Dịch + Giải thích từ mới Passage "ARCHITECTURE - Reaching for the Sky" IELTS READING

· Cam,Reading,Technology

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "ARCHITECTURE - Reaching for the Sky" IELTS READING

ARCHITECTURE - Reaching for the Sky

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Architecture is the art and science of designing buildings and structures. A building reflects the scientific and technological achievements of the age as well as the ideas and aspirations of the designer and client. The appearance of individual buildings, however, is often controversial.

The use of an architectural style cannot be said to start or finish on a specific date. Neither is it possible to say exactly what characterises a particular movement. But the origins of what is now generally known as modern architecture can be traced back to the social and technological changes of the 18th and 19th centuries.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • KIẾN TRÚC - VƯƠN ĐẾN BẦU TRỜI
  • Kiến trúc là nghệ thuật và khoa học về thiết kế các tòa nhà và công trình. Một tòa nhà phản ánh những thành tựu khoa học và công nghệ của thời đại cũng như những ý tưởng và nguyện vọng của nhà thiết kế và khách hàng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các tòa nhà riêng lẻ thường gây tranh cãi.
  • Việc sử dụng kiểu kiến ​​trúc không thể bàn đến ngày bắt đầu hoặc kết thúc cụ thể. Không thể nói chính xác những gì đặc trưng cho một phong trào đặc riêng biệt nào. Nhưng nguồn gốc của cái mà bây giờ được biết đến như kiến ​​trúc hiện đại có thể được bắt nguồn từ những thay đổi về xã hội và công nghệ từ thế kỷ 18 và 19.

Instead of using timber, stone and traditional building techniques, architects began to explore ways of creating buildings by using the latest technology and materials such as steel, glass and concrete strengthened steel bars, known as reinforced concrete. Technological advances also helped bring about the decline of rural industries and an increase in urban populations as people moved to the towns to work in the new factories. Such rapid and uncontrolled growth helped to turn parts of cities into slums.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Thay vì sử dụng gỗ, đá và kỹ thuật xây dựng truyền thống, các kiến ​​trúc sư đã bắt đầu khám phá cách tạo nên các tòa nhà bằng cách sử dụng công nghệ và vật liệu mới nhất như thép, thủy tinh và bê tông cốt thép được tăng cường, được gọi là bê tông cốt thép. Những tiến bộ về công nghệ cũng góp phần làm suy giảm các ngành công nghiệp nông thôn và gia tăng dân số đô thị khi người ta chuyển đến các thị trấn để làm việc trong các nhà máy mới. Sự tăng trưởng nhanh và không kiểm soát như vậy đã biến các thành phố thành khu ổ chuột.

By the 1920s architects throughout Europe were reacting against the conditions created by industrialisation. A new style of architecture emerged to reflect more idealistic notions for the future. It was made possible by new materials and construction techniques and was known as Modernism.

By the 1930s many buildings emerging from this movement were designed in the International Style. This was largely characterised by the bold use of new materials and simple, geometric forms, often with white walls supported by stiltlike pillars. These were stripped of unnecessary decoration that would detract from their primary purpose to be used or lived in.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Vào những năm 1920, các kiến ​​trúc sư trên khắp châu Âu đã phản ứng lại những điều kiện được tạo ra bởi quá trình công nghiệp hoá. Một phong cách kiến ​​trúc mới xuất hiện để phản ánh những quan niệm lý tưởng hơn về tương lai. Đó là khả năng xây dựng bằng các vật liệu và các kỹ thuật xây dựng mới, và được biết đến như chủ nghĩa hiện đại.
 • Vào những năm 1930 nhiều tòa nhà nổi lên từ phong trào này được thiết kế theo phong cách quốc tế. Điều này phần lớn được đặc trưng hóa bởi cách sử dụng rõ nét các vật liệu mới và các hình khối đơn giản, hình học, thường có tường màu trắng được đỡ bằng các cột trụ. Chúng được lược bỏ trang trí không cần thiết làm giảm mục đích cơ bản – để sử dụng hoặc để ở.

Walter Gropius, Charles Jeanneret (better known as Le Corbusier) and Ludwig Mies van der Rohe were among the most influential of the many architects who contributed to the development of Modernism in the first half of the century. But the economic depression of the 1930s and the second world war (1939-45) prevented their ideas from being widely realised until the economic conditions improved and war-torn cities had to be rebuilt. By the 1950s, the International Style had developed into a universal approach to building, which standardised the appearance of new buildings in cities across the world.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Walter Gropius, Charles Jeanneret (còn gọi là Le Corbusier) và Ludwig Mies van der Rohe là những người có ảnh hưởng nhất trong số những kiến ​​trúc sư đóng góp vào sự phát triển của chủ nghĩa Hiện đại trong nửa đầu thế kỷ. Nhưng cuộc khủng hỏang kinh tế vào thập niên 1930 và Thế chiến thứ hai (1939-1945) đã ngăn cản những ý tưởng của họ được thực hiện rộng rãi cho đến khi các điều kiện kinh tế được cải thiện và những thành phố bị chiến tranh tàn phá được xây dựng lại. Vào những năm 1950, phong cách quốc tế đã phát triển hầu khắp các công trình, việc này đã tiêu chuẩn hoá diện mạo của các tòa nhà mới tại các thành phố trên khắp toàn thế giới.

Unfortunately, this Modernist interest in geometric simplicity and function became exploited for profit. The rediscovery of quick-and-easy-to-handle reinforced concrete and an improved ability to prefabricate building sections meant that builders could meet the budgets of commissioning authorities and handle a renewed demand for development quickly and cheaply. But this led to many badly designed buildings, which discredited the original aims of Modernism.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Thật không may, mối quan tâm về sự đơn giản và chức năng hình học theo trường phái hiện đại này đã bị khai thác vì lợi nhuận. Sự tái phát hiện bê tông gia cố nhanh (hay bê tông cốt thép nhanh), dễ thưc hiện và có khả năng đúc sẵn được các phần của công trình có nghĩa là những nhà xây dựng có thể đạt được mục tiêu ngân sách và giải quyết nhu cầu phát triển nhanh và rẻ.Nhưng điều này dẫn đến nhiều tòa nhà được thiết kế tệ hại, làm mất đi uy tín của các mục tiêu ban đầu của chủ nghĩa Hiện đại.

Influenced by Le Corbusier's ideas on town planning, every large British city built multi-storey housing estates in the 1960s. Mass produced, low-cost high-rises seemed to offer a solution to the problem of housing a growing inner-city population. But far from meeting human needs, the new estates often proved to be windswept deserts lacking essential social facilities and services. Many of these buildings were poorly designed and constructed and have since been demolished.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Bị ảnh hưởng bởi những ý tưởng của Le Corbusier về quy hoạch đô thị, mọi thành phố lớn của Anh đã xây dựng các khu chung cư vào những năm 1960. Sản xuất hàng loạt, chi phí thấp tăng cao dường như cung cấp một giải pháp cho vấn đề nhà ở dành cho dân cư nội thành đang tăng nhanh. Nhưng khác với nhu cầu của con người, những khu đất mới thường chứng tỏ mình là những vùng sa mạc lộng gió thiếu các phương tiện và dịch vụ xã hội thiết yếu. Nhiều trong số những tòa nhà này đã được thiết kế và xây dựng kém và từ đó đã bị phá hủy.

By the 1970s, a new respect for the place of buildings within the existing townscape arose. Preserving historic buildings or keeping only their facades (or fronts) grew common. Architects also began to make more use of building styles and materials that were traditional to the area. The architectural style usually referred to as High Tech was also emerging. It celebrated scientific and engineering achievements by openly parading the sophisticated techniques used in construction. Such buildings are commonly made of metal and glass; examples are Stansted airport and the Lloyd's building in London.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Vào những năm 1970, sự lưu tâm đến các tòa nhà trong khu vực đô thị đang tổn tại đã phát sinh. Việc bảo tồn các tòa nhà lịch sử hay chỉ giữ lại mặt tiền (hoặc mặt trước) của chúng đã trở nên phổ biến. Kiến trúc sư cũng bắt đầu tạo ra nhiều kiểu sử dụng mẫu kiến trúc và vật liệu hơn so với những cách truyền thống trước đây. Phong cách kiến ​​trúc thường được gọi là High Tech cũng đang nổi lên. Nó tôn vinh các thành tựu khoa học và kỹ thuật bằng cách phô trương rộng rãi các kỹ thuật tinh vi được sử dụng trong xây dựng. Những tòa nhà như vậy thường được làm bằng kim loại và thuỷ tinh; Ví dụ là sân bay Stansted và toà nhà của Lloyd ở London.

Disillusionment at the failure of many of the poor imitations of Modernist architecture led to interest in various styles and ideas from the past and present. By the 1980s the coexistence of different styles of architecture in the same building became known as Post-Modern. Other architects looked back to the classical tradition. The trend in architecture now favours smaller scale building design that reflects a growing public awareness of environmental issues such as energy efficiency. Like the Modernists, people today recognise that a well-designed environment improves the quality of life but is not necessarily achieved by adopting one well-defined style of architecture.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Vỡ mộng vì sự thầt bại trong việc mô phỏng một cách nghèo nàn các kiến trúc hiện đại dẫn tới dự quan tâm hơn đến các phong cách và ý tưởng đa dạng từ xưa đến nay. Vào những năm 1980, sự đồng tồn tại của các kiểu kiến ​​trúc khác nhau trong cùng một tòa nhà được biết đến như là thời kỳ Tiền hiện đại. Các kiến ​​trúc sư khác nhìn lại truyền thống cổ điển. Xu hướng trong kiến ​​trúc bây giờ ủng hộ thiết kế xây dựng quy mô nhỏ phản ánh sự nhận thức ngày càng tăng của công chúng về các vấn đề môi trường như hiệu suất năng lượng. Cũng giống như người theo chủ nghĩa Hiện đại, người dân ngày nay thừa nhận rằng một môi trường được thiết kế tốt sẽ cải thiện chất lượng cuộc sống nhưng không nhất thiết phải đạt được bằng cách áp dụng một kiểu kiến ​​trúc nhất định nào.

Twentieth century architecture will mainly be remembered for its tall buildings. They have been made possible by the development of light steel frames and safe passenger lifts. They originated in the US over a century ago to help meet the demand for more economical use of land. As construction techniques improved, the skyscraper became a reality.

Ruth Coleman

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Kiến trúc thế kỷ 20 chủ yếu được nhớ đến với các tòa nhà cao tầng. Chúng được xây dựng nhờ vào sự phát triển của khung thép nhẹ và thang máy hành khách an toàn. Chúng khởi nguồn từ Mỹ cách đây hơn một thế kỷ để giúp đáp ứng nhu cầu sử dụng đất tiết kiệm hơn. Khi kỹ thuật xây dựng được cải thiện, các tòa nhà chọc trời đã trở thành hiện thực.

Questions 29-35

Complete the table below using information from Reading Passage 3. Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer. Write your answers in boxes 29-35 on your answer sheet.

Bài đọc Reading

Questions 36-40

Reading Passage 3 describes a number of cause and effect relationships.

Match each Cause (36-40) in List A, with its Effect (A-H) in List B.

Write your answers (A-H) in boxes 36 40 on your answer sheet.

NB There are more effects in List B than you will need, so you will not use all of them. You may use any effect more than once if you wish.

causes - effects

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR