Dịch + Giải thích từ mới Passage "Biological Control of Pests" IELTS READING

· Cam,Reading,Environment

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "Biological Control of Pests" IELTS READING

Biological Control of Pests

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

The continuous and reckless use of synthetic chemicals for the control of pests which pose a threat to agricultural crops and human health is proving to be counter-productive. Apart from engendering widespread ecological disorders, pesticides have contributed to the emergence of a new breed of chemical-resistant, highly lethal superbugs.

According toa recent study by the Food and Agriculture Organisation (FAO), more than 300 species of agricultural pests have developed resistance to a wide range of potent chemicals. Not to be left behind are the disease-spreading pests, about 100 species of which have become immune to a variety of insecticides now in use.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Kiểm soát sinh học của sâu bệnh
  • Việc sử dụng chất hóa học tổng hợp một cách liên tục, thiếu cẩn trọng để kiểm soát sâu bệnh gây nguy hại cho mùa màng và sức khỏe con người đang ngày càng tỏ ra phản tác dụng. Ngoài việc gây ra sự mất cân bằng sinh thái lan rộng, thuốc trừ sâu đã góp phần tạo nên sự xuất hiện của 1 giống kháng hóa chất mới, siêu khuẩn gây chết người ở mức độ cao.
  • Theo một nghiên cứu gần đây được tiến hành bởi Tổ chức Nông Lương (FAO), hơn 300 loài dịch hại trong nông nghiệp đã phát triển sức đề kháng với một loạt các hóa chất mạnh. Cũng không hề kém cạnh, có khoảng 100 loài lan truyền bệnh đã trở nên miễn dịch với đa dạng các loại thuốc trừ sâu đang được sử dụng.

One glaring disadvantage of pesticides' application is that, while destroying harmful pests, they also wipe out many useful non-targeted organisms, which keep the growth of the pest population in check. This results in what agro-ecologists call the 'treadmill syndrome'. Became of their tremendous breeding potential and genetic diversity, many pests are known to withstand synthetic chemicals and bear offspring with a built-in resistance to pesticides.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Một điểm bất lợi rõ ràng trong việc áp dụng thuốc trừ sâu đó là trong khi tiêu diệt loài sâu hại, chúng ta cũng vô tình loại bỏ nhiều sinh vật có ích trong việc kiểm soát các loài côn trùng gây hại này. Điều này dẫn đến hiện tượng mà giới sinh thái học nông nghiệp gọi là “hội chứng guồng xay”. Do khả năng sinh sản khủng khiếp và sự đa dạng di truyền của chúng, nhiều loài sâu bệnh có thể chống chịu được các loại hóa chất tổng hợp và rồi đẻ ra thế hệ con cái với sức đề kháng chống lại thuốc trừ sâu này.

The havoc that the `treadmill syndrome' can bring about is well illustrated by what happened to cotton farmers in Central America. In the early 1940s, basking in the glory of chemical based intensive agriculture, the farmers avidly took to pesticides as a sure measure to boost crop yield. The insecticide was applied eight times a year in the mid-1940s, rising to 28 in a season in the mid-1950s, following the sudden proliferation of three new varieties of chemical-resistant pests.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Sự tàn phá mà ‘hội chứng guồng xoay’ có thể mang lại được minh hoạ rõ ràng bằng những gì đã xảy ra với những nông dân trồng bông ở Trung Mỹ. Đầu những năm 1940, khi đỉnh điểm của nông nghiệp sử dụng nhiều hoá chất, nông dân đã rất hăng hái sử dụng thuốc trừ sâu như một phương án đảm bảo để gia tăng sản lượng cây trồng. Thuốc diệt côn trùng được sử dụng 8 lần một năm vào giữa thập niên 1940, tăng lên 28 lần trong một mùa vào giữa những năm 1950, sau sự gia tăng đột ngột của ba loại dịch hại kháng hóa chất mới.

By the mid-1960s, the situation took an alarming turn with the outbreak of four more new pests, necessitating pesticide spraying to such an extent that 50% of the financial outlay on cotton production was accounted for by pesticides. In the early 1970s, the spraying frequently reached 70 times a season as the farmers were pushed to the wall by the invasion of genetically stronger insect species.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Vào giữa những năm 1960, tình hình đã trở nên đáng lo ngại với sự bùng phát của 4 loại dịch hại mới, đòi hỏi phải tăng việc phun thuốc trừ sâu lên đến mức mà 50% chi phí tài chính sản xuất bông được chi trả là cho các loại thuốc trừ sâu. Vào đầu những năm 1970, việc phun thuốc thường đạt tới mức 70 lần trong một mùa vì người nông dân bị “dồn đến chân tường” bởi sự xâm lấn của những loài côn trùng ngày càng khỏe về gen.

Most of the pesticides in the market today remain inadequately tested for properties that cause cancer and mutations as well as for other adverse effects on health, says a study by United States environmental agencies. The United States National Resource Defense Council has found that DDT was the most popular of a long list of dangerous chemicals in use.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Hầu hết các loại thuốc trừ sâu trên thị trường hiện nay vẫn chưa được kiểm tra đầy đủ về các đặc tính gây ung thư và đột biến cũng như các tác động xấu khác đối với sức khỏe, một nghiên cứu của các cơ quan môi trường Hoa Kỳ cho biết. Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Quốc gia Hoa Kỳ đã phát hiện ra rằng DDT là chất phổ biến nhất trong danh sách dài các hóa chất nguy hiểm đang được sử dụng.

In the face of the escalating perils from indiscriminate applications of pesticides, a more effective and ecologically sound strategy of biological control, involving the selective use of natural enemies of the pest population, is fast gaining popularity — though, as yet, it is a new field with limited potential. The advantage of biological control in contrast to other methods is that it provides a relatively low-cost, perpetual control system with a minimum of detrimental side-effects. When handled by experts, bio-control is safe, non-polluting and self-dispersing.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Đối mặt với những nguy cơ leo thang từ việc sử dụng thuốc trừ sâu bừa bãi, một chiến lược kiểm soát sinh học hiệu quả và hợp lý hơn về mặt sinh thái, liên quan đến việc sử dụng có chọn lọc các kẻ thù trong thiên nhiên của quần thể sâu bọ gây hại, đang nhanh chóng trở nên phổ biến - mặc dù, đúng là nó vẫn là một lĩnh vực mới có tiềm năng hạn chế. Ưu điểm của kiểm soát sinh học trái ngược với các phương pháp khác là nó cung cấp một hệ thống kiểm soát vĩnh viễn, chi phí tương đối thấp với các tác dụng phụ có hại ở mức tối thiểu. Khi được xử lý bởi các chuyên gia, kiểm soát sinh học là an toàn, không gây ô nhiễm và tự phân tán.

The Commonwealth Institute of Biological Control (CIBC) in Bangalore, with its global network of research laboratories and field stations, is one of the most active, non-commercial research agencies engaged in pest control by setting natural predators against parasites. CIBC also serves as a clearing-house for the export and import of biological agents for pest control worldwide.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Viện Kiểm soát Sinh học Khối thịnh vượng chung (CIBC) ở Bangalore, với mạng lưới các phòng thí nghiệm nghiên cứu và trạm thực địa toàn cầu, là một trong những cơ quan nghiên cứu phi thương mại, tích cực nhất tham gia kiểm soát dịch hại bằng cách thiết lập các loài săn mồi tự nhiên chống lại ký sinh trùng. CIBC cũng đóng vai trò là cơ quan trung gian cho việc xuất khẩu và nhập khẩu các tác nhân sinh học để kiểm soát dịch hại trên toàn thế giới.

CIBC successfully used a seed-feeding weevil, native to Mexico, to control the obnoxious parthenium weed, known to exert devious influence on agriculture and human health in both India and Australia. Similarly, the Hyderabad-based Regional Research Laboratory (RRL), supported by CIBC, is now trying out an Argentinian we evil for the eradication of water hyacinth, another dangerous weed, which has become a nuisance in many parts of the world. According to Mrs Kaiser Jamil of RRL, `The Argentinian weevil does not attack any other plant and a pair of adult bugs could destroy the weed in 4-5 days.' CIBC is also perfecting the technique for breeding parasites that prey on 'disapene scale' insects — notorious defoliants of fruit trees in the US and India.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • CIBC đã sử dụng thành công một loài mọt ăn hạt, có nguồn gốc từ Mexico, để kiểm soát loài cỏ dại họ cúc đáng ghét, được biết là gây ra ảnh hưởng nguy hiểm đến nông nghiệp và sức khỏe con người ở cả Ấn Độ và Úc. Tương tự như vậy, Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Khu vực (RRL) có trụ sở tại Hyderabad, được hỗ trợ bởi CIBC, hiện đang thử nghiệm một loài mọt Argentina để diệt trừ lục bình, một loại cỏ dại nguy hiểm khác đã trở thành mối phiền toái ở nhiều nơi trên thế giới. Theo bà Kaiser Jamil của RRL, 'Mọt Argentina không tấn công bất kỳ loại cây nào khác và một cặp bọ trưởng thành có thể tiêu diệt cỏ dại trong 4-5 ngày.' CIBC cũng đang hoàn thiện kỹ thuật nhân giống ký sinh trùng săn côn trùng 'disapene scale' - loài gây rụng lá cây ăn quả khét tiếng ở Hoa Kỳ và Ấn Độ.

How effectively biological control can be pressed into service is proved by the following examples. In the late 1960s, when Sri Lanka's flourishing coconut groves were plagued by leaf-miaing hispides, a larval parasite imported from Singapore brought the pest under control. A natural predator indigenous to India, Neodumetia sangawani, was found useful in controlling the Rhodes grass-scale insect that was devouring forage grass in many parts of the US. By using Neochetina bruci, a beetle native to Brazil, scientists at Kerala Agricultural University freed a 12-kilometre long canal from the clutches of the weed Salvinia molesta, popularly called `African Payal' in Kerala. About 30,000 hectares of rice fields in Kerala are infested by this weed.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Kiểm soát sinh học có thể buộc phải sử dụng hiệu quả như thế nào được chứng minh bằng các ví dụ sau. Vào cuối những năm 1960, khi những vườn dừa đang phát triển mạnh của Sri Lanka bị dịch hại bởi bọ xít hút lá, một loại ký sinh trùng ấu trùng nhập khẩu từ Singapore đã kiểm soát được loài gây hại này. Một loài săn mồi tự nhiên bản địa ở Ấn Độ, Neodumetia sangawani, được cho là hữu ích trong việc kiểm soát loài côn trùng vảy cỏ Rhodes đang cắn xé cỏ làm thức ăn gia súc ở nhiều vùng của Hoa Kỳ. Bằng cách sử dụng Neochetina bruci, một loài bọ cánh cứng có nguồn gốc từ Brazil, các nhà khoa học tại Đại học Nông nghiệp Kerala đã giải phóng một con kênh dài 12 km khỏi nanh vuốt của loài cỏ dại Salvinia Moleta, thường được gọi là 'African Payal' ở Kerala. Khoảng 30.000 ha ruộng lúa ở Kerala bị nhiễm loại cỏ dại này.

Questions 14-17

Choose the correct letter, A, B, C, or D. Write the correct letter in boxes 14-17 on your answer sheet.

14. The use of pesticides has contributed to

A. a change in the way ecologies are classified by agroecologists.

B. an imbalance in many ecologies around the world.

C. the prevention of ecological disasters in some parts of the world.

D. an increase in the range of ecologies which can be usefully farmed.

15. The Food and Agriculture Organisation has counted more than 300 agricultural pests which

A. are no longer responding to most pesticides in use

B. can be easily controlled through the use of pesticides.

C. continue to spread disease in a wide range of crops.

D. may be used as part of bio-control's replacement of pesticides.

16. Cotton farmers in Central America began to use pesticides

A. because of an intensive government advertising campaign.

B. in response to the appearance of new varieties of pest.

C. as a result of changes in the seasons and the climate.

D. to ensure more cotton was harvested from each crop.

17. By the mid-1960s, cotton farmers in Central America found that pesticides

A. were wiping out 50% of the pests plaguing the crops.

B. were destroying 50% of the crops they were meant to protect.

C. were causing a 50% increase in the number of new pests reported.

D. were costing 50% of the total amount they spent on their crops.

Questions 18-21

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 2? In boxes 18-21 on your answer sheet, write:

YES if the statement agrees with the claims of the writer

NO if the statement contradicts the claims of the writer

NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

18. Disease-spreading pests respond more quickly to pesticides than agricultural pests do.

19. A number of pests are now born with an innate immunity to some pesticides.

20. Biological control entails using synthetic chemicals to try and change the genetic make-up of the pests' offspring.

21. Bio-control is free from danger under certain circumstances.

Questions 22-26

Complete each sentence with the correct ending, A—I, below. Write the correct letter, A—I, in boxes 22-26 on your answer sheet.

22. Disapene scale insects feed on

23. Neodumetia sangawani ate

24. Leaf-mining hispides blighted

25. An Argentinian weevil may be successful in wiping out

26. Salvinia molesta plagues

A. forage grass.

B. rice fields.

C. coconut trees.

D. fruit trees.

E. water hyacinth.

F. parthenium weed.

G. Brazilian beetles.

H. grass-scale insects.

I. larval parasites.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR