Dịch + Giải thích từ mới Passage "When conversations flow" IELTS READING

· Cam,Reading,Health Medicine

Bên cạnh Phân tích & Bài Sửa HS đạt 7.0 "The diagram below shows how to recycle organic waste to produce fertiliser (compost)" IELTS WRITING TASK 1, IELTS TUTOR cung cấp dịch + giải thích từ mới Passage "When conversations flow" IELTS READING.

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "When conversations flow" IELTS READING

When conversations flow

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

We spend a large part of our daily life talking with other people and, consequently, we are very accustomed to the art of conversing. But why do we feel comfortable in conversations that have flow, but get nervous and distressed when a conversation is interrupted by unexpected silences? To answer this question we will first look at some of the effects of conversational flow. Then we will explain how flow can serve different social needs.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Chúng ta dành nhiều thời gian trong cuộc sống hàng ngày của mình để nói chuyện với người khác và do đó, chúng ta rất quen thuộc với nghệ thuật trò chuyện. Nhưng tại sao chúng ta cảm thấy thoải mái trong các cuộc trò chuyện trôi chảy, nhưng lại lo lắng và khó chịu khi cuộc trò chuyện bị gián đoạn bởi những khoảng lặng bất ngờ? Để trả lời câu hỏi này, trước tiên chúng ta sẽ xem xét một số tác động của dòng hội thoại. Sau đó, chúng ta sẽ giải thích cách mạch nói chuyện có thể phục vụ các nhu cầu xã hội khác nhau.

The positive consequences of conversational flow show some similarities with the effects of ‘processing fluency’. Research has shown that processing fluency – the ease with which people process information – influences peoples’ judgments across a broad range of social dimensions. For instance, people feel that when something is easily processed, it is more true or accurate. Moreover, they have more confidence in their judgments regarding information that came to them fluently, and they like things that are easy to process more than things that are difficult to process. Research indicates that a speaker is judged to be more knowledgeable when they answer questions instantly; responding with disfluent speech markers such as ‘uh’ or ‘urn or simply remaining silent for a moment too long can destroy that positive image.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Tác động tích cực của dòng hội thoại cho thấy một số điểm tương đồng với tác động của việc xử lý lưu loát. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc xử lý lưu loát – sự dễ dàng mà mọi người xử lý thông tin – ảnh hưởng đến đánh giá của mọi người trên nhiều khía cạnh xã hội. Ví dụ, mọi người cảm thấy rằng khi một thứ gì đó được xử lý dễ dàng thì nó đúng hơn hoặc chính xác hơn. Hơn nữa, họ tin tưởng hơn vào các phán đoán của mình về thông tin đến với họ một cách trôi chảy và họ thích những thứ dễ xử lý hơn những thứ khó xử lý. Nghiên cứu chỉ ra rằng một diễn giả được đánh giá là hiểu biết hơn khi họ trả lời các câu hỏi ngay lập tức; phản hồi bằng các dấu hiệu giọng nói không trôi chảy như ‘uh’ hoặc ‘urn’ hoặc im lặng trong giây lát quá lâu có thể phá hủy hình ảnh tích cực đó.

One of the social needs addressed by conversational flow is the human need for ‘synchrony’ – to be ‘in sync’ or in harmony with one another. Many studies have shown how people attempt to synchronize with their partners, by coordinating their behavior. This interpersonal coordination underlies a wide array of human activities, ranging from more complicated ones like ballroom dancing to simply walking or talking with friends.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Một trong những nhu cầu xã hội được giải quyết bởi dòng đối thoại là nhu cầu của con người về ‘tính đồng bộ’ – hòa hợp với nhau. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra cách mọi người cố gắng đồng bộ hóa với đối tác của mình, bằng cách điều phối hành vi của họ. Sự phối hợp giữa các cá nhân này làm nền tảng cho một loạt các hoạt động của con người, từ những hoạt động phức tạp như khiêu vũ phòng nhảy đến đơn giản là đi bộ hoặc nói chuyện với bạn bè.

In conversations, interpersonal coordination is found when people adjust the duration of their utterances and their speech rate to one another so that they can enable turn-taking to occur, without talking over each other or experiencing awkward silences. Since people are very welltrained in having conversations, they are often able to take turns within milliseconds, resulting in a conversational flow of smoothly meshed behaviors. A lack of flow is characterized by interruptions, simultaneous speech or mutual silences. Avoiding these features is important for defining and maintaining interpersonal relationships.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Trong các cuộc trò chuyện, sự phối hợp giữa các cá nhân được tìm thấy khi mọi người điều chỉnh thời lượng nói và tốc độ nói của họ phù hợp với nhau để có thể thay nhau nói lần lượt mà không nói quá lấn át trong cuộc trò chuyện hoặc trải qua những khoảng lặng khó xử. Vì mọi người được đào tạo rất tốt trong việc trò chuyện, họ thường có thể thay phiên nhau trong vòng mili giây, dẫn đến một mạch hội thoại gồm các hành vi đan xen rất vừa vặn. Sự thiếu hụt dòng chảy này được thể hiện qua sự gián đoạn, nói chen vào nhau hoặc cùng im lặng. Việc tránh những đặc điểm này rất quan trọng để xác định và duy trì mối quan hệ giữa các cá nhân.

The need to belong has been identified as one of the most basic of human motivations and plays a role in many human behaviors. That conversational flow is related to belonging may be most easily illustrated by the consequences of flow disruptions. What happens when the positive experience of flow is disrupted by, for instance, a brief silence? We all know that silences can be pretty awkward, and research shows that even short disruptions in conversational flow can lead to a sharp rise in distress levels. In movies, silences are often used to signal noncompliance or confrontation (Piazza, 2006). Some researchers even argue that ‘silencing someone’ is one of the most serious forms of exclusion. Group membership is of elementary importance to our wellbeing and because humans are very sensitive to signals of exclusion, a silence is generally taken as a sign of rejection. In this way, a lack of flow in a conversation may signal that our relationship is not as solid as we thought it was.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Nhu cầu được chấp nhận thuộc về một nhóm đã được xác định là một trong những động cơ cơ bản nhất của con người và đóng một vai trò trong nhiều hành vi của con người. Dòng đàm thoại đó có liên quan đến sự thuộc về có thể được minh họa dễ dàng nhất bằng hậu quả của sự gián đoạn mạch hội thoại. Điều gì sẽ xảy ra khi trải nghiệm tích cực dòng hội thoại bị gián đoạn bởi một khoảng lặng ngắn chẳng hạn? Tất cả chúng ta đều biết rằng sự im lặng có thể khá khó xử và nghiên cứu cho thấy rằng ngay cả những gián đoạn ngắn trong mạch trò chuyện cũng có thể dẫn đến mức độ khó chịu tăng mạnh. Trong phim, sự im lặng thường được sử dụng để báo hiệu sự không tuân thủ hoặc đối đầu (Piazza, 2006). Một số nhà nghiên cứu thậm chí còn cho rằng ‘khiến ai đó im lặng’ là một trong những hình thức loại trừ nghiêm trọng nhất. Tư cách thành viên nhóm có tầm quan trọng cơ bản đối với sức khỏe của chúng ta và bởi vì con người rất nhạy cảm với các tín hiệu loại trừ, một sự im lặng thường được coi là dấu hiệu của sự từ chối. Theo cách này, cuộc trò chuyện thiếu sự trôi chảy có thể báo hiệu rằng mối quan hệ của chúng ta không còn vững chắc như chúng ta vẫn tưởng.

Another aspect of synchrony is that people often try to validate their opinions to those of others. That is, people like to see others as having similar ideas or worldviews as they have themselves, because this informs people that they are correct and their worldviews are justified. One way in which people can justify their worldviews is by assuming that, as long as their conversations run smoothly, their interaction partners probably agree with them. This idea was tested by researchers using video observations. Participants imagined being one out of three people in a video clip who had either a fluent conversation or a conversation in which flow was disrupted by a brief silence. Except for the silence, the videos were identical. After watching the video, participants were asked to what extent the people in the video agreed with each other. Participants who watched the fluent conversation rated agreement to be higher than participants watching the conversation that was disrupted by a silence, even though participants were not consciously aware of the disruption. It appears that the subjective feeling of being out of sync informs people of possible disagreements, regardless of the content of the conversation.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Một khía cạnh khác của tính đồng bộ là mọi người thường cố gắng hợp lý hóa ý kiến của họ với  ý kiến của người khác. Có nghĩa là, mọi người thích coi những người khác có những ý tưởng hoặc thế giới quan tương tự như của chính họ, bởi vì điều này cho mọi người biết rằng họ đúng và thế giới quan của họ là hợp lý. Một cách mà mọi người có thể chứng minh rằng thế giới quan của họ đúng đắn là giả định rằng, miễn là các cuộc trò chuyện của họ diễn ra suôn sẻ, các đối tác tương tác của họ có thể đồng ý với họ. Ý tưởng này đã được các nhà nghiên cứu thử nghiệm bằng cách sử dụng các quan sát video. Những người tham gia tưởng tượng là một trong ba người trong video clip có một cuộc trò chuyện trôi chảy hoặc một cuộc trò chuyện trong đó dòng chảy bị gián đoạn bởi một khoảng lặng ngắn. Ngoại trừ sự im lặng, các video đều giống hệt nhau. Sau khi xem video, những người tham gia được hỏi những người trong video đồng ý với nhau ở mức độ nào. Những người tham gia theo dõi cuộc trò chuyện trôi chảy đánh giá sự đồng ý cao hơn những người tham gia xem cuộc trò chuyện bị gián đoạn bởi sự im lặng, ngay cả khi những người tham gia không nhận thức được sự gián đoạn một cách có ý thức. Dường như cảm giác không đồng bộ chủ quan thông báo cho mọi người về những bất đồng có thể xảy ra, bất kể nội dung của cuộc trò chuyện.

Because people are generally so well- trained in having smooth conversations, any disruption of this flow indicates that something is wrong, either interpersonally or within the group as a whole. Consequently, people who do not talk very easily may be incorrectly understood as being less agreeable than those who have no difficulty keeping up a conversation. On a societal level, one could even imagine that a lack of conversational flow may hamper the integration of immigrants who have not completely mastered the language of their new country yet. In a similar sense, the ever- increasing number of online conversations may be disrupted by misinterpretations and anxiety that are produced by insuperable delays in the Internet connection. Keeping in mind the effects of conversational flow for feelings of belonging and validation may help one to be prepared to avoid such misunderstandings in future conversations.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Bởi vì mọi người thường được đào tạo rất tốt để có các cuộc trò chuyện trôi chảy, bất kỳ sự gián đoạn nào của dòng chảy này đều cho thấy có điều gì đó không ổn, giữa các cá nhân hoặc trong toàn bộ nhóm. Do đó, những người không nói chuyện rất dễ bị hiểu sai là khó tính hơn những người không gặp khó khăn gì trong việc bắt chuyện. Ở cấp độ xã hội, người ta thậm chí có thể tưởng tượng rằng việc thiếu mạch giao tiếp có thể cản trở sự hòa nhập của những người nhập cư chưa hoàn toàn thông thạo ngôn ngữ của đất nước mới của họ. Theo một nghĩa tương tự, số lượng ngày càng tăng các cuộc trò chuyện trực tuyến có thể bị gián đoạn do hiểu sai và lo lắng tạo ra bởi sự chậm trễ không thể thao tác được trong kết nối Internet. Ghi nhớ tác động của mạch trò chuyện đối với cảm giác thân thuộc và sự hợp lý hóa có thể giúp một người sẵn sàng tránh những hiểu lầm như vậy trong các cuộc trò chuyện sau này.

Questions 27-32

Do the following statements agree with the claims of the writer in the text? In boxes 27-32 on your answer sheet, write:

YES if the statement agrees with the claims of the writer

NO if the statement contradicts the claims of the writer

NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

27. Conversation occupies much of our time.

28. People assess information according to how readily they can understand it.

29. A quick response to a question is thought to show a lack of knowledge.

30. Video observations have often been used to assess conversational flow.

31. People who talk less often have clearer ideas than those who talk a lot.

32. Delays in online chat fail to have the same negative effect as disruptions that occur in natural conversation.

Questions 33-40

Complete the summary below. Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the text for each answer. Write your answers in boxes 33-40 on your answer sheet.

Synchrony

There is a human desire to co-ordinate (33)……………………….in an effort to be ‘in harmony’. This co-ordination can be seen in conversations when speakers alter the speed and extent of their speech in order to facilitate (34)……………………. This is often achieved within milliseconds: only tiny pauses take place when a conversation flows; when it doesn’t, there are (35)…………………….. and silences, or people talk at the same time.

Our desire to (36)……………………………. Is also an important element of conversation flow. According to research, our (37)……………….. increase even if silences are brief. Humans have a basic need to be part of a group, and they experience a sense of (38)……………………………. if silences exclude them.

People also attempt to co-ordinate their opinions in conversation. In an experiment, participants’ judgement of the overall (39)………………………………. among speakers was tested using videos of a fluent and a slightly disrupted conversation. The results showed that the (40)………………………………..of the speakers’ discussion was less important than the perceived synchrony of the speakers.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR