Dịch + Giải thích từ mới Passage "Right and left-handedness in humans" IELTS READING

· Cam,Reading,Health Medicine

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "Right and left-handedness in humans" IELTS READING

Right and left-handedness in humans

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Why do humans, virtually alone among all animal species, display a distinct left or right-handedness? Not even our closest relatives among the apes possess such decided lateral asymmetry, as psychologists call it. Yet about 90 percent of every human population that has ever lived appears to have been right-handed. Professor Bryan Turner at Deakin University has studied the research literature on left-handedness and found that handedness goes with sidedness. So nine out of ten people are right-handed and eight are right-footed. He noted that this distinctive asymmetry in the human population is itself systematic. “Humans think in categories: black and white, up and down, left and right. It”s a system of signs that enables us to categorise phenomena that are essentially ambiguous.’

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Thuận tay phải và trái ở con người
    • Tại sao con người, gần như là loài duy nhất trong tất cả các loài động vật, thể hiện riêng biệt việc thuận tay trái hay tay phải? Ngay cả họ hàng gần nhất với chúng ta là loài khỉ cũng không có tính phi đối xứng một bên như vậy - theo cách gọi của các nhà tâm lý học. Tuy nhiên, khoảng 90 phần trăm loài người chúng ta có vẻ thuận tay phải hơn. Giáo sư Bryan Turner tại Đại học Deakin đã nghiên cứu các tài liệu nghiên cứu về thuận tay trái và thấy rằng thuận tay phải có chiều hướng nhiều hơn. Vì vậy, trong số mười người thì có 9 người thuận tay phải và 8 người thuận chân phải. Ông Turner cũng lưu ý rằng tính phi đối xứng đặc biệt này ở loài người là do bản thân chúng ta được sắp xếp có hệ thống như vậy. Loài người chúng ta suy nghĩ rằng theo từng phân loại khác nhau như đen và trắng, lên xuống, trái phải. Đó là 1 một hệ thống ký hiệu cho phép chúng ta phân loại các hiện tượng mà cơ bản còn hơi mập mờ.

Research has shown that there is a genetic or inherited element to handedness. But while left-handedness tends to run in families, neither left nor right-handers will automatically produce offspring with the same handedness; in fact about 6 percent of children with two right-handed parents will be left-handed. However, among two left-handed parents, perhaps 40 percent of the children will also be left-handed. With one right and one left-handed parent, 15 to 20 percent of the offspring will be left handed. Even among identical twins who have exactly the same genes, one in six pairs will differ in their handedness.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc thuận tay phải có liên quan đến yếu tố di truyền hay thừa kế gene. Nhưng trong khi thuận tay trái có xu hướng di truyền thì cả những người thuận tay phải hay tay trái sẽ tự động sinh ra những thế hệ cũng thuận tay giống họ mà trên thực tế có khoảng 6 phần trăm trẻ em có cả hai cha mẹ đều thuận tay phải nhưng chúng lại thuận tay trái. Tuy nhiên, nếu cả hai bố mẹ đều thuận tay trái thì có thể có 40 phần trăm trẻ em cũng sẽ được thuận tay trái. Với nếu một trong hai người ba hay mẹ thuận tay trái thì sẽ có từ 15 đến 20 phần trăm trẻ sinh ra sẽ thuận tay trái. Ngay cả trong số các cặp song sinh giống hệt gene di truyền thì trong 6 cặp sẽ có 1 cặp không thuận tay nhau.

What then makes people left-handed if it is not simply genetic? Other factors must be at work and researchers have turned to the brain for clues. In the 1860s the French surgeon and anthropologist, Dr Paul Broca, made the remarkable finding that patients who had lost their powers of speech as a result of a stroke (a blood clot in the brain) had paralysis of the right half of their body. He noted that since the left hemisphere of the brain controls the right half of the body, and vice versa, the brain damage must have been in the brain’s left hemisphere. Psychologists now believe that among right-handed people, probably 95 percent have their language centre in the left hemisphere, while 5 percent have right sided language. Left-handers, however, do not show the reverse pattern but instead a majority also have their language in the left hemisphere. Some 30 per cent have right hemisphere language.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Vậy điều gì làm cho người thuận tay trái nếu nó không phải đơn giản là do di truyền? Các nhà khoa học cho rằng cần phải xem xét đến các yếu tố khác và nguyên cứu về não bộ là một trong những manh mối. Trong những năm 1860, các bác sĩ phẫu thuật người Pháp và nhà nhân chủng học, tiến sĩ Paul Broca, đã có những phát hiện đáng chú ý là những bệnh nhân bị mất khả năng nói do đột quỵ (một cục máu đông trong não) thường bị liệt nửa bên phải cơ thể của họ. Ông cũng cho rằng rằng vì bán cầu não trái điều khiển nửa bên phải cơ thể, và ngược lại nên các tổn thương não phải có thể nằm trong bán cầu não trái. Hiện nay các nhà tâm lý học tin rằng trong số những người thuận tay phải, có thể có 95% người có trung tâm ngôn ngữ của họ ở bán cầu não trái, trong khi 5% trong số đó có vùng ngôn ngữ ở bán cầu não phải. Tuy nhiên, người thuận tay trái, không cho thấy một loại ngược lại trên mà thay vào đó đa số họ có vùng ngôn ngữ ở bán cầu não trái. Khoảng 30 phần trăm người tay trái có vùng ngôn ngữ ở bán cầu não phải.

Dr Brinkman, a brain researcher at the Australian National University in Canberra, has suggested that evolution of speech went with right-handed preference. According to Brinkman, as the brain evolved, one side became specialised for fine control of movement (necessary for producing speech) and along with this evolution came right-hand preference. According to Brinkman, most left-handers have left hemisphere dominance but also some capacity in the right hemisphere. She has observed that if a left-handed person is brain-damaged in the left hemisphere, the recovery of speech is quite often better and this is explained by the fact that left-handers have a more bilateral speech function.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Tiến sĩ Brinkman, một nhà nghiên cứu não tại Đại học Quốc gia Australia ở Canberra, đã gợi ý rằng sự tiến hóa của khả năng nói ở người có liên quan đến việc thuận tay phải. Theo Brinkman, khi bộ não phát triển, một bên não đã thành chuyên môn hoá để kiểm soát các hoạt động cơ thể tốt hơn (cần thiết cho việc nói) và cùng với sự tiến hóa này là sự ưu thế của việc thuận bên phải. Theo Brinkman, hầu hết người thuận tay trái thường phát triển phần lớn bán cầu trái mặc dù cũng có một phần ở bán cầu não phải. Cô Brinkman đã quan sát và thấy rằng nếu một người thuận tay trái bị tổn thương não ở bán cầu não trái thì cơ hội phục hồi khả năng nói là tốt hơn và điều này giải thích vì sao trong thực tế những người thuận tay trái có khả năng nói tay đôi tốt hơn người thuận tay phải.

In her studies of macaque monkeys, Brinkman has noticed that primates (monkeys) seem to learn a hand preference from their mother in the first year of life but this could be one hand or the other. In humans, however, the specialisation in (function of the two hemispheres results in anatomical differences: areas that are involved with the production of speech are usually larger on the left side than on the right. Since monkeys have not acquired the art of speech, one would not expect to see such a variation but Brinkman claims to have discovered a trend in monkeys towards the asymmetry that is evident in the human brain.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Trong các nghiên cứu về loài khỉ macaque, Brinkman đã nhận thấy rằng loài linh trưởng (loài khỉ) dường như học cách dùng thuận tay từ mẹ của chúng trong năm đầu tiên của cuộc sống nhưng việc thuận tay có thể là tay trái hay tay phải. Tuy nhiên, ở người việc chuyên biệt hoá các chức năng ở 2 bán cầu não dẫn đến sự khác biệt về giải phẫu: các khu vực có liên quan với việc tạo tiếng nói ở phía bên trái thường lớn hơn hơn so với bên phải. Vì loài khỉ không đạt được trình độ nói như loài người nên chúng ta sẽ không mong đợi để thấy một sự thay đổi như vậy nhưng Brinkman tuyên bố đã phát hiện ra một xu hướng về sự phi đối xứng ở loài con khỉ mà được xem là điều hiển nhiên trong bộ não con người.

Two American researchers, Geschwind and Galaburda, studied the brains of human embryos and discovered that the left-right asymmetry exists before birth. But as the brain develops, a number of things can affect it. Every brain is initially female in its organisation and it only becomes a male brain when the male foetus begins to secrete hormones. Geschwind and Galaburda knew that different parts of the brain mature at different rates; the right hemisphere develops first, then the left. Moreover, a girl’s brain develops somewhat faster than that of a boy. So, if something happens to the brain’s development during pregnancy, it is more likely to be affected in a male and the hemisphere more likely to be involved is the left. The brain may become less lateralised and this, in turn, could result in left-handedness and the development of certain superior skills that have their origins in the left hemisphere such as logic, rationality and abstraction. It should be no surprise then that among mathematicians and architects, left-handers tend to be more common and there are more left-handed males than females.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Hai nhà nghiên cứu người Mỹ, Geschwind và Galaburda, đã nghiên cứu bộ não của phôi thai người và phát hiện ra rằng sự phi đối xứng trái-phải tồn tại này trước khi sinh. Nhưng khi bộ não phát triển thì một số thứ có thể ảnh hưởng đến nó. Mỗi não ban đầu được tổ chức là giống cái và nó chỉ trở thành bộ não giống đực khi các thai nhi nam bắt đầu tiết ra kích thích tố. Geschwind và Galaburda biết rằng các bộ phận khác nhau của não trưởng thành ở các mức độ khác nhau; bán cầu não phải phát triển đầu tiên, sau đó là bán cầu não trái. Hơn nữa, bộ não của bé gái sẽ phát triển hơi nhanh một tí so với bé trai. Vì vậy, nếu có điều gì xảy ra đối sự phát triển của não bộ khi mang thai, thì có nhiều khả năng não bị ảnh hưởng ở giống đực và phần bán cầu nhiều khả năng bị liên quan là bên trái. Bộ não có thể trở nên ít bị phát triển một bên hơn và điều này có thể dẫn đến việc thuận tay trái và sự phát triển các kỹ năng vượt trội nhất định có nguồn gốc từ bán cầu trái như logic, tính hợp lý và trừu tượng. Do đó chúng ta sẽ không nên ngạc nhiên khi thấy trong số các nhà toán học và kiến ​​trúc sư thì người thuận tay trái có xu hướng phổ biến hơn và nam giới thuận tay trái nhiều hơn nữ giới.

The results of this research may be some consolation to left-handers who have for centuries lived in a world designed to suit right-handed people. However, what is alarming, according to Mr. Charles Moore, a writer and journalist, is the way the word “right” reinforces its own virtue. Subliminally he says, language tells people to think that anything on the right can be trusted while anything on the left is dangerous or even sinister. We speak of lefthanded compliments and according to Moore, “it is no coincidence that left-handed children, forced to use their right hand, often develop a stammer as they are robbed of their freedom of speech”. However, as more research is undertaken on the causes of left-handedness, attitudes towards left-handed people are gradually changing for the better. Indeed when the champion tennis player Ivan Lendl was asked what the single thing was that he would choose in order to improve his game, he said he would like to become a lefthander.

Geoff Maslen

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Các kết quả của nghiên cứu này có thể sẽ an ủi phần nào cho người thuận tay trái vốn phải sống trong một thế giới được thiết kế phù hợp cho người thuận tay phải hàng thế kỷ nay. Tuy nhiên, theo ông Charles Moore, một nhà văn và nhà báo, thì thì cách mà chúng ta đang dùng từ "right" (phải/đúng) để củng cố sự đúng đắn của nó là đáng báo động. Ông nói rằng theo tiềm thức thì ngôn ngữ sẽ hướng chúng ta nghĩ rằng bất cứ cái gì ở bên phải là có thể được tin tưởng trong khi bất cứ cái gì trên trái là nguy hiểm hoặc thậm chí mang điềm xấu. Chúng ta hay dùng những lời lẽ xúc phạm những người thuận tay trái và theo Moore, "không phải ngẫu nhiên mà các trẻ thuận tay trái buộc phải sử dụng tay phải của mình và chúng thường nói lắp bắp do chúng bị cướp đi quyền tự do ngôn luận". Tuy nhiên, khi chúng ta thực hiện nhiều cuộc nghiên cứu về nguyên nhân của thuận tay trái thì thái độ đối với người thuận tay trái sẽ dần dần thay đổi theo chiều hướng tốt hơn thôi. Thật vậy, khi nhà vô địch quần vợt Ivan Lendl được hỏi điều duy nhất mà anh ấy sẽ chọn để cải thiện lối chơi của mình, anh ấy nói rằng anh ấy muốn trở thành một người thuận tay trái.

Questions 1-7

Use the information in the text to match the people (listed A-E) with the opinions (listed 1-7) below. Write the appropriate letter (A-E) in boxes 1-7 on your answer sheet. Some people match more than one opinion.

A. Dr Broca

B. Dr Brinkman

C. Geschwind and Galaburda

D. Charles Moore

E. Professor Turner

Example: Monkeys do not show a species-specific preference for left or right-handedness. Answer: B

1. Human beings started to show a preference for right-handedness when they first developed language.

2. Society is prejudiced against left-handed people.

3. Boys are more likely to be left-handed.

4. After a stroke, left-handed people recover their speech more quickly than right handed people.

5. People who suffer strokes on the left side of the brain usually lose their power of speech.

6. The two sides of the brain develop different functions before birth.

7. Asymmetry is a common feature of the human body.

Questions 8-10

Using the information in the passage, complete the table below. Write your answers in boxes 8 10 on your answer sheet.

Giải thích IELTS Reading

Questions 11-12

Choose the appropriate letters A-D and write them in boxes 11 and 12 on your answer sheet.

11. A study of monkeys has shown that

A. monkeys are not usually right-handed.

B. monkeys display a capacity for speech.

C. monkey brains are smaller than human brains.

D. monkey brains are asymmetric.

12. According to the writer, left-handed people

A. will often develop a stammer.

B. have undergone hardship for years.

C. are untrustworthy.

D. are good tennis players.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR