Dịch + Giải thích từ mới Passage "Fatal Attraction" IELTS READING

· Cam,Reading,Environment

Bên cạnh hướng dẫn Luyện thi IELTS online cấp tốc 1 kèm 1 nâng band nhanh thế nào?, IELTS TUTOR cung cấp dịch + giải thích từ mới Passage "Fatal Attraction" IELTS READING.

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "Fatal Attraction" IELTS READING

Fatal Attraction

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Evolutionist Charles Darwin first marvelled at flesh-eating plants in the mid-19th century. Today, biologists, using 21st-century tools to study cells and DNA, are beginning to understand how these plants hunt, eat and digest – and how such bizarre adaptations arose in the first place.

A. The leaves of the Venus flytrap plant are covered in hairs. When an insect brushes against them, this triggers a tiny electric charge, which travels down tunnels in the leaf and opens up pores in the leaf’s cell membranes. Water surges from the cells on the inside of the leaf to those on the outside, causing the leaf to rapidly flip in shape from convex to concave, like a soft contact lens. As the leaves flip, they snap together, trapping the insect in their sharp-toothed jaws.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Sức hút chết người
  • Charles Darwin lần đầu tiên ngạc nhiên về thực vật ăn thịt vào giữa thế kỷ 19. Ngày nay, các nhà sinh vật học, sử dụng các công cụ của thế kỷ 21 để nghiên cứu tế bào và DNA, đang bắt đầu tìm hiểu cách những loài thực vật này săn mồi, ăn và tiêu hóa – và cách thức những sự thích nghi kỳ lạ như vậy đã nảy sinh ngay từ đầu.
  • Các lá của cây Venus flytrap được bao phủ bởi lông. Khi côn trùng chạm vào chúng, điều này sẽ kích hoạt một điện tích cực nhỏ, truyền xuống các đường dẫn trong lá và mở ra các lỗ chân lông trên màng tế bào của lá. Nước dâng từ các tế bào bên trong lá ra các tế bào bên ngoài, làm cho lá nhanh chóng lật theo hình dạng từ lồi sang lõm, giống như một thấu kính tiếp xúc mềm. Khi lá lật, chúng bắt vào nhau, bẫy côn trùng trong bộ hàm răng sắc nhọn của chúng.

B. The bladderwort has an equally sophisticated way of setting its underwater trap. It pumps water out of tiny bag-like bladders, making a vacuum inside. When small creatures swim past, they bend the hairs on the bladder, causing a flap to open. The low pressure sucks water in, carrying the animal along with it. In one five-hundredth of a second, the door swings shut again. The Drosera sundew, meanwhile, has a thick, sweet liquid oozing from its leaves, which first attracts insects, then holds them fast before the leaves snap shut. Pitcher plants use yet another strategy, growing long tube-shaped leaves to imprison their prey. Raffles’ pitcher plant, from the jungles of Borneo, produces nectar that both lures insects and forms a slick surface on which they can’t get a grip. Insects that land on the rim of the pitcher slide on the liquid and tumble in.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Bladderwort có một cách đặt bẫy dưới nước phức tạp không kém. Nó bơm nước ra khỏi các bao nhỏ như túi, tạo chân không bên trong. Khi các sinh vật nhỏ bơi qua, chúng sẽ uốn cong các sợi lông trên túi, khiến một nắp mở ra. Áp suất thấp hút nước vào, mang theo động vật. Trong một phần trăm giây, cánh cửa lại đóng sập. Trong khi đó, cây mặt trời Drosera có một chất lỏng đặc, ngọt chảy ra từ lá của nó, đầu tiên thu hút côn trùng, sau đó giữ chúng lại nhanh trước khi lá đóng lại. Thực vật Pitcher sử dụng một chiến lược khác, mọc ra những chiếc lá hình ống dài để giam giữ con mồi của chúng. Cây nắp ấm của Raffles, từ rừng rậm Borneo, tạo ra mật hoa vừa thu hút côn trùng vừa tạo thành một bề mặt trơn mà chúng không thể bám vào. Côn trùng đậu trên vành bình trượt trên chất lỏng và rơi vào trong.

C. Many carnivorous plants secrete enzymes to penetrate the hard exoskeleton of insects so they can absorb nutrients from inside their prey. But the purple pitcher plant, which lives in bogs and infertile sandy soils in North America, enlists other organisms to process its food. It is home to an intricate food web of mosquito larvae, midges and bacteria, many of which can survive only in this unique habitat. These animals shred the prey that fall into the pitcher, and the smaller organisms feed on the debris. Finally, the plant absorbs the nutrients released.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Nhiều loài thực vật ăn thịt tiết ra enzym để xâm nhập vào bộ xương ngoài cứng của côn trùng để chúng có thể hấp thụ chất dinh dưỡng từ bên trong con mồi. Nhưng cây nắp ấm tím, sống trong các vũng lầy và đất cát bạc màu ở Bắc Mỹ, lại sử dụng các sinh vật khác để chế biến thức ăn cho nó. Đây là nơi sinh sống của một mạng lưới thức ăn phức tạp của ấu trùng muỗi, muỗi vằn và vi khuẩn, nhiều loài trong số đó chỉ có thể tồn tại trong môi trường sống độc đáo này. Những con vật này xé xác con mồi rơi vào bình, và những sinh vật nhỏ hơn ăn mảnh vụn. Cuối cùng, cây hấp thụ các chất dinh dưỡng được giải phóng.

D. While such plants clearly thrive on being carnivorous, the benefits of eating flesh are not the ones you might expect. Carnivorous animals such as ourselves use the carbon in protein and the fat in meat to build muscles and store energy. Carnivorous plants instead draw nitrogen, phosphorus, and other critical nutrients from their prey in order to build light-harvesting enzymes. Eating animals, in other words, lets carnivorous plants do what all plants do: carry out photosynthesis, that is, grow by harnessing energy directly from the sun.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Mặc dù những loài thực vật như vậy rõ ràng phát triển mạnh nhờ việc ăn thịt, nhưng lợi ích của việc ăn thịt không phải là những lợi ích mà bạn có thể nghĩ đến. Động vật ăn thịt như chúng ta sử dụng carbon trong protein và chất béo trong thịt để xây dựng cơ bắp và tích trữ năng lượng. Thay vào đó, thực vật ăn thịt hút nitơ, phốt pho và các chất dinh dưỡng quan trọng khác từ con mồi của chúng để tạo ra các enzym thu nhận ánh sáng. Nói cách khác, việc ăn thịt động vật cho phép thực vật ăn thịt làm những gì mà tất cả thực vật làm: thực hiện quá trình quang hợp, tức là phát triển bằng cách khai thác năng lượng trực tiếp từ mặt trời.

E. Carnivorous plants are, in fact, very inefficient at converting sunlight into tissue. This is because of all the energy they expend to make the equipment to catch animals – the enzymes, the pumps, and so on. A pitcher or a flytrap cannot carry out much photosynthesis because, unlike plants with ordinary leaves, they do not have flat solar panels that can grab lots of sunlight. There are, however, some special conditions in which the benefits of being carnivorous do outweigh the costs. The poor soil of bogs, for example, offers little nitrogen and phosphorus, so carnivorous plants enjoy an advantage over plants that obtain these nutrients by more conventional means. Bogs are also flooded with sunshine, so even an inefficient carnivorous plant can photosynthesise enough light to survive.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Trên thực tế, cây ăn thịt rất kém hiệu quả trong việc chuyển đổi ánh sáng mặt trời vào mô. Điều này là do tất cả năng lượng mà họ sử dụng để tạo ra thiết bị bắt động vật – các enzym, máy bơm, Cây nắp ấm hoặc flytrap không thể thực hiện nhiều quá trình quang hợp bởi vì, không giống như các loại cây có lá thông thường, chúng không có các tấm pin mặt trời phẳng có thể lấy được nhiều ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên, có một số điều kiện đặc biệt trong đó cái lợi của việc ăn thịt lớn hơn cái hại. Ví dụ, đất nghèo của các vũng lầy cung cấp ít nitơ và phốt pho, vì vậy các cây ăn thịt có lợi thế hơn các cây lấy các chất dinh dưỡng này bằng các phương pháp thông thường. Các vùng bùn lầy cũng tràn ngập ánh nắng mặt trời, vì vậy ngay cả một cây ăn thịt kém hiệu quả cũng có thể quang hợp đủ ánh sáng để tồn tại.

F. Evolution has repeatedly made this trade-off. By comparing the DNA of carnivorous plants with other species, scientists have found that they evolved independently on at least six separate occasions. Some carnivorous plants that look nearly identical turn out to be only distantly related. The two kinds of pitcher plants – the tropical genus Nepenthes and the North American Sarracenia – have, surprisingly, evolved from different ancestors, although both grow deep pitchershaped leaves and employ the same strategy for capturing prey.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Sự tiến hóa đã nhiều lần tạo ra sự đánh đổi này. Bằng cách so sánh DNA của thực vật ăn thịt với các loài khác, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng chúng tiến hóa độc lập trong ít nhất sáu lần riêng biệt. Một số cây ăn thịt trông gần giống hệt nhau hóa ra chỉ có quan hệ họ hàng xa. Hai loại cây nắp ấm – chi nhiệt đới Nepenthes và chi Sarracenia Bắc Mỹ – thật đáng ngạc nhiên, đã tiến hóa từ các tổ tiên khác nhau, mặc dù cả hai đều phát triển lá hình chiếc bình sâu và sử dụng cùng một chiến lược để bắt mồi.

G. In several cases, scientists can see how complex carnivorous plants evolved from simpler ones. Venus flytraps, for example, share an ancestor with Portuguese sundews, which only catch prey passively, via ‘flypaper’ glands on their stems. They share a more recent ancestor with Drosera sundews, which can also curl their leaves over their prey. Venus flytraps appear to have evolved an even more elaborate version of this kind of trap, complete with jaw-like leaves.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Trong một số trường hợp, các nhà khoa học có thể thấy những thực vật ăn thịt phức tạp đã tiến hóa từ những loài đơn giản hơn như thế nào. Ví dụ, Venus flytrap có chung tổ tiên với Gọng vó Bồ Đào Nha, chúng chỉ bắt mồi một cách thụ động, thông qua các tuyến ‘giấy ruồi’ trên thân của chúng. Chúng có họ hàng gần hơn với loài Drosera, loài này cũng có thể cuộn tròn lá để bắt con mồi. Venus flytrap dường như đã phát triển một phiên bản thậm chí còn phức tạp hơn của loại bẫy này, hoàn chỉnh với những chiếc lá giống như hàm răng.

H. Unfortunately, the adaptations that enable carnivorous plants to thrive in marginal habitats also make them exquisitely sensitive. Agricultural run-off and pollution from power plants are adding extra nitrogen to many bogs in North America. Carnivorous plants are so finely tuned to low levels of nitrogen that this extra fertilizer is overloading their systems, and they eventually burn themselves out and die.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Thật không may, sự thích nghi cho phép thực vật ăn thịt phát triển mạnh trong môi trường sống bên lề cũng khiến chúng trở nên nhạy cảm cực kỳ. Nước chảy từ việc canh tác nông nghiệp và ô nhiễm từ các nhà máy điện đang bổ sung thêm nitơ vào nhiều vũng lầy ở Bắc Mỹ. Thực vật ăn thịt được điều chỉnh mà chỉ cần một lượng nitơ rất thấp đến mức lượng phân bón bổ sung này đang gây quá tải cho hệ thống của chúng, và cuối cùng chúng sẽ tự cháy và chết.

I. Humans also threaten carnivorous plants in other ways. The black market trade in exotic carnivorous plants is so vigorous now that botanists are keeping the location of some rare species a secret. But even if the poaching of carnivorous plants can be halted, they will continue to suffer from other assaults. In the pine savannah of North Carolina, the increasing suppression of fires is allowing other plants to grow too quickly and outcompete the flytraps in their native environment. Good news, perhaps, for flies. But a loss for all who, like Darwin, delight in the sheer inventiveness of evolution.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Con người cũng đe dọa thực vật ăn thịt theo những cách khác. Việc buôn bán các loài thực vật ăn thịt kỳ lạ ở chợ đen hiện nay sôi động đến mức các nhà thực vật học đang giữ bí mật về vị trí của một số loài quý hiếm. Nhưng ngay cả khi việc săn trộm cây ăn thịt có thể tạm dừng, chúng sẽ tiếp tục phải hứng chịu những cuộc tấn công khác. Ở thảo nguyên thông của Bắc Carolina, việc dập tắt đám cháy ngày càng tăng đang cho phép các loài thực vật khác phát triển quá nhanh và vượt trội so với các loài ăn thịt trong môi trường bản địa của chúng. Có lẽ là tin tốt cho ruồi. Nhưng một mất mát cho tất cả những ai, như Darwin, vui mừng trước khả năng phát minh tuyệt đối của quá trình tiến hóa.

Questions 14-18

Complete the notes below. Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer. Write your answers in boxes 14-18 on your answer sheet.

How a Venus flytrap traps an insect

Insect touches (14)…………………………….on leaf of plant

Small (15)……………………………..passes through leaf

(16)…………………………….in cell membrane open

Outside cells of leaves fill with (17)…………………………….

Leaves change so that they have a (18)………………………………..shape and snap nut

Questions 19-22

Look at the following statements (Questions 19-22) and the list of plants. Match each statement with the correct plant, A, B, C, D or E. Write the correct letter, A, B, C, D or E, in boxes 19-22 on your answer sheet.

19. It uses other creatures to help it digest insects.

20. It produces a slippery substance to make insects fall inside it.

21. It creates an empty space into which insects are sucked.

22. It produces a sticky substance which traps insects on its surface.

List of plants

A. Venus flytrap

B. bladderwort

C. Drosera sundew

D. Raffles’ pitcher plant

E. purple pitcher plant

Questions 23-26

Reading Passage 2 has nine paragraphs, A-l. Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter, A-I, in boxes 23-26 on your answer sheet.

23. a mention of a disadvantage of the leaf shape of some carnivorous plants

24. an example of an effort made to protect carnivorous plants

25. unexpected information about the origins of certain carnivorous plants

26. an example of environmental changes that shorten the life cycles of carnivorous plants.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR