó đã định hình vận mệnh của các quốc gia và làm lu mờ tất cả cuộc sống của chúng ta. Dự án Bộ gen Người giữ lời hứa rằng, cuối cùng, chúng ta có thể thay đổi di truyền của mình nếu chúng ta chọn. Nhưng có một vấn đề đạo đức chính: làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo rằng khi chúng ta chọn, chúng ta chọn đúng? Rằng một khả năng như vậy là một sự hứa hẹn chứ không phải là một mối đe dọa. Chúng ta chỉ cần nhìn vào quá khứ để hiểu mối nguy hiểm.

Questions 27-32

Complete the sentences below (Questions 27-32) with words taken from Reading Passage 3. Use NO MORE THAN THREE WORDS OR A NUMBER for each answer. Write your answers in boxes 27-32 on your answer sheet.

Example: The passage compares the genetic instructions in DNA to chemical letters

27. The passage compares the Project in scale to the ..................................

28. The possible completion date of the Project is ..................................

29. To write out the human genome on paper would require .................................. books.

30. A genetic problem cannot be treated with drugs because strictly speaking it is not a ..................................

31. Research into genetic defects had its first success in the discovery of the cause of one-form of ..................................

32. The second success of research into genetic defects was to find the cause of ..................................

Questions 33-40

Classify the following statements as representing

A. the writer's fears about the Human Genome Project

B. other people's fears about the Project reported by the writer

C. the writer's reporting of facts about the Project

D. the writer's reporting of the long-term hopes for the Project

Write the appropriate letters A-D in boxes 33-40 on your answer sheet.

33. The Project will provide a new understanding of major diseases.

34. All the components which make up DNA are to be recorded and studied.

35. Genetic monsters may be created.

36. The correct order and inter-relation of all genetic data in all DNA will be mapped.

37. Parents will no longer worry about giving birth to defective offspring.

38. Being 'human' may be defined solely in terms of describable physical data.

39. People may be discriminated against in new ways.

40. From past experience-humans may not use this new knowledge wisely.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR