Dịch + Giải thích từ mới Passage "Changing Our Understanding of Health" IELTS READING

· Reading,Cam,Health Medicine

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR cung cấp dịch + giải thích từ mới Passage "Changing Our Understanding of Health" IELTS READING.

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "Changing Our Understanding of Health" IELTS READING

Questions 14-18

Reading passage 8 has six paragraphs B-F from the list of headings below. Choose the most suitable headings for paragraphs B-F from the list of headings below. Write the appropriate numbers (i-ix) in boxes 14-18 on your answer sheet.

NB There are more headings than paragraphs, so you will not use them all.

List of Headings

i) Ottawa International Conference on Health Promotion

ii) Holistic approach to health

iii) The primary importance of environmental factors

iv) Healthy lifestyles approach to health

v) Changes in concepts of health in Western society

vi) Prevention of diseases and illness

vii) Ottawa Charter for Health Promotion

viii) Definition of health in medical terms

ix) Socio-ecological view of health

14. Paragraph B

15. Paragraph C

16. Paragraph D

17. Paragraph E

18. Paragraph F

IELTS TUTOR lưu ý:

Changing Our Understanding of Health

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

A. The concept of health holds different meanings for different people and groups. These meanings of health have also changed over time. This change is no more evident than in Western society today, when notions of health and health promotion are being challenged and expanded in new ways.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Thay đổi sự hiểu biết của chúng ta về sức khỏe
    • Khái niệm về sức khoẻ có ý nghĩa khác nhau đối với các người và các nhóm người khác nhau. Những ý nghĩa về sức khoẻ cũng đã thay đổi theo thời gian. Sự thay đổi này đã quá rõ ràng trong xã hội phương Tây ngày nay, khi những quan điểm về sức khoẻ và những cải thiện về sức khoẻ vẫn đang được thảo luận và phát triển theo nhiều cách mới.

B. For much of recent Western history, health has been viewed in the physical sense only. That is, good health has been connected to the smooth mechanical operation of the body, while ill health has been attributed to a breakdown in this machine. Health in this sense has been defined as the absence of disease or illness and is seen in medical terms. According to this view, creating health for people means providing medical care to treat or prevent disease and illness. During this period, there was an emphasis on providing clean water, improved sanitation and housing.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Đối với phần lớn lịch sử phương Tây cận đại, sức khoẻ chỉ được nhìn nhận theo phương diện vật lý. Đó là, sức khoẻ tốt thì kết nối với hoạt động cơ học trơn tru của cơ thể, trong khi sức khỏe không tốt đóng vai trò làm suy sụp cỗ máy cơ học này. Sức khỏe theo phương diện này được định nghĩa là không bệnh tật hay ốm đau và được nhìn nhận theo điều kiện y học. Theo quan điểm này, việc tạo ra sức khoẻ cho mọi người có nghĩa là cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế để điều trị hoặc ngăn ngừa bệnh tật và ốm đau. Trong suốt giai đoạn này, tầm quan trọng đặt vào việc cung cấp nước sạch, cải thiện điều kiện vệ sinh và nhà ở.

C. In the late 1940s the World Health Organisation challenged this physically and medically oriented view of health. They stated that ‘health is a complete state of physical, mental and social well-being and is not merely the absence of disease’ (WHO, 1946). Health and the person were seen more holistically (mind/body/spirit) and not just in physical terms.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Vào cuối những năm 1940, Tổ chức Y tế Thế giới đã thảo luận quan điểm về sức khoẻ theo cả hướng vật lý và y học. Họ nói rằng 'sức khoẻ là một trạng thái thống nhất của thể chất, tinh thần và môi trường xã hội tốt và không chỉ đơn thuần là không có bệnh tật' (WHO, 1946). Sức khoẻ và con người được nhìn nhận một cách toàn diện hơn (tâm trý/ cơ thể/ linh hồn) và không chỉ về mặt thể chất.

D. The 1970s was a time of focusing on the prevention of disease and illness by emphasising the importance of the lifestyle and behaviour of the individual. Specific behaviours which were seen to increase the risk of diseases, such as smoking, lack of fitness and unhealthy eating habits, were targeted. Creating health meant providing not only medical health care, but health promotion programs and policies which would help people maintain healthy behaviours and lifestyles. While this individualistic healthy lifestyle approach to health worked for some (the wealthy members of society), people experiencing poverty, unemployment, underemployment or little control over the conditions of their daily lives benefited little from this approach. This was largely because both the healthy lifestyles approach and the medical approach to health largely ignored the social and environmental conditions affecting the health of people.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Những năm 1970 là khoảng thời gian tập trung vào việc phòng ngừa bệnh tật và đau ốm bằng cách nhấn mạnh tầm quan trọng của lối sống và hành vi của cá nhân. Các hành vi đặc biệt làm tăng nguy cơ bệnh tật, chẳng hạn như hút thuốc lá, ít vận động và thói quen ăn uống không lành mạnh, được nhắm tới. Tăng cường sức khoẻ không chỉ có nghĩa là cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, mà còn là các chương trình và chính sách khuyến khích sức khoẻ giúp mọi người duy trì những hành vi và lối sống lành mạnh. Trong khi những lối sống lành mạnh vì sức khỏe mang tính cá nhân này có tác dụng với một số thành phần giàu có trong xã hội, thì mọi người trải qua nghèo đói, thất nghiệp, thiếu việc làm hay khó khiểm soát được điều kiện sống hàng ngày của họ có được ít lợi ích từ cách tiếp cận này. Điều nàyxảy ra trên quy mô lớn là vì cả cách tiếp cận lối sống lành mạnh và cách tiếp cận y tế đối với sức khoẻ phần lớn bỏ qua các điều kiện xã hội và môi trường đang ảnh hưởng đến sức khoẻ của con người.

E. During 1980s and 1990s there has been a growing swing away from seeing lifestyle risks as the root cause of poor health. While lifestyle factors still remain important, health is being viewed also in terms of the social, economic and environmental contexts in which people live. This broad approach to health is called the socio-ecological view of health. The broad socio-ecological view of health was endorsed at the first International Conference of Health Promotion held in 1986, Ottawa, Canada, where people from 38 countries agreed and declared that: The fundamental conditions and resources for health are peace, shelter, education, food, a viable income, a stable eco-system, sustainable resources, social justice and equity. Improvement in health requires a secure foundation in these basic requirements. (WHO, 1986)

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Trong những năm 1980 và 1990, đã có nhiều thay đổi khi nhìn nhận những mầm họa của lối sống là gốc rễ của sức khỏe yếu. Trong khi các yếu tố về lối sống vẫn còn quan trọng, sức khoẻ cũng được xem xét trong bối cảnh xã hội, kinh tế và môi trường nơi con người sinh sống. Cách tiếp cận rộng về sức khoẻ này được gọi là quan điểm sinh thái-xã hội về sức khoẻ. Quan điểm mở rộng theo theo hướng sinh thái-xã hội về sức khỏe đã được tán thành tại Hội nghị Y tế Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1986, Ottawa, Canada, nơi mà mọi người từ 38 quốc gia đồng ý và tuyên bố rằng: Các điều kiện cơ bản và các nguồn lực cho sức khỏe là hòa bình, nơi ở, giáo dục, lương thực, thu nhập khả thi, một hệ sinh thái ổn định, các nguồn lực bền vững, công bằng và công lý xã hội. Việc cải thiện sức khoẻ đòi hỏi một nền tảng đảm bảo về những yêu cầu cơ bản này.

It is clear from this statement that the creation of health is about much more than encouraging healthy individual behaviours and lifestyles and providing appropriate medical care. Therefore, the creation of health must include addressing issues such as poverty, pollution, urbanisation, natural resource depletion, social alienation and poor working conditions. The social, economic and environmental contexts which contribute to the creation of health do not operate separately or independently of each other. Rather, they are interacting and interdependent, and it is the complex interrelationships between them which determine the conditions that promote health. A broad socio-ecological view of health suggests that the promotion of health must include a strong social, economic and environmental focus.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Qua thông báo này hiển nhiên rằng việc tạo ra sức khỏe không đơn thuần là khuyến khích các hành vi cá nhân và lối sống hay cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế thích hợp. Do đó, việc tạo ra sức khoẻ phải bao gồm nhắm tới các vấn đề như đói nghèo, ô nhiễm, đô thị hóa, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, xung đột xã hội và điều kiện làm việc tồi tệ. Các bối cảnh xã hội, kinh tế và môi trường cùng góp phần tạo ra sức khoẻ, không hoạt động tách biệt hoặc độc lập với nhau. Thay vào đó, chúng tương tác và phụ thuộc lẫn nhau, và giữa chúng có mối liên hệ phức tạp, thứ xác định điều kiện cải thiện sức khoẻ. Quan điểm mở rộng theo theo hướng sinh thái-xã hội về sức khỏe cho thấy việc cải thiện sức khoẻ phải bao gồm một xã hội bền vững cùng những trọng tâm về mặt kinh tế và môi trường.

F. At the Ottawa Conference in 1986, a charter was developed which outlined new directions for health promotion based on the socio-ecological view of health. This charter, known as the Ottawa Charter for Health Promotion, remains as the backbone of health action today. In exploring the scope of health promotion it states that: Good health is a major resource for social, economic and personal development and an important dimension of quality of life. Political, economic, social, cultural, environmental, behavioural and biological factors can all favour health or be harmful to it. (WHO, 1986)

The Ottawa Charter brings practical meaning and action to this broad notion of health promotion. It presents fundamental strategies and approaches in achieving health for all. The overall philosophy of health promotion which guides these fundamental strategies and approaches is one of ‘enabling people to increase control over and to improve their health’ (WHO, 1986).

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Tại Hội nghị Ottawa năm 1986, một hiến chương đã được xây dựng, đưa ra các hướng mới cho việc cải thiện sức khoẻ dựa trên quan điểm sinh thái-xã hội về sức khỏe. Hiến chương này, được gọi là Hiến chương Ottawa về thúc đẩy sức khỏe, vẫn còn là trụ cột của hoạt động về sức khỏe hiện nay. Trong việc khám phá phạm vi của việc cải thiện sức khoẻ, nó nêu rõ rằng: Sức khoẻ tốt là nguồn lực chính cho phát triển kinh tế và xã hội,và là một thước đo quan trọng của chất lượng cuộc sống. Tất cả các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, môi trường, hành vi và sinh học có thể ưu ái cho sức khỏe hoặc là làm hại sức khỏe. (WHO, 1986)
  • Hiến chương Ottawa mang ý nghĩa thực tiễn cùng hành động đến khái niệm rộng rãi về việc cải thiện sức khoẻ. Nó mang lại các chiến lược và cách tiếp cận cơ bản trong việc mang lại sức khoẻ cho tất cả mọi người. Triết lý tổng thể của việc thúc đẩy sức khỏe điều dẫn đường cho những chiến lược và cách tiếp cận cơ bản, là một trong những "tạo điều kiện để con người tăng cường kiểm soát và cải thiện sức khoẻ của mình".(WHO, 1986)

Questions 19-22

Using NO MORE THAN THREE WORDS from the passage, answer the following questions. Write your answers in boxes 19-22 on your answer sheet.

19. In which year did the World Health Organization define health in terms of mental, physical and social well-being?

20. Which members of society benefited most from the healthy lifestyles approach to health?

21. Name the three broad areas which relate to people’s health, according to the socio-ecological view of health.

22. During which decade were lifestyle risks seen as the major contributors to poor health?

Questions 23-27

Do the following statements agree with the information in Reading Passage 8?

In boxes 23-27 on your answer sheet write

YES if the statement agrees with the information.

NO if the statement contradicts the information.

NOT GIVEN if there is no information on this in the passage.

23. Doctors have been instrumental in improving living standards in Western society.

24. The approach to health during the 1970s included the introduction of health awareness programs.

25. The socio-ecological view of health recognises that lifestyle habits and the provision of adequate health care are critical factors governing health.

26. The principles of the Ottawa Charter are considered to be out of date in the 1990s.

27. In recent years a number of additional countries have subscribed to the Ottawa Charter.

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR