Dịch + Giải thích từ mới Passage "LEFT OR RIGHT?" IELTS READING

· Cam,Reading,Health Medicine

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "LEFT OR RIGHT?" IELTS READING

LEFT OR RIGHT?

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

An overview of some research into lateralization: the dominance of one side of the body over the other

A. Creatures across the animal kingdom have a preference for one foot, eye or even antenna. The cause of this trait, called lateralisation, is fairly simple: one side of the brain, which generally controls the opposite side of the body, is more dominant than the other when processing certain tasks. This does, on some occasions, let the animal down, such as when a toad fails to escape from a snake approaching from the right, just because it’s right eye is worse at spotting danger than its left. So why would animals evolve a characteristic that seems to endanger them?

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • TRÁI HAY PHẢI?
  • Tổng quan một số nghiên cứu về sự phân nhánh: sự thống trị của một bên cơ thể so với bên kia
   • A. Các sinh vật trên khắp vương quốc động vật thuận một chân, mắt hoặc thậm chí là ăng-ten. Nguyên nhân của đặc điểm này, được gọi là lateralization – sự thuận một bên, khá đơn giản: một bên của não, thường điều khiển phía đối diện của cơ thể, chiếm ưu thế hơn bên kia khi xử lý một số nhiệm vụ. Điều này, trong một số trường hợp, làm cho con vật thất vọng: chẳng hạn như khi một con cóc không thể thoát khỏi một con rắn đang tiến đến từ bên phải chỉ vì mắt phải của nó kém trong việc phát hiện nguy hiểm hơn mắt trái. Vậy tại sao động vật lại tiến hóa một đặc điểm dường như gây nguy hiểm cho chúng?

B. For many years it was assumed that lateralisation was a uniquely human trait, but this notion rapidly fell apart as researchers started uncovering evidence of lateralisation in all sorts of animals. For example, In the 1970s. Lesley Rogers, now at the University of New England in Australia, was studying memory and learning in chicks.

She had been injecting a chemical into chicks’ brains to stop them learning how to spot grains of food among distracting pebbles, and was surprised to observe that the chemical only worked when applied to the left hemisphere of the brain. That strongly suggested that the right side of the chicks brain played little or no role in the learning of such behaviours. Similar evidence appeared in songbirds and rats around same time, and since then, researchers have built up an impressive catalogue of animal lateralisation.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • B. Trong nhiều năm, người ta cho rằng hiện tượng thuận một bên là một đặc điểm duy nhất của con người, nhưng quan niệm này nhanh chóng tan vỡ khi các nhà nghiên cứu bắt đầu phát hiện ra bằng chứng về quá trình này ở tất cả các loại động vật. Ví dụ, trong thập niên 70, Lesley Rogers nay làm việc ở ĐH New England ở Australia, nghiên cứu trí nhớ và khả năng học tập ở gà con. Bà đã tiêm một loại hóa chất vào não gà con để ngăn chúng học cách phát hiện ra các hạt thức ăn giữa những viên sỏi nhằm làm mất tập trung, và rất ngạc nhiên khi quan sát thấy chất hóa học này chỉ hoạt động khi được áp dụng cho bán cầu não trái. Điều đó gợi ý rõ ràng rằng phần não bên phải của gà con đóng ít hoặc không có vai trò gì trong việc học các hành vi như vậy. Bằng chứng tương tự cũng xuất hiện ở các loài chim biết hót và chuột cùng thời gian, và kể từ đó, các nhà nghiên cứu đã xây dựng một danh mục ấn tượng về hiện tượng thuận một bên của động vật.

C. In some animals, lateralisation is simply a preference for a single paw or foot, while in others it appears in more general patterns of behaviour. The left side of most vertebrate brains, for example, seems to process and control feeding. Since the left hemisphere processes input from the right side of the body, that means animals as diverse as fish, toads and birds are more likely to attack prey or food items viewed with their right eye. Even humpback whales prefer to use the right side of their jaws to scrape sand eels from the ocean floor.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • C. Ở một số loài động vật, hiện tượng này chỉ đơn giản là thuận một bàn chân, trong khi ở một số loài động vật khác, nó xuất hiện trong các mô hình hành vi chung hơn. Ví dụ, phần bên trái của hầu hết các bộ não của động vật có xương sống dường như xử lý và kiểm soát việc cho ăn. Vì bán cầu não trái xử lý đầu vào từ phía bên phải của cơ thể, điều đó có nghĩa là các loài động vật đa dạng như cá, cóc và chim có nhiều khả năng tấn công con mồi hoặc thức ăn nhìn bằng mắt phải hơn. Ngay cả cá voi lưng gù cũng thích sử dụng bên phải hàm của mình để nạo cá chình cát dưới đáy đại dương.

D. Genetics plays a part in determining lateralisation, but environmental factors have an impact too. Rogers found that a chick’s lateralisation depends on whether it is exposed to light before hatching from its egg – if it is kept in the dark during this period, neither hemisphere becomes dominant. In 2004, Rogers used this observation to test the advantages of brain bias in chicks faced with the challenge of multitasking. She hatched chicks with either strong or weak lateralisation, then presented the two groups with food hidden among small pebbles and the threatening shape of a fake predator flying overhead. As predicted, the birds incubated in the light looked for food mainly with their right eye, while using the other to check out the predator The weakly-lateralized chicks, meanwhile, had difficulty performing these two activities simultaneously.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • D. Di truyền đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định quá trình sinh hóa, nhưng các yếu tố môi trường cũng có tác động. Rogers phát hiện ra rằng quá trình hình thành hiện tượng này ở gà con phụ thuộc vào việc nó có tiếp xúc với ánh sáng trước khi nở ra khỏi trứng hay không – nếu nó được giữ trong bóng tối trong thời gian này, không bán cầu nào trở nên ưu thế. Năm 2004, Rogers sử dụng quan sát này để kiểm tra những lợi thế của sự thiên về một bên não bộ ở những chú gà con khi đối mặt với thách thức đa nhiệm. Bà cho ấp những chú gà con có hiện tượng thuận một bên hoặc mạnh hoặc yếu, sau đó đưa thức ăn cho hai nhóm được giấu trong những viên sỏi nhỏ và hình dạng đe dọa của một kẻ săn mồi giả đang bay trên đầu. Theo dự đoán, những con chim được ấp trong ánh sáng chủ yếu tìm kiếm thức ăn bằng mắt phải, trong khi dùng mắt còn lại để kiểm tra kẻ săn mồi. Trong khi đó, những con gà con có sự thuận một bên yếu hơn, khó thực hiện đồng thời hai hoạt động này.

E. Similar results probably hold true for many other animals. In 2006, Angelo Bisazza at the University of Padua set out to observe the differences in feeding behaviour between strongly- lateralized and weakly-lateralized fish. He found that strongly-lateralized individuals were able to feed twice as fast as weakly-lateralized ones when there was a threat of a predator looming above them. Assigning different jobs to different brain halves may be especially advantageous for animals such as birds or fish, whose eyes are placed on the sides of their heads. This enables them to process input from each side separately, with different tasks in mind.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • E. Kết quả tương tự có lẽ đúng với nhiều loài động vật khác. Vào năm 2006, Angelo Bisazza tại Đại học Padua đã bắt đầu quan sát sự khác biệt trong hành vi kiếm ăn giữa cá thuận một bên mức độ mạnh và yếu. Ông phát hiện ra rằng những cá thể thuận một bên mạnh có thể kiếm ăn nhanh gấp đôi những cá thể thuận một bên yếu khi có mối đe dọa từ một kẻ săn mồi ở phía trên chúng. Giao các công việc khác nhau cho các nửa não khác nhau có thể đặc biệt thuận lợi đối với các loài động vật như chim hoặc cá, có mắt đặt ở hai bên đầu. Điều này cho phép họ xử lý đầu vào từ mỗi bên một cách riêng biệt, với các nhiệm vụ khác nhau.

F. And what of those animals who favour a specific side for almost all tasks? In 2009, MariaMagat and Culum Brown at Macquarie University in Australia wanted to see if there was general cognitive advantage in lateralisation. To investigate, they turned to parrots, which can be either strongly right- or left-footed, or ambidextrous (without dominance). The parrots were given the intellectually demanding task of pulling a snack on a string up to their beaks, using a coordinated combination of claws and beak. The results showed that the parrots with the strongest foot preferences worked out the puzzle far more quickly than their ambidextrous peers.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • F. Và điều gì về những con vật thuận một bên cụ thể cho hầu hết các nhiệm vụ? Năm 2009, Maria Magat và Culum Brown tại Đại học Macquarie ở Úc muốn xem liệu có lợi thế nhận thức chung trong quá trình này không. Để điều tra, họ chuyển sang loài vẹt, có thể thuận chân phải hoặc thuận chân trái, hoặc thuận cả hai. Những con vẹt được giao nhiệm vụ đòi hỏi trí tuệ là kéo một món ăn nhẹ trên một sợi dây lên đến mỏ của chúng, sử dụng sự kết hợp giữa móng vuốt và mỏ. Kết quả cho thấy những con vẹt thuận một chân giải câu đố nhanh hơn nhiều so với những con thuận cả hai.

G. A further puzzle is why are there always a few exceptions, like left-handed humans, who are wired differently from the majority of the population? Giorgio Vallortigora and Stefano Ghirlanda of Stockholm University seem to have found the answer via mathematical models. These have shown that a group of fish is likely to survive a shark attack with the fewest casualties if the majority turn together in one direction while a very small proportion of the group escape in the direction that the predator is not expecting.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • G. Một câu hỏi khác là tại sao luôn có một vài trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như những người thuận tay trái, “được lập trình” khác với phần lớn dân số? Giorgio Vallortigara và Stefano Ghirlanda của Đại học Stockholm dường như đã tìm ra câu trả lời thông qua các mô hình toán học. Những điều này đã chỉ ra rằng một nhóm cá có khả năng sống sót sau cuộc tấn công của cá mập với ít thương vong nhất nếu đa số cùng quay về một hướng trong khi một tỷ lệ rất nhỏ trong nhóm chạy thoát theo hướng mà kẻ săn mồi không mong đợi.

H. This imbalance of lateralisation within populations may also have advantages for individuals. Whereas most co-operative interactions require participants to react similarly, there are some situations – such as aggressive interactions – where it can benefit an individual to launch an attack from an unexpected quarter. Perhaps this can portly explain the existence of left-handers in human societies. It has been suggested that when it comes to hand-to-hand fighting, left-handers may have the advantage over the right-handed majority. Where survival depends on the element of surprise, it may indeed pay to be different.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • H. Sự mất cân bằng của hiện tượng thuận một phía trong quần thể cũng có thể có lợi cho các cá thể. Trong khi hầu hết các tương tác hợp tác yêu cầu người tham gia phản ứng tương tự, có một số tình huống – chẳng hạn như khi đấm nhau – nơi có thể mang lại lợi ích cho một cá nhân khi khởi động một cuộc tấn công từ một phía bất ngờ. Có lẽ điều này có thể giải thích phần nào sự tồn tại của những người thuận tay trái trong xã hội loài người. Người ta cho rằng khi đấu nhau, người thuận tay trái có thể có lợi thế hơn đa số người thuận tay phải. Trong trường hợp sự sống sót phụ thuộc vào yếu tố bất ngờ, nó thực sự đáng để trở nên khác biệt.

QUESTIONS 27-30

Complete each sentence with the correct ending, A-F, below. Write the correct letter, A-F, in boxes 27-30 on your answer sheet.

27. In the 1970s, Lesley Rogers discovered that

28. Angelo Bisazza’s experiments revealed that

29. Magat and Brown’s studies show that

30. Vallortigara and Ghirlanda’s research findings suggest that

A. lateralisation is more common in some species than in others.

B. it benefits a population if some members have a different lateralisation than the majority.

C. lateralisation helps animals do two things at the same time.

D. lateralisation is not confined to human beings.

E. the greater an animal’s lateralisation, the better it is at problem-solving.

F. strong lateralisation may sometimes put groups of animals in danger.

QUESTIONS 31-35

Complete the summary below. Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer. Write your answers in boxes 31-35 on your answer sheet.

Lesley Rogers’ 2004 Experiment

Lateralisation is determined by both genetic and 31_____________ influences. Rogers found that chicks whose eggs are given 32_________________ during the incubation period tend to have a stronger lateralisation. Her 2004 experiment set out to prove that these chicks were better at 33________________ than weakly lateralized chicks. As expected, the strongly lateralized birds in the experiment were more able to locate 34 ________________ using their right eye while using their left eye to monitor an imitation 35_______________ located above them.

QUESTIONS 36-40

Reading Passage 3 has eight paragraphs, A-H.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter, A-H, in boxes 36-40 on your answer sheet.

NB You may use any letter more than once.

36. description of a study which supports another scientist’s findings.

37. the suggestion that a person could gain from having an opposing lateralisation to most of the population.

38. reference to the large amount of knowledge of animal lateralisation that has accumulated.

39. research findings that were among the first to contradict a previous belief.

40. a suggestion that lateralisation would seem to disadvantage animals.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR