Dịch + Giải thích từ mới Passage "Stepwells" IELTS READING

· Reading,Cam,Environment

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "Stepwells" IELTS READING

Stepwells

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

A millennium ago, stepwells were fundamental to life in the driest parts of India. Although many have been neglected, recent restoration has returned them to their former glory. Richard Cox travelled to north-western India to document these spectacular monuments from a bygone era.

During the sixth and seventh centuries, the inhabitants of the modern-day states of Gujarat and Rajasthan in North-western India developed a method of gaining access to clean, fresh groundwater during the dry season for drinking, bathing, watering animals and irrigation. However, the significance of this invention – the stepwell – goes beyond its utilitarian application.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Giếng bậc thang
  • Trong suốt thế kỷ thứ 6 và 7, cư dân đương đại vùng Gujiarat và Rajasthan ở miền Tây Bắc Ấn Độ đã phát triển một phương pháp để tiếp cận với nguồn nước sạch dưới lòng đất trong suốt mùa khô hạn, phục vụ cho việc lấy nước uống, tắm, nuôi động vật và tưới tiêu. Tuy nhiên, tầm quan trọng của phát minh ra những chiếc giếng bậc thang như vậy còn vượt lên trên cả những ứng dụng thiết thực như trên.

Unique to the region, stepwells are often architecturally complex and vary widely in size and shape. During their heyday, they were places of gathering, of leisure, of relaxation and of worship for villagers of all but the lowest castes. Most stepwells are found dotted around the desert areas of Gujarat (where they are called vav) and Rajasthan (where they are known as baori), while a few also survive in Delhi. Some were located in or near villages as public spaces for the community; others were positioned beside roads as resting places for travellers.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Là kiến trúc độc nhất của vùng này, giếng bậc thang có kiến trúc phức tạp, mỗi giếng lại có một kích thước và hình dạng khác nhau. Trong suốt thời kỳ hoàng kim, những kiến trúc giếng bậc thang này là nơi mọi người tụ họp quây quần, tổ chức các hoạt động giải trí thư giãn cũng như là nơi dành cho việc thờ cúng và các hoạt động tín ngưỡng của dân làng. Đa số các giếng bậc thang được tìm thấy rải rác xung quanh các vùng sa mạc ở Gujarat (Nơi mà chúng thường được gọi với tên ‘vav’) và Rajasthan (nơi mà chúng được biết đến với tên baori), trong khi một vài lại được tìm thấy ở Delhi. Một vài giếng bậc thang được đặt ở vị trí trong hoặc gần các ngôi làng hay các địa điểm công cộng; một số cái thì lại được đặt bên cạnh đường đi để du khách có nơi nghỉ ngơi thư giãn.

As their name suggests, stepwells comprise a series of stone steps descending from ground level to the water source (normally an underground aquifer) as it recedes following the rains. When the water level was high, the user needed only to descend a few steps to reach it; when it was low, several levels would have to be negotiated.

Some wells are vast, open craters with hundreds of steps paving each sloping side, often in tiers. Others are more elaborate, with long stepped passages leading to the water via several storeys built from stone and supported by pillars, they also included pavilions that sheltered visitors from the relentless heat. But perhaps the most impressive features are the intricate decorative sculptures that embellish many stepwells, showing activities from fighting and dancing to everyday acts such as women combing their hair and churning butter.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Giống như cái tên, giếng bậc thang bao gồm nhiều bậc đá đi từ mặt đất xuống nơi chứa nước (thường là vùng nước ngầm dưới lòng đất) bởi các bậc thang này sẽ ít đi sau mỗi trận mưa. Khi mực nước cao, người dùng chỉ cần bước xuống vài bậc để đến được nguồn nước. Nhưng khi mực nước thấp thì họ phải đi xuống thấp hơn.
 • Một vài kiến trúc giếng rất lớn, thành rộng với hàng trăm bậc được xây mỗi bên thành, thường sẽ được xây theo các tầng. Những cái khác thì được xây tỉ mỉ hơn với những hành lang xếp bậc dài dẫn xuống mặt nước thông qua một vài tầng xây từ đá với sức chống đỡ từ những chiếc cột, giếng bậc thang thậm chí còn có những mái hiên làm chỗ ẩn náu cho du khách dưới cái nắng gay gắt. Nhưng có lẽ đặc điểm ấn tượng nhất chính là những bức điêu khắc trang trí với đường nét phức tạp giúp tô điểm thêm cho giếng bậc thang, mô tả lại từ việc chinh chiến, múa hát đến những hoạt động thường ngày như phụ nữ chải đầu và làm bơ.

Down the centuries, thousands of wells were constructed throughout northwestern India, but the majority have now fallen into disuse; many are derelict and dry, as groundwater has been diverted for industrial use and the wells no longer reach the water table. Their condition hasn’t been helped by recent dry spells: southern Rajasthan suffered an eight-year drought between 1996 and 2004.

However, some important sites in Gujarat have recently undergone major restoration, and the state government announced in June last year that it plans to restore the stepwells throughout the state.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Xuôi theo nhiều thế kỷ, hàng ngàn giếng được xây dựng khắp Tây bắc Ấn độ, nhưng đa số hiện nay không còn được sử dụng; nhiều cái vô chủ và bị khô; khi mạch nước ngầm được chuyển hướng cho mục đích sử dụng công nghiệp và những cái giếng không còn chạm đến mực nước ngầm. Tình trạng của chúng không được hỗ trợ bởi những đợt khô hạn gần đây; miền nam Rajasthan phải hứng chịu một đợt khô hạn 8 năm kéo dài từ 1996 - 2004.
 • Tuy nhiên, một số địa điểm quan trọng ở Gujarat gần đây đã trải qua sự trung tu lớn và chính quyền ban đã thông báo vào tháng sáu năm ngoái rằng họ lên kế hoạch phục hồi các giếng bậc thang khắp bang.

In Patan, the state’s ancient capital, the stepwell of Rani Ki Vav (Queen’s Stepwell) is perhaps the finest current example. It was built by Queen Udayamati during the late 11th century, but became silted up following a flood during the 13th century. But the Archaeological Survey of India began restoring it in the 1960s, and today it’s in pristine condition. At 65 metres long, 20 metres wide and 27 metres deep, Rani Ki Vav features 500 distinct sculptures carved into niches throughout the monument, depicting gods such as Vishnu and Parvati in various incarnations. Incredibly, in January 2001, this ancient structure survived a devastating earthquake that measured 7.6 on the Richter scale.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Ở Patan, thủ đô cổ kính của bang, giếng bậc thang của Rani Ki Vav (Queen’s Stepwell) có lẽ là ví dụ điển hình nhất hiện nay. Nó được xây dựng bởi Nữ hoàng Queen Udayamati vào cuối thế kỷ 11 nhưng bị phù sa sau một trận lũ trong suốt thế kỷ 13. Nhưng Cơ quan khảo sát Khảo cổ học của Ấn độ đã bắt đầu trùng tu nó vào những năm 1960 và ngày nay nó ở trong tình trạng nguyên sơ. Dài 65m, rộng 20m và sâu 27m, Rani Ki Vav có 500 tác phẩm điêu khắc riêng biệt được chạm khắc vào các hốc khắp di tích, mô tả các vị thần như Vishnu và Parvati trong các hình hài khác nhau. Thật kinh ngạc, vào tháng 1 năm 2001, công trình kiến trúc cổ xưa này đã qua khỏi một trận động đất kinh hoàng 7,6 độ richter.

Another example is the Surya Kund in Modhera, northern Gujarat, next to the Sun Temple, built by King Bhima I in 1026 to honour the sun god Surya. It’s actually a tank (kund means reservoir or pond) rather than a well, but displays the hallmarks of stepwell architecture, including four sides of steps that descend to the bottom in a stunning geometrical formation. The terraces house 108 small, intricately carved shrines between the sets of steps.

Rajasthan also has a wealth of wells. The ancient city of Bundi, 200 kilometres south of Jaipur, is renowned for its architecture, including its stepwells. One of the larger examples is Raniji Ki Baori, which was built by the queen of the region, Nathavatji, in 1699. At 46 metres deep, 20 metres wide and 40 metres long, the intricately carved monument is one of 21 baoris commissioned in the Bundi area by Nathavatji.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Một ví dụ khác là Surya Kund ở Modhera, phía bắc Gujarat, bên cạnh Đền Mặt Trời, được xây dựng bởi Vua Bhima I vào năm 1026 để vinh danh thần Mặt trời Surya. Nó thực sự là một cái bể ( kund có nghĩa là bể chứa hoặc ao) thay vì là một cái giếng nhưng hiển thị các đặc điểm nổi bậc của kiến trúc giếng bậc thang, bao gồm 4 bên giếng đi xuống đáy trong một hình dạng hình học tuyệt đẹp. Các thềm có 108 điện thờ nhỏ được chạm khắc tinh xảo giữa các bậc tam cấp.
 • Rajasthan cũng có rất nhiều giếng. Thành phố cổ Bundi, cách Jaipur 200km về phía Nam, nổi tiếng với kiến trúc, bao gồm những giếng bậc thang. Một trong những ví dụ lớn hơn là Raniji Ki Baori, được xây dựng bởi nữ hoàng của khu vực, Nathavatji vào năm 1699. Sâu 46m, rộng 20m và dài 40m, di tích được chạm khắc tinh xảo là một trong 21 giếng được thực hiện trong khu Bundi bởi Nathavatji.

In the old ruined town of Abhaneri, about 95 kilometres east of Jaipur, is Chand Baori, one of India’s oldest and deepest wells; aesthetically, it’s perhaps one of the most dramatic. Built in around 850 AD next to the temple of Harshat Mata, the baori comprises hundreds of zigzagging steps that run along three of its sides, steeply descending 11 storeys, resulting in a striking geometric pattern when seen from afar. On the fourth side, covered verandas supported by ornate pillars overlook the steps.

Still in public use is Neemrana Ki Baori, located just off the Jaipur–Dehli highway. Constructed in around 1700, it’s nine storeys deep, with the last two levels underwater. At ground level, there are 86 colonnaded openings from where the visitor descends 170 steps to the deepest water source.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Trong thị trấn cũ đổ nát Abhaneru, khoảng 95km về phía đông của Jaipur là Chand Baori, một trong những cái giếng sâu và lâu đời nhất của Ấn độ; về mặt thẩm mỹ, có lẽ nó là một trong những cái ấn tượng nhất. Được xây dựng vào khoảng 850 sau Công nguyên kế bên đền của Harshat Mata, cái giếng bao gồm hàng trăm bậc thang ngoằn ngoèo chạy dọc theo ba mặt của giếng, dốc xuống 11 tầng, tạo ra một mô hình hình học nổi bật khi nhìn từ xa. Ở mặt thứ 4, bao gồm hàng hiên có mái che được chống đỡ bởi các trụ trang trí công phu nhìn ra các bậc thang.
 • Vẫn còn được sử dụng công cộng là Neemrana Ki Baori nằm gần sát cao tốc Jaipur- Dehli. Được xây dựng vào khoảng 1700, nó sâu chín tầng, với hai tầng cuối cùng nằm dưới nước. Ở mặt đất, có 86 khe hở hình cột nơi du khách đi xuống 170 bậc thang đến nguồn nước sâu nhất.

Today, following years of neglect, many of these monuments to medieval engineering have been saved by the Archaeological Survey of India, which has recognised the importance of preserving them as part of the country’s rich history. Tourists flock to wells in far-flung corners of northwestern India to gaze in wonder at these architectural marvels from 1,000 years ago, which serve as a reminder of both the ingenuity and artistry of ancient civilisations and of the value of water to human existence.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Ngày nay, sau nhiều năm bị lãng quên, nhiều công trình này theo hướng kỹ thuật cổ đại này được cơ quan khảo sát khảo cổ học Ấn độ cứu vãn, cơ quan đã công nhận tầm quan trọng của việc bảo tồn chúng như một phần lịch sử phong phú của đất nước. Khách du lịch đổ xô đến các giếng ở những ngóc ngách xa xôi của bắc Ấn Độ để chiêm ngưỡng những tuyệt tác kiến trúc từ 1000 năm trước, đóng vai trò như một lời nhắc nhở về cả sự sáng tạo và nghệ thuật của các nền văn minh cổ đại và giá trị của nước đối với sự tồn tại của con người.

Questions 1–5

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1? In boxes 1–5 on your answer sheet, write:

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

1. Examples of ancient stepwells can be found all over the world.

2. Stepwells had a range of functions, in addition to those related to water collection.

3. The few existing stepwells in Delhi are more attractive than those found elsewhere.

4. It took workers many years to build the stone steps characteristic of stepwells.

5. The number of steps above the water level in a stepwell altered during the course of a year.

Questions 6–8

Answer the questions below. Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer. Write your answers in boxes 6–8 on your answer sheet.

6. Which part of some stepwells provided shade for people?

7. What type of serious climatic event, which took place in southern Rajasthan, is mentioned in the article? 7

8. Who are frequent visitors to stepwells nowadays?

Question 9-13

Complete the table below. Choose ONE WORD AND /OR A NUMBER from the passage for each answer. Write your answers in boxes 9-13 on your answer sheet.

Stepwells

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR