Dịch + Giải thích từ mới Passage "Collecting Ant Specimens" IELTS READING

· Reading,Cam,Environment

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "Collecting Ant Specimens" IELTS READING

Collecting Ant Specimens

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Collecting ants can be as simple as picking up stray ones and placing them in a glass jar, or as complicated as completing an exhaustive survey of all species present in an area and estimating their relative abundances. The exact method used will depend on the final purpose of the collections. For taxonomy, or classification, long series, from a single nest, which contain all castes (workers, including majors and minors, and, if present, queens and males) are desirable, to allow the determination of variation within species. For ecological studies, the most important factor is collecting identifiable samples of as many of the different species present as possible. Unfortunately, these methods are not always compatible. The taxonomist sometimes overlooks whole species in favour of those groups currently under study, while the ecologist often collects only a limited number of specimens of each species, thus reducing their value for taxonomic investigations.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Thu thập mẫu vật kiến
    • Việc tập hợp những con kiến có thể là đơn giản giống như bắt giữ những con kiến rải rác và đặt chúng vào bình thủy tinh, hoặc có thể là phức tạp giống như việc hoàn thành một cuộc khảo sát về tất cả các loài hiện diện trong một khu vực và ước lượng độ phong phú tương đối của chúng. Phương pháp chính xác được sử dụng sẽ phụ thuộc vào mục đích cuối cùng của bộ sưu tập. Đối với việc phân loại, người ta sẽ hy vọng tìm được một chuỗi dài trong cùng một tổ (từ kiến thợ, kiến lớn và kiến nhỏ, kiến chúa và kiến đực nếu chúng có hiện diện), nhằm có thể xác định được sự đa dạng trong loài. Đối với các nghiên cứu về sinh thái, yếu tố quan trọng nhất là thu thập được càng nhiều càng tốt các mẫu có thể nhận dạng được của nhiều loài khác nhau. Thật không may, những phương pháp này không phải lúc nào cũng tương thích. Các nhà phân loại học đôi khi bỏ sót tổng thể toàn bộ loài đối với những nhóm hiện đang được nghiên cứu, trong khi nhà sinh thái học chỉ thu thập được một số mẫu vật của mỗi loài, do đó làm giảm giá trị của chúng trong các điều tra phân loại.

To collect as wide a range of species as possible, several methods must be used. These include hand collecting, using baits to attract the ants, ground litter sampling, and the use of pitfall traps. Hand collecting consists of searching for ants everywhere they are likely to occur. This includes on the ground, under rocks, logs or other objects on the ground, in rotten wood on the ground or on trees, in vegetation, on tree trunks and under bark. When possible, collections should be made from nests or foraging columns and at least 20 to 25 individuals collected. This will ensure that all individuals are of the same species, and so increase their value for detailed studies. Since some species are largely nocturnal, collecting should not be confined to daytime. Specimens are collected using an aspirator (often called a pooter), forceps, a fine, moistened paint brush, or fingers. if the ants are known not to sting. Individual insects are placed in plastic or glass tubes (1.5-3.0 ml capacity for small ants, 5-8 ml for larger ants) containing 75% to 95% ethanol. Plastic tubes with secure tops are better than glass because they are lighter, and do not break as easily if mishandled.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Để thu thập càng nhiều loài càng tốt, một vài phương pháp có thể được áp dụng. Chúng bao gồm thu thập thủ công, sử dụng mồi để thu hút kiến, thu thập mẫu vật vương trên đất và sử dụng bẫy hình chuông. Thu thập bằng tay bao gồm tìm kiếm kiến ở mọi nơi mà chúng có thể có mặt, gồm trên mặt đất, dưới đá, các khúc gỗ hoặc các vật khác trên mặt đất, gỗ thối trên mặt đất hoặc trên cây, trong thực vật, trên thân cây và dưới vỏ cây. Khi có thể, cần phải tìm kiến từ các tổ hoặc cột mà kiến kiếm ăn và ít nhất nên thu thập 20 đến 25 cá thể. Điều này sẽ đảm bảo rằng tất cả các cá thể đều thuộc cùng một loài, và do đó tăng giá trị cho các nghiên cứu. Vì một số loài hoạt động vào ban đêm, nên việc thu thập chúng không nên chỉ giới hạn ở ban ngày. Người ta thu thập mẫu vật bằng cách sử dụng máy hút (thường gọi là “pooter”), kẹp, một cây cọ vẽ loại tốt và ẩm hoặc ngón tay nếu ta biết được loài kiến đó không đốt. Từng cá thể côn trùng được đặt trong ống nhựa hoặc thủy tinh (dung tích 1,5-3-0 ml cho kiến nhỏ, 5-8 ml đối với các con kiến lớn) chứa 75% đến 95% ethanol. Những ống nhựa có nắp an toàn tốt hơn kính vì chúng nhẹ hơn và không dễ vỡ nếu không được cầm cẩn thận.

Baits can be used to attract and concentrate foragers. This often increases the number of individuals collected and attracts species that are otherwise elusive. Sugars and meats or oils will attract different species and a range should be utilised. These baits can be placed either on the ground or on the trunks of trees or large shrubs. When placed on the ground, baits should be situated on small paper cards or other flat, light-coloured surfaces, or in test-tubes or vials. This makes it easier to spot ants and to capture them before they can escape into the surrounding leaf litter.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Baits có thể được sử dụng để thu hút và tập trung những người rình rập. Điều này thường làm tăng số lượng cá thể thu thập và thu hút được các loài mà nếu không thì sẽ khó nắm bắt. Đường và thịt hoặc dầu sẽ thu hút các loài khác nhau và phạm vi nên được sử dụng. Những mồi này có thể được đặt trên mặt đất hoặc trên các thân cây hoặc bụi cây lớn. Khi đặt trên mặt đất, mồi nên được đặt trên giấy nhỏ hoặc các mặt phẳng, ánh sáng màu khác, hoặc trong ống nghiệm hoặc lọ. Điều này làm cho dễ dàng hơn để phát hiện ra kiến ​​và nắm bắt chúng trước khi chúng có thể trốn vào lều rác xung quanh.

Many ants are small and forage primarily in the layer of leaves and other debris on the ground. Collecting these species by hand can be difficult. One of the most successful ways to collect them is to gather the leaf litter in which they are foraging and extract the ants from it. This is most commonly done by placing leaf litter on a screen over a large funnel, often under some heat. As the leaf litter dries from above, ants (and other animals) move downward and eventually fall out the bottom and are collected in alcohol placed below the funnel. This method works especially well in rainforests and marshy areas. A method of improving the catch when using a funnel is to sift the leaf litter through a coarse screen before placing it above the funnel. This will concentrate the litter and remove larger leaves and twigs. It will also allow more litter to be sampled when using a limited number of funnels.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Nhiều kiến ​​là nhỏ và thức ăn gia súc chủ yếu ở lớp lá và các mảnh vụn khác trên mặt đất. Thu thập các loài này bằng tay có thể rất khó khăn. Một trong những cách thành công nhất để thu thập chúng là thu thập các lát lá trong đó họ đang tìm kiếm và trích xuất các kiến ​​từ nó. Điều này thường được thực hiện bằng cách đặt rác trên một màn hình trên một phễu lớn, thường dưới hơi nóng. Khi mùn lá khô từ trên cao, kiến ​​(và các động vật khác) di chuyển xuống và cuối cùng rơi ra phía dưới và được thu thập trong rượu đặt bên dưới phễu. Phương pháp này đặc biệt hiệu quả trong rừng mưa và vùng đầm lầy. Một phương pháp để cải thiện việc bắt khi sử dụng một kênh là để sàng rác rác thông qua một màn hình thô trước khi đặt nó lên phía trên ống khói. Điều này sẽ tập trung rác thải và loại bỏ các lá và cành cây lớn hơn. Nó cũng sẽ cho phép nhiều mẫu hơn được lấy mẫu khi sử dụng một số lượng kênh hạn chế.

The pitfall trap is another commonly used tool for collecting ants. A pitfall trap can be any small container placed on the ground with the top level with the surrounding surface and filled with a preservative. Ants are collected when they fall into the trap while foraging. The diameter of the traps can vary from about 18 mm to 10 cm and the number used can vary from a few to several hundred. The size of the traps used is influenced largely by personal preference (although larger sizes are generally better), while the number will be determined by the study being undertaken. The preservative used is usually ethylene glycol or propylene glycol, as alcohol will evaporate quickly and the traps will dry out. One advantage of pitfall traps is that they can be used to collect over a period of time with minimal maintenance and intervention. One disadvantage is that some species are not collected as they either avoid the traps or do not commonly encounter them while foraging.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Cái bẫy pitfall là một công cụ thường được sử dụng để thu thập kiến. Một cái bẫy pitfall có thể là bất cứ cái thùng nhỏ nào được đặt trong lòng đất với mức cao nhất với bề mặt xung quanh và chứa chất bảo quản. Kiến được thu thập khi chúng rơi vào bẫy trong khi tìm kiếm. Đường kính của bẫy có thể thay đổi từ khoảng 18 mm đến 10 cm và số lượng sử dụng có thể thay đổi từ vài đến vài trăm. Kích thước của bẫy được sử dụng chủ yếu là do sở thích cá nhân (mặc dù kích thước lớn hơn nói chung là tốt hơn), trong khi số lượng sẽ được xác định bởi nghiên cứu đang được tiến hành. Chất bảo quản được sử dụng thường là ethylene glycol hoặc propylen glycol, vì rượu sẽ bay hơi nhanh chóng và bẫy sẽ khô. Một lợi thế của bẫy pitfall là chúng có thể được sử dụng để thu thập qua một khoảng thời gian với sự bảo trì và can thiệp tối thiểu. Một bất lợi là một số loài không được thu thập vì họ hoặc tránh các bẫy hoặc thường không gặp chúng trong khi tìm kiếm.

Questions 27-30

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 3? In boxes 27-30 on your answer sheet, write:

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

27. Taxonomic research involves comparing members of one group of ants.

28. New species of ant are frequently identified by taxonomists.

29. Range is the key criterion for ecological collections.

30. A single collection of ants can generally be used for both taxonomic and ecological purposes.

Questions 31-36

Classify the following statements as referring to

A. hand collecting

B. using bait

C. sampling ground litter

D. using a pitfall trap

Write the correct letter, A, B, C or D, in boxes 31-36 on your answer sheet.

31. It is preferable to take specimens from groups of ants.

32. It is particularly effective for wet habitats.

33. It is a good method for species which are hard to find.

34. Little time and effort is required.

35. Separate containers are used for individual specimens.

36. Non-alcoholic preservative should be used.

Questions 37-40

Label the diagram below. Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer. Write your answers in boxes 37-40 on your answer sheet.

Ants spcimens

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR