Speaking 3/23 Part 1

· Speaking

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], hãy Đọc thật kĩ hướng dẫn sau đây của IELTS TUTOR.

I. Hiểu về những topic sẽ gặp trong Part 1

Đọc kĩ hướng dẫn để hiểu thêm về cấu trúc những topic sẽ gặp trong part 1

II. Các topic cần đặc biệt lưu ý Part 1

  1. Đề cố định (không bao giờ đổi)

  2. Đề quý cũ lặp lại

  3. Đề mới

  IV. Nắm vững về các dạng câu hỏi thường gặp trong Part 1

  IELTS TUTOR lưu ý:

  V. Bài tập

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Các bạn học sinh lớp IELTS SPEAKING ONLINE của IELTS TUTOR sẽ làm bài tập dưới đây và nộp cho giáo viên của mình nhé
   • List 3 từ vựng (mỗi từ cho 1 ví dụ) nghĩ sẽ dùng trong khi đi thi ở các topic dưới đây và trả lời theo kiểu brainstorm 1 câu hỏi của topic mà IELTS TUTOR đã chọn
   • Các topic và câu hỏi IELTS TUTOR đòi hỏi học sinh sẽ làm là những câu hỏi mang tính bao quát (tức là biết cách trả lời câu này thường sẽ nắm cách trả lời và từ vựng các câu khác trong cùng topic), các topic đã được gộp lại với nhau nhằm hạn chế để học sinh học quá nhiều dẫn đến loạn (nếu có thời gian có thể tham khảo các từ vựng & câu hỏi đã để link ở trên, tuy nhiên làm bài tập dưới đây đã là chuẩn bị rất tốt rồi)

  1. Các topic cần brainstorm

  Bao gồm các topic sau đây:

  1. Ice-cream >> Câu hỏi cần brainstorm: Did you often eat ice cream when you were a child?
  2. Concentration >> Câu hỏi cần brainstorm: How can you concentrate on something?
  3. Fix things >> Câu hỏi cần brainstorm: Who taught you how to fix things when you were young?
  4. Friends >> Câu hỏi cần brainstorm: Are you still friends with any of your childhood friends? (Why/Why not?)
  5. Rainy days >> Câu hỏi cần brainstorm: Would you like to live in a dry or wet place?
  6. Bags >> Câu hỏi cần brainstorm: What kind of bag do you like to carry? (Why?)
  7. Teachers >> Câu hỏi cần brainstorm: Do you think high school students should be encouraged to make comments on their teachers?
  8. Wild Animals >> Câu hỏi cần brainstorm: What is your favourite wild animal? (Why/Why not?)
  9. Language learning >> Câu hỏi cần brainstorm: Do you think it’s difficult to learn a new language?
  10. Days Off >> Câu hỏi cần brainstorm: Do you usually spend your days off with your parents or with your friends?
  11. Keeping Healthy >> Câu hỏi cần brainstorm: What part of your lifestyle would you most like to make healthier?
  12. Favorite Day >> Câu hỏi cần brainstorm: Which day is your favorite day? 
  13. The city you live in >>  Câu hỏi cần brainstorm:  Is this city your permanent residence?
  14. Fishing  >> Câu hỏi cần brainstorm: Have you ever been to a place where there are lots of fish around you?
  15. Musical instrument >> Câu hỏi cần brainstorm: Do you think children should learn to play a musical instrument at school? [Why/Why not]
  16. Films >> Câu hỏi cần brainstorm: Do you prefer to watch a film at the cinema or at home? [Why?]
  17. Gifts >>Câu hỏi cần brainstorm: Do you like to send others expensive gifts?
  18. Coffee or tea  >> Câu hỏi cần brainstorm: What do you usually prepare for your guests, tea or coffee?
  19. Helping others  >> Câu hỏi cần brainstorm: Did your parents help you a lot when you were young?
  20. Robots >> Câu hỏi cần brainstorm: Did you like any film has a robot in it when you were a child?
  21. Chatting  >> Câu hỏi cần brainstorm: Do you prefer to chat online or face to face?
  22. Noise  >> Câu hỏi cần brainstorm: Which do you think makes louder noise, in cities or in the countryside?
  23. Running  >> Câu hỏi cần brainstorm: Where do you usually like to run?
  24. Riding a bike  >> Câu hỏi cần brainstorm: Did you ride a bike when you were little?
  25. Map  >> Câu hỏi cần brainstorm: If you visit a new city, do you always use a map to find your way around? [Why/Why not?]
  26. Geography  >> Câu hỏi cần brainstorm: Would you visit a country because of its geographical location?
  27. Clothes >> Câu hỏi cần brainstorm: Do you wear the same style of clothes on week days and weekends?

   2. Mẫu

   Làm theo mẫu như sau:

   IELTS TUTOR lấy ví dụ:

   • Topic concentration
    • List 3 từ:
     • distractions: những thứ xao nhãng
      • Ví dụ: To regain my concentration, I have to list out the top priorities of the day and determine to deal with them without any distractions.
     • stay focused: tập trung
      • Ví dụ: I need to stay focused when I am in my classes and listening to my teachers.
     • repetitive: lặp đi lặp lại
      • Ví dụ: It’s easy to daydream at work, especially when you are doing something so monotonous or repetitive
    • Brainstorm câu trả lời của 1 câu hỏi mà IELTS TUTOR đã chọn 
     • Câu hỏi (phải chép lại đề câu hỏi): What many distract you when you are trying to stay focused?
      • Brainstorm (tức là chỉ gạch đầu dòng mình sẽ trả lời gì trong phòng thi, nhớ là với part 1 chỉ trả lời 1 main idea, sau đó cho supporting idea hoặc ví dụ là đủ độ dài)
       • Main idea: Social networking sites such as Facebook, Instagram or Youtube drive me to distraction 
       • Supporting idea: Notifications from these sites distract me from staying focused 
       • Example: When I concentrate on studying IELTS on youtube , I usually get neglected by a great number of ads 

   Tương tự làm như hướng dẫn trên cho các topic đã được IELTS TUTOR list ở trên và nộp cho giáo viên nhé

   IELTS TUTOR lưu ý:

   • Làm bản word và nộp, không thu âm record lại

   Chỉ cần Download xuống và điền vào chỗ trống thôi nhé

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Intensive Speaking

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE