Dịch + Giải thích từ mới Passage "The History Of The Tortoise" IELTS READING

· Cam,Reading,Environment

Bên cạnh Phân tích & Bài Sửa HS đạt 7.0 "The diagram below shows how to recycle organic waste to produce fertiliser (compost)" IELTS WRITING TASK 1, IELTS TUTOR cung cấp dịch + giải thích từ mới Passage "The History Of The Tortoise" IELTS READING.

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "The History Of The Tortoise" IELTS READING

The History Of The Tortoise

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

If you go back far enough, everything lived in the sea. At various points in evolutionary history, enterprising individuals within many different animal groups moved out onto the land, sometimes even to the most parched deserts, taking their own private seawater with them in blood and cellular fluids. In addition to the reptiles, birds, mammals and insects which we see all around us, other groups that have succeeded out of water include scorpions, snails, crustaceans such as woodlice and land crabs, millipedes and centipedes, spiders and various worms. And we mustn’t forget the plants, without whose prior invasion of the land none of the other migrations could have happened.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Lịch sử loài rùa
    • Nếu bạn quay trở lại quá khứ đủ lâu thì bạn sẽ thấy tất cả mọi sự sống đều dưới biển. Tại các thời điểm khác nhau trong lịch sử tiến hóa, các cá thể mạnh trong các nhóm động vật khác nhau đã di chuyển lên đất liền, thậm chí lên các vùng sa mạc khô cằn nhất, mang theo nước biển trong máu và các chất lỏng tế bào. Ngoài các loài bò sát, chim, động vật có vú và côn trùng mà chúng ta thấy thì các nhóm khác đã thành công khi thoát khỏi môi trường nước là bọ cạp, ốc sên, động vật giáp xác như loài mối và cua đất, động vật nhiều chân và rết, nhện và các loài sâu bọ khác nhau. Và chúng ta đừng quên thực vật, nếu không có sự xâm chiếm đất liền của thực vật trước thì không có loài nào có thể di cư lên đất liền được.

Moving from water to land involved a major redesign of every aspect of life, including breathing and reproduction. Nevertheless, a good number of thoroughgoing land animals later turned around, abandoned their hard-earned terrestrial re-tooling, and returned to the water again. Seals have only gone part way back. They show us what the intermediates might have been like, on the way to extreme cases such as whales and dugongs. Whales (including the small whales we call dolphins) and dugongs, with their close cousins the manatees, ceased to be land creatures altogether and reverted to the full marine habits of their remote ancestors. They don’t even come ashore to breed. They do, however, still breathe air, having never developed anything equivalent to the gills of their earlier marine incarnation. Turtles went back to the sea a very long time ago and, like all vertebrate returnees to the water, they breathe air. However, they are, in one respect, less fully given back to the water than whales or dugongs, for turtles still lay their eggs on beaches.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Di chuyển từ môi trường nước sang môi trường đất liền đòi hỏi việc thay đổi tất cả các khía cạnh của cuộc sống, bao gồm cả việc thở và sinh sản. Tuy nhiên, một số lượng lớn các động vật hoàn toàn sống trên cạn sau đó đã bỏ lại các nơi khó săn mồi trên đất liền và quay trở lại môi trường nước. Hải cẩu chỉ quay lại một phần. Chúng cho chúng ta thấy những loài sinh vật trung gian sẽ như thế nào trên đường phát triển thành các trường hợp cá biệt như loài cá voi hay cá nược. Cá voi (bao gồm cả những con cá voi nhỏ mà chúng ta gọi là cá heo) và cá nược, cùng họ với lợn biển, không còn là những sinh vật trên cạn nữa và đã trở lại là sinh vật dưới biển giống như tổ tiên xa của chúng. Chúng thậm chí không lên bờ để sinh sản. Tuy nhiên chúng vẫn hít thở không khí và chưa bao giờ phát triển thêm bất cứ thứ gì tương đương với mang cá giống như tổ tiên trước đó của chúng. Loài rùa đã trở lại biển từ rất lâu rồi và giống như tất cả những loài trở về biển có xương sống, chúng cũng hít thở không khí. Tuy nhiên, ở một khía cạnh, loài rùa ít trở lại nước hơn cá voi hay loài cá nược nên chúng vẫn còn đẻ trứng trên các bãi biển.

There is evidence that all modem turtles are descended from a terrestrial ancestor which lived before most of the dinosaurs. There are two key fossils called Proganochelys quenstedti and Palaeochersis talampayensis dating from early dinosaur times, which appear to be close to the ancestry of all modem turtles and tortoises. You might wonder how we can tell whether fossil animals lived on land or in water, especially if only fragments are found. Sometimes it’s obvious. Ichthyosaurs were reptilian contemporaries of the dinosaurs, with fins and streamlined bodies. The fossils look like dolphins and they surely lived like dolphins, in the water. With turtles it is a little less obvious. One way to tell is by measuring the bones of their forelimbs.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Có bằng chứng cho thấy là tất cả các loài rùa hiện nay có nguồn gốc từ một loài tổ tiên sống trên đất liền trước khi loài khủng long xuất hiện. Có hai hóa thạch gọi là Proganochelys quenstedti và Palaeochersis talampayensis có niên đại từ thời khủng long đầu tiên dường như được xem là gần với tổ tiên của tất cả các loài rùa hiện đại. Bạn có thể băn khoăn rằng làm thế nào chúng ta có thể biết được là các động vật hóa thạch này sống trên cạn hay dưới nước, đặc biệt là nếu chỉ tìm thấy được mảnh vỡ của chúng. Tuy nhiên đôi khi điều đó là hiển nhiên. Thằn lằn cá là loài cùng thời bò sát với loài khủng long, có vây và các cơ quan sắp xếp hợp lý. Các hóa thạch của chúng được tìm thấy trông giống như loài cá heo và chắc chắn chúng đã sống ở dưới nước giống như loài cá heo. Với rùa thì điều này ít rõ ràng hơn. Một cách để biết điều đó là đo xương chi trước của chúng.

Walter Joyce and Jacques Gauthier, at Yale University, obtained three measurements in these particular bones of 71 species of living turtles and tortoises. They used a kind of triangular graph paper to plot the three measurements against one another. All the land tortoise species formed a tight cluster of points in the upper part of the triangle; all the water turtles cluster in the lower part of the triangular graph. There was no overlap, except when they added some species that spend time both in water and on land. Sure enough, these amphibious species show up on the triangular graph approximately half way between the ‘wet cluster’ of sea turtles and the ‘dry cluster’ of land tortoises. The next step was to determine where the fossils fell. The bones of P quenstedti and JR talampayensis leave us in no doubt. Their points on the graph are right in the thick of the dry cluster. Both these fossils were dry-land tortoises. They come from the era before our turtles returned to the water.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Walter Joyce và Jacques Gauthier, tại Đại học Yale, đã thu được ba phép đo trong các xương đặc biệt này của 71 loài rùa và ba ba sống. Họ đã sử dụng một loại giấy vẽ hình tam giác để vẽ ba phép đo dựa vào nhau. Tất cả các loài rùa đất hình thành một cụm điểm chặt chẽ ở phần trên của tam giác; tất cả các cụm rùa nước ở phần dưới của biểu đồ hình tam giác. Không có sự trùng lặp nào, ngoại trừ khi họ thêm một số loài sống cả dưới nước và trên cạn. Chắc chắn rồi, những loài lưỡng cư này xuất hiện trên biểu đồ hình tam giác ở khoảng một nửa giữa 'cụm ướt' của rùa biển và 'cụm khô' của rùa cạn. 'Bước tiếp theo là xác định nơi hóa thạch rơi ra. Xương của P quenstedti và P. talampayensis khiến chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa. Điểm của chúng trên biểu đồ nằm ngay trong phần dày của cụm khô. Cả hai hóa thạch này đều là rùa cạn. Chúng đến từ thời đại trước khi rùa của chúng ta quay trở lại mặt nước.

You might think, therefore, that modem land tortoises have probably stayed on land ever since those early terrestrial times, as most mammals did after a few of them went back to the sea. But apparently not. If you draw out the family tree of all modem turtles and tortoises, nearly all the branches are aquatic. Today’s land tortoises constitute a single branch, deeply nested among branches consisting of aquatic turtles. This suggests that modem land tortoises have not stayed on land continuously since the time of P. quenstedti and P. talampayensis. Rather, their ancestors were among those who went back to the water, and they then re-emerged back onto the land in (relatively) more recent times.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Do đó, bạn có thể nghĩ rằng loài rùa cạn hiện đại có lẽ đã ở trên đất liền kể từ những thời kỳ đầu tiên trên cạn, giống như hầu hết các loài động vật có vú đã làm sau khi một vài trong số chúng quay trở lại biển. Nhưng rõ ràng là không. Nếu bạn vẽ cây phả hệ của tất cả các loài rùa và rùa hiện đại, gần như tất cả các nhánh đều sống dưới nước. Rùa trên cạn ngày nay tạo thành một nhánh duy nhất, lồng sâu vào giữa các nhánh bao gồm rùa nước. Điều này cho thấy rằng loài rùa trên cạn hiện đại đã không ở trên cạn liên tục kể từ thời P. quenstedti và P. talampayensis. Thay vào đó, tổ tiên của họ nằm trong số những con đã quay trở lại mặt nước, và sau đó chúng tái xuất trở lại đất liền trong thời gian (tương đối) gần đây hơn.

Tortoises therefore represent a remarkable double return. In common with all mammals, reptiles and birds, their remote ancestors were marine fish and before that various more or less worm-like creatures stretching back, still in the sea, to the primeval bacteria. Later ancestors lived on land and stayed there for a very large number of generations. Later ancestors still evolved back into the water and became sea turtles. And finally they returned yet again to the land as tortoises, some of which now live in the driest of deserts.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Do đó, rùa đại diện cho sự quay lại hai lần đáng chú ý. Tương tự với tất cả các loài động vật có vú, bò sát và chim, tổ tiên xa xưa của chúng là cá biển và trước đó là nhiều sinh vật ít nhiều giống giun mở rộng trở lại, vẫn còn ở biển, với vi khuẩn nguyên sinh. Tổ tiên sau này sống trên đất liền và ở đó trong một số lượng rất lớn các thế hệ. Tổ tiên sau này vẫn tiến hóa trở lại dưới nước và trở thành rùa biển. Và cuối cùng, chúng quay trở lại vùng đất một lần nữa dưới dạng rùa, một số trong số chúng hiện đang sống ở những sa mạc khô cằn nhất.

Questions 27-30

Answer the questions below. Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer. Write your answers in boxes 27-30 on your answer sheet.

27. What had to transfer from sea to land before any animals could migrate?

28. Which TWO processes are mentioned as those in which animals had to make big changes as they moved onto land?

29. Which physical feature, possessed by their ancestors, do whales lack?

30. Which animals might ichthyosaurs have resembled?

Questions 31-33

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 3? In boxes 31-33 on your answer sheet, write:

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this more than once.

31. Turtles were among the first group of animals to migrate back to the sea.

32. It is always difficult to determine where an animal lived when its fossilized remains are incomplete.

33. The habitat of ichthyosaurs can be determined by the appearance of their fossilized remains.

Questions 34-39

Complete the flow-chart below. Choose NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER from the passage for each answer. Write your answers in boxes 34-39 on your answer sheet.

The history of the tortoise

Questions 40

Choose the correct letter A, B, C or D. Write the correct letter in box 40 on your answer sheet.

According to the writer, the most significant thing about tortoises is that

A. they are able to adapt to life in extremely dry environments.

B. their original life form was a kind of primeval bacteria.

C. they have so much in common with sea turtles.

D. they have made the transition from sea to land more than once.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR