Dịch + Giải thích từ mới Passage "I contain multitudes" IELTS READING

· Reading,Cam,Environment

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp dịch + giải thích từ mới Passage "I contain multitudes" IELTS READING.

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "I contain multitudes" IELTS READING

I contain multitudes

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Wendy Moore reviews Ed Yong’s book about microbes

Microbes, most of them bacteria, have populated this planet since long before animal life developed and they will outlive us. Invisible to the naked eye, they are ubiquitous. They inhabit the soil, air, rocks and water and are present within every form of life, from seaweed and coral to dogs and humans. And, as Yong explains in his utterly absorbing and hugely important book we mess with them at our peril.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Wendy Moore đánh giá cuốn sách về vi sinh vật của Ed Yong
  • Các vi sinh vật, hầu hết là vi khuẩn, đã cư trú trên hành tinh này từ rất lâu trước khi sự sống của động vật phát triển và chúng sẽ tồn tại lâu hơn chúng ta. Không thể nhìn thấy bằng mắt thường, chúng có mặt ở khắp mọi nơi. Chúng sống trong đất, không khí, đá và nước và có mặt trong mọi dạng sống, từ rong biển, san hô cho đến chó và con người. Và, như Yong giải thích trong cuốn sách cực kỳ hấp dẫn và cực kỳ quan trọng của mình, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm với chúng.

Every species has its own colony of microbes, called a ‘microbiome’, and these microbes vary not only between species but also between individuals and within different parts of each individual. What is amazing is that while the number of human cells in the average person is about 30 trillion, the number of microbial ones is higher – about 39 trillion. At best, Yong informs us, we are only 50 per cent human. Indeed, some scientists even suggest we should think of each species and its microbes as a single unit, dubbed a ‘holobiont’.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Mỗi loài đều nơi cư chú riêng, được gọi là ‘hệ vi sinh vật’, và những vi khuẩn này không chỉ khác nhau giữa các loài mà còn giữa các cá thể và trong các bộ phận khác nhau của mỗi cá thể. Điều đáng kinh ngạc là trong khi số lượng tế bào của con người ở người bình thường là khoảng 30 nghìn tỷ thì số lượng tế bào vi sinh vật lại cao hơn – khoảng 39 nghìn tỷ. Yong cho chúng tôi biết, chúng ta chỉ là 50% con người. Thật vậy, một số nhà khoa học thậm chí còn gợi ý rằng chúng ta nên coi mỗi loài và vi khuẩn của chúng như một đơn vị duy nhất, được gọi là ‘holobiont’.

In each human there are microbes that live only in the stomach, the mouth or the armpit and by and large they do so peacefully. So ‘bad’ microbes are just microbes out of context. Microbes that sit contentedly in the human gut (where there are more microbes than there are stars in the galaxy) can become deadly if they find their way into the bloodstream. These communities are constantly changing too. The right hand shares just one sixth of its microbes with the left hand. And, of course, we are surrounded by microbes. Every time we eat, we swallow a million microbes in each gram of food; we are continually swapping microbes with other humans, pets and the world at large.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Trong mỗi người có những vi khuẩn chỉ sống trong dạ dày, miệng hoặc nách và chúng hoạt động một cách hòa bình. Vì vậy, vi khuẩn ‘xấu’ chỉ là những vi khuẩn nằm ngoài khu vực sống. Các vi khuẩn nằm trong ruột người (nơi có nhiều vi khuẩn hơn số các ngôi sao trong thiên hà) có thể trở nên chết người nếu chúng tìm đường vào máu. Các cộng đồng này cũng liên tục thay đổi. Tay phải chỉ chia sẻ một phần sáu số vi khuẩn của nó với tay trái. Và, tất nhiên, chúng ta được bao quanh bởi vi khuẩn. Mỗi lần ăn, chúng ta nuốt một triệu vi khuẩn trong mỗi gam thức ăn; chúng ta liên tục hoán đổi vi khuẩn với con người, vật nuôi khác và thế giới nói chung.

It’s a fascinating topic and Yong, a young British science journalist, is an extraordinarilyadept guide. Writing with lightness and panache, he has a knack of explaining complex science in terms that are both easy to understand and totally enthralling. Yong is on a mission. Leading us gently by the hand, he takes us into the world of microbes – a bizarre, alien planet – in a bid to persuade us to love them as much as he does. By the end, we do.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Đó là một chủ đề hấp dẫn và Yong, một nhà báo khoa học trẻ người Anh, là một hướng dẫn viên cực kỳ lão luyện. Với ngòi bút nhẹ nhàng và tinh tế, ông có sở trường giải thích khoa học phức tạp bằng những thuật ngữ vừa dễ hiểu, vừa khiến người đọc say mê. Yong đang làm nhiệm vụ. Nhẹ nhàng dắt tay chúng tôi, anh ấy đưa chúng tôi vào thế giới của vi khuẩn – một hành tinh kỳ lạ, xa lạ – với nỗ lực thuyết phục chúng tôi yêu chúng nhiều như anh ấy. Cuối cùng, chúng tôi cũng bị thu hút bởi vi khuẩn.

For most of human history we had no idea that microbes existed. The first man to see these extraordinarily potent creatures was a Dutch lens-maker called Antony van Leeuwenhoek in the 1670s. Using microscopes of his own design that could magnify up to 270 times, he examined a drop of water from a nearby lake and found it teeming with tiny creatures he called ‘animalcules’. It wasn’t until nearly two hundred years later that the research of French biologist Louis Pasteur indicated that some microbes caused disease. It was Pasteur’s ‘germ theory’ that gave bacteria the poor image that endures today.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Trong phần lớn lịch sử loài người, chúng ta không hề biết rằng vi khuẩn tồn tại. Người đầu tiên nhìn thấy những sinh vật có sức mạnh phi thường này là một nhà chế tạo ống kính người Hà Lan tên là Antony van Leeuwenhoek vào những năm 1670. Sử dụng kính hiển vi có thiết kế riêng của mình có thể phóng đại lên đến 270 lần, anh ta kiểm tra một giọt nước từ một hồ nước gần đó và thấy nó chứa đầy những sinh vật nhỏ bé mà anh ta gọi là ‘động vật’. Mãi đến gần hai trăm năm sau, nghiên cứu của nhà sinh vật học người Pháp Louis Pasteur mới chỉ ra rằng một số vi khuẩn gây bệnh. Chính lý thuyết vi trùng của Pasteur đã tạo cho vi khuẩn một hình ảnh tồi tệ tồn tại cho đến ngày nay.

Yong’s book is in many ways a plea for microbial tolerance, pointing out that while fewer than one hundred species of bacteria bring disease, many thousands more play a vital role in maintaining our health. The book also acknowledges that our attitude towards bacteria is not a simple one. We tend to see the dangers posed by bacteria, yet at the same time we are sold yoghurts and drinks that supposedly nurture ‘friendly’ bacteria. In reality, says Yong, bacteria should not be viewed as either friends or foes, villains or heroes. Instead we should realise we have a symbiotic relationship, that can be mutually beneficial or mutually destructive.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Sách của Yong theo nhiều cách là một lời biện hộ cho sự chấp nhận vi trùng, chỉ ra rằng mặc dù có ít hơn 100 loài vi khuẩn mang bệnh tật, hàng ngàn loài đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của chúng ta. Cuốn sách cũng công nhận rằng thái độ của chúng ta đối với vi khuẩn không phải là một thái độ đơn giản. Chúng ta có xu hướng nhìn thấy các mối nguy hại mà vi khuẩn đưa ra nhưng đồng thời chúng ta được bán sữa chua và uống loại vi khuẩn được cho là thân thiện bổ dưỡng đó. Yong nói, thực tế, không nên xem vi khuẩn như là bạn hoặc kẻ thù, nhân vật phản diện hay anh hùng. Thay vào đó chúng ta nên nhận ra rằng chúng ta có mối quan hệ cộng sinh, mối quan hệ đó có thể là cùng có lợi hoặc hủy hoại lẫn nhau.

What then do these millions of organisms do? The answer is pretty much everything. New research is now unravelling the ways in which bacteria aid digestion, regulate our immune systems, eliminate toxins, produce vitamins, affect our behaviour and even combat obesity. ‘They actually help us become who we are,’ says Yong. But we are facing a growing problem. Our obsession with hygiene, our overuse of antibiotics and our unhealthy, low-fibre diets are disrupting the bacterial balance and may be responsible for soaring rates of allergies and immune problems, such as inflammatory bowel disease (IBD).

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Vậy thì hàng triệu sinh vật này làm gì? Câu trả lời gần như là làm mọi thứ. Nghiên cứu mới hiện nay đang làm sáng tỏ những cách mà vi khuẩn hỗ trợ tiêu hóa, điều chỉnh hệ miễn dịch của chúng ta, loại bỏ độc tố, tạo ra vitamin, ảnh hướng hành vi và thậm chí chống béo phì. Yong nói " Chúng thực sự giúp chúng ta trở thành chính mình". Nhưng chúng ta đang đối mặt với một vấn đề ngày càng lớn. Nỗi ám ảnh với việc vệ sinh, sự làm dụng thuốc kháng sinh và chế độ ăn ít chất xơ, không lành mạnh của chúng ta đang hủy hoại sự cân bằng vi khuẩn và có lẽ là nguyên nhân làm tăng cho tỷ lệ dị ứng và các vấn đề miễn dịch như là bệnh viêm ruột ( IBD).

The most recent research actually turns accepted norms upside down. For example, there are studies indicating that the excessive use of household detergents and antibacterial products actually destroys the microbes that normally keep the more dangerous germs at bay. Other studies show that keeping a dog as a pet gives children early exposure to a diverse range of bacteria, which may help protect them against allergies later.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Nghiên cứu gần đây nhất thực sự đảo ngược những tiêu chuẩn đã được chấp nhận. Ví dụ, có những nghiên cứu chỉ ra rằng việc sử dụng quá mức chất tẩy rửa gia dụng và các sản phẩm kháng khuẩn thực sự tiêu diệt vi trùng mà thông thường ngăn chặn nhiều vi khuẩn nguy hiểm. Những nghiên cứu khác cho thấy rằng việc nuôi giữ những con chó nuôi trong nhà làm cho trẻ em tiếp xúc sớm với đa dạng loại vi khuẩn có lẽ giúp bảo vệ chúng chống lại dị ứng sau này.

The readers of Yong’s book must be prepared for a decidedly unglamorous world. Among the less appealing case studies is one about a fungus that is wiping out entire populations of frogs and that can be halted by a rare microbial bacterium. Another is about squid that carry luminescent bacteria that protect them against predators. However, if you can overcome your distaste for some of the investigations, the reasons for Yong’s enthusiasm become clear. The microbial world is a place of wonder. Already, in an attempt to stop mosquitoes spreading dengue fever – a disease that infects 400 million people a year – mosquitoes are being loaded with a bacterium to block the disease. In the future, our ability to manipulate microbes means we could construct buildings with useful microbes built into their walls to fight off infections. Just imagine a neonatal hospital ward coated in a specially mixed cocktail of microbes so that babies get the best start in life.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Những người đọc sách Yong ắt hẳn đã sẵn sàng cho một thế giới rõ ràng không đẹp đẽ. Trong số những nghiên cứu điển hình kém hấp dẫn là một nghiên cứu về một loại nấm quét sạch toàn bộ quần thể ếch và có thể bị ngăn chặn bởi một loại vi khuẩn hiếm gặp. Nghiên cứu khác là về mực ống mang vi khuẩn phát quang giúp bảo vệ chúng chống lại loài săn mồi. Tuy nhiên, nếu bạn có thể vượt qua sự chán ghét những cuộc điều tra thì lý do cho sự nhiệt tình của Yong trở nên rõ ràng. Thế giới vi trùng là một nơi kỳ diệu. Hiện tại, trong một nỗ lực ngăn chặn muỗi lan truyền sốt xuất huyết - một căn bệnh lây lan 400 triệu người mỗi năm - muỗi được nạp một loài vi khuẩn ngăn chặn bệnh này. Trong tương lai, khả năng điều khiển vi khuẩn của chúng ta có nghĩa là chúng ta có thể xây dựng những công trình có vi khuẩn có lợi được tích hợp trong các bức tường để chiến đấu chống lại các bệnh lây nhiễm. Chỉ tưởng tượng một khu bệnh viện dành cho trẻ sơ sinh trong một bao phủ trong một dung dịch hỗn hợp vi khuẩn đặc biệt để cho những đứa trẻ có được sự khởi đầu tốt nhất trong cuộc sống.

Questions 14 – 16

Choose the correct letter, A, B, C or D. Write the correct letter in boxes 14-16 on your answer sheet.

14. What point does the writer make about microbes in the first paragraph?

A. They adapt quickly to their environment.

B. The risk they pose has been exaggerated.

C. They are more plentiful in animal life than plant life.

D. They will continue to exist for longer than the human race.

15. In the second paragraph, the writer is impressed by the fact that

A. each species tends to have vastly different microbes.

B. some parts of the body contain relatively few microbes.

C. the average individual has more microbial cells than human ones.

D. scientists have limited understanding of how microbial cells behave.

16. What is the writer doing in the fifth paragraph?

A. explaining how a discovery was made

B. comparing scientists’ theories about microbes

C. describing confusion among scientists

D. giving details of how microbes cause disease

Questions 17 – 20

Complete the summary using the list of words, A-H, below. Write the correct letter, A-H, in boxes 17-20 on your answer sheet.

We should be more tolerant of microbes

Yong’s book argues that we should be more tolerant of microbes. Many have a beneficial effect, and only a relatively small number lead to 17 ………… . And although it is misleading to think of microbes as ‘friendly’, we should also stop thinking of them as the enemy. In fact, we should accept that our relationship with microbes is one based on 18 ……… .

New research shows that microbes have numerous benefits for humans. Amongst other things, they aid digestion, remove poisons, produce vitamins and may even help reduce obesity. However, there is a growing problem. Our poor 19 …………………, our overuse of antibiotics, and our excessive focus on 20 ………………… are upsetting the bacterial balance and may be contributing to the huge increase in allergies and immune system problems.

A. solution

B. partnership

C. destruction

D. exaggeration

E. cleanliness

F. regulations

G. illness

H. nutrition

Questions 21 – 26

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage? In boxes 21-26 on your answer sheet, write:

YES if the statement agrees with the claims of the writer

NO if the statement contradicts the claims of the writer

NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

21. It is possible that using antibacterial products in the home fails to have the desired effect.

22. It is a good idea to ensure that children come into contact with as few bacteria as possible.

23. Yong’s book contains more cause studies than are necessary.

24. The case study about bacteria that prevent squid from being attacked may have limited appeal.

25. Efforts to control dengue fever have been surprisingly successful.

26. Microbes that reduce the risk of infection have already been put inside the walls of some hospital wards.

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR